Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Thể loại: Xuất nhập khẩu
Lượt xem: 30,586Lượt tải: 10Số trang: 18

Mô tả tài liệu

Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

Tóm tắt nội dung

PAGE ®Þnh cña chÝnh phñ Sè ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2005 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh sè ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2004 vÒ chèng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i, NghÞ I nh÷ng quy ®Þnh 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp) vÒ C¬ quan ®iÒu tra chèng trî cÊp, Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî cÊp; thñ tôc, néi dung ®iÒu tra ®Ó ¸p dông vµ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp ®èi víi hµng hãa ®­îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt 2. TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp 1. TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt dïng trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ tiÕng ViÖt. C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ c¸c bªn liªn quan) cã quyÒn dïng tiÕng nãi vµ ch÷ viÕt cña d©n téc m×nh, trong tr­êng hîp nµy ph¶i cã phiªn dÞch. 2. C¸c th«ng tin, tµi liÖu kh«ng ph¶i b»ng tiÕng ViÖt do c¸c bªn liªn quan cung cÊp ph¶i ®­îc dÞch ra tiÕng ViÖt. C¸c bªn liªn quan ph¶i b¶o ®¶m tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ néi dung ®­îc dÞch 3. Chøng cø Chøng cø trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp lµ nh÷ng g× cã thËt ®­îc C¬ quan ®iÒu tra chèng trî cÊp, Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî cÊp dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam, t×nh tr¹ng ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc bÞ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc bÞ ®e däa g©y thiÖt ®¸ng kÓ vµ mèi quan hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc còng nh­ nh÷ng t×nh tiÕt kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc chèng trî 4. X¸c ®Þnh khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®­îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam kh«ng ®¸ng kÓ Khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®­îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®­îc coi lµ kh«ng ®¸ng kÓ khi: 1. Khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®­îc trî cÊp nhËp khÈu tõ mét n­íc kh«ng v­ît qu¸ 3% tæng khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t­¬ng tù nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. 2. Tæng khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®­îc trî cÊp nhËp khÈu tõ nhiÒu n­íc ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy kh«ng v­ît qu¸ 7% tæng khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t­¬ng tù nhËp khÈu vµo ViÖt 5. X¸c ®Þnh tû lÖ chñ yÕu trong tæng khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt ë trong n­íc Khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa s¶n xuÊt chiÕm tõ 50% tæng khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt ë trong n­íc trë lªn ®­îc coi lµ chiÕm tû lÖ chñ yÕu trong tæng khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt ë trong 6. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ liªn kÕt trùc tiÕp gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng hãa t­¬ng tù trong n­íc víi tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp 1. C¸c nhµ s¶n xuÊt hµng hãa t­¬ng tù ®­îc coi lµ cã mèi quan hÖ liªn kÕt trùc tiÕp víi tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a) Bªn nµy trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kiÓm so¸t bªn kia; b) TÊt c¶ ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp bÞ kiÓm so¸t bëi mét bªn thø ba; c) Cïng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kiÓm so¸t bªn thø ba. 2. Mét bªn cã thÓ bÞ coi lµ kiÓm so¸t ®­îc mét bªn kh¸c khi bªn ®ã cã quyÒn chi phèi c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña bªn kh¸c nh»m thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña bªn kh¸c II c¬ quan chèng trî cÊp, ng­êi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, ng­êi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp Môc 1 c¬ quan chèng trî cÊp, Ng­êi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp §iÒu 7. C¬ quan chèng trî cÊp, Ng­êi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp 1. C¬ quan chèng trî cÊp gåm C¬ quan ®iÒu tra chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ C¬ quan ®iÒu tra) vµ Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ Héi ®ång xö lý). 2. Ng­êi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp bao gåm: a) Ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra; b) §iÒu tra viªn vô viÖc chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ §iÒu tra viªn); c) Thµnh viªn Héi ®ång xö lý. §iÒu 8. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña C¬ quan ®iÒu tra Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, C¬ quan ®iÒu tra cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Ban hµnh mÉu hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp vµ b¶n c©u hái ®iÒu tra. 2. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo tr×nh tù, thñ tôc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp vµ NghÞ ®Þnh nµy. 3. Yªu cÇu c¸c bªn liªn quan cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp. 4. Tæ chøc phiªn tham vÊn víi c¸c bªn liªn quan. 5. C«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 6. KiÕn nghÞ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i xem xÐt, quyÕt ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi trong tr­êng hîp cÇn thiÕt. 7. KiÕn nghÞ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i xem xÐt vÒ viÖc chÊp nhËn, kh«ng chÊp nhËn hoÆc ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh néi dung cam kÕt trªn c¬ së ®Ò xuÊt tù nguyÖn cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu cã liªn quan theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 8. C«ng bè kÕt luËn cuèi cïng vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 9. TiÕn hµnh rµ so¸t viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i. 10. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p 9. Ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra 1. Ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra do Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. 2. Ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: a) Tæ chøc, chØ ®¹o C¬ quan ®iÒu tra thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy; b) Ph©n c«ng §iÒu tra viªn ®iÒu tra vô viÖc chèng trî cÊp cô thÓ; c) Ph©n c«ng §iÒu tra viªn ®iÒu hµnh phiªn tham vÊn; d) Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra cña §iÒu tra viªn; ®) QuyÕt ®Þnh më phiªn tham vÊn; e) Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy; g) Tr­ng cÇu gi¸m 10. §iÒu tra viªn 1. Tiªu chuÈn cña §iÒu tra cã ®ñ tiªu chuÈn sau ®©y cã thÓ ®­îc bæ nhiÖm lµm §iÒu tra viªn: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc, kh¸ch quan; b) Cã tr×nh ®é cö nh©n trë lªn vÒ lÜnh vùc luËt hoÆc kinh tÕ, tµi chÝnh; c) Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ Ýt nhÊt lµ 05 n¨m thuéc mét trong c¸c lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy; d) §­îc ®µo t¹o, båi d­ìng vÒ nghiÖp vô ®iÒu tra. 2. §iÒu tra viªn do Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu 11. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña §iÒu tra viªn Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, §iÒu tra viªn cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®iÒu tra theo sù ph©n c«ng cña ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra. 2. Yªu cÇu c¸c bªn liªn quan cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 3. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. B¶o qu¶n tµi liÖu ®· ®­îc cung cÊp. 5. B¸o c¸o ®iÒu tra sau khi kÕt thóc ®iÒu tra vô viÖc chèng trî cÊp, so¹n th¶o vµ tr×nh ng­êi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra kÕt luËn s¬ bé, kÕt luËn cuèi cïng liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu 12. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång xö lý Héi ®ång xö lý cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Xem xÐt c¸c kÕt luËn cña C¬ quan ®iÒu tra theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè vÒ viÖc cã hoÆc kh«ng cã trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc. 3. KiÕn nghÞ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh 13. Thµnh viªn Héi ®ång xö lý 1. Tiªu chuÈn thµnh viªn Héi ®ång xö lý. Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i kiÕn nghÞ danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång xö lý, tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt theo c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc, kh¸ch quan; b) Cã tr×nh ®é cö nh©n trë lªn vÒ lÜnh vùc luËt hoÆc kinh tÕ, tµi chÝnh; c) Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ Ýt nhÊt 09 n¨m thuéc mét trong c¸c lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy. 2. C¨n cø danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång xö lý ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ sè l­îng thµnh viªn Héi ®ång xö lý tham gia gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, trong ®ã ph©n c«ng mét thµnh viªn lµm chñ täa phiªn häp vµ ký c¸c quyÕt ®Þnh, kiÕn nghÞ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy. 3. NhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång xö lý lµ 05 n¨m vµ cã thÓ ®­îc bæ nhiÖm 14. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña thµnh viªn Héi ®ång xö lý Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, thµnh viªn Héi ®ång xö lý cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Nghiªn cøu, xem xÐt hå s¬, c¸c kÕt luËn cña C¬ quan ®iÒu tra vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong bé hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp do C¬ quan ®iÒu tra Tham gia phiªn häp cña Héi ®ång xö lý ®Ó th¶o luËn vµ bá phiÕu vÒ viÖc cã hoÆc kh«ng cã trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc. 3. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. Môc 2 Ng­êi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp §iÒu 15. Ng­êi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp Ng­êi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp bao gåm: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp lªn C¬ quan ®iÒu tra (sau ®©y gäi lµ Ng­êi yªu cÇu). 2. Tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa bÞ Ng­êi yªu cÇu nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc bÞ C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh ®iÒu tra theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ Ng­êi bÞ yªu cÇu). 3. LuËt s­ cña Ng­êi yªu cÇu vµ Ng­êi bÞ yªu cÇu. 4. C¸c bªn liªn quan 16. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Ng­êi yªu cÇu, Ng­êi bÞ yªu cÇu. 1. Khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, Ng­êi yªu cÇu cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) TiÕp cËn c¸c th«ng tin mµ c¸c bªn liªn quan kh¸c cung cÊp cho C¬ quan ®iÒu tra, trõ nh÷ng th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy; b) Yªu cÇu C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn b¶o mËt th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy; c) Tham gia phiªn tham vÊn; d) Uû quyÒn cho luËt s­ thay mÆt m×nh tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; ®) Yªu cÇu C¬ quan ®iÒu tra tæ chøc phiªn tham vÊn kÝn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 27 NghÞ ®Þnh nµy; e) KhiÕu n¹i, khëi kiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 2. Khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, Ng­êi bÞ yªu cÇu cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) C¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) KiÕn nghÞ C¬ quan ®iÒu tra gia h¹n thêi h¹n cung cÊp th«ng tin, gia h¹n thêi h¹n tr¶ lêi b¶n c©u hái ®iÒu tra theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ng­êi yªu cÇu, Ng­êi bÞ yªu cÇu cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: a) Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn yªu cÇu cña m×nh; b) Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kÞp thêi nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu theo yªu cÇu cña C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn; c) Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng 17. LuËt s­ cña Ng­êi yªu cÇu vµ Ng­êi bÞ yªu cÇu 1. LuËt s­ cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia tè tông t¹i tßa ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®­îc Ng­êi yªu cÇu, Ng­êi bÞ yªu cÇu uû quyÒn, cã quyÒn tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña bªn mµ m×nh ®¹i diÖn. 2. Khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, luËt s­ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: a) Tham gia c¸c giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; b) X¸c minh, thu thËp vµ cung cÊp tµi liÖu ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho bªn mµ m×nh ®¹i diÖn; c) Nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu trong hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp; d) §­îc ghi chÐp, sao chôp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cã trong hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp, trõ nh÷ng th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy, ®Ó thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cho bªn mµ m×nh ®¹i diÖn; ®) Gióp bªn mµ m×nh ®¹i diÖn vÒ mÆt ph¸p luËt liªn quan ®Õn viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä; e) T«n träng sù thËt vµ ph¸p luËt; kh«ng ®­îc mua chuéc, c­ìng Ðp hoÆc xói giôc ng­êi kh¸c khai b¸o gian dèi, cung cÊp tµi liÖu sai sù thËt; g) Kh«ng ®­îc tiÕt lé bÝ mËt ®iÒu tra mµ m×nh biÕt khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; h) Kh«ng ®­îc sö dông tµi liÖu ®· ghi chÐp, sao chôp trong hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp vµo môc ®Ých x©m ph¹m lîi Ých cña Nhµ n­íc, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc vµ c¸ nh©n. §iÒu 18. QuyÒn, nghÜa vô cña c¸c bªn liªn quan kh¸c Khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, c¸c bªn liªn quan kh«ng ph¶i lµ Ng­êi yªu cÇu hoÆc Ng­êi bÞ yªu cÇu cã c¸c quyÒn, nghÜa vô sau ®©y: 1. Cung cÊp th«ng tin trung thùc vµ tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp theo quan ®iÓm cña m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn. 2. Yªu cÇu C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra viªn b¶o mËt th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. 3. TiÕp cËn th«ng tin vÒ vô viÖc chèng trî cÊp cña C¬ quan ®iÒu tra, trõ nh÷ng th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Tham gia phiªn tham vÊn vµ tr×nh bµy quan ®iÓm liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 27 NghÞ ®Þnh III §iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp §iÒu 19. Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp ®­îc göi ®Õn C¬ quan ®iÒu tra bao gåm: 1. §¬n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp cã c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi yªu cÇu hoÆc cña ®¹i diÖn ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc trong tr­êng hîp C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i; b) M« t¶ hµng hãa nhËp khÈu lµ ®èi t­îng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, trong ®ã cã tªn gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m· sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông, xuÊt xø hµng hãa nhËp khÈu; c) M« t¶ khèi l­îng, sè l­îng, ®¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ cña hµng hãa nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy trong thêi h¹n 12 th¸ng tr­íc khi Ng­êi yªu cÇu nép hå s¬ hoÆc tr­íc khi C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i; d) M« t¶ khèi l­îng, sè l­îng, ®¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ cña hµng hãa t­¬ng tù ®­îc s¶n xuÊt trong n­íc trong thêi h¹n 12 th¸ng tr­íc khi Ng­êi yªu cÇu nép hå s¬ hoÆc tr­íc khi C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i; ®) Th«ng tin vÒ c¸c chÝnh s¸ch trî cÊp cña ChÝnh phñ n­íc ngoµi, t×nh h×nh vµ h×nh thøc trî cÊp; e) Th«ng tin, sè liÖu, chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc do hµng hãa ®­îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra; g) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi bÞ yªu cÇu; h) Yªu cÇu cô thÓ vÒ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, thêi h¹n ¸p dông vµ møc ®é ¸p dông. 2. Tµi liÖu, th«ng tin liªn quan kh¸c mµ Ng­êi yªu cÇu hoÆc C¬ quan ®iÒu tra (trong tr­êng hîp C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp) cho lµ cÇn thiÕt. §iÒu 20. ThÈm ®Þnh hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp trong tr­êng hîp cã Ng­êi yªu cÇu 1. Trong thêi h¹n 45 ngµy, tÝnh tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬ ®Çy ®ñ, hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh nµy, C¬ quan ®iÒu tra chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ó tr×nh Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i xem xÐt ra quyÕt ®Þnh ®iÒu tra. 2. Néi dung thÈm ®Þnh hå s¬ bao gåm: a) X¸c ®Þnh t­ c¸ch ®¹i diÖn hîp ph¸p cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc cña tæ chøc, c¸ nh©n nép hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp; b) X¸c ®Þnh b»ng chøng vÒ viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong 21. LËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp trong tr­êng hîp kh«ng cã Ng­êi yªu cÇu 1. Trong tr­êng hîp kh«ng cã Ng­êi yªu cÇu nh­ng cã dÊu hiÖu vÒ viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh giao C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp ®Ó tr×nh Bé tr­ëng xem xÐt ra quyÕt ®Þnh ®iÒu tra. 2. Thêi h¹n lËp hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy lµ 06 th¸ng, tÝnh tõ ngµy Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ký quyÕt ®Þnh giao C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬. §iÒu 22. Néi dung quyÕt ®Þnh ®iÒu tra 1. QuyÕt ®Þnh ®iÒu tra bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi yªu cÇu (nÕu cã); b) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña ®¹i diÖn ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc trong tr­êng hîp kh«ng cã Ng­êi yªu cÇu; c) M« t¶ hµng ho¸ lµ ®èi t­îng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, trong ®ã bao gåm tªn gäi hµng hãa, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m· sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông; d) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi bÞ yªu cÇu; ®) Tªn n­íc, vïng l·nh thæ xuÊt khÈu vµ xuÊt xø cña hµng ho¸ lµ ®èi t­îng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; e) Tãm t¾t th«ng tin vÒ viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc m« t¶ t¹i ®iÓm c kho¶n nµy g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc; g) Ngµy cã hiÖu lùc b¾t ®Çu tiÕn hµnh ®iÒu tra; h) Giai ®o¹n ®iÒu tra; i) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; k) C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c mµ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i cho lµ cÇn thiÕt. 2. ViÖc th«ng b¸o, c«ng bè quyÕt ®Þnh ®iÒu tra ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 10 Ph¸p lÖnh Chèng trî 23. Cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra 1. C¸c bªn liªn quan cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin x¸c thùc vµ tµi liÖu cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña C¬ quan ®iÒu tra. 2. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra sÏ tiÕn hµnh tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh hoÆc kiÓm tra, x¸c minh tÝnh x¸c thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu do c¸c bªn liªn quan cung cÊp hoÆc thu thËp thªm c¸c th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc chèng trî cÊp. 3. Trong tr­êng hîp tiÕn hµnh kiÓm tra, x¸c minh tÝnh x¸c thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu hoÆc thu thËp thªm th«ng tin ë n­íc hoÆc vïng l·nh thæ ngoµi ViÖt Nam, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: a) Tr­íc khi thùc hiÖn viÖc x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng tin, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i th«ng b¸o cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc hoÆc vïng l·nh thæ ®ã; b) ViÖc x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng tin ph¶i ®­îc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®ång ý vµ kh«ng bÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc hoÆc vïng l·nh thæ nªu t¹i ®iÓm a kho¶n nµy ph¶n ®èi, trõ tr­êng hîp c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam, c¸c n­íc vµ vïng l·nh thæ liªn quan lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh kh¸c. 4. Trõ c¸c th«ng tin ®­îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i c«ng khai kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, kiÓm tra x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng tin cho c¸c bªn cã liªn quan. 5. C¬ quan ®iÒu tra sÏ quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c th«ng tin, tµi liÖu cã s½n trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: a) Bªn liªn quan kh«ng cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt theo ®óng yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, kiÓm tra, x¸c minh cho thÊy c¸c th«ng tin, tµi liÖu do c¸c bªn liªn quan cung cÊp lµ kh«ng x¸c thùc; c) Bªn liªn quan ®· kh«ng ®ång ý ®Ó cho C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh x¸c minh; d) Bªn liªn quan g©y c¶n trë qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 6. Tr­êng hîp kh«ng chÊp nhËn sö dông phÇn th«ng tin, tµi liÖu mµ c¸c bªn liªn quan ®· cung cÊp, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i gi¶i thÝch lý do kh«ng chÊp nhËn sö dông phÇn th«ng tin, tµi liÖu ®ã. §iÒu 24. B¶n c©u hái ®iÒu tra 1. Trong thêi h¹n 15 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi b¶n c©u hái ®iÒu tra ®Õn ®Þa chØ cña c¸c ®èi t­îng sau ®©y: a) Ng­êi bÞ yªu cÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña Ng­êi bÞ yªu cÇu; b) §¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cña n­íc hoÆc vïng l·nh thæ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; c) C¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc hoÆc vïng l·nh thæ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; d) C¸c bªn cã liªn quan kh¸c. 2. Trong thêi h¹n 30 ngµy tÝnh tõ ngµy nhËn ®­îc b¶n c©u hái ®iÒu tra, Ng­êi bÞ yªu cÇu ph¶i göi v¨n b¶n tr¶ lêi ®Çy ®ñ c¸c c©u hái ghi trong b¶n c©u hái ®iÒu tra cho C¬ quan ®iÒu tra. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt vµ nÕu Ng­êi bÞ yªu cÇu cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ, thêi h¹n nµy cã thÓ ®­îc C¬ quan ®iÒu tra xem xÐt, gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n tèi ®a kh«ng qu¸ 30 ngµy. 3. B¶n c©u hái ®iÒu tra ®­îc coi lµ ®Õn ®Þa chØ ng­êi nhËn sau 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy C¬ quan ®iÒu tra göi ®i. Ngµy göi ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo dÊu cña b­u 25. X¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng 1. C¬ quan ®iÒu tra ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng ®èi víi tõng Ng­êi bÞ yªu cÇu trong vô viÖc chèng trî cÊp, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. Tr­êng hîp sè l­îng Ng­êi bÞ yªu cÇu hoÆc ph¹m vi hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp lµ qu¸ lín, kh«ng thÓ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra x¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng ®èi víi mét sè Ng­êi bÞ yªu cÇu hoÆc hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp. ViÖc giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra ®­îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: a) ViÖc giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra ®­îc thùc hiÖn b»ng ph­¬ng ph¸p chän mÉu thèng kª phï hîp trªn c¬ së khèi l­îng, sè l­îng hoÆc trÞ gi¸ hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp ®­îc s¶n xuÊt, xuÊt khÈu bëi Ng­êi bÞ yªu cÇu hoÆc c¸c th«ng tin mµ C¬ quan ®iÒu tra cã ®­îc t¹i thêi ®iÓm chän mÉu; b) Khi tiÕn hµnh chän mÉu ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ tiÕn hµnh c¸c tham vÊn cÇn thiÕt víi Ng­êi bÞ yªu cÇu, c¸c nhµ nhËp khÈu liªn quan ®Õn viÖc chän mÉu vµ ph¶i cã sù ®ång ý cña Ng­êi bÞ yªu cÇu nµy vÒ viÖc chän mÉu. 3. Møc trî cÊp ®­îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 4. Møc trî cÊp cña Ng­êi bÞ yªu cÇu kh«ng ®­îc ®iÒu tra ®­îc x¸c ®Þnh lµ møc trî cÊp b×nh qu©n gia quyÒn ¸p dông cho Ng­êi bÞ yªu cÇu ®­îc chän ®Ó x¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 26. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc 1. Khi x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ xem xÐt tæng thÓ c¸c yÕu tè sau ®©y: a) Mèi quan hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc; b) Sè l­îng vµ gi¸ cña hµng hãa t­¬ng tù nhËp khÈu vµo ViÖt Nam kh«ng ®­îc trî cÊp; c) Møc ®é gi¶m sót cña cÇu hoÆc thay ®æi vÒ h×nh thøc tiªu dïng ®èi víi hµng hãa t­¬ng tù s¶n xuÊt trong n­íc; d) Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu vµ n¨ng suÊt cña ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc; ®) C¸c yÕu tè kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña C¬ quan ®iÒu tra. 2. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ xem xÐt thªm c¸c yÕu tè kh¸c g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc ngoµi viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt 27. Tham vÊn trong ®iÒu tra 1. Tr­íc khi tiÕn hµnh ®iÒu tra vµ trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ tæ chøc phiªn tham vÊn c«ng khai víi c¸c bªn liªn quan vµ ph©n c«ng Ýt nhÊt 03 §iÒu tra viªn, trong ®ã cã 01 §iÒu tra viªn lµm chñ täa ®Ó ®iÒu hµnh phiªn tham vÊn. 2. ChËm nhÊt lµ 30 ngµy tr­íc ngµy tæ chøc phiªn tham vÊn, c¸c bªn liªn quan ph¶i göi v¨n b¶n ®¨ng ký tham gia phiªn tham vÊn cho C¬ quan ®iÒu tra trong ®ã nªu râ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tham vÊn kÌm theo lËp luËn b»ng v¨n b¶n. 3. Tr×nh tù tiÕn hµnh tham vÊn: a) Chñ täa tuyªn bè khai m¹c phiªn tham vÊn; b) Ng­êi yªu cÇu, Ng­êi bÞ yªu cÇu trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i diÖn theo ñy quyÒn lÇn l­ît tr×nh bµy trùc tiÕp b»ng lêi nãi c¸c chøng cø ®Ó b¶o vÖ quan ®iÓm cña m×nh liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp. Thêi gian cho mçi bªn tr×nh bµy kh«ng qu¸ 90 phót; c) Ng­êi yªu cÇu vµ Ng­êi bÞ yªu cÇu trao néi dung bµi ph¸t biÓu quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy b»ng v¨n b¶n cho Chñ täa; d) C¸c bªn liªn quan kh«ng thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy cã quyÒn trao v¨n b¶n tr×nh bµy quan ®iÓm liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp cña m×nh cho Chñ täa; ®) Chñ täa, c¸c §iÒu tra viªn ®Æt c©u hái vµ nghe Ng­êi yªu cÇu, Ng­êi bÞ yªu cÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä tr¶ lêi. Thêi gian hái vµ tr¶ lêi dµnh cho mçi bªn kh«ng qu¸ 60 phót. Toµn bé néi dung nµy sÏ ®­îc ghi vµo biªn b¶n tham vÊn; e) Chñ täa tãm t¾t néi dung buæi tham vÊn vµ tuyªn bè kÕt thóc. 4. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy tæ chøc tham vÊn, c¸c bªn liªn quan cã quyÒn göi v¨n b¶n tr×nh bµy thªm quan ®iÓm cña m×nh liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp cho C¬ quan ®iÒu tra. 5. Toµn bé néi dung tham vÊn, bao gåm v¨n b¶n tr×nh bµy cña c¸c bªn vµ biªn b¶n tham vÊn ®­îc C¬ quan ®iÒu tra c«ng bè c«ng khai. 6. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ tæ chøc phiªn tham vÊn kÝn khi cã yªu cÇu cña Ng­êi yªu cÇu hoÆc Ng­êi bÞ yªu cÇu. Thµnh phÇn tham gia phiªn tham vÊn kÝn sÏ ®­îc C¬ quan ®iÒu tra xem xÐt, quyÕt ®Þnh trªn c¬ së yªu cÇu cña bªn yªu cÇu tham vÊn kÝn. §iÒu 28. B¶o mËt th«ng tin 1. C¬ quan ®iÒu tra vµ §iÒu tra viªn chØ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o mËt ®èi víi c¸c th«ng tin do c¸c bªn liªn quan cung cÊp sau ®©y: a) BÝ mËt quèc gia vµ bÝ mËt kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Th«ng tin mµ bªn cung cÊp cho lµ mËt vµ ®­îc C¬ quan ®iÒu tra chÊp nhËn ®Ò nghÞ b¶o mËt th«ng tin. 2. Khi cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®­îc ®Ò nghÞ b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, bªn cung cÊp th«ng tin ph¶i göi kÌm theo th«ng tin ®ã b¶n gi¶i tr×nh chi tiÕt vÒ lý do ®Ò nghÞ b¶o mËt th«ng tin vµ b¶n tãm t¾t nh÷ng néi dung cña th«ng tin mËt cã thÓ c«ng bè c«ng khai cho c¸c bªn liªn quan kh¸c. 3. Tr­êng hîp kh«ng chÊp nhËn ®Ò nghÞ b¶o mËt cña bªn cung cÊp th«ng tin hoÆc bªn cung cÊp th«ng tin kh«ng ®ång ý c«ng khai th«ng tin ®­îc ®Ò nghÞ b¶o mËt, C¬ quan ®iÒu tra sÏ kh«ng sö dông th«ng tin nµy vµ göi tr¶ l¹i cho bªn cung cÊp. §iÒu 29. KÕt luËn s¬ bé 1. Trong thêi h¹n 90 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, C¬ quan ®iÒu tra c«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 13, 14 vµ 15 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp; trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, thêi h¹n c«ng bè kÕt luËn s¬ bé cã thÓ ®­îc gia h¹n nh­ng kh«ng qu¸ 60 ngµy. 2. KÕt luËn s¬ bé ph¶i ®­îc th«ng b¸o c«ng khai b»ng c¸c ph­¬ng thøc thÝch hîp cho c¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra vµ ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi t­îng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, trong ®ã bao gåm tªn gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m· sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu; c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi bÞ yªu cÇu; d) M« t¶ khèi l­îng, sè l­îng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy trong thêi h¹n 12 th¸ng tr­íc khi Ng­êi yªu cÇu nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc tr­íc khi C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i; ®) Møc trî cÊp; e) C¸c th«ng tin, chøng cø chøng minh viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc m« t¶ t¹i ®iÓm b kho¶n nµy g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc; hoÆc c¸c th«ng tin, chøng cø chøng minh viÖc chËm ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc vµ khã cã thÓ kh¾c phôc ®­îc; g) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; h) C¸c th«ng tin kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ cÇn thiÕt. 3. Sau 07 ngµy lµm viÖc tÝnh tõ ngµy cã kÕt luËn ®iÒu tra s¬ bé, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi b¶n b¸o c¸o ®iÒu tra vµ kÕt luËn ®iÒu tra s¬ bé lªn Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i vµ trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, kiÕn nghÞ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m 30. ChÊm døt ®iÒu tra 1. Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 2. Sau khi cã quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra, trong vßng 07 ngµy lµm viÖc C¬ quan ®iÒu tra cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra trong ®ã nªu râ lý do chÊm døt ®iÒu tra cho c¸c bªn cã liªn quan b»ng v¨n b¶n hoÆc ph­¬ng thøc thÝch 31. KÕt luËn cuèi cïng 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i c«ng bè kÕt luËn cuèi cïng vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 13, 14 vµ 15 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp vµ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 NghÞ ®Þnh nµy. 2. KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng ®èi víi vô viÖc ®iÒu tra ph¶i ®­îc th«ng b¸o c«ng khai b»ng ph­¬ng thøc thÝch hîp vµ ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi t­îng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, trong ®ã bao gåm tªn gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m· sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu; c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi bÞ yªu cÇu; d) M« t¶ khèi l­îng, sè l­îng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy trong thêi h¹n 12 th¸ng tr­íc khi Ng­êi yªu cÇu nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc tr­íc khi C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i; ®) Møc trî cÊp; e) C¸c th«ng tin, chøng cø chøng minh viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu ®­îc m« t¶ t¹i ®iÓm b kho¶n nµy g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc; g) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; h) C¸c th«ng tin kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ cÇn thiÕt. 3. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy c«ng bè kÕt luËn cuèi cïng, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi Héi ®ång xö lý bé hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp, bao gåm c¸c tµi liÖu sau ®©y: a) Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; b) B¸o c¸o ®iÒu tra; c) KÕt luËn s¬ bé; d) KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng; ®) KiÕn nghÞ cña C¬ quan ®iÒu IV ¸p dông C¸C BIÖN PH¸P chèng trî cÊp Môc 1 ¸p dông biÖn ph¸p cam kÕt §iÒu 32. Göi v¨n b¶n cam kÕt Sau khi cã kÕt luËn s¬ bé vµ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 30 ngµy tr­íc khi kÕt thóc giai ®o¹n ®iÒu tra, ®¹i diÖn hîp ph¸p hoÆc ChÝnh phñ n­íc, vïng l·nh thæ cña Ng­êi bÞ yªu cÇu cã thÓ göi v¨n b¶n cam kÕt vÒ mét hoÆc c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 23 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ Cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp) trùc tiÕp ®Õn Bé Th­¬ng m¹i th«ng qua C¬ quan ®iÒu tra hoÆc ®Õn c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc ®Ó xem xÐt tr­íc khi ®Ö tr×nh lªn C¬ quan ®iÒu tra. §iÒu 33. Xem xÐt cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy tÝnh tõ ngµy nhËn ®­îc v¨n b¶n cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp, C¬ quan ®iÒu tra chÞu tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn ®Ó Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp ph¶i ®­îc xem xÐt dùa trªn c¸c c¨n cø sau ®©y: a) ViÖc ¸p dông cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp cã kh¶ n¨ng kh¾c phôc ®­îc thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc; b) ViÖc ¸p dông cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp kh«ng g©y ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi trong 34. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp 1. C¨n cø ý kiÕn ®Ò xuÊt cña C¬ quan ®iÒu tra vÒ cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i cã thÓ ra mét trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra vµ chÊp nhËn cam kÕt cña c¸c bªn ®­a ra cam kÕt; b) §Ò nghÞ bªn ®­a ra cam kÕt ®iÒu chØnh néi dung cam kÕt nh­ng kh«ng ®­îc Ðp buéc c¸c bªn ®­a ra cam kÕt; c) QuyÕt ®Þnh kh«ng chÊp nhËn cam kÕt vµ nªu râ lý do. 2. C¸c quyÕt ®Þnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i ®­îc c«ng bè c«ng khai cho c¸c bªn liªn quan b»ng ph­¬ng thøc thÝch hîp. 3. Tr­êng hîp bªn ®­a ra cam kÕt chÊp nhËn ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh néi dung cam kÕt quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, bªn ®­a ra cam kÕt ph¶i göi b¶n cam kÕt míi ®Õn C¬ quan ®iÒu tra. §iÒu 35. Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp 1. Bªn cam kÕt ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña C¬ quan ®iÒu tra ®èi víi viÖc thùc hiÖn cam kÕt. 2. Bªn cam kÕt ph¶i ®Þnh kú cung cÊp cho C¬ quan ®iÒu tra th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn cam kÕt vµ chøng minh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu ®ã theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i. 3. Tr­êng hîp c¸c bªn liªn quan kh«ng thùc hiÖn ®óng theo cam kÕt, g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i kiÕn nghÞ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc tiÕn hµnh ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 23 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. Môc 2 ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp §iÒu 36. ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi 1. Sau 60 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®iÒu tra, c¨n cø vµo kÕt luËn s¬ bé vµ kiÕn nghÞ cña C¬ quan ®iÒu tra, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi. 2. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 22 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 3. QuyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ®­îc c«ng bè c«ng khai, bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi t­îng bÞ ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi, trong ®ã bao gåm tªn gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m· sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông vµ xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu; c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa lµ ®èi t­îng bÞ ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi; d) ThuÕ suÊt thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi; ®) Ngµy cã hiÖu lùc vµ thêi h¹n ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m 37. QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång xö lý 1. Trªn c¬ së bé hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 31 NghÞ ®Þnh nµy, trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc bé hå s¬, Héi ®ång xö lý chÞu tr¸ch nhiÖm th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: a) Cã hay kh«ng cã t×nh tr¹ng trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam; b) Cã hay kh«ng cã t×nh tr¹ng ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc bÞ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc bÞ ®e däa g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ; c) Cã hay kh«ng cã mèi quan hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc. 2. Trong tr­êng hîp kÕt qu¶ biÓu quyÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy lµ ngang nhau, Héi ®ång xö lý quyÕt ®Þnh theo phÝa cã ý kiÕn cña Chñ täa phiªn häp. 3. Trong tr­êng hîp quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång xö lý theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy kh¼ng ®Þnh cã trî cÊp vµ viÖc trî cÊp lµ nguyªn nh©n g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc, Héi ®ång xö lý ph¶i kiÕn nghÞ Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî 38. ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp 1. Tr­êng hîp kh«ng ®¹t ®­îc cam kÕt quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp, c¨n cø vµo kÕt luËn cuèi cïng cña C¬ quan ®iÒu tra vµ kiÕn nghÞ cña Héi ®ång xö lý quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 37 NghÞ ®Þnh nµy, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî hîp viÖc ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp g©y tæn h¹i ®Õn lîi Ých kinh tÕ - x· héi trong n­íc, Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i cã thÓ ra quyÕt ®Þnh kh«ng ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp. 2. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 24 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 3. QuyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp ®­îc c«ng bè c«ng khai, bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi t­îng bÞ ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp, trong ®ã bao gåm tªn gäi cña hµng ho¸, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m· sè theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang ¸p dông; c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña c¸c nhµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa lµ ®èi t­îng bÞ ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp; d) Tªn n­íc, vïng l·nh thæ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ho¸ lµ ®èi t­îng bÞ ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp; ®) Tãm t¾t kÕt qu¶ ®iÒu tra cho thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp; e) ThuÕ suÊt thuÕ chèng trî cÊp; g) Ngµy cã hiÖu lùc vµ thêi h¹n ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp; h) Møc chªnh lÖch vÒ thuÕ ph¶i hoµn tr¶ (nÕu cã) theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 39 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 39. Hoµn tr¶ kho¶n chªnh lÖch vÒ thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi hoÆc c¸c kho¶n b¶o ®¶m thanh to¸n thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ViÖc hoµn tr¶ cho ng­êi nép kho¶n chªnh lÖch vÒ thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi hoÆc c¸c kho¶n b¶o ®¶m thanh to¸n thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp ®­îc thùc hiÖn t¹i c¬ quan vµ ®Þa ®iÓm nép thuÕ nhËp khÈu theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: 1. Hoµn tr¶ toµn bé kho¶n chªnh lÖch vÒ thuÕ trong tr­êng hîp møc thuÕ chèng trî cÊp trong QuyÕt ®Þnh cña Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i thÊp h¬n møc thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ®· nép. 2. Hoµn tr¶ toµn bé kho¶n thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi hoÆc c¸c kho¶n b¶o ®¶m thanh to¸n ®· nép trong tr­êng hîp Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh kh«ng ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp. 3. C¸c kho¶n chªnh lÖch vÒ thuÕ ®­îc hoµn tr¶ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu nµy kh«ng ®­îc tÝnh l·i V §iÒu Kho¶n thi 40. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng 41. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh 1. Bé tr­ëng Bé Th­¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thñ tôc thu, nép ng©n s¸ch nhµ n­íc c¸c kho¶n thuÕ chèng trî cÊp nhËp khÈu hµng ho¸ vµo ViÖt Nam; thñ tôc hoµn tr¶ kho¶n chªnh lÖch vÒ thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi hoÆc c¸c kho¶n b¶o ®¶m thanh to¸n thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi. 3. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.