Báo cáo: Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Báo cáo: Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở

Thể loại: Luận Văn Báo Cáo
Lượt xem: 54,596Lượt tải: 8Số trang: 26

Mô tả tài liệu

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam . Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân...

Tóm tắt nội dung

Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ Nhờ nền tảng và sức mạnh văn hoá ấy mà dù có nhiều thời kỳ bị đô hộ , dân tộc ta vẫn giữ vững và phát huy bản sắc của mình , chẳng những không Phát huy truyền thống văn hoá dân tộc , dưới sự lãnh đạo của Đảng , là phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , xây dựng nền tảng tinh thần của dân tộc ta , coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp của dân tộc , văn hóa Việt Nam cần tiến hơn nhờ hấp thụ được những yếu tố lành mạnh của văn hoá thế giới . lưu với thế giới trên mọi lĩnh vực , trong đó có lĩnh vực văn hoá . bản sắc dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở là hết sức cần thiết . Chúng ta một mặt tiếp thu những nét tinh hoa trong văn hoá của các nước , một mặt giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc để làm cho đời sống tinh những tinh hoa trong văn hoá của các nước một cách có chọn lọc là điều hết Trong đó , bản sắc dân tộc giữ một vai trò không nhỏ trong Chúng ta cần giữ gìn và phát huy bản sắc dân Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc là một không giữ gìn được bản sắc dân tộc , chúng ta sẽ lấy gì để hội nhập với thế giới , khi đó chúng ta sẽ bị nền văn hoá các nước khác chi phối , không còn gìn và phát huy bản sắc dân tộc . sắc dân tộc trong nền kinh tế mở” là điều tất yếu và cần thiết trong giai Quan niệm về bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh Bản sắc văn hoá dân tộc là gì ? Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững , những tinh hoa của cộng Vị trí của bản sắc văn hóa dân tộc : Bản sắc văn hoá dân tộc giữ vị trí rất quan trọng : Chính bản sắc văn hoá dân tộc đảm bảo cho dân tộc tồn tại , đứng vững Nhờ bản sắc văn hoá dân tộc , chúng ta biểu lộ được trọn vẹn sự hiện thông qua giao lưu với nền văn hoá mới , ta hội nhập với văn hoá thế giới . Chỉ giữ được bản sắc văn hoá dân tộc thì ta mới có điều kiện giao lưu bình văn hoá thực chất là sự thống trị của văn hoá nước lớn , nước giàu thì bản sắc văn hoá dân tộc có ý nghĩa cực kỳ lớn . Văn hoá mang bản sắc dân tộc . - Bản sắc dân tộc biểu hiện ở một dân tộc trong lịch sử tồn tại và phát - Bản sắc dân tộc thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống - ý thức - Bản sắc dân tộc thể hiện trong giá trị của dân tộc , nó là cốt lõi của một Trong sự tiến bộ và phát triển của xã hội , Di sản văn hoá là các giá trị văn hóa do lịch sử để lại . cũ đối với sự thay đổi của thời đại , là biểu hiện của tính liên tục văn hoá . Bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở . Chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong Nói dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc không thể tách khỏi quan hệ với thế Xu thế toàn cầu hoá tạo điều kiện cho các quốc gia , dân tộc xích lại Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay , không một quốc gia nào có thể đứng Đảng ta nói chung và nói riêng trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến vừa đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc là hết sức đúng đắn và thời là nhiệm vụ bao quát của sự nghiệp văn hóa nước ta là phát huy chủ triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc , tiếp thụ những Nghị quyết Trung ương 5 “ Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam Quan điểm về bản sắc văn hoá dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc luôn có sự biến động , bổ sung qua các thời kỳ lịch đã nghiễm nhiên trở thành giá trị văn hoá rất quan trọng của dân tộc ta . Bản sắc dân tộc nằm trong các lĩnh vực như kiến trúc , hội hoạ , văn Song đạo lý dân tộc là loại văn hoá vô hình , nhưng là tinh tuý của bản sắc dân tộc , được vun đắp qua lịch sử lâu tương tự như trên , vì sao ta lại coi đó là bản sắc của dân tộc mình ? Bản sắc dân tộc được thể hiện cả trong nội dung và hình . Khi nói tới bản sắc văn hoá dân tộc cần tránh những khuynh hướng không Chương II: Tại sao phải đưa ra vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà Thực trạng đời sống văn hoá nước ta hiện nay không phải là vấn đề dễ đánh Trong sự phong phú , đa dạng và bộn bề của đời sống và hoạt động văn hoá , du lịch và các sản phẩm văn hoá , giúp nhân dân ta mở rộng chân trời 2. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc . triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , có tầm quan Ba là , có nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội động tối đa tiềm năng vật chất và tinh thần của cả dân tộc , của tất cả các . Nền văn hóa tiên tiến do đó trước hết phải là một nền văn hoá yêu nước . dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng văn minh - đó là một nội dung tư văn hoá tiên tiến phải là nền văn hoá kết tinh tất cả những gì là tiến bộ , là Nếu đặc trưng bao quát nhất của nền văn hoá tiên tiến là yêu nước, thì hạt nhân cốt lõi của nền văn hoá tiên tiến là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ hệ tư tưởng không đồng nhất với văn hoá , không thể quy toàn bộ các giá trị văn hoá vào hệ tư tưởng ; nhưng xét chung và xét cho cùng , trong xã hội có nếu phủ nhận vai trò hệ tư tưởng đối với văn hoá , nhất là khi nói đến cả một Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc và những hiểu biết lên mục tiêu nền văn hóa tiên tiến là tất cả vì con người , vì hạnh phúc và sự Tính chất tiên tiến của nền văn hoá còn phảI thể hiện cả trong hình thức nghĩa là hiện đại , song không phải đã là hiện đại thì loại trừ bản sắc dân tộc Nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc . Tính chất tiên tiến của nền văn hoá Việt Nam không tách rời bản sắc dân tộc.Nói đến văn hoá là nói đến dân tộc . Văn hoá là bộ mặt tinh thần của dân tộc . sắc dân tộc của văn hoá , như người ta thường nói , là cái căn cước , cái Bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc của văn hoá trước hết là bảo vệ Cùng với những giá trị tinh thần , bản sắc dân tộc của văn . Trong nền văn hóa đa dân tộc của nước ta , mỗi dân tộc anh em đều có bản Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của tất cả các dân Nam , tạo nên sự phong phú đa dạng trong tính thống nhất của nền văn hóa Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc . Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là chăm lo cho sự trường tồn và phát triển sức sống của dân tộc . dân tộc của văn hoá đòi hỏi sự phát triển , sự sáng tạo không ngừng . đề “ đậm đà bản sắc dân tộc” đó không thể tách rời mệnh đề “ văn hóa tiên càng phải nhấn mạnh yêu cầu ra sức kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá tôn dân tộc , bởi “ Nước Đại Việt ta từ trước , Vốn xưng nền văn hiến đã Những đặc trưng nổi bật nhất của văn hóa Việt Nam là chủ nghĩa yêu may mắn kế thừa những truyền thống và bản lĩnh văn hoá như vậy . năm ta lại là ta” ; bản sắc văn hóa Việt Nam không biến mất , không phai bật là Hồ Chí Minh , một con người , một sự nghiệp , một giá trị văn hoá Phải với một dân tộc có ý chí tự lập , tự cường và là lòng tự tôn mãnh liệt Phải với một dân tộc rất tự hào với truyền thống văn hóa của mình mới có là tôm hồn dân tộc , là tài sản vô giá của đất nước và của mỗi con người đIệu dân ca , được tắm hồn mình trong nền văn hoá dân tộc . Trong nền văn hóa có chiều sâu và tầm cao như vậy , càng đi vào kinh tế gìn và phát huy bản sắc dân tộc không hề đồng nghĩa với bảo thủ , tự cô lập Bản sắc văn hoá không phải là Chương III : Bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của đất nước. Vai trò của bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế thị trường khác nhau trong việc định nghĩa văn hoá là gì , nhưng mọi người đều thống nhất trong sự thừa nhận về mối quan hệ qua lại của văn hoá với kinh tế , vai trò động lực của văn hoá đối với kinh tế . không có nghĩa là đặt vị trí của văn hoá cao hơn kinh tế , mà để thấy sự gắn nhiều nước trên thế giới đều chứng minh tầm quan trọng của nhân tố văn hoá phong phú và đặc sắc của văn hóa dân tộc đối với sự phát triển của đất nước . thành tựu hay thất bại không riêng cho văn hoá , mà cho cả kinh tế và mọi Những hậu quả của sự sai lầm về chính sách văn hoá thường kéo dài và khó một cơ sở hạ tồng văn hoá tiến bộ và phát triển , thì còn khó gấp trăm lần và Trong đời sống hằng ngày , chúng ta thấy nhiều sản phẩm văn hoá như không có nghĩa là mọi sản phẩm văn hoá đều phải tính toán , có lãi mới sản Trong nền kinh tế hàng hoá không thể không thừa nhận sự chi phối của vực văn hoá , nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mọi dân tộc sẽ đi chúng ta và tiếp nhận , bổ sung những tinh hoa nhân loại để bản sắc văn hoá Văn hoá dân tộc được xác định trở thành nội lực Quan hệ giữa văn hoá và phát triển được Để phát huy tốt nội lực của văn hoá đối với sự phát triển bền vững và Thứ nhất : Chưa bao giờ văn hoá dân tộc ta có những bước chuyển biến từ sự đổi mới toàn diện của đất nước mà cốt lõi cơ bản là phát triển kinh tế thị sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại tác động vào nền văn hóa của các dân tộc , mỗi nền văn hoá khác nhau , đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển . Thứ ba : Mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế trở thành một trong những của sự liên kết cộng đồng được đặc trưng ở việc giữ gìn , phát huy bản sắc và bản lĩnh văn hoá của dân tộc trong giao lưu quốc tế . hội nhập quốc tế là xu thế bảo vệ , giữ gìn và phát huy bản sắc và bản lĩnh Bản săc văn hoá là những dấu hiệu đặc trưng để phân biệt văn hoá của cộng Đây là “ gien” di truyền văn hoá của từng dân tộc . Gien” di truyền này kết tinh ở truyền thống văn hoá dân tộc thể hiện trong lối đồng nhất bản sắc văn hoá dân tộc với những hình thức thể hiện bên ngoài Bản sắc văn hoá dân tộc bao chứa cả “ cái tĩnh” và “ cái động” , “ cái Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không có bằng và văn minh” trong thời kỳ công nghiệp hoá , hiện đại hoá . Thứ tư : Phát huy nội lực của văn hoá dân tộc chính là tạo nên một dòng chảy liên tục của truyền thống văn hóa dân tộc nhằm khẳng định bản sắc và Truyền thống văn hoá là những giá trị văn hoá do lịch sử truyền thống văn hóa dân tộc nếu bị xem nhẹ , không được thế hệ sau tiếp nối Ngược lại , bản lĩnh văn hoá dân tộc luôn cần tới dấu hiệu và sắc thái riêng . Như vậy , nội lực văn hoá dân tộc vừa bao trùm bản sắc văn hóa vừa bao văn hoá tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc” , là “ bộ lọc” các giá trị văn hóa đất nước một cách bền vững phải được đặt trên nền tảng văn hóa dân tộc , phải khơi dậy và phát huy tới mức cao nhất nội lực của một nền văn hóa đã Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc . - Tài nguyên con người của mỗi quốc gia nằm trong bản sắc văn hoá dân Đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc là đánh mất tiềm năng của bản sắc của nền văn hoá truyền thống - văn hóa tinh thần - là một vấn đề hợp tác kinh tế quốc tế , sự trao đổi văn hoá và du lịch thúc đẩy các trị , đe doạ và làm suy kiệt khả năng sáng tạo của các nền văn hoá . bản thì quốc gia còn mà dân tộc không còn , nghĩa là văn hóa dân tộc cùng - Giữ gìn bản sắc dân tộc không có nghĩa là cố thủ trong truyền thống di Chương IV : Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phát triển văn hoá , nhất là trên lĩnh vực cấp bách : nâng cao các hoạt động triển các loại hình nghệ thuật ; sưu tầm , khai thác các vốn văn hoá dân tộc Phải đổi cới thể chế phát triển sự nghiệp văn hoá trong điều kiện cơ chế hoá , biến chất của một số cán bộ , Đảng viên , những hủ tục và tệ nạn xã hội nước trong sự nghiệp quản lý và phát triển văn hoá , đổi mới phương thức Biện pháp khắc phục những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá xã hội Những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá trong xã hội : phải đối mặt với nhiều hiện tượng đáng lo ngại trong đời sống văn hoá của đời sống vật chất và tinh thần của dân tộc , bên cạnh luật pháp và các chính sách kinh tế - xã hội khác , việc chấn hưng nền văn hoá dân tộc để làm cơ sở định hướng cho việc mở rộng giao lưu văn hoá quốc tế của nước ta ngày nay giao lưu văn hoá với các nước trên cơ sở biết mình , biết người một cách thực bản sắc văn hoá dân tộc , xem đó là nhân tố cực kỳ quan trọng thức dậy các Chúng ta không tự hãm mình trong tính riêng biệt văn hoá , khước từ giao phản đối sự tiếp nhận xô bồ mọi thứ gọi là “ tân kỳ” của văn hoá ngoại lai mà chỉ có trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc và cốt cách riêng của văn hoá thiện con người theo hướng Chân - Thiện - Mỹ , thì văn hoá dân tộc mới có sức nặng trong tiếp xúc , đối thoại với các nền văn hoá khác , nhất là mới có nước của chúng ta , trong đó có đổi mới về giao lưu văn hoá với thế giới sẽ tiêu “ Dân giàu , nước mạnh , xã hội công bằng và văn minh” . kết hợp cả mấy nhân tố kinh tế , xã hội và văn hoá trong quá trình phát triển . Tương lai của văn hoá Việt Nam , phải được đặt trong quá trình ấy , mà xem số của văn hoá Việt Nam là mở cửa đón nhận truyền thống văn hoá bốn Vì thế , nếu mất bản sắc dân tộc thì cũng mất văn hoá , và khi mất văn hoá thì Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một nền văn hoá tiên tiến , đậm đà bản Đó là vấn đề đáng quan tâm trong thời đại hiện nay của nước ta sắc dân tộc , đồng thời cũng để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bản sắc cứu đề tài này , ta có thể hiểu rõ hơn về vấn đề bản sắc dân tộc trong nền kinh Quan niệm về bản sắc văn hoá dân tộc trong 04 Bản sắc văn hoá dân tộc là gì ? Bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở . văn hoá dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở . Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc . Chương III : Bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của 14 Vai trò của bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế 14 Toàn cầu hoá và bản sắc văn hoá dân tộc . văn hoá xã hội của đất nước .