TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 5

TỔNG HỢP 868 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN – 5

Thể loại: Triết học
Lượt xem: 73,324Lượt tải: 4Số trang: 17

Mô tả tài liệu

Thế nào là nhất nguyên luận? a. Chủ nghĩa duy vật b. Chủ nghĩa duy tâm Câu 547: Thế nào là nhị nguyên luận? a. Vật chất có trước, ý thức có sau. b. Vật chất và ý thức song song tồn tại, không cái nào phụ thuộc cái nào. c. ý thức có trước, vật chất có sau. Câu 548: Thế nào là phương pháp siêu hình? a. Xem xét các sự vật trong trạng thái cô lập, tách rời tuyệt đối. b. Xem xét trong trạng thái tĩnh tại, không vận động, phát triển. c. Xem xét phát...

Tóm tắt nội dung

d. C¶ a vμ c C©u 546: ThÕ nμo lμ nhÊt nguyªn luËn? a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m C©u 547: ThÕ nμo lμ nhÞ nguyªn luËn? a. VËt chÊt cã tr−íc, ý thøc cã sau. b. VËt chÊt vμ ý thøc song song tån t¹i, kh«ng c¸i nμo phô thuéc c¸i nμo. c. ý thøc cã tr−íc, vËt chÊt cã sau. C©u 548: ThÕ nμo lμ ph−¬ng ph¸p siªu h×nh? a. Xem xÐt c¸c sù vËt trong tr¹ng th¸i c« lËp, t¸ch rêi tuyÖt ®èi. b. Xem xÐt trong tr¹ng th¸i tÜnh t¹i, kh«ng vËn ®éng, ph¸t triÓn. c. Xem xÐt ph¸t triÓn thuÇn tóy vÒ l−îng, kh«ng cã thay ®æi vÒ chÊt. C©u 549: ThÕ nμo lμ ph−¬ng ph¸p biÖn chøng? a. Xem xÐt sù vËt trong mèi liªn hÖ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau. b. Xem xÐt sù vËt trong qu¸ tr×nh vËn ®éng, ph¸t triÓn. c. Thõa nhËn cã sù ®øng im t−¬ng ®èi cña c¸c sù vËt, hiÖn t−îng trong thÕ giíi vËt chÊt. C©u 550: C©u "nh©n chi s¬ tÝnh b¶n thiÖn" lμ cña ai? a. Khæng Tö b. M¹nh Tö c. Tu©n Tö d. L·o Tö C©u 551: TriÕt häc Hªghen cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? a. BiÖn chøng b. Duy t©m, b¶o thñ c. C¸ch m¹ng d. C¶ a vμ b C©u 552: TriÕt häc Phoi ¬ b¾c cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g×? a. Duy vËt 69 b. Duy t©m trong x· héi c. Siªu h×nh d. C¶ a,b vμ c C©u 553: Trong lÞch sö t− t−ëng triÕt häc ViÖt Nam, t− t−ëng nμo lμ ®iÓn h×nh nhÊt? a. Chñ nghÜa duy vËt b. Chñ nghÜa duy t©m c. T− t−ëng yªu n−íc d. Siªu h×nh C©u 554: T¸c phÈm "Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n" ®−îc C. M¸c vμ Ph. ¡ng ghen viÕt vμo n¨m nμo? a. N¨m 1844 b. N¨m 1847 c. N¨m 1848 d. N¨m 1850 C©u 555: T¸c phÈm "Chèng §uyrinh" ®−îc Ph. ¡ng ghen viÕt vμo thêi gian nμo? a. Tõ 1876 - 1877 b. Tõ 1875 - 1878 c. Tõ 1876 - 1878 C©u 556: Trong sè ba ph¸t minh d−íi ®©y, ph¸t minh nμo lμ thuéc vÒ triÕt häc M¸c? a. Ph¸t minh ra “giai cÊp”. b. Ph¸t minh ra c¸c quy luËt c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng. c. Ph¸t minh ra r»ng: ®Êu tranh giai cÊp lμ ®éng lùc ph¸t triÓn trong c¸c x· héi cã giai cÊp. C©u 557: H·y x¸c ®Þnh mÖnh ®Ò ®óng trong ba mÖnh ®Ò d−íi ®©y: a. TriÕt häc macxit lμ mét häc thuyÕt ®· hoμn chØnh, xong