LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ - ĐỀ 3

LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ - ĐỀ 3

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 67,106Lượt tải: 3Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'luyện thi đại học môn hoá - đề 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Ñeà oân soá 7 Câu 1: Vị trí kim loại kiềm a.Thuộc nhóm IA trong bảng HTTH b. Thuộc nhóm IIA trong bảng HTTH c. Thuộc nhóm IB trong bảng HTTH d. Thuộc nhóm IIIA trong bảng HTTH Câu 2: Một số đặc điểm về cấu tạo của nguyên tử kim loại là: a.Bán kính tương đối lớn so với. b. Số electron hoá trị ít (từ 1 đến 3) so với phi kim c. Điện tích hạt nhân lớn d. a và b đúng. Câu 3: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của Na và Na+ tương ứng là: a.3s1 và 3s2 b. 3s1 và 2p6 c. 2p6 và 3s1 d. 3p1 và 2p6 Câu 4: Ñem ñieän phaân dd NaCl, KCl ,coù 1 it , thaáy: a. dd khoâng maøu hoaù thaønh ñoû b. dd khoâng maøu hoaù thaønh Xanh c. dd luoân khoâng maøu d. dd luoân coù maøu hoàng Câu 5: Nhuùng thanh nhoâm coù khoái löôïng m gam vaøo dd hh: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2. Sau 1 thôøi gian laáy thanh nhoâm ra, thaáy coù khoái löôïng baèng n ( n>m). Dung dòch sau chöùa cation: a. Al3+ b. Al3+ vaø Cu2+ c. Al3+,Fe2+ vaø Cu2+ d. a, c ñeàu ñuùng Câu 6:Trung hoaø 4,2 gam chaát beùo caàn 3 ml ddKOH 0,1 M . Chæ soá axit cuûa chaát beùo ñoù baèng: a. 3. b. 4. c.5 d. 6. Câu 7: Khi cho kim loaïi kieàm vaøo dung dòch CuSO4 thì: a.Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi Cu2+ b.Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi CuSO4 ñaåy kim loaïi Cu ra khoûi dung dòch c.Phaûn öùng ñoàng thôøi vôùi caû CuSO4 vaø nöôùc 1 d. Kim loaïi kieàm phaûn öùng vôùi nöôùc tröôùc cho kieàm, sau ñoù kieàm seõ taùc duïng vôùi CuSO4 Câu 8: Tính chất hoá học chung của kim loại là: a.Dễ bị khử b. Dễ bị oxi hoá c. Dễ tham gia phản ứng d. Năng lượng ion hoá cao Câu 9: Nhoâm ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch: a. Ñieän phaân dd AlCl3 b. Ñieän phaân noùng chaûy Al2O3 c. Ñieän phaân noùng chaûy AlCl3 d. Duøng caùcbon khöû Al2O3 ôû nhieät ñoä cao Câu 10: Dựa vào dãy điện hoá, ta nhận thấy: a.Kali dễ bị oxi hoá nhất. b. ion K+ dễ bị khử nhất c. Au3+ có tính oxi hoá mạnh nhất. d. a và c đúng. Câu 11: Coù 5 dung dòch ñöïng trong caùc loï maát nhaõn : Ba(NO3)2, NH4NO3, NH4-HSO4, NaOH, K2CO3. Chæ duøng quyø tím ta nhaän bieát ñöôïc: a. 2 dung dòch b. 3 dung dòch c.4 dung dòch d. 5 dung dòch Câu 12: Trong phaân töû anilin, nhoùm –NH2 aûnh höôûng ñeán voøng benzen theá naøo : a. Laøm taêng maät ñoä electron cuûa nhaân benzen b. Laøm giaûm maät ñoä electron cuûa nhaân benzen c. Khoâng aûnh höôûng d. Taát caû ñeàu sai Câu 13: Cho (A) chöùa C, H, O taùc duïng vôùi vôùi 240 ml dd MOH 1M thì pöù xaûy ra vöa ñuû. Coâ caïn dung dòch sau phaûn öùng thu ñöôïc phaàn hôùi chæ coù nöôùc vaø phaàn raén chöùa muoái. Ñoát heát muoái , thu ñöôïc H20 , CO2 vaø 16,56 g M2CO3. M coù theå laø: a.Na b. K c. Li d. Caû A,B,C ñeàu ñuùng Câu 14: Trong caùc hoãn hôïp chaát sau. Chaát naøo co ùnhieät ñoä soâi cao nhaát: a. C2H5OH b. CH3CHO c. C6H5OH d. CH3COOH Câu 15: Phân biệt 3 dung dịch: H2N – CH2 – CH3COOH, CH3COOH, C2H5 – NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là: 2 a.natri kim loại b. Dung dịch HCl c. dung dịch NaOH d. Quỳ tím Câu 16: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: a.toluen b. Stiren c. d. a vaø c Câu 17: Dầu thực vật hầu hết là lipit ở trạng thái lỏng do: a Chứa chủ yếu gốc axit béo no b Chứa chủ yếu axit béo không no c Trong phân tử có gốc Glyxêrin d Chứa axit béo tự do Câu 18: A là một � chỉ chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam A tác dụng với ddHCl dư ta thu được 