Slide giải pháp- LongReach Ethernet

Thể loại: Quản trị mạng
Lượt xem: 84,334Lượt tải: 9Số trang: 36

Mô tả tài liệu

Slide giới thiệu giải pháp kết mạng của cisco LRE Long Reach Ethernet, tích hợp nguồn điện vào dây mạng cho các thiết bị mạng.

Tóm tắt nội dung

GIAÛI PHAÙPGIAÛI PHAÙPGIAÛI PHAÙPGIAÛI PHAÙPGIAI PHAPGIAI PHAP CISCO CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) GIAI PHAPGIAI PHAP CISCO CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE))gg (( ))gg (( )) 1Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE NOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAY ÛÛÛÛ•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI 2Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔI THIEÄU GIAI PHAPGIÔI THIEÄU GIAI PHAPGIÔI THIEÄU GIAI PHAPGIÔI THIEÄU GIAI PHAP GIAÛI PHAÙP Ethernet- Over - VDSL Ethernet GIAÛI PHAÙP Ethernet- Over - VDSL Ethernet Cisco LRE switch Toác ñoä – 5 to 15 Mbps Khoaûng caùch – 5000 ft ~ 1,5km Toác ñoä – 5 to 15 Mbps Khoaûng caùch – 5000 ft ~ 1,5km Cisco POTS splitter Ñöôøng truyeàn - Baèng 1 caëp caùp Caùp töông thích: caùp ñieän thoai cat (1 2 3 ) Ñöôøng truyeàn - Baèng 1 caëp caùp Caùp töông thích: caùp ñieän thoai cat (1 2 3 ) Cisco CPE device - Cap töông thích: cap ñieän thoaïi, cat (1,2,3, ..) Cho pheùp truyeàn cuøng luùc data, voice, video treân cuøng 1 ñöôøng truyeàn - Cap töông thích: cap ñieän thoaïi, cat (1,2,3, ..) Cho pheùp truyeàn cuøng luùc data, voice, video treân cuøng 1 ñöôøng truyeàn 3Giaûi Phaùp LRE NOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAY ÛÛÛÛ•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI 4Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) THÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁNTHÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁN GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) THÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁNTHÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁN M U HotHot THÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑENTHÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑENTHÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑENTHÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑEN MxU ª Khaùch saïn •ª Vaên phoøng cho thueâ HotHot •ª Khu thöông maïi •ª Saân bay C â T Xí N hi ä Chaêm Soùc Söùc KhoûeCoâng Ty – Xí Nghieäp ª Coù khuoân vieân lôùn •ª Keát noái point-to-point Cham Soc Söc Khoe ª Beäng vieän •ª Khu nhaø nghæ Giaùo Ducp p Giao Duïc ª Tröôøng ñaïi hoïc •ª Kieán truùc xaù 5Giaûi Phaùp LRE Haàu Heát Caùc Toaø Nhaø Treân Coù Chæ Coù Maïng Ñieän Thoaïi GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) PHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNGPHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) PHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNGPHAÂN KHUÙC THÒ TRÖÔØNGPHAN KHUC THÒ TRÖÔNGPHAN KHUC THÒ TRÖÔNGPHAN KHUC THÒ TRÖÔNGPHAN KHUC THÒ TRÖÔNG • MxU Caùc toaø nhaø trieån khai keát noái baêng thoâng roäng• MxU – Cac toa nha trien khai ket noi bang thong roäng MDU – “Multidwellind Unit.” Khu nhaø cho thueâ, caùc caên hoä cao caápp Hospitality – Nhaø haøng, khaùch saïn vaø khu giaûi trí cao caáp MTU – Khu taøi chính, khoái vaên phoøng xí nghieäpp g g p 6Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGNHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGNHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGNHU CAU THÒ TRÖÔNGNHU CAU THÒ TRÖÔNGNHU CAU THÒ TRÖÔNGNHU CAU THÒ TRÖÔNG MDU