xu«i. b. TriÕt häc macxit ch−a hoμn chØnh, xong xu«i vμ cÇn ph¶i bæ sung ®Ó ph¸t triÓn. c. TriÕt häc macxit lμ “khoa häc cña mäi khoa häc”. C©u 558: H·y chØ ra nhËn ®Þnh ®óng trong sè ba nhËn ®Þnh sau ®©y vÒ b¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng: 70 a. B¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng lμ phª ph¸n, c¸ch m¹ng vμ kh«ng hÒ biÕt sî. b. B¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng lμ h−íng ®Õn c¸i tuyÖt ®èi. c. B¶n tÝnh cña phÐp biÖn chøng C©u 559: H·y chØ ra ph−¬ng ¸n ®óng trong ba nhËn xÐt d−íi ®©y vÒ mèi quan hÖ gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu dïng: a. S¶n xuÊt ®èi lËp hoμn toμn víi tiªu dïng, v× s¶n xuÊt lμ s¸ng t¹o cßn tiªu dïng lμ ph¸ huû. b. S¶n xuÊt còng lμ tiªu dïng. c. S¶n xuÊt lμ c¸i cã tr−íc vμ quy ®Þnh tiªu dïng. C©u 560: V× sao C. M¸c ®Õn n−íc Anh ®Ó thu thËp t− liÖu cho bé T− b¶n næi tiÕng cña m×nh? a. V× chØ ®Õn n−íc Anh, C. M¸c míi nhËn ®−îc sù gióp ®ì tμi chÝnh cña Ph. ¨ngghen. b. V× c¸c häc thuyÕt kinh tÕ lín mμ C. M¸c dù ®Þnh phª ph¸n ®Òu b¾t nguån tõ Anh Quèc. c. V× vμo thêi ®iÓm ®ã, chñ nghÜa t− b¶n ®¹t ®−îc tr¹ng th¸i chÝn muåi nhÊt ë Anh. H·y x¸c ®Þnh mét ph−¬ng ¸n tr¶ lêi mμ b¹n coi lμ ®óng. C©u 561: C. M¸c viÕt: "Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng cña t«i kh«ng nh÷ng kh¸c ph−¬ng ph¸p cña Hª ghen vÒ c¨n b¶n, mμ cßn ®èi lËp h¼n víi ph−¬ng ph¸p Êy n÷a". C©u ®ã C.M¸c viÕt trong t¸c phÈm nμo? a. "Phª ph¸t triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hª ghen" b. "Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n" c. "T− b¶n" C©u 562: Cèng hiÕn vÜ ®¹i nhÊt cña C.M¸c vÒ triÕt häc lμ g×? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng b. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö d. Coi thùc tiÔn lμ trung t©m C©u 563: §Þnh nghÜa cña V.I. Lªnin vÒ vËt chÊt ®−îc nªu ra trong t¸c phÈm nμo? a. Chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa kinh nghiÖm phª ph¸n. b. Bót ký triÕt häc 71 c. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng. C©u 564: Thuéc tÝnh c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt vËt chÊt víi ý thøc? a. Thùc t¹i kh¸ch quan b. VËn ®éng c. Kh«ng gian vμ thêi gian. C©u 565: C¸c h×nh thøc tån t¹i c¬ b¶n cña vËt chÊt. a. VËn ®éng b. Tån t¹i kh¸ch quan c. Kh«ng gian vμ thêi gian d. a vμ c C©u 566: Thuéc tÝnh chung nhÊt cña vËn ®éng lμ g×? a. Thay ®æi vÞ trÝ trong kh«ng gian b. Sù thay ®æi vÒ chÊt c. Sù biÕn ®æi nãi chung d. a vμ b C©u 567: §øng im cã t¸ch rêi vËn ®éng kh«ng? a. T¸ch rêi vËn ®éng b. Cã quan hÖ víi vËn ®éng c. Bao hμm vËn ®éng d. b vμ c C©u 568: Bμi häc kinh nghiÖm mμ §¶ng ta ®· rót ra trong c«ng cuéc ®æi míi lμ g×? a. §æi míi kinh tÕ tr−íc, ®æi míi chÝnh trÞ sau. b. §æi míi chÝnh trÞ tr−íc, ®æi míi kinh tÕ sau. c. KÕt hîp ®æi míi kinh tÕ víi ®æi míi chÝnh trÞ. C©u 569: T− t−ëng nμo lμ cña §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø IX ®Ò ra: a. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc. b. TÝch cùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc. c. §Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vμ khu vùc. 72 C©u 570: C©u nãi sau ®©y cña C.M¸c lμ trong t¸c phÈm nμo: "C¸i cèi xay quay b»ng tay ®−a l¹i x· héi cã l·nh chóa phong kiÕn, c¸i cèi xay ch¹y b»ng h¬i n−íc ®−a l¹i x· héi cã nhμ t− b¶n c«ng nghiÖp". a. Lêi nãi ®Çu gãp phÇn phª ph¸n kinh tÕ chÝnh trÞ. b. Sù khèn cïng cña triÕt häc c. T− b¶n C©u 571: C©u nãi sau ®©y cña C.M¸c lμ trong t¸c phÈm nμo: "Sù ph¸t triÓn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn". a. T− b¶n b. Lêi nãi ®Çu gãp phÇn phª ph¸n kinh tÕ chÝnh trÞ. c. HÖ t− t−ëng §øc C©u 572: C©u nãi sau ®©y cña V.I.Lªnin lμ trong t¸c phÈm nμo: "ChØ cã ®em quy nh÷ng quan hÖ x· héi vμo nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt, vμ ®em quy nh÷ng quan hÖ s¶n xuÊt vμo tr×nh ®é cña nh÷ng lùc l−îng s¶n xuÊt th× ng−êi ta míi cã ®−îc c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó quan niÖm sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn". a. Nh÷ng ng−êi b¹n d©n lμ thÕ nμo vμ hä ®Êu tranh chèng nh÷ng ng−êi d©n chñ - x· héi ra sao. b. Nhμ n−íc vμ c¸ch m¹ng x· héi. c. BÖnh Êu trÜ t¶ khuynh vμ tÝnh tiÓu t− s¶n. C©u 573: Tr×nh ®é cña lùc l−îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë? a. Tr×nh ®é c«ng cô lao ®éng vμ con ng−êi lao ®éng b. Tr×nh ®é tæ chøc vμ ph©n c«ng lao ®éng x· héi. c. Tr×nh ®é øng dông khoa häc vμo s¶n xuÊt. C©u 574: Tiªu chuÈn kh¸ch quan ®Ó ph©n biÖt c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt b. Quan hÖ s¶n xuÊt c. ChÝnh trÞ, t− t−ëng. 73 C©u 575: Trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n−íc ta, chóng ta ph¶i. a. Chñ ®éng x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt tr−íc, sau ®ã x©y dùng lùc l−îng s¶n xuÊt phï hîp. b. Chñ ®éng x©y dùng lùc l−îng s¶n xuÊt tr−íc, sau ®ã x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp. c. KÕt hîp ®ång thêi x©y dùng lùc l−îng s¶n xuÊt víi x¸c lËp quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp. C©u 576: TiÕn lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa lμ: a. Phï hîp víi qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn. b. Kh«ng phï hîp víi qu¸ tr×nh lÞch sö - tù nhiªn. c. VËn dông s¸ng t¹o cña §¶ng ta. C©u 577*: TriÕt häc ra ®êi tõ thùc tiÔn, nã cã c¸c nguån gèc: a. Nguån gèc nhËn thøc vμ nguån gèc x· héi b. Nguån gèc nhËn thøc, nguån gèc x· héi vμ giai cÊp c. Nguån gèc tù nhiªn, x· héi vμ t− duy d. Nguån gèc tù nhiªn vμ nhËn thøc C©u 578: §èi t−îng nghiªn cøu cña triÕt häc lμ: a. Nh÷ng quy luËt cña thÕ giíi kh¸ch