15,06 gam muối. Vậy A có thể là : b . Alanin c Glixin d. Axit glutamic Câu 19: Töø 1kg CaCO3 ñieàu cheá ñöôïc maáy lít C3H8 (ñkc), bieát quaù trình ñieàu cheá tieán haønh theo sô ñoà sau: CaCO3 CaO; CaO C2H2 ⎯⎯⎯ →⎯ = %90H ⎯⎯⎯ →⎯ = C4H4 ; C4H4 C4H10; C4H10 C3H8 ⎯⎯⎯ →⎯ = %60H ⎯⎯⎯ →⎯ = %80H ⎯⎯⎯ →⎯ = %95H a. V = 34,47 lít b. V = 36,6 lít c. V = 48,8 lít d. 56 lit Câu 20; 21; 22: (A) laø ∝-amino axit no ( coù 1 nhoùm amino vaø 2 nhoùm cacboxyl) 0,01 mol (A) pöù ñuû vôùi ddHCl, coâ caïïn ñöôïc 1,835 g muoái B. 20. M(A) coù giaù trò : a. 91 b. 147. c. 145 d. 87 21.Theå tích dd NaOH 1M caàn pöù heát muoái: a.20 b.30 c.200 d.300 (ml) 22. Vaäy A coù theå laø: a. Glixin b. Alanin c. Axit Glutamic d. Axit ω - amino caproic Câu 23,24: Ñoát 1 (A) thaáy theå tích oxi caàn ñoát baèng 3/2 theå tích CO2. Bieát (A) khoâng coù ñoàng phaân. 23.(A) coù theå ñieàu cheá tröïc tieáp: a. Andehtyt axeâtic b. Röôïu etylic c. d. a, b, c ñeàu ñuùng 24. Töø A → P.V.C coù Soá phaûn öùng ít nhaát baèng: a. 2 b. 4 c. 6 d. 7 Câu 25: Trong caùc hôïp chaát sau ñaây. Chaát naøo laøm thaønh 3 maøu ñoû: a. HCOOH b. CH3CH2OH c. C6H5OH d. CH3NH2 Câu 26: Trung hoaø 4,2 gam chaát beùo caàn 3 ml ddKOH 0,1 M . Chæ soá axit cuûa chaát beùo ñoù baèng: a. 3. b. 4. c.5 d. 6. Câu 27: Khi xaø phoøng hoaø 2,52 gam moät chaát beùo caàn 90ml ddKOH 0,1 M. Chæ soá xaø phoøng cuûa chaát beùo ñoù baèng: a.200 b.188 c.20 d. 504 Câu 28: 1,2 g chất hữu cơ A (C, H, O) qua ống CuO, đun nóng thu được m gam H2O 1.76g CO2 và ống CuO giảm 1,28g thì m gam H2O là: a.0,72g b. 0,36g c. 1,08g d. Tất cả đếu sai Câu 29: Tỉ khối đối với H2 của hỗn hợp gồm hơi 2 rượu đơn có mol bằng nhau là 22,5. Vậy 2 rượu là: a.C2H5OH, C3H7OH b. CH3OH, C3H7OH c. CH3, C4H9OH d. CH3OH, C3H5OH Câu 30: Cho 2,48g hỗn hợp C3H7OH và rượu đa X chức tác dụng Na dư thu 0,672 lít H2. Vậy X là: a.C2H5OH b. C3H5OH c. C4H9OH d. CH3OH Câu 31: Rượu đơn chức A có % khối lượng oxi là 32. Chất A được điều chế từ anđehit X. Vậy X là: a.CH3CHO b. HCHO c. CH2 = CH – CHO d. Chất khác Câu 32: Với C2H6O2 thì chất này là: a.rượu no 2 chức b. Anđehit no 2 chức c. este no đơn chức d. Tất cả đều đúng Câu 33: Este X đơn chức tác dụng đủ NaOH thu 9,52g Natri fomiat và 8,4g rượu . Vậy X là: a.metyl fomiat b. etyl – fomiat c. propul fomiat d. butyl fomiat Câu 34: Cho 3.52g chất A C4H8O2 tác dụng vào 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 4,08g chất rắn. Vậy A là: b. HCOOC3H7 c. d. Câu 35: A là C3H6O2 và B là C2H4O2 tác dụng đủ dung dịch NaOH thu 1 muối và 1 rượu. Vậy A, B là: a. A là axit, B là este b. A là este, B là axit c. a, b đều đúng d. a, b đều sai 4 Câu 36: Hoà tan hoàn toàn 0,54 gam Al vào trong 200 ml dung dịch X chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1 M thu được dung dịch Y . Thể tích dung dịch NaOH 2M cần cho vào dung dịch Y để lượng kết tủa thu được lớn nhất là : a)40ml b)60ml c)80ml d)Tất cả điều sai Câu 37 : A là dung dịch NaOH có pH = 12; B là dung dịch H2SO4 có pH = 2. Để phản ứng đủ với V1 lít dung dịch A cần V2 lít dung dịch B. Quan hệ giữa V1 và V2 là: a.V1 = V2 b. V1 = 2V2 c. V2 = 2V1 d. Tất cả đếu sai Câu 38: Điện phân 200 ml dung dịch muối M(NO3)2 0,1M trong bình điện phân với điện cực trơ đến khi có khí thoát ra trên catốt thì ngừng điện phân thấy thu được 1,28g kim loại trên catốt. Khối lượng nguyên tử của kim loại M là: a.56 b. 64 c. 65 d. Tất cả đếu sai Câu 39: Để phân biệt 2 khí SO2 và CO2 có thể dùng: a.Dung dịch Ca(OH)2 b. Dung dịch Ba(OH)2 c. Dung dịch Br2 d. a, b đúng Câu 40: Trong các phản ứng hoá học mà Fe2+ tham gia, vai trò của Fe2+ luôn luôn là a.Chất khử b. Chất oxi hoá c. Có thể là chất khử hoặc chất oxi hoá tuỳ phản ứng d. Tất cả đếu sai GV. Nguyeãn Taán Trung TT luyeän thi ñaïi hoïc CLC Vónh Vieãn 5