Hospitality • Fast downloads, • Web-surfing • surfing the web • Email • Secure Access to corporate network g • Email • Telecommuting / SOHO • Day traders corporate network (VPNs) • Emerging IP Telephony •Data Voice Video Day traders •Emerging: IP Telephony • Data, Voice, Video, HDTV and music •Data, Voice, VideoHDTV, and music Security, internet, email, VPN, IP TelephonyMTU 7Giaûi Phaùp LRE NOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAY ÛÛÛÛ•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI 8Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) TÍNH NAÊNGTÍNH NAÊNG GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) TÍNH NAÊNGTÍNH NAÊNGTÍNH NANGTÍNH NANGTÍNH NANGTÍNH NANG • Toác ñoä 5, 10, 15 Mbps symmetric modes F ll d l E hFull-duplex Ethernet ÖÙng Duïng : Video conferencing, IP entertainment B ù kí h• Ban kính 5,000 feet treân cat 1/2/3 D i id â ø ñ âi ù• Data, voice, video treân cuøng ñoâi caùp 9Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) SAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG NGHEÄ GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) SAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG NGHEÄ Software application:MxU in-building: high-speed Internet access S ft li ti SAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄSAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄSAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄSAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄ pp • Cisco Building Broadband Service Manger (BBSM) Catalyst LRE Switch Software application: • Cisco Building Broadband Service Manger (BBSM) 10/100 L2 or L3 switch POTS Splitter Cisco Router: 17XX/26XX/3600: VOIP, VPNs CPE Device • 3rd party Account/Billing, Radius Authentication, IP configuration, NAT, DHCP, DNS, “Forced” Portal DynamicMobile in-building Forced” Portal, Dynamic Bandwidth Selection Mobile in building High-speed Internet access Hardware infractructure Cisco Airnet 350 Series 10Giaûi Phaùp LRE CAÙC SAÛN PHAÚM ÑAÙP ÖÙNG TRIEÅN KHAI LRE Catalyst 2924Catalyst 2924--LRELRE--XLXLCatalyst 2924Catalyst 2924--LRELRE--XLXLyyyy å Security• Theo Chuaån Coâng nghieäp Catalyst 2900-XL • IOS Based • Security Private VLAN Access (unicasts to uplink port only) Multicast control TACACS ( h i i )• 802.1Q VLANs • 802.1P COS • Management TACACS+ (authentication) • 24 LRE Ports (RJ21) • 4 10/100 Ethernet Ports (RJ45) • Management CLI Switch Clustering Embedded web tool For stacking or connection to router or server • 1U High • 1 SKU: 24 LRE * 4 10/100 11Giaûi Phaùp LRE CPE Monitoring • FCS: 02/01 29242924--LRELRE--XL PerformanceXL Performance • 4 MB shared memory architecture• 4 MB shared memory architecture • 8 MB DRAM • 4 MB Flash • 8192 MAC addresses • Full 250 VLANs 12Giaûi Phaùp LRE 29242924--LRELRE--XL StackXL Stack • Hoã trôï layer 2, coù theå naâng caáp layer 3 taêng security vaø QoStang security va QoS • Cisco switch clustering laø coâng ngheä quaûn trò caùc thieát bò keát noái stack nhö laø moät thieát bòä ò Quaûn trò caùc thieát bò chæ baèng 1 ñòa chæ , khoâng leä thuoäc vaøo keát noái vaát lyù Cung caáp tính naêng stack view and topology map cho Catalyst XL switchescho Catalyst XL switches Naâng caáp switches töø chöông trình web brower 13Giaûi Phaùp LRE LRE CPE DeviceLRE CPE DeviceLRE CPE DeviceLRE CPE Device • Converts vdsl thaønh chuaån ethernet Tí h h li h k á ái l h• Tích hôïp pots splitter cho keát noái telephone • 2 RJ11 - line input vaø telephone • 1 or 4 port