quan b. Nh÷ng quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vμ t− duy c. Nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi, con ng−êi; quan hÖ cña con ng−êi nãi chung, t− duy cña con ng−êi nãi riªng víi thÕ giíi xung quanh. d. Nh÷ng vÊn ®Ò cña x· héi, tù nhiªn. C©u 579: TriÕt häc cã vai trß lμ: a. Toμn bé thÕ giíi quan b. Toμn bé thÕ giíi quan, nh©n sinh quan vμ ph−¬ng ph¸p luËn c. H¹t nh©n lý luËn cña thÕ giíi quan. d. Toμn bé thÕ giíi quan vμ ph−¬ng ph¸p luËn C©u 580: VÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc lμ: 74 a. Quan hÖ gi÷a tån t¹i víi t− duy vμ kh¶ n¨ng nhËn thøc cña con ng−êi. b. Quan hÖ gi÷a vËt chÊt vμ ý thøc, tinh thÇn víi tù nhiªn vμ con ng−êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc thÕ giíi hay kh«ng? c. Quan hÖ gi÷a vËt chÊt víi ý thøc, tinh thÇn víi tù nhiªn, t− duy víi tån t¹i vμ con ng−êi cã kh¶ n¨ng nhËn thøc ®−îc thÕ giíi hay kh«ng? d. Quan hÖ gi÷a con ng−êi vμ nhËn thøc cña con ng−êi víi giíi tù nhiªn C©u 581: LËp tr−êng cña chñ nghÜa duy vËt khi gi¶i quyÕt mÆt thø nhÊt cña vÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc? a. VËt chÊt lμ tÝnh thø nhÊt, ý thøc lμ tÝnh thø hai b. VËt chÊt cã tr−íc, ý thøc cã sau, vËt chÊt quyÕt ®Þnh ý thøc. c. C¶ a vμ b. d. VËt chÊt vμ ý thøc cïng ®ång thêi tån t¹i, cïng quyÕt ®Þnh lÉn nhau. C©u 582*: ý nμo d−íi ®©y kh«ng ph¶i lμ h×nh thøc c¬ b¶n cña chñ nghÜa duy vËt: a. Chñ nghÜa duy vËt chÊt ph¸c b. Chñ nghÜa duy vËt tÇm th−êng c. Chñ nghÜa duy vËt siªu h×nh d. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng C©u 583: Ai lμ nhμ triÕt häc duy vËt tiªu biÓu trong lÞch sö triÕt häc Hy L¹p - La M· cæ ®¹i ®−îc kÓ d−íi ®©y? a. §ªm«crit vμ £piquya b. Arixtot vμ £piquya c. £piquya vμ X«crat d. X«crat vμ §ªm«crit C©u 584: ý thøc cã tr−íc, vËt chÊt cã sau, ý thøc quyÕt ®Þnh vËt chÊt, ®©y lμ quan ®iÓm: a. Duy vËt b. Duy t©m c. NhÞ nguyªn d. Duy t©m chñ quan C©u 585: VËt chÊt vμ ý thøc tån t¹i ®éc lËp, ý thøc kh«ng quyÕt ®Þnh vËt chÊt vμ vËt chÊt kh«ng quyÕt ®Þnh ý thøc, ®©y lμ quan ®iÓm cña: a. Duy vËt 75 b. Duy t©m c. NhÞ nguyªn d. Duy vËt tÇm th−êng C©u 586*: Chñ nghÜa duy vËt chÊt ph¸c trong khi thõa nhËn tÝnh thø nhÊt cña vËt chÊt ®·: a. §ång nhÊt vËt chÊt víi vËt thÓ b. §ång nhÊt vËt chÊt víi mét hoÆc mét sè vËt thÓ cô thÓ c¶m tÝnh. c. §ång nhÊt vËt chÊt víi nguyªn tö vμ khèi l−îng. d. §ång nhÊt vËt chÊt víi nguyªn tö C©u 587*: Khi cho r»ng “tån t¹i lμ ®−îc tri gi¸c”, ®©y lμ quan ®iÓm: a. Duy t©m kh¸ch quan b. NhÞ nguyªn c. Duy t©m chñ quan d. Duy c¶m C©u 588: Khi thõa nhËn trong nh÷ng tr−êng hîp cÇn thiÕt th× bªn c¹nh c¸i “hoÆc lμ… hoÆc lμ…” cßn cã c¸i “võa lμ… võa lμ…” n÷a; thõa nhËn mét chØnh thÓ trong lóc võa lμ nã võa kh«ng ph¶i lμ nã… ®©y lμ: a. Ph−¬ng ph¸p siªu h×nh b. Ph−¬ng ph¸p biÖn chøng