LUYỆN ĐÀM THOẠI SONG NGỮ

LUYỆN ĐÀM THOẠI SONG NGỮ

Lượt xem: 59,571Lượt tải: 4Số trang: 23

Mô tả tài liệu

LUYỆN ĐÀM THOẠI SONG NGỮ: ĐỐI ĐÁP CÂU NGẮN SHORT ENGLISH SENTENSE. Từ đây, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho rằng tiếng Anh đã mất dần vai trò là biểu tượng văn hóa độc quyền của những người nói tiếng Anh, thay vào đó, nó tập hợp những nét văn hóa khác nhau trên thế giới.

Tóm tắt nội dung

LUYỆN ĐÀM THOẠI SONG NGỮ:   ĐỐI  ĐÁP CÂU ENGLISH                                   chào bạn Good morning!                   chào chúc buổi                  chúc buổi trưa Good evening!                     chào chúc buổi chiều                           chúc ngủ ngon… How are you?...  I am fìne      bạn khỏe?... tôi khỏe bình are you?                          bạn khỏe không? Bạn thì thế nào? I am fìne…                              tôi thì tốt, bình thường… I am o.k                                   tôi thì bình thường, tạm tốt How is your day?   Is  are  was  were    Ngày của bạn thế nào? Did you have a good day?     Bạn đã có một ngày tốt đẹp không? I have a good day                                  Tôi có một ngày tốt What is your name? your full name?    Nguyên tên của bạn là gì?  What is your first name?                       Tên đầu của bạn là gì? What is your last name?                        Tên họ của bạn là gì?                                                                              1a. My name is ….Adam Smith        Tôi tên là …Adam Smith My First name is …                     Tên đầu là ….  My Last name is …                     Tên họ là … This is Mr. ….    Mister                Đây là is Mrs…     Missis                Đây là bà… This is Miss…                              Đây là cô…   2. Where do you live?                         Bạn ở đâu?  bạn sống ở đâu? What is your address Number?     Địa chỉ của bạn là số mấy? What is your street Name?             Đường gì?  Tên gì? What area?  What            Trong khu nào? What county?                                   Quận nào? What city?    Country?                     Thành phố nào?   2a. I live in the city, outside of the city Tôi sống trong thành phố ở ngoại ô                                                                                                   I live in the country side,.. in the farm     ở thôn quê,… nông trại I live in the hotel                                       tôi sống  trong khách sạn I stay at the hotel                                      tôi ở tại nơi khách sạn I work at the                             tôi làm việc tại nhà hàng I right at thecorner tôi đang đứng ngay tại góc đường I live near  Ben Thanh markẹt   tôi sống ở gần chợ Bến Thành   My address is….Địa chỉ của tôi là: Số nhà là 123/10 123 trên 10  the address number is:123 over 10 one, two, three, four, five, six, seven                                                         1  2  3  4  5  6  7 eight,  nine,  ten, eleven, twelve              8  9  10  11  thirty, forty, fifty, sixty, seventy    20, 30, 40, 50, 60, 70 1 trăm, 1 ngàn, 1 triệu                                                                     thirteen, street name is …                              Tên đường là… section …. district…                               phường … county ….                                                quận .. city Ho Chi Minh                                      thành phố Hố Chí Minh   is it near by?..is it far from here?  Nó thì ở gần đây?..nó thì ở xa?  is it over here?...        Nó thì ở đây? or is it over là nó ở đằng kia?... It is here!…  here it is….!  Nó (thì) ở đây rồi…!  nó thì đây it is!…                        Nó kìa!… Is this your house? Is that your bike?   Cái nầy là nhà của bạn?                                                                                 Cái đó là xe đạp bạn? Is this your car?  Đây là xe của bạn? What color is it?  Nó thì màu gì vậy? Are these your children Những người nầy là những đứa con bạn? Are those your friends and neighbor?  Những người kia là bạn                                                                                 bè và hàng xóm?   This is my company     Đây là cơ quan của tôi This is my friend…       Đây là bạn của is my best friend  Đây là bạn thân nhất của tôi This is my buddy            bồ tèo của tôi                  These are my friends…     Đây là những người bạn của are my   Những vật nầy là những của cải sở                                                         hửu của tôi That is his   Đó là  nhân viên phụ tá Those are his tools and    Những cái đó là đồ nghề,                                                                                 máy móc của hắn this or that?                   cái nầy hay cái or those?            những cái nầy hay những cái kia? not these  not those     Không phải những cái nầy                                                 không phải những cái kia   choose either this or một là cái nầy hay cái one…                        không chọn cả hai… Either these or those            chọn một trong những cái nầy                                                hay những cái kia? Neither one…                        không phải cả that             không phải cái nầy                                                            và cũng không phải cái choose this than that…thà là chọn cái nầy còn hơn là chọn                                                                cái kia… I rather stay to go with him tôi thà là ở nhà…                                                                               còn hơn là phải đi với hắn… I rather stop than to thà là ngưng làm còn hơn là                                                                 tiếp tuc                3. Who do you live with?       bạn ở với ai? With your parents?            