RJ45 ethernet• 1 or 4 port RJ45 ethernet • Monitoring remote töø switch duøng web interface 14Giaûi Phaùp LRE POST SplitterPOST SplitterPOST SplitterPOST Splitter • Cho pheùp ñoàng thôøi lre and pots treân cuøng ñoâi caùp • 48 port, 1 U Rack p • Passive device – chæ laø thieát bò taùch tính hieäu • 06 RJ-21 connector Connect ñeán Patch Panel, LRE switch, vaø on-site PBX system 15Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) COÂNG NGHEÄCOÂNG NGHEÄ GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) COÂNG NGHEÄCOÂNG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄ • Cisco System phaùt trieån • Xaây döng döa treân coâng ngheä VDSLXay döïng döïa tren cong ngheä VDSL • Cho pheùp trieån doàng thôøi ethernet treân maïng ñieän thoaïi, chæ baèng 01 ñoâi caùp ñieän thoaïi vôùi khoaûng caùch lôùn • Cho pheùp tích hôïp Ethernet vôùi POTS, ISDN hay PBX • Keát noái point-to-point symmetrical, full duplex, toác ñoä 15 Mbps û å á ã û• Saûn phaåm LRE caøi ñaët caáu hình deõ daøng vaø hoã trôï caùc giaûi phaùp Ethernet 16Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) COÂNG NGHEÄCOÂNG NGHEÄ GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) COÂNG NGHEÄCOÂNG NGHEÄ Profile Name Profile Type Downstream Upstream Distance CONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄ Profile Name Profile Type Downstream Upstream Distance (estimated) 1000 m (3445 ft) LRE-10 1250 m LRE-15 Private 15.17 Mbps 17.06 Mbps Private 11.38 Mbps 11.38 Mbps (Default) (4101 ft) 1500 m (4921 ft) 1000 m (3445 ft) p p LRE-5 Private 5.69 Mbps 5.69 Mbps Public-ANSI Public 15.17 Mbps 4.27 Mbps (3445 ft) 1000 m (3445 ft) 1250 m (3500 ft) Public-ETSI Public 11.38 Mbps 4.27 Mbps LRE-10-5 Private 11.38 Mbps 5.69 Mbps (3500 ft) 1250 m (4101 ft) 1250 m (4101 ft) LRE-10-3 Private 11.38 Mbps 2.87 Mbps LRE-10-1 Private 11.38 Mbps 1.43 Mbps 17Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) QoSQoS GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) QoSQoS Hi h P i it QoSQoSQoSQoS Classification High Priority Low Priority Priority Scheduling Queue Selector EgressIngress Selector Value 4-7 based on 3-bit CoS or port priority field Selector Value 0-3 • Queue vaø Schedule ñeàu laøm vieäc treân Ingress • 02 Egress Queue cho moãi port Ch h ù h d l ùi ñ ä ti â• Cho pheùp schedule vôùi ñoä öu tieân • High priority queue seõ ñöôïc öu tieân haøng ñaàu, low priority queue seõ bò loaïi neáu coù sö taéc ngheõn xaûy ra 18Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) CISCO BBSM SERVERCISCO BBSM SERVER GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) CISCO BBSM SERVERCISCO BBSM SERVERCISCO BBSM SERVERCISCO BBSM SERVERCISCO BBSM SERVERCISCO BBSM SERVER • BBSM Server 5.1: P.III 750Mhz 256 MB, 9.6 GB HD, Windows 2000 Server • Cisco BBSM Thích Hôïp: Khaùch saïn, Vaên phoøng cho thueâ, Khu thöông maïi • Tích hôïp Heä Thoáng Hotel Billing: MSDE – Microsoft Data Engine, PMS Server – Thanh Toaùn Cöôùc Phí • Cisco BBSM Software tích hôïp cô sôû haï taàng maïng 19Giaûi Phaùp LRE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) CISCO BBSM SOFTWARECISCO BBSM SOFTWARE GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO LongLong--Reach Ethernet (LREReach Ethernet (LRE)) CISCO BBSM SOFTWARECISCO BBSM SOFTWARE Access – Authentication - Accouting CISCO BBSM SOFTWARECISCO BBSM SOFTWARECISCO BBSM SOFTWARECISCO BBSM SOFTWARE • Nhieàu phöông thöùc truy caäp : Ethernet, wireless, Long Reach Ethernet (LRE) Nhieàu phöông thöùc xaùc thöc: Port