c. ThuyÕt bÊt kh¶ tri d. Chñ nghÜa duy vËt C©u 589: ThÕ nμo lμ ph−¬ng ph¸p siªu h×nh? a. Xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i c« lËp, t¸ch rêi tuyÖt ®èi b. Xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i tÜnh, kh«ng vËn ®éng ph¸t triÓn c. Xem xÐt sù ph¸t triÓn chØ lμ sù t¨ng tiÕn thuÇn tuý vÒ l−îng, kh«ng cã thay ®æi vÒ chÊt d. C¶ a, b vμ c. . C©u 590: TriÕt häc Ên §é cæ ®¹i lμ mét trong ba nÒn triÕt häc tiªu biÓu thêi kú ®Çu cña lÞch sö triÕt häc, ®ã lμ: a. TriÕt häc Ên §é, triÕt häc Trung Quèc vμ ¶ RËp b. TriÕt häc Ên §é, triÕt häc ¶ rËp vμ triÕt häc Hy l¹p – La M· c. TriÕt häc Ên §é, triÕt häc Trung Quèc, triÕt häc Hy L¹p – La M· d. TriÕt häc Ph−¬ng T©y 76 . C©u 591: Vai trß cña kinh Vªda ®èi víi triÕt häc Ên ®é cæ ®¹i: a. Lμ céi nguån cña v¨n ho¸ Ên §é b. Lμ c¬ së cña mäi tr−êng ph¸i triÕt häc Ên §é c. Lμ c¬ së cña c¸c tr−êng ph¸i triÕt häc chÝnh thèng d. C¶ a vμ c C©u 592*: HÖ thèng triÕt häc kh«ng chÝnh thèng ë Ên §é cæ ®¹i gåm c¸c tr−êng ph¸i: a. Sμmkhuya, §¹o Jaina, §¹o PhËt b. L«kayata, §¹o Jaina, §¹o PhËt c. Vªdanta, §¹o Jaina, §¹o PhËt d. §¹o Jaina, §¹o PhËt, Yoga . C©u 593*: HÖ thèng triÕt häc chÝnh thèng ë Ên §é cæ ®¹i gåm 6 tr−êng ph¸i: a. Sμmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Lokayata, b. Sμmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, §¹o Jaina, c. Sμmkhuya, Vedanta, Mimansa, Yoga, Nyaya, d. Sμmkhuya, Yoga, Lokayata, Mimansa. . C©u 594: Quan niÖm tån t¹i tuyÖt ®èi (Brahman) ®ång nhÊt víi “t«i” (Atman) lμ ý thøc c¸ nh©n thuÇn tuý. Quan niÖm ®ã lμ cña tr−êng ph¸i triÕt häc cæ ®¹i nμo ë Ên §é: a. Sμmkhuya b. Nyaya c. Vªdanta d. Yoga . C©u 595: ThÕ giíi ®−îc t¹o ra bëi 4 yÕu tè: ®Êt, n−íc, löa, kh«ng khÝ lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc cæ ®¹i nμo ë Ên §é: a. Lokayata b. Nyaya c. Sμmkhuya d. Mimansa . C©u 596*: ThÕ giíi vËt chÊt lμ thÓ thèng nhÊt cña 3 yÕu tè: Sattva (nhÑ, s¸ng, t−¬i vui), Rajas (®éng, kÝch thÝch), Tamas (nÆng, khã kh¨n) lμ quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i triÕt häc cæ ®¹i nμo ë Ên §é:: 77 a. L«kayata b. Sμmkhuya c. Mimansa d. Nyaya . C©u 597: Quan ®iÓm c¸c vËt thÓ vËt chÊt h×nh thμnh do c¸c nguyªn tö hÊp dÉn vμ kÕt hîp víi nhau theo nhiÒu d¹ng kh¸c nhau lμ cña tr−êng ph¸i triÕt häc Ên §é cæ ®¹i nμo: a. Mimansa b. §¹o Jaina c. L«kayata d. Yoga . C©u 598: C¬ së lý luËn cña ®¹o Hindu ë Ên §é cæ ®¹i lμ tr−êng ph¸i triÕt häc nμo: a. Mimansa b. Y«ga c. Vªdanta d. L«koyata . C©u 599*: Trong triÕt häc cæ ®¹i Ên §é, nh©n sinh quan PhËt gi¸o thÓ hiÖn tËp trung trong thuyÕt “tø ®Õ”. Ph−¬ng ¸n nμo sau ®©y ph¶n ¸nh ®−îc “tø ®Õ” ®ã? a. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, Nh©n ®Õ, §¹o ®Õ b. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, Nh©n ®Õ, DiÖt ®Õ c. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, DiÖt ®Õ, §¹o ®Õ d. Khæ ®Õ, TËp ®Õ, §¹o ®Õ, NiÕt bμn . C©u 600*: B¸t chÝnh ®¹o cña §¹o PhËt n»m trong ph−¬ng ¸n nμo sau ®©y: a. ChÝnh kiÕn, chÝnh t− duy, chÝnh ng÷, chÝnh nghiÖp, chÝnh mÖnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®¹o. b. ChÝnh kiÕn, chÝnh t− duy, chÝnh ng÷, chÝnh nghiÖp, chÝnh mÖnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®Þnh. c. ChÝnh kiÕn, chÝnh t− duy, chÝnh ng÷, chÝnh nghiÖp, chÝnh ®Þnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®¹o. d. ChÝnh kiÕn, chÝnh khÈu, chÝnh t− duy, chÝnh nghiÖp, chÝnh mÖnh, chÝnh tinh tiÕn, chÝnh niÖm, chÝnh ®Þnh. . 78 C©u 601: Trong triÕt häc cæ ®¹i nμo Trung Hoa, ng−êi chñ tr−¬ng c¶i biÕn x· héi lo¹n l¹c b»ng “Nh©n trÞ” lμ: a. Khæng Tö b. Tu©n Tö c. Hμn Phi Tö d. M¹nh Tö . C©u 602: Nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo ®−a ra quan ®iÓm “Nh©n tri s¬ tÝnh b¶n thiÖn”? a. D−¬ng Hïng b. M¹nh Tö c. MÆc Tö d. L·o Tö . C©u 603: Nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo ®−a ra quan ®iÓm: “D©n vi quý, x· t¾c thø chi, qu©n vi khinh” (D©n lμ träng h¬n c¶, x· t¾c ®øng ®»ng sau, vua cßn nhÑ h¬n): a. Khæng Tö b. Tu©n Tö c. M¹nh Tö d. L·o Tö . C©u 604: T¸c gi¶ c©u nãi næi tiÕng: “L−íi trêi lång léng, th−a mμ kh«ng lät”? a. L·o Tö b. Hμn Phi Tö c. Trang Tö d. Tu©n Tö . C©u 605*: Quan ®iÓm: “§êi kh¸c th× viÖc ph¶i kh¸c, viÖc kh¸c th× ph¸p ®é ph¶i kh¸c” lμ cña nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo? a. Th−¬ng ¦ëng b. Hμn Phi Tö c. MÆc Tö d. Tu©n Tö . C©u 606: T− t−ëng vÒ sù giμu nghÌo, sèng chÕt, ho¹ phóc, thμnh b¹i kh«ng ph¶i lμ do sè mÖnh quy ®Þnh mμ do hμnh vi con ng−êi g©y nªn lμ cña ai: a. L·o Tö b. Trang Tö 79 c. MÆc Tö d. Khæng Tö . C©u 607: Nhμ triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i nμo quan niÖm nguyªn nh©n vμ ®éng lùc c¨n b¶n cña mäi sù biÕn ®æi lÞch sö lμ do d©n sè vμ cña c¶i Ýt hoÆc nhiÒu? a. Hμn Phi Tö b. Khæng Tö c. M¹nh Tö d. Tu©n Tö C©u 608*: ¤ng cho r»ng tù nhiªn kh«ng cã ý chÝ tèi cao, ý muèn chñ quan con ng−êi kh«ng thÓ thay ®æi ®−îc quy luËt kh¸ch quan, vËn mÖnh cña con ng−êi lμ do con ng−êi tù quyÕt ®Þnh lÊy. ¤ng lμ ai? a. Trang Tö b. MÆc Tö c. Hμn Phi Tö d. Khæng Tö . C©u 609: Häc thuyÕt “Kiªm ¸i” kªu gäi yªu th−¬ng tÊt c¶ mäi ng−êi nh− nhau, kh«ng ph©n biÖt th©n s¬, trªn d−íi, sang hÌn lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. D−¬ng Chu b. L·o Tö c. MÆc Tö d. M¹nh Tö . C©u 610*: Chñ tr−¬ng chñ nghÜa “vÞ ng·” tøc lμ v× m×nh trong triÕt häc Trung Quèc cæ ®¹i lμ cña t¸c gi¶ nμo? a. L·o Tö b. D−¬ng Chu c. Trang Tö d. M¹nh Tö . C©u 611*: Ng−êi ®−a ra t− t−ëng vÒ sù h×nh thμnh kh¸i niÖm tr−íc hÕt lμ dùa vμo kinh nghiÖm c¶m quan. Con ng−êi lÊy tÝnh chÊt chung cña sù vËt kh¸ch quan do c¶m gi¸c chung ®−a l¹i ®Ó so s¸nh