với cha me của bạn?   Or with his parents?          hay ở với cha mẹ của anh ấy? With her parents?             ở với cha mẹ của cô ấy?     Do you live with your family?      bạn ở với gia đình của bạn? You live with your husband or your wife?                                                         bạn sống với chồng hay với vợ? You live with your children?         bạn sống với các con của bạn? You live with your friends?           bạn sống chung với bạn bè? Do you live with your   bạn sống với bạn gái? Do you live with your  bạn sống với bạn trai?   4. I live with my family        tôi sống với gia đình của tôi We live with our family   chúng tôi sống với gia đình của chúng tôi he lives with his family   anh ấy sống với gia đình của anh ấy they are living with our family họ đang sống với gia đình của                                                             chúng tôi I live by myself            tôi tự sống một mình we live by ourselves   chúng tôi sống tự túc                                        We live with our children    chúng tôi sống với con của chúng tôi                                                       He lives with his wife and children Anh ấy sống với vợ và các con She lives with her husbànd and children Cô ấy sống với chồng va                                                                                     các con của cô ấy He lives with his   anh ấy sống với bạn gái của anh ta He lives with his lover  anh ấy sống với người yêu / tình nhân của                                                                                                                               anh She lives with her boyfriend  cô ấy sống với bạn trai của cô ta They live with othèr family họ sống chung với những giađình khác This is my wife, children, son, daughter  Đây là vợ tôi, các con,                                                                                    con trai, con niece, nephew, grand parents Chồng, cháu gái,                                                                                  cháu trai, ông bà relative, ông bà                                                                            liên hệ bà younger          anh, chị, người lớn hơn,                                                                              người trẻ hơn aunt, uncle, friend, cousin, neighbor, dì, cậu, bạn, anh em bà con,                                                                              hàng xóm man, woman, boy, girl, baby, infant   đàn ông, đàng bà, nam, girl,                                                                            trẻ con, nhi đồng old friend, new friend, bạn củ, bạn mới,                                                                             bạn quen sơ sài 5. Do you live near your work place?  bạn sống gần chổ làm việc                                                                          của bạn không? Do you travel far to work place?        bạn phải đi xa đến chổ làm? How far are you from work place?   bạn ở xa chổ làm bao xa? Do you take the bus to visit your bạn có lấy xe đò để                                                                       đi thăm bà bus do you take?                 bạn lấy chuyến xe đò plane do you take?              bạn lấy chuyến máy bay nào? Do you live near the market?          bạn ở gần chợ không? Do you live far from the post office? bạn ở xa bưu điện? Do you live near the bus station?       bạn ở gần trạm xe đò? Do you live far from the airport?         bạn ở xa phi you go to school by   bạn lái motor đến trường?                                                                                is the traffic today? traffic jam? lưu thông hôm nay thế nào?                                                              có kẹt xe traffic is good today / bad traffic lưu thông thì tốt hôm nay /                                                                              kẹt xe hôm nay The traffic is very poluted today  lưu thông rất là ô nhiễm hôm nay The traffic is jam up today             lưu thông bị nghẻn hôm nay   How is the weather?  was, were  thời tiết hôm nay thế nào? Is it hot?  Cold?  Sunny?  Cloudy? Nó nóng?  lạnh?  nắng sáng?                                                                          âm u? Is it humid?  Windy?  Raining?     Nó ẩm ướt?  nhiều gió?  Mưa? Is it raining today? yes, it is raining?    trời có mưa hôm nay?                                                                                  vâng, nó đang mưa Will it rain today? yes, it will rain today nó sẽ mưa hôm nay?                                                                                vâng,nó sẽ mưa hôm nay   6. Whạt school do you go to?                 bạn học ở trường is it? My school is in the city    ở đâu?  trường tôi thì trong                                                                              thành phố What do you study?                   