Based RADIUS Prepaid Accounts g • Nhieu phöông thöc xac thöïc: Port Based, RADIUS, Prepaid Accounts • Nhieàu phöông thöùc thanh toaùn : Credit Card, RADIUS Account, Access Code ã• Web portal – Höôùng daãn ñaêng nhaäp baèng Web • Nhieàu choïn löa baêng thoâng: Hoã trôï tính naêng haïn cheá caùc möùc baêng thoâng khaùc nhau • Tích hôïp heä thoáng hotel billing • Hoã trôï plug-and-play ñoái vôùi ngöôøi duøng 20Giaûi Phaùp LRE Kieán Truùc Cisco BBSMKieán Truùc Cisco BBSM 21Giaûi Phaùp LRE BBSM: Cung Caáp PlugBBSM: Cung Caáp Plug--andand--PlayPlayBBSM: Cung Caáp PlugBBSM: Cung Caáp Plug--andand--PlayPlay 1. Guest starts web browser 2. BBSM thaáy device môùi ª Gaùn ñòa chæ ip cho PCbrowser Gan ñòa chæ ip cho PC ª BBSM yeâu caàu network hardware xaùc ñònh vò trí port 3. User chaáp nhaän service Hotel Network Hotel Billing Connect screen ª BBSM yeâu caàu database xaùc ñònh policy port ñoù ª BBSM cung caáp service g System BBSM cung cap bandwidth ñöôïc set port ñoù ª Traû laïi maøn hình connect Service Manager Baûng Chi PhíThanh Toaùn ï 4. BBSM update hotel billing system/baûng chi phí thanh toaùn á 22Giaûi Phaùp LRE 5. BBSM duøng filter cho user access ñeán Internet, VPN, Web, Mail, .. NOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAY ÛÛÛÛ•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI 23Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE Yeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn ChænhYeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn ChænhYeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn ChænhYeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn Chænhpppp • Internet connect Router, BBSM Server, Switch • LRE POTs splitters, LRE swiches C• Cross connect • In-room CPE Mi filCPE, Microfilter • Enterprise equipment N t k ti t 24Giaûi Phaùp LRE • Network operration center GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ LIEÄUGIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ LIEÄUGIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ LIEÄUGIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ LIEÄU Cisco 1700/2600 Catalyst 3500 XL - DNS Server W b S Internet/ VPN Catalyst 2924-LRE LRELRECatalyst - Web Server Long Reach Cache Engine (Optional) 2900 XL/HUB Ethernet CPECPEAironet 350 VPN VPN VPN LRELRE LRELRE 25Giaûi Phaùp LRE Room 1 Room 2Phoøng Hoïp VPN Vaên Phoøng GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP DÖÕ LIEÄU VAØ THOAIDÖÕ LIEÄU VAØ THOAI GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP DÖÕ LIEÄU VAØ THOAIDÖÕ LIEÄU VAØ THOAI Cisco 1700/2600 DÖ LIEÄU VA THOAÏIDÖ LIEÄU VA THOAÏIDÖ LIEÄU VA THOAÏIDÖ LIEÄU VA THOAÏI Catalyst 3500 XL - Local services/intranet H t l Billi Internet/ VPN Catalyst 2924-LRE LRELRECatalyst - Hotel Billing Long Reach Cache Engine (Optional) POTS Splitter 2900 XL/HUB Ethernet PSTN Network PBX CPECPEAironet 350 VPN VPN VPN POTS Phone LRELRE LRELRE 26Giaûi Phaùp LRE Room 1 Room 2Conference Room VPN POTS Phone Ofiice GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI BBSM •Access/Authentication/Accounting Oth INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET Internet and VPN Cisco 2600 Other Services Internal Network External Network PMS Catalyst 2924 LRE Catalyst 3500 XL LRE C t l t - Local Content - Video Servers Long Reach Ethernet Cisco 2600 RADIUS Server CAT5 Cable Credit Card Server POTS Splitter Catalyst 3500 XL PWR Aironet 350 PSTN Network PBX CAT5 Cable Conference Room 350 CPELRELRELRELRECPE VPN Network