vμ quy n¹p thμnh tõng lo¹i, ®Æt cho nã mét tªn gäi chung, do ®ã h×nh thμnh lêi vμ kh¸i niÖm. ¤ng lμ ai? a. Tu©n Tö b. MÆc Tö 80 c. Trang Tö d. Khæng Tö . C©u 612*: §Ò cËp vÒ nguån gèc x· héi cña con ng−êi, mét triÕt gia Trung Quèc cæ ®¹i cho r»ng con ng−êi kh¸c ®éng vËt ë chç cã tæ chøc x· héi vμ cã sinh ho¹t x· héi theo tËp thÓ. Së dÜ nh− vËy lμ ®Ó sinh tån, ng−êi ta cÇn ph¶i cã sù liªn hÖ, trao ®æi vμ gióp ®ì nhau mét c¸ch tù nhiªn vμ tÊt yÕu. ¤ng lμ ai? a. L·o Tö b. M¹nh Tö c. Tu©n Tö d. Khæng Tö . C©u 613: Quan ®iÓm: “Ho¹ lμ chç tùa cña phóc, phóc lμ chç n¸u cña ho¹” t− t−ëng vÒ sù thèng nhÊt cña c¸c mÆt ®èi lËp Êy lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. MÆc Tö b. L·o Tö c. Tu©n Tö d. Hμn Phi Tö . C©u 614*: LuËn ®iÓm næi tiÕng: “Trêi cã bèn mïa, ®Êt cã s¶n vËt, ng−êi cã v¨n tù” lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Khæng Tö b. M¹nh Tö c. Hμn Phi Tö d. Tu©n Tö . C©u 615: Theo TalÐt (~ 624-547 TCN) b¶n nguyªn cña mäi vËt trong thÕ giíi lμ: a. N−íc b. Kh«ng khÝ c. £te d. Löa . C©u 616: ¤ng cho r»ng vò trô kh«ng ph¶i do Chóa trêi hay mét lùc l−îng siªu nhiªn thÇn bÝ nμo t¹o ra. Nã “m·i m·i ®·, ®ang vμ sÏ lμ ngän löa vÜnh viÔn ®ang kh«ng ngõng bïng ch¸y vμ tån t¹i”. ¤ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Plat«n c. Hªraclit 81 d. Arixtèt . C©u 617*: LuËn ®iÓm “cïng mét c¸i ë trong chóng ta – sèng vμ chÕt, thøc vμ ngñ, trÎ vμ giμ. V× r»ng c¸i nμy mμ biÕn ®æi thμnh c¸i kia, vμ ng−îc l¹i c¸i kia mμ biÕn ®æi thμnh c¸i nμy” lμ cña ai? a. L¬xip b. Hªraclit c. Arixtèt d. §ªm«crit . C©u 618*: ¤ng cho r»ng linh hån lu«n vËn ®éng sinh ra nhiÖt lμm cho c¬ thÓ h−ng phÊn vμ vËn ®éng, n¬i c− tró cña linh hån lμ tr¸i tim. ¤ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Plat«n c. Arixtèt d. Hªraclit . C©u 619: T− t−ëng vª sù vËn ®éng, ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña thÕ giíi do quy luËt kh¸ch quan (l«gos) quy ®Þnh lμ cña nhμ triÕt häc nμo? a. Arixtèt b. §ªm«crit c. Hªraclit d. Xªn«phan . C©u 620*: Quan ®iÓm thÕ giíi lμ mét khèi “duy nhÊt” bÊt sinh bÊt dÞch. ThÕ giíi kh«ng ph¶i do thÇn th¸nh t¹o ra lμ cña triÕt gia nμo? a. Pitago b. Xªn«phan c. Pacmªnit d. Hªraclit . C©u 621*: Nhμ triÕt häc Hy l¹p cæ ®¹i ®Çu tiªn quan niÖm, kh«ng ph¶i thÇn th¸nh s¸ng t¹o ra con ng−êi, mμ chÝnh con ng−êi nghÜ ra, s¸ng t¹o c¸c vÞ thÇn th¸nh theo trÝ t−ëng t−îng vμ theo h×nh t−îng cña m×nh. ¤ng lμ ai? a. Hªraclit b. §ªm«crit c. Xªn«phan d. Pacmªnit . 