bạn học môn gì? học cái gì? What grade are you in?            bạn đang học lớp mấy? I go to the school ìn the city     tôi học trong trường tại thành phố I am studying in the city             tôi đang học trong thành phố I study computer,   tôi học vi tính, kinh mại, kinh tế                                         I am in twelve grade                     tôi đang học lớp 12 I am at second year in college    tôi đang học năm thứ 2 đại second, third, fourth, fifth   đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư,                                                                     thứ năm đầu tiên, thứ hai,                                                                                thứ ba, thứ tư                   7. How long did you study? Work? bạn đã học bao lâu rồi?  bạn đã                                                                     làm bao lâu? When will you be finished?   khi nào thì bạn sẽ học xong?                                                              làm xong? I studied for 4 years  Tôi đã học 4 năm I worked for 2 đã làm việc 2 năm                                                                  I will finish my study in 2 years.  tôi sẽ xong việc học của tôi trong                                                                    2 năm I will be continue working            tôi thì sẽ tiếp tục làm việc   8. What kind of work do you do? Bạn làm loại công việc nào?                                                                (nghề is it?                Nó là cái gì vậy?  (số ích, trong hiện tại) What was It?            Nó đã là cái gì vậy?  (số ích, trong quá khứ) What are they?        Chúng nó là những cái gì vậy?                                           (số nhiều, trong hiện tại) What were they?     Chúng nó đã là những cái vậy?                                           (số nhiều, trong quá khứ) What kind of work would you like?   bạn thích ứng làm những loại                                                                 việc gì? What is your                bạn làm nghề gì? When will you go home?                  khi nào bạn sẽ về do you work?                        bạn làm ở did you work?                        bạn đã làm ở đâu? I will go home at 8 pm /  am   tôi sẽ về nhà lúc 8 giờ chiều / sáng I work at the clothing factory  tôi làm tại công xưởng may áo quần I work in the hotel                    tôi làm trong khách sạn   9. What work do you do?     bạn làm việc gì? What is your job?             việc giao thác cho bạn là phải làm gì? What is your position?      bạn làm chức vụ gì?  điạ vị gì? What is your               trách nhiệm của bạn là gì? I am an employee                               tôi là nhân viên trong công ty I am a                                 tôi là chuyên viên kỹ thuật I am a mechanic                                  tôi là người thợ máy I am a manager, a            tôi là quản lý điều hành I am a an assistant             tôi là thư ký, người phụ tá      I am a tôi là người buôn bán, kinh doanh, thương mại I am a housewife                      tôi là người nội trợ / vợ I am a servant, helper              tôi là người hầu, người giúp đở I am a waiter                            tôi là người hầu bàn   10. Do you like your study? Your school? bạn có thích việc học                                                                không? trường học? Do you like your work?           bạn thích việc làm của bạn I like my study.                vâng, tôi thích ngành học của tôi I also like my school and my company tôi cũng thích trường của                                                                                  tôi và công ty của tôi   11. Who is your teacher?         Ai là thầy của bạn? Who is your employer ? Cơ quan chủ nhân của bạn là gì?  Là ai? Who is your manager?      Ai là người xếp điều hành của bạn? My teacher is ….               Thầy tôi là … What is his name?            Tên của ông ta là gi?  What is her name?           Tên của bà ta la gi?                      12. My employer is Mr. Tam of Computer  LLC.          Chủ công ty của tôi là ông Tâm của công ty Computer  LLC.   I work for him                                    Tôi làm cho ông ta I worked for him for 2 years             Tôi đã làm cho ông ta 2 năm I will continue to work for him for 1 more year Tôi sẽ tiếp tục làm cho ông ta thêm 1năm nữa                                                                                How many teacher do you have at your school? bạn có mấy người thầy trong trường? I have 5 teachers at my school  tôi có 5 người thầy tại trường học của tôi   About how many employee do you have in your bao nhiêu nhân viên làm việc trong công ty của bạn?   there are about  50 employees working in my khoảng 50 nhân viên đang làm việc trong công ty của tôi.   13. What is your home phone number?  điện thoại nhà của bạn là số mấy? work phone My phone number is ….số điện của tôi là….. What is your cell phone number?      số điện thoại di động của bạn là số mấy? My cell number is….     số di động của tôi là….   I need help.                        tôi cần được giúp đở Would you help me?         bạn vui lòng sẳn sàng giúp you help me?bạn có thuận tiện và khả năng giúp could I do for you? cái gì tôi có thể thuận tiện làm được                                                      cho bạn? What can I do for you?    chuyện gì tôi có khả năng làm được                                                      cho  I help you?     tôi có thể tiện giúp cho bạn được gì I help you?        xin phép cho tôi giúp bạn được may I help you? bạn cho phép tôi giúp bạn những gì?                                              Cách nào?   you call a taxi          bạn có thể gọi dùm taxi được you call a doctor?   