Catalyst 2924 27Giaûi Phaùp LRE Room 1 Room 2 Existing Telephone Pairs Wireless Connections 10/100 Ethernet GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI Internet SD SD C is c o 2 6 0 0 C IS C O Y S T E M SS SERIES R t Office INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET SD P75 Public Space SD Cisco2600 CISCOYSTEMSS PMS SDCISCOYSTEMSS POW ER ACTIVIT YRouter BBSM House PairsPBX Hub UserUser CPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 # User POWER ACTIVITY Cisco2600SERIES Typical Flush Mount Phone Wall Jack S YS TE M R PS 1x 2x 3 x 4 x MO D E CI SC O Y ST EM SS ® UT L FDU PSTA T Catalyst 2900 XL S YS TE M R PS MO D E CI SC O Y ST EM SS ® UT L FDU PSTA T Catalyst 2900 XL S YS TE M R PS 1x 2x 3 x 4 x MO D E CI SC O Y ST EM SS ® UT L FDU PSTA T Catalyst 2900 XL Base Switch LRE and POTS Splitter RJ 21 Cable Guest room LRE Cross Connect FILTER TERMINATOR CPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 # User Typical Phone Jack RJ11 or RJ14 Typical Flush Mount Phone Wall Jack 28Giaûi Phaùp LRE LI N EEXCELSUS FILTER TERMINATOR Filters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 # SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRESÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRESÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRESÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRE Floor 1 Up to 4000’ Floor 2 PBX VDSL Switches Floor 3 Internet Router Floor 4 Subscriber Gateway Floor 5 BBSM 29Giaûi Phaùp LRE POTS Splitters BOÁ TRÍ LRE MOÃI PHOØNGBOÁ TRÍ LRE MOÃI PHOØNGBOÁ TRÍ LRE MOÃI PHOØNGBOÁ TRÍ LRE MOÃI PHOØNG Up to 4000’ Existing Phone Wiring POTS Splitter Internet Router PBX VDSL Switch Subscriber G t 30Giaûi Phaùp LRE Main Closet PBXGateway Guest Room PC Connection NOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAY ÛÛÛÛ•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI 31Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIKHAI DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIKHAIKHAIKHAIKHAIKHAI • Khaùch saïn, Toaø nhaø cho thueâ SaiGon Sky Gardent • Coâng ty, Xí nghieäp Khai Vy Co. , Ajinomoto Co. 32Giaûi Phaùp LRE TOÙM TAÉTTOÙM TAÉTTOÙM TAÉTTOÙM TAÉT • Ethernet over VDSL• Ethernet over VDSL • Taêng khoaûng caùch keát noái Ethernet baèng cat 1/2/3 á á û• Toác 5 ñeán 15 Mbps data, Khoaûng caùch 3,500 – 5,000 feet • Cung caáp khaû naêng quaûn trò • Deã trieån khai • Giaûi phaùp tích hôïp maïng MxU Vôùi Building Broadband Solutions Manager • Coù tính khaû thi cao 33Giaûi Phaùp LRE NOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAY ÛÛÛÛ•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN CongTyCongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI 34Presentation_ID © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp LRE GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIÄÄÄÄ • Giaûi phaùp hoaøn chænh GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP• Giaûi phaùp hoaøn chænh GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGiai phap hoan chænh GIÔI THIEÄU GIAI PHAP • Phuïc vuï coâng taùc Marketing, tö vaán vaø trieån khai DÖ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI Giai phap hoan chænh GIÔI THIEÄU GIAI PHAP • Phuïc vuï coâng taùc Marketing, tö vaán vaø trieån khai DÖ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIDÖÏ AN CongTy ÑA TÖ VAN VA TRIEN KHAIDÖÏ AN CongTy ÑA TÖ VAN VA TRIEN KHAI 35Giaûi Phaùp LRE XIN CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN 36Giaûi Phaùp LRE