82 C©u 622: ¤ng cho r»ng khëi nguyªn cña thÕ giíi vËt chÊt lμ 4 yÕu tè vËt chÊt: ®Êt, n−íc, löa, kh«ng khÝ. ¤ng lμ ai? a. Dªnon b. Empª®oc c. Anaxago d. Xªn«phan . C©u 623*: Nhμ triÕt häc ®−a ra quan niÖm sù sèng lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña b¶n th©n tù nhiªn; ®−îc ph¸t sinh tõ nh÷ng vËt thÓ Èm −ít, d−íi t¸c ®éng cña nhiÖt ®é. ¤ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Hªraclit c. Xªn«phan d. Anaxago . C©u 624: Ng−êi ®−îc Arixtèt coi lμ tiÒn bèi cña m×nh vÒ l«gÝc häc, «ng lμ ai? a. Plat«n b. Hªraclit c. §ªm«crit d. Pitago . C©u 625: T− t−ëng vÒ nguån gèc t©m lý cña tÝn ng−ìng, t«n gi¸o lμ v× con ng−êi bÞ ¸m ¶nh bëi nh÷ng hiÖn t−îng khñng khiÕp trong tù nhiªn, lμ cña nhμ triÕt häc Hy l¹p cæ ®¹i nμo? a. Hªraclit b. §ªm«crit c. Arixtèt d. Plat«n . C©u 626*: Ng−êi ®−a ra luËn ®iÓm “v¹ch ra khuyÕt ®iÓm cña riªng m×nh tèt h¬n lμ v¹ch ra khuyÕt ®iÓm cña ng−êi kh¸c”, «ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Arixtèt c. Hªraclit d. Plat«n . C©u 627: ¤ng cho r»ng vËt chÊt còng lμ c¸i cã thùc nh−ng kh«ng ph¶i lμ c¸i tån t¹i, nã chØ lμ c¸i bãng cña c¸i tån t¹i “ý niÖm”, «ng lμ ai? 83 a. Pitago b. X«crat c. Plat«n d. Arixtèt . C©u 628*: Ng−êi ®Çu tiªn nhÊn m¹nh vai trß ®Æc biÖt cña kh¸i niÖm trong nhËn thøc, khi «ng cho r»ng kh¸m ph¸ ra ch©n lý ®Ých thùc vÒ b¶n chÊt sù vËt tøc lμ ph¶i hiÓu nã ë møc ®é kh¸i niÖm. ¤ng lμ ai? a. Arixtèt b. X«crat c. Plat«n d. §ªm«crit . C©u 629: Ng−êi ®−a ra quan ®iÓm r»ng ý niÖm lμ ®èi t−îng cña nhËn thøc ch©n lý b»ng sù håi t−ëng cña linh hån bÊt tö, «ng lμ ai? a. Pitago b. Pacmªnit c. Plat«n d. Arixtèt . C©u 630: Nhμ triÕt häc Hy l¹p cæ ®¹i ®−îc C.M¸c suy t«n lμ “ng−êi khæng lå vÒ t− t−ëng”, «ng lμ ai? a. §ªm«crit b. Arixtèt c. Plat«n d. Hªraclit . C©u 631*: Qu¸ tr×nh t− duy diÔn ra qua c¸c kh©u: C¬ thÓ – t¸c ®éng bªn ngoμi – c¶m gi¸c – t−ëng t−îng – t− duy, lμ kh¸i qu¸t cña nhμ triÕt häc nμo? a. Arixtèt b. Hªraclit c. §ªm«crit d. Plat«n . C©u 632: Ng−êi ®−a ra quan ®iÓm trong viÖc xem xÐt nhμ n−íc vÒ 3 ph−¬ng diÖn: lËp ph¸p, hμnh ph¸p vμ ph¸n xö, «ng lμ nhμ triÕt häc nμo? a. Plat«n b. Anaxago c. Arixtèt 84 d. §ªm«crit . C©u 633: Thêi kú trung cæ b¾t ®Çu tõ: a. ThÕ kû V ®Õn thÕ kû XIII b. ThÕ kû V ®Õn thÕ kû XV c. ThÕ kû V ®Õn thÕ kû XVI d. ThÕ kû IV ®Õn thÕ kû XIV . C©u 634: H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi nμo thèng trÞ thêi kú trung cæ ë T©y ¢u: a. ChiÕm h÷u n« lÖ b. Céng s¶n nguyªn thuû c. Phong kiÕn d. T− b¶n chñ nghÜa . C©u 635: Ng−êi ®−a ra quan niÖm Th−îng ®Õ lμ mét vËt thÓ, «ng lμ ai? a. b. c. ¥rigieno d. T«m¸t §acanh . C©u 636*: ¤ng cho r»ng qu¸ tr×nh nhËn thøc cña con ng−êi lμ qu¸ tr×nh nhËn thøc Th−îng ®Õ, nhËn thøc Th−îng ®Õ chØ ®Ó ®¹t ®−îc bëi niÒm tin t«n gi¸o vμ Th−îng ®Õ lμ ch©n lý tèi cao? a. b. c. §¬nxcèt d. . C©u 637: Thêi kú h−ng thÞnh cña chñ nghÜa Kinh viÖn ë T©y ¢u thêi kú trung cæ: a. ThÕ kû X b. ThÕ kû X ®Õn thÕ kû XII c. ThÕ kû XIII d. ThÕ kû X ®Õn ThÕ kû XIII . C©u 638*: Ng−êi ®−a ra t− t−ëng ®ång nhÊt t«n gi¸o víi triÕt häc r»ng: “triÕt häc ch©n chÝnh vμ t«n gi¸o ch©n chÝnh lμ mét”, «ng lμ ai? a. ¥rigieno 85