bạn có thể gọi dùm bác sỉ? an                  xe cấp cứu? I am calling Henry…..       tôi đang gọi nào) Who is calling, phép, ai đang nói chuyện ở đầu dây vậy? Who am I speaking to? bạn là ai?  Tôi đang nói chuyện với ai vậy? This is John.. calling … from work   đây là John gọi từ sở làm (đang gọi…) To whom do you want to speak with?   bạn muốn nói chuyện với hold for a moment…        Làm ơn cầm máy trong giây wait for a moment…         làm ơn đợi trong giây lát One moment please…                 làm ơn đợi trong giây lát I would like to speak to Mr. Bill tôi muốn được phép nói chuyện với ông have the wrong number xin lổi bạn đã gọi sai số rồi… The person is not here rìght now  người nầy không có tại đây trong hiện tại There is no one here by that name   không có người nào tên đó tại đây There is no answer…    không có ai trả lời điện thoại bên kia call back later    xin vui lòng gọi lại khi Good day to you!   Chào bạn… chúc bạn một ngày tốt lành!   14. Are you hungry? Yes, I am hungry  bạn đói bụng không?  Vâng, tôi đói bụng Are you thirsty? Yes, I am thirsty     bạn khát nước?  Vâng, tôi khác nước Are you tired?  Yes, I am tired, very bạn có mệt không? Vâng, tôi mệt, rất Are you happy?  Yes, I am happy     bạn có vui không?  Vâng, tôi vui Are you strong and healthy or weak?     bạn mạnh và khỏe…hay yếu đuối? Are you big or small?               bạn là người to hay nhỏ? Are you tall or short?              bạn là người cao hay thấp? Are you a hard worker?  hot   bạn là người  làm việc siêng I am a hard worker?     vâng, tôi là người chụi khó làm việc nặng nhọc Do you work late hour?           bạn làm giờ khuya? Do you work late today?         bạn làm trể, (nhiều giờ) hôm nay? Will you come home late today?    bạn sẽ về trể hôm nay? I will come home late today             tôi sẽ về trể hôm nay I will be late  …. a bit late         tôi sẽ bị trể, đến trể…. trể một tí I will be early…. a bit early       tôi sẽ đến sớm… sớm một tí I will be there on time               tôi sẽ đến đó đúng giờ   15. My child is sick                          con tôi thì bị bệnh My children are sick                  những đứa con tôi bị bệnh My wife is sick / My husband..  vợ tôi bị bệnh / chồng tôi thì bệnh My mother / My father is sick    mẹ tôi/ cha tôi bị bệnh My sister, my brother                em gái, em trai   16. I don’t feel very well today tôi cãm thấy không được khỏe hôm nay I am very tired today                  tôi thì rất mệt hôm nay I am very weak today                 tôi thì rất yếu hôm nay I am very sad today                    tôi thì rất buồn hôm nay I am very happy today                tôi thì rất vui hôm nay I am very please today               tôi cãm thấy rất hài lòng hôm nay I am very angry.. I am very upset    tôi thì rất giận… bực giận I am very                     tôi thì rất bực bội, khó chụi        I am cold           call                     tôi bị lạnh I am sick … I have a cold           tôi bị bệnh, … tôi bị cãm lạnh I am very sick of him                   tôi chán hắn lắm   I have a fever                               tôi bị nóng sốt, nhiệt cao I have a headache                       tôi bị nhức đầu I have a   aching     tôi bị đau bụng I have a                      tôi bị nhức răng I am healthy… very healthy    tôi thì khỏe mạnh…rất khỏe mạnh I am strong… very strong      tôi thì có nhiều sức mạnh..rất mạnh I am weak… very weak          tôi thì yếu đuối… rất yếu I am normal                             tôi thì bình thường I hate him…. I like him              tôi ghét hắn…. tôi thích hắn I am enjoying talking with him   tôi đang thích (hứng thú) nói chuyện với hắn I am enjoying spend time with him    tôi đang thích bỏ giờ vui chơi, hợp bạn với hắn     18. Did you the man?  Bạn có hiểu ông ấy nói gì không? I don’t  what you said  Tôi không hiểu bạn đã nói gì I did not what he said     Tôi đã không hiểu những gì ông ta đã speak more slowly   xin bạn làm ơn nói chậm chập speak slower            xin bạn làm ơn nói chậm repeat that again xin bạn làm ơn lập lại cái đó một lần say that again            làm ơn nói lại một lần repeat whạt you just have said   xin bạn làm ơn lập lại cái gì bạn mới vừa nói   19. What’s that word means?  Chử đó nghĩa là gì you explain the meaning to me?   Xin bạn vui lòng giải nghĩa nó cho tôi? What would (did) you meant by that?   Ý của bạn, đã muốn nói gì qua câu nói đó? Could you explain it to me that word? Bạn có thể giải nghĩa chử đó cho tôi được không?   20. How is your family?     gia đình của bạn thế nào, có khỏe are your parents?    ba mẹ của bạn thế nào, có khỏe do you feel?            bạn cãm thấy thế nào? Are you hungry?  Are you thristy?   bạn đói bụng?  Khát nước? Did you eat?     Did you finish?   bạn đã ăn chưa?  bạn đã ăn hết? Did you try it before?               bạn đã thử nó qua trước đây chưa? Are you                    bạn đã ăn xong rồi?  Are you done?                         bạn làm xong rồi chưa?                     I am done?                               toi an xong roi?   How do you like it?                  bạn thích nó thế nào? Do you like it?                          bạn thích nó you like to try it again? bạn muốn thử nó thêm một lần nữa không?     21. Do (Did) you eat lunch, dinnèr?  