Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT

Thể loại: Giáo dục học
Lượt xem: 92,582Lượt tải: 8Số trang: 38

Mô tả tài liệu

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

Tóm tắt nội dung

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 1. Điều lệ này quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lí nhà trường; chương trình giáo dục và hoạt động giáo dục; giáo viên; học 2. Điều lệ này áp dụng cho trường tiểu học; lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học và trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Vị trí trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học 1. Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học theo sự phân trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn trường được 3. Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 5. Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 8. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt học và trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo 1. Trường tiểu học được tổ chức theo hai loại hình: công lập và tư thục. d) Lớp tiểu học trong trường giáo dưỡng, trung tâm học tập cộng đồng và lớp tiểu 3. Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, gồm : lớp dành 1. Tên trường được quy định như sau: trường tiểu học và tên riêng của Các lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 3. Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chức năng quản lí nhà nước đối với mọi loại hình trường, lớp tiểu học và các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình Tổ chức và hoạt động giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật Tổ chức và hoạt động giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật trong trường tiểu Luật Người khuyết tật, các quy định của Điều lệ này và Quy định về giáo dục hoà Tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, các 1. Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thực hiện các quy định của Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt đông của trường phổ 2. Tổ chức và hoạt động của các lớp tiểu học trong trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện các quy định của Điều lệ này và Điều lệ trường trung học cơ sở, 3. Tổ chức và hoạt động của các lớp tiểu học trong trường chuyên biệt thực hiện các quy định của Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên Điều kiện thành lập trường tiểu học và điều kiện để được cho phép 1. Trường tiểu học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau: a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học; 2. Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau: về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo h) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà Trong thời hạn quy định cho phép, nếu nhà trường có đủ các điều kiện theo quy giải thể đối với trường tiểu học công lập và cho phép thành lập, sáp nhập, chia 2. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học. phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện thành lập trường theo từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có trường, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và 3. Hồ sơ đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục: 4. Trình tự, thủ tục cho phép nhà trường hoạt động giáo dục: a) Trường tiểu học công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tiểu học tư thục có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định tại b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, xem xét điều kiện cho phép hoạt động từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục; trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo có văn bản thông báo cho trường biết rõ e) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học. tiểu học mới được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Điều lệ này. Đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học 1. Trường tiểu học, cơ sở có hoạt động giáo dục tiểu học bị đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học khi xảy ra một trong những trường hợp sau: lệ này và không đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường của giáo dục tiểu học; 2. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học, cơ sở có hoạt quyền lợi của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. 3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học hoặc cho phép hoạt động a) Khi trường tiểu học, các cơ sở có hoạt động giáo dục tiểu học vi phạm quy định tại khoản 1 của Điều này, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá chỉ hoạt động giáo dục tiểu học và báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp huyện; giáo dục và đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục tiểu học trở hợp chưa cho phép hoạt động giáo dục trở lại, Trưởng phòng giáo dục và d) Hồ sơ đề nghị được hoạt động giáo dục trở lại thực hiện theo quy định tại khoản a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lí, tổ chức, hoạt động của trường d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu học. của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên. 3. Trình tự, thủ tục giải thể trường tiểu học, cơ sở giáo dục khác: a) Phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm theo quy định tại b) Uỷ ban nhân cấp huyện căn cứ đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo a) Trường tiểu học giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này, - Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo. b) Trường tiểu học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này, - Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo. thực hiện chương trình giáo dục tiểu học giáo dục tiểu học được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi đảm bảo các b) Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lí đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học giáo dục đó, văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. ghép phù hợp năng lực dạy học của giáo viên và điều kiện địa hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục; hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lí sử dụng sách, thiết bị của các thành viên 1. Mỗi trường tiểu học có một tổ văn phòng gồm các viên chức làm công tác y tế cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của nhà công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; 1. Hiệu trưởng trường tiểu học là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà và đào tạo bổ nhiệm đối với trường tiểu học công lập, công nhận đối với trư- ờng tiểu học tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp 2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Hiệu trưởng trường tiểu học phải đạt 3. Nhiệm kì của Hiệu trưởng trường tiểu học là 5 năm. học công lập, Hiệu trưởng được quản lí một trường tiểu học không quá hai nhiệm bộ, giáo viên trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định. e) Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường; tiếp nhận, nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng Hiệu trưởng, do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm đối với trường công 2. Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm Phó Hiệu trưởng trường tiểu học b) Điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền; niên và Sao Nhi đồng ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài 3. Mỗi trường tiểu học có một Tổng phụ trách Đội do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng trường tiểu học. - Trường tiểu học tư thục không có Hội đồng quản trị: Nhà đầu tư đề nghị thành 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường tiểu học công lập: của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà 4. Hoạt động của Hội đồng trường tiểu học công lập: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thực hiện các quyết nghị hoặc kết luận của trường, Hiệu trưởng tổng hợp danh sách nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhà trường giới thiệu, làm tờ trình đề nghị Trưởng phòng giáo dục 6. Nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục thành lập và hoạt động của Hội đồng trường đối với trường tiểu học tư thục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của 1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường tiểu học lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong trường tiểu học theo quy định của pháp luật nhằm giúp nhà trường Quản lí tài chính, tài sản của trường tiểu học tuân theo các quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1. Trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện kế hoạch thời gian năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện cụ thể của 2. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể hoá các hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học, xây dựng thời khoá biểu phù hợp với khả năng của từng cá nhân và Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho thông cấp Tiểu học được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 2. Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tổ chức cho giáo viên bàn giao chất lượng giáo dục học sinh cuối năm học cho giáo viên dạy lớp trên của năm học sau. 2. Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận trong 3. Đối với cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Hiệu trưởng trường tiểu học được giao trách nhiệm bảo trợ cơ sở giáo dục đó xác nhận trong học bạ Hoàn thành chương trình tiểu học. quan tới việc thành lập và phát triển của nhà trường để phục vụ nhiệm vụ giáo dục Giáo viên làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục. 1. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học 1. Chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư Năng lực giáo dục của giáo viên tiểu học được đánh giá dựa theo chuẩn 2. Giáo viên tiểu học có trình độ đào tạo trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao đào tạo được nhà trường, các cơ quan quản lí giáo dục tạo điều kiện học tập, bồi của Ban giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường; giáo viên dạy lớp b) Hiệu trưởng trường tiểu học tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào 1. Được học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó giáo dục hoà nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định. 1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp dạy, học tập và an toàn của giáo viên và học cho từng vùng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. dục và phù hợp với yêu cầu cụ thể của nhà trường trong từng năm và đảm bảo mỗi lớp có một phòng học riêng; cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo để trình Chủ tịch ấm áp về mùa đông, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh 1. Thư viện trường phải phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của Nhà trường tổ chức cho học sinh, theo từng loại đối tượng, được mượn về Tiêu chuẩn Thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 1. Trường được trang bị đủ thiết bị giáo dục, tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị giáo dục trong giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Trường tiểu học có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban cha mẹ học sinh của trường, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên a) Thống nhất quy mô, kế hoạch phát triển nhà trường, các biện pháp giáo dục học dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; tạo điều kiện