bạn có (đã) ăn sáng, ăn trưa, ăn you like to have   bạn muốn dùm điểm you like to have lunch with me? bạn muốn dùm cơm trưa với tôi? I want to eat (have) lunch, dinner  tôi muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối I want to drink, rest, sleep, play tôi muốn uống, nghĩ mệt, me…   Please, excuse me  xin cáo lổi, xin cãm phiền… I am sorry,   I am            tôi xin lổi,    tôi xin được tha forgive me…      xin tha lổi cho tôi, xin bạn bỏ qua cho tôi                                                               22. I want to go to the super market   tôi muốn đi chợ Post office, the library, the book store   bưu điện, thư viện, tiệm sách The air port, bus station, train station   phi trường, trạm xe đò, trạm xe lửa I want to go out…   tôi muốn đi chơi,  tôi muốn đi ra you like to go    out?    bạn muốn đi chơi không? Go to the Shopping?   bạn muốn đi ăn nhà hàng?... đi mua sắm? The Movie theater? To picnic?To the pạrk? rạp chiếu bóng?… cấm trại?… công viên? See a barbecue?          xem phim? … nấu nướng TV?...   listen to music?    xem TV? … nghe nhạc?   I want to take a break                 Tôi muốn tạm nghỉ giải lao I would like to take a vacation    Tôi muốn đi giải khơi, nghĩ mát, lể I would like to use the restroom Tôi muốn xử dụng phòng vệ sinh I must go to the restroom / bathroom Tôi cần phải đi phòng vệ sinh / nhà men’s room, lady’s room. John’s)  (phòng vệ sinh, cho quí ông, cho quí bà)   22a. I need rest… I am tired                 tôi cần nghĩ ngơi … tôi mệt mỏi I need sleep…I am sleepy           tôi cần ngũ.. . I buồn ngũ I need food… I am hungry             tôi cần thức ăn .. tôi đói bụng I need water… I am thirsty            tôi cần nước… tôi khát nước I need warm cloths.I am cold /cool tôi cần quần áo ấm… tôi lạnh   I need money…I am poor              tôi cần tiền… tôi nghèo I need work..        I have bills to pay      tôi cần việc làm ...tôi có nhiều chi phí I need more work hours..I have family  tôi cần làm nhiều giờ…tôi phải lo cho gia đình I need friend… I am sạd    tôi cần bạn… tôi buồn I need love…I am lonesome, lonely  tôi cần tình hiêu quạnh, cô đơn I need help… I have a lot ọf wórk      tôi cần giúp đở… tôi có nhiều việc cần làm I need to study…I am lack of skill      tôi cần học bài… tôi thiếu năng khiếu I need to learn… I am lack of tôi cần trao dồi kiến thức…tôi thiếu kiến thức I need to buy food…I ran out of food   tôi cần mua thức ăn…tôi đã hết thức ăn I need to go to the market, no more food at home  tôi cần đi chợ.. nhà không còn đồ ăn I need to turn on the fan, I am too hot   tôi cần mở quạt.. tôi nóng quá I need the raincoat… it is raining   tôi cần áo mưa… trời đang mưa I need the is too hot   tôi cần cây dù… trới quá nóng I need to buy cookie and candy    tôi cần mua bánh và kẹo I need to buy toy for my children   tôi cần mua đồ chơi cho con tôi I need to buy gift for my friend      tôi cần mua quà cho bạn tôi I need to buy flower for my   tôi cần hoa cho bạn gái của tôi I need to go              tôi cần đi sấm pant, blouse, jacket, semi, quần, áo phụ nữ, áo choàng, áo panty, underwear    áo thung, quần và đồ lót, đồ mặc bên …nón, kính is the  The bus station?    The school?   The post office?  Khu chợ ở đâu?  trạm xe đò?   trường học?    bưu điện?   23. I had an accident                  tôi đã bị tai nạn I saw an accident                  tôi đã thấy một tai nạn xảy ra I saw a big crowd                  tôi đã thấy một đám đông người I saw many people               tôi đã thấy rất nhiều người I saw someone got hurt       tôi đã thấy vài người bị thương I was robbed   (we were)      tôi đã bị người ta cướp I lost my key                          tôi đã làm mất chìa khóa My (car) broke down  xe moto của tôi đã bị hư   I gọt caught in slow traffic   tôi đã bị kẹt xe I got caught in the rain          tôi đã bị kẹt trong cơn mưa I need a taxi                          tôi cần xe taxi I need                                   tôi cần người chở tôi I need a doctor                     tôi cần đi bác sỉ I need to buy an airplane ticket tôi cần mua vé máy bay I need to visit my family /friend  tôi cần thăm viếng gia đình / bạn I need to call my family         tôi cần gọi già đình của tôi I need to call my relàtìve      tôi cần gọi bà con thân nhân của tôi     24. I was late because…. ..              tôi bị trể bởi vì….. I was absent           tôi vắng mặt bởi vì… I could not come because…      tôi không tiện đến được bởi vì… I did not come because….         tôi đã không đến bởi vì…. I got sick because….                  tôi đã bị bệnh bởi vì….. I am healthy because….             tôi thì khỏe mạnh bởi vì… I am happy because….               tôi thì vui bởi vì… I am please because…               tôi thì hài lòng bởi vì… I am sad because….                   tôi thì buồn vì… I am upset because…                 tôi thì bực bội vì…. I am angry because….                tôi thì nổi giạn vì… I am rich (wealthy) because…     tôi giàu có vì…(dư dã) I am poor because…                   tôi nghèo vì…     24a. I could not do it because…  tôi không tiện làm được việc bởi vì… I did not do it because…      tôi đã không làm nó được bởi vì…. I can not do it because…   tôi không có khả năng làm được bởi vì I am unable to do it because…   tôi không thể làm được bởi vì… I don’t know how to do it because… tôi không biết cách làm vì… I did not want to go because…    tôi đã không muốn đi bởi vì… I don’t want to eat because…          tôi không muốn ăn bởi vì… I don’t want to say it because…     tôi không muốn nói bởi vì… I do not want to talk because tôi không muốn nói chuyện bởi vì I did not want to see because…  tôi đã không muốn thấy vì… I did not want to look because… tôi đã không muốn nhìn bởi vì… I did not want to search because tôi đã không muốn tìm bởi vì… I did not find it because…       tôi đã không tìm được nó bởi vì… I could not find it because…   tôi không tiện tìm nó được bởi vì… I will not find it because…       tôi sẽ không tìm nó được bởi vì… I would not find it because tôi sẽ không sẳn sàng tìm nó bởi vì…       25. When do you have free time?   Khi nào bạn có giời rảnh rổi? When are you           Khi nào bạn có điều kiện rảnh rổi? When could we meet? Khi nào thuân tiện cho chúngta gập could I see you? Khi nào thuân tiện cho tôi gập bạn? When could I call you?  Khi nào thuân tiện cho tôi gọi you read it to me?   bạn vui lòng đọc cho tôi nghe được you read it to him again?   bạn vui lòng đọc lại cho ông ta được you like to go to the bạn vui lòng đi ăn nhà hàng với you like to go karoke?       bạn vui lòng đi karokee với you like to sing for me?     bạn vui lòng hát cho tôi nghe?   25a. Do you like to sing?                             bạn thích hát không? Do you like music?                              bạn thích nhạc không? Do you like to listen to music?           bạn thích nghe nhạc không? Would you like to go out? To coffe shop?   bạn vui lòng đi chơi với tôi? đi quán you like to go to the market? bạn vui lòng đi ra chợ với you buy me a drink?  bạn vui lòng mua tôi một thức you like to take me to the   bạn vui lòng dắt tôi đi nhà hàng ăn? Would you please buy me a ticket? bạn vui lòng mua dùm tôi một vé xe? Would you get me a napkin?   bạn vui lòng lấy dùm tôi một khăn giấy?        Could we go to the   chúng ta có tiện đi vào phòng ăn được we go outside for awhìle?   chúng ta có tiện đi ra ngoài một chút được we stop for a drink?  chúng ta có tiện ngừng uống giải we try to play this game?   chúng ta tiện thử chơi trò chơi nầy được không?   I like soup, noddle, bread, meat      tôi thích canh cháu, bún, bánh mì, chicken, egg, shrim, crab       thịt bò, thịt gà, trứng, tôm, cua fish, fruit, rice, sandwitch cá, trái cây, rau cải, cơm, bánh mì thịt… I like sweet, salty, sour, tasty    tôi thích thức ăn ngọt, mặn, đồ giác vị   26. What day is today? Monday? Hôm nay là ngày thứ mấy? thứ hai? Tuesday?   thứ ba? thứ tư? thứ Satuday, Sunday        thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật          What date is today?                 Hôm nay là ngày mấy tây?  What is this month?                 Bây giờ là tháng mấy? When is the holiday?               Khi nào là ngày lể? When is your parents’ Khi nào là ngày tất niên của cha mẹ bạn? When is your parents’ memorial?    Khi nào là ngày giổ cha mẹ bạn? When is your birthday?           Khi nào là ngày sinh nhật của bạn? When is your   Khi nào là buổi hẹn của bạn? When is your meeting?          Khi nào là buổi hợp của bạn? When is your lunch? Dinner? Khi nào là giờ ăn trưa của bạn? ăn tối? When is your flight?               Khi nào đến giờ máy bay của bạn? When is your bus?                 Khi nào đến giờ xe đò của bạn? What time the plane will take off?   Mấy giờ máy bay sẽ cất time the bus will leave?          Mấy giờ xe đò sẽ rời bến?     26a When will you go home?           Khi nào bạn về nhà? When did you come home?     Khi nào bạn đã về nhà? When will you return?                            Khi nào bạn sẽ trở lại? When will you arrive?                Khi nào bạn sẽ đến nơi? When will you come to my house? Khi nào bạn sẽ đến nhà tôi? When will you visit my friend?  Khi nào bạn sẽ ghé thăm bạn tôi? When will you get pay?             Khi nào bạn sẽ được trả will you buy?                                    Khi nào bạn sẽ mua? When will you pay?                   Khi nào bạn sẽ trả will you         Khi nào bạn sẽ ăn will you be busy?            Khi nào bạn sẽ bận rộn? When will you be free?             Khi nào bạn sẽ được rảnh rổi? When will you have free time? Khi nào bạn sẽ có giờ rảnh?   later, today, tomorrow   lát nữa, hôm nay, hôm qua, ngày mai this morning, tomorrow morning      sáng hôm nay,  sáng mai last night,….   this afternoon             tối hôm qua,…   trưa nay this evening…  tonight…                  chiều nay…   tối nay… some other time…                            khi khác…   It is early…                                        còn sớm… It is very early ... late, very late         còn rất sớm,… trể,  quá trể I am late…I am early, very early  tôi bị trể… tôi đến sớm, rất sớm too late!….   too early!...                    qua trể!  … quá sớm!...   26b It is too late                                        Nó thì quá trể It is too early                                      Nó thì quá sớm It is too far                                          Nó thì quá xa It is too close                                     Nó thì quá gần kề (quá sát) It is too heavy                                    Nó thì quá nặng It is too light   lie    liar                        Nó thì quá nhẹ It is too diffucult                                 Nó thì quá khó khăn It is too easy                                      Nó thì quá dể dàng It is too much                                     Nó thì quá nhiều It is too little                                        Nó thì quá ít It is too expensive                             Nó thì quá mắc It is                                 Nó thì không mắc It is too cheap                                    Nó thì quá rẻ  (thấp kém) It is too big                                         Nó thì quá to   26c It is too small                                      Nó thì quá nhỏ It is too bright                                     Nó thì quá sáng (chói mắt) It is too shinny    see  she        Nó thì quá bóng láng, chói sáng It is too dark                                       Nó thì quá tối It is too blurry                                     Nó thì quá mờ It is too tight                                       Nó thì quá chật, bó quá It is too loose                                     Nó thì quá rộng It is too spacious                               Nó thì quá trống trải It is too wasteful                                Nó thì quá phung phí It is too generous                              Nó thì quá lòng rộng rải It is too stingy      cheap                    Nó thì quá keo kẹt It is too luxurious                               Nó thì quá sang trọng It is too full        fool                           Nó thì quá đầy It is too empty                                    Nó thì quá cạn, trống It is too soft                                        Nó thì quá mềm It is too hard                                       Nó thì quá cứng  / quá khó   26d It is too careful     be careful!            Nó thì quá cẩn thận It is too careless                                Nó thì quá bất cẩn It is too clumsy                                   Nó thì quá vụng về It is too                          Nó thì quá lẩm cẩm It is too skillful                                    Nó thì quá tài nghệ It is too clever                                    Nó thì quá khôn khéo It is too scamy    scam                      Nó thì quá nhiều lừa đảo It is too tricky      trick or treat !          Nó thì quá nhiều cạm bẩy It is too challenge                              Nó thì quá thử thách   It is too slow                                       Nó thì quá chậm chạp It is too fast                                        Nó thì quá nhanh It is too quick                         Nó thì quá ngắn ngủi, nhanh, vội vả It is too smart                                     Nó thì quá thông minh / khôn It is too ignorant  (dumb)                   Nó thì quá tối trí (ngu quá) It is too naive                                     Nó thì quá ngây thơ, khờ dại It is too honest   onesst                    Nó thì quá thật thà It is too dishonest                   Nó thì quá gian dối, thiếu thật thà It is too violent                         Nó thì quá bạo tàn It is too agressive                    Nó thì quá hung hăng, mạnh bạo   26e It is too scary     carry                        Nó thì quá sợ sệt It is too frighten (chicken)                 Nó thì quá nhút nhát (như gà) It is too hesitant                                 Nó thì quá do dự It is too                            Nó thì quá thiếu quả quyết It is too decisive                                 Nó thì quá quả quyết It is too determìne   Nó thì quá nhất quyết,quả nhục,kiên trì It is too         Nó thì quá nhiệt huyết It is too dramatic,  drama   Nó thì quá diển cảnh hóa,trầm trọng vấn đề quá lố It is too   Nó thì quá phỏng tượng hóa, bành trướng quá lố     It is too noisy                                      Nó thì quá ồn ào It is too quiet                                      Nó thì quá yên tịnh It is too gentle                                    Nó thì quá dụi dàng It is too rough                                     Nó thì quá mạnh tay It is too bitter                                      Nó thì quá đắng (cay đắng) It is too sweet   Nó thì quá ngọt (chất đường) (dụi dàng tình cảm) It is too hot                                         Nó thì quá nóng It is too cold                                       Nó thì quá lạnh It is too moist                                     Nó thì quá ẩm ướt It is too dry                                         Nó thì quá khô It is too wet                                        Nó thì quá ướt It is too sour                                       Nó thì quá chua   26f It is too sad                                 Nó thì quá buồn It is too tragic                              Nó thì quá đau thương, sầu não It is too heart broken                  Nó thì quá đau buồn It is too heart stricken                 Nó thì quá nặng tim,  nhói tim It is too absurd                            Nó thì quá phi lý, khó tin It is too  Nó thì quá a dua, hay bắt chướt, kỳ thị tập thể It is too general                           Nó thì quá tổng quát It is too specific                          Nó thì quá gò bó chi tiết It is too abstract                          Nó thì quá trù tượng It is too        Nó thì quá thông thường,                                                     quy định chung do xả hội It is too   Nó thì quá sáng tạo đặc biệt, khác biệt It is too unique                 Nó thì quá khác biệt, đặc biệt, duy nhất It is too common             Nó thì quá thông thường   It is too different                                Nó thì quá khác thường It is too strange                                 Nó thì quá lạ lùng It is too smelly                                   Nó thì quá nặng mùi… It is too                          Nó thì quá êm ái It is too relaxe                                    Nó thì quá thoải mái It is too pleasant                                Nó thì quá tốt lành, yên tâm It is too painful                                   Nó thì quá đau đớn It is too stressful                                Nó thì quá đè nén It is too doubtful                                 Nó thì quá đáng nghi ngờ It is too thankful                                  Nó thì quá đáng cám ơn   month is this?  This month is…bây giờ là tháng february,                         tháng giêng, hai, March, April, May, June                tháng ba, tháng tư, tháng năm July, August, September             tháng bảy, tháng tám, tháng November, December tháng mưới, mười một, mười hai What happened?              chuyện gì đã xảy ra?  Cái gì đã xảy ra? How did it happen?           Nó đã xảy ra như thế nào? How do you do it?      Bạn làm cách nào? .. làm thế nào? Hòw well did you do? Bạn đã làm khá (giỏi) đến thế nào?                                               mức độ nào?   How much is it?                         Giá bao nhiêu tiền? How much was it?                      Nó đã trị giá bao much would you sell me? Bạn sẹ có thể sẳn sàng bán tôi                                                                  bao much would you give me? Bạn sẽ vui lòng cho tôi bao                                                                  did it happen?                 Nó đã xảy ra lúc nào?  khi did it happen?                Nó đã xảy ra nơi nào?... tại đâu? Why did it happen?   Tại sao nó đã xảy ra? … lý do? Nguyên do? Who were there?   Ai là những người đã có mặt ở đó? Who did it?        Ai đã làm? ..ai đã tạo ra?  người nào đã gây ra?   26h. Who helped you?                             Ai đã giúp bạn? Who will help you?                            Ai sẽ giúp bạn? Do you need help?                           Bạn cần giúp đở need help?                               Ai cần giúp đở? Could you get some help?   Bạn có thuận tiện tìm người giúp you help me?                      bạn vui lòng giúp tôi? I would help you                              tôi sẳn sàng giúp bạn I am willing…                                   tôi thì sẳn sàng... I am capable of helping you…       tôi thì có tài lực để giúp bạn… I can help you…                              tôi có khả năng để giúp bạn… I could help you…    tôi có đủ thuận tiện (điều kiện) để giúp bạn… I know how to help you…                tôi biết cách để giúp bạn…     27. Do you have the time? bạn có đồng hồ?.bạn biết mấy giờ time is it?                              mấy giờ rồi vậy? It is 10 o’clock in the morning…   nó thì 10 giờ sáng… 4 o’clock in the            4 giờ chiều 7 o’clock at night                           7 giờ chiều tối It is 7:15, 7:30, 7:45…             nó thì 7giờ 15, 7giờ 30, 7giờ 45… It is twelve noon.. 12 giờ trưa… 12 giờ khuya   28. What color is it?                              Nó thì màu gì color do you like?                 bạn thích màu black, red, yellow, green?    Màu trắng, đen, đỏ, vàng,                                                                          xanh lá orange, pink, purple, blue? Màu nâu, cam, hồng, tím,                                                                          xanh da light, or bright color?              Màu đậm, màu lợt,                                                           hay màu sáng chói?  29. Go forward                                         đi tới Go straight                                         đi thẳng Go backward                                     đi thối lùi Go sideway                                        đi qua một bên Go across                                          đi left                                              quẹo trái Turn right                                            quẹo phải Back up                                              đi lui lại   30. Is that true?  Is it true?            Sự thật có phải vậy không?                                                              Nó thiệt vậy không? Is that right?  Is it right?          The vậy sao?                                                                Nó đúng như vậy sao? Did you have a good flight?   bạn đã đi được thoải mái trong                                                              chuyến bay? Who would you like to see?   bạn thích gặp ai?   Who did you speak to last time you came? bạn đã nói chuyển với ai lần this hotel?   ai đã đề nghị khách sạn nầy? Are you alone?       bạn đang du hành một mình? How long are you planning to stay?   bạn đang dự định ở lại bao lâu? Has your husband been here before?   chồng của chị đã đến đây thời would you like to see around the factory?     Khi nào bạn muốn quan sát vòng quanh công ty?                                           31. _ I believe you have met Mr. Johnson     Tôi tin rằng bạn đã gặp ông have met Mr. Johnson, haven’t you?      bạn đã gặp ông Johnson, hay là không?   _Do you think it would be best to send them a bạn nghĩ điều tốt nhất là gởi họ một lời để nhắc nhở họ? _It would be best to send them a reminder, wouldn’t  it?   Is it?   tốt nhất là nên gởi một người để nhắc họ, hay là không?   _I don’t think they normally pay up on time, Is that right?   Tôi không nghĩ họ sẽ thường hay trả đúng giờ, phải vậy don’t normally pay up do they?        Pay up right away! Right now!    Thông thường họ không trả ngay lập tức, hay là họ trả ngay?   _You are waiting to see Miss. Gilbert, that is right, isn’t it?       ( is that right? Is it true? )    bạn đang đợi để gập cô Gilbert, đúng vậy, hay là are waiting to see Miss Gilbert, aren’t you?      ( is that right? Is it true? )    bạn đang đợi để gập cô Gilbert, hay là không?   _ As far as I know, Mr. Hilton does not arrive until   (Come?)   Theo như tôi biết, thì ông Hilton sẽ không về đến ngày mai,    phải vậy không? _ Mr. Hilton is not arriving until tomorrow, is he?   Ông Hilton thì không sẽ không về ngày mai, phải vậy không?