Slide giải pháp- LongReach Ethernet

Slide giải pháp- LongReach Ethernet

Thể loại: Quản trị mạng
Lượt xem: 84,345Lượt tải: 9Số trang: 36

Mô tả tài liệu

Slide giới thiệu giải pháp kết mạng của cisco LRE Long Reach Ethernet, tích hợp nguồn điện vào dây mạng cho các thiết bị mạng.

Tóm tắt nội dung

GIAÛI PHAÙPGIAI PHAPGIAI CISCO Ethernet (LREReach Ethernet PHAPGIAI CISCO Ethernet (LREReach Ethernet (LRE))gg (( ))gg (( © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGIÔI THIEÄU GIAI PHAPGIÔI THIEÄU GIAI PHAPGIÔI THIEÄU GIAI PHAPGIÔI THIEÄU GIAI PHAÙP Ethernet- Over - PHAÙP Ethernet- Over - LRE ñoä – 5 to 15 caùch – 5000 ft ~ ñoä – 5 to 15 caùch – 5000 ft ~ POTS truyeàn - Baèng 1 caëp töông thích: caùp ñieän thoai cat (1 2 3 ) Ñöôøng truyeàn - Baèng 1 caëp töông thích: caùp ñieän thoai cat (1 2 3 ) Cisco CPE device - Cap töông thích: cap ñieän thoaïi, cat (1,2,3, ..) Cho pheùp truyeàn cuøng luùc data, voice, video treân cuøng 1 ñöôøng Cap töông thích: cap ñieän thoaïi, cat (1,2,3, ..) Cho pheùp truyeàn cuøng luùc data, voice, video treân cuøng 1 ñöôøng Phaùp DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁNTHÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁNTHÒ TRÖÔØNG GIAÛI PHAÙP HÖÔÙNG ÑEÁN M U TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑENTHÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑENTHÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑENTHÒ TRÖÔNG GIAI PHAP HÖÔNG ÑEN MxU ª Khaùch saïn •ª Vaên phoøng cho Khu thöông maïi •ª Saân bay C â T Xí N hi ä Chaêm Soùc Söùc Ty – Xí Nghieäp ª Coù khuoân vieân lôùn •ª Keát noái Soc Söc Khoe ª Beäng vieän •ª Khu nhaø Ducp p Giao Duïc ª Tröôøng ñaïi hoïc •ª Kieán truùc Phaùp LRE Haàu Heát Caùc Toaø Nhaø Treân Coù Chæ Coù Maïng Ñieän PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet KHUÙC THÒ KHUÙC THÒ PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet KHUÙC THÒ KHUÙC THÒ KHUC THÒ KHUC THÒ KHUC THÒ KHUC THÒ TRÖÔNG • MxU Caùc toaø nhaø trieån khai keát noái baêng thoâng roäng• MxU – Cac toa nha trien khai ket noi bang thong roäng MDU – Unit.” Khu nhaø cho thueâ, caùc caên hoä cao – Nhaø haøng, khaùch saïn vaø khu giaûi trí cao caáp MTU – Khu taøi chính, khoái vaên phoøng xí nghieäpp g g p 6Giaûi Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet CAÀU THÒ CAÀU THÒ PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet CAÀU THÒ CAÀU THÒ CAU THÒ TRÖÔNGNHU CAU THÒ TRÖÔNGNHU CAU THÒ TRÖÔNGNHU CAU THÒ Fast • the web • Email • Secure Access to Email • / SOHO • Day traders corporate network Emerging IP •Data Voice IP • Data, Voice, Video, HDTV and music •Data, Voice, and internet, email, VPN, IP Phaùp DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet NAÊNGTÍNH PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet NAÊNGTÍNH NAÊNGTÍNH NANGTÍNH NANGTÍNH NANGTÍNH NANG • Toác ñoä 5, 10, 15 Mbps symmetric modes F ll d l E Duïng : Video IP ù kí h• Ban feet treân cat 1/2/3 D i id â ø ñ âi ù• Data, voice, video treân cuøng ñoâi Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM ÑAÙP ÖÙNG COÂNG Internet access S ft li ti SAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄSAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄSAN PHAM ÑAP ÖNG CONG NGHEÄSAN PHAM ÑAP ÖNG CONG Cisco Building Broadband Service Manger LRE Cisco Building Broadband Service Manger L2 or L3 Router: VPNs CPE Device • 3rd party Radius IP NAT, DHCP, DNS, “Forced” Portal Forced” Portal, Dynamic in building Internet Cisco Airnet 350 Phaùp LRE CAÙC SAÛN PHAÚM ÑAÙP ÖÙNG TRIEÅN KHAI Security• Theo Chuaån Coâng nghieäp Catalyst IOS Based • VLAN Access (unicasts to uplink port ( h i i )• 802.1Q VLANs • 802.1P COS • 24 LRE Ports (RJ21) • 4 10/100 Ethernet Ports (RJ45) • web tool For stacking or to router or server • 1U High • 1 SKU: 24 LRE * 4 Phaùp LRE CPE • FCS: 4 MB shared memory 4 MB shared memory 8 MB DRAM • 4 MB Flash • 8192 MAC addresses • Full 250 Phaùp StackXL Stack • Hoã trôï layer 2, coù theå naâng caáp layer 3 taêng security vaø QoStang security va QoS • Cisco switch laø coâng ngheä quaûn trò caùc thieát bò keát noái stack nhö laø moät thieát bòä ò Quaûn trò caùc thieát bò chæ baèng 1 ñòa chæ , khoâng leä thuoäc vaøo keát noái vaát lyù Cung caáp tính naêng stack view and topology map cho Catalyst XL Catalyst XL caáp switches töø chöông trình web Phaùp CPE DeviceLRE CPE DeviceLRE CPE DeviceLRE CPE Device • Converts vdsl thaønh chuaån h h li h k á ái l h• Tích hôïp pots splitter cho keát noái telephone • 2 RJ11 - line input vaø 1 or 4 port RJ45 ethernet• 1 or 4 port RJ45 remote töø switch duøng web Phaùp Cho pheùp ñoàng thôøi lre and pots treân cuøng ñoâi caùp • 48 port, 1 U Rack p • Passive device – chæ laø thieát bò taùch tính hieäu • 06 RJ-21 ñeán Patch Panel, LRE switch, vaø on-site PBX Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄ • Cisco System phaùt trieån • Xaây döng döa treân coâng ngheä VDSLXay döïng döïa tren cong ngheä VDSL • Cho pheùp trieån doàng thôøi ethernet treân maïng ñieän thoaïi, chæ baèng 01 ñoâi caùp ñieän thoaïi vôùi khoaûng caùch lôùn • Cho pheùp tích hôïp Ethernet vôùi POTS, ISDN hay PBX • Keát noái full duplex, toác ñoä 15 Mbps û å á ã û• Saûn phaåm LRE caøi ñaët caáu hình deõ daøng vaø hoã trôï caùc giaûi phaùp Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet Name Profile Type Upstream NGHEÄCONG NGHEÄCONG NGHEÄCONG Name Profile Type Upstream Distance m (3445 1250 m LRE-15 Private 15.17 Mbps 17.06 11.38 Mbps 11.38 (4101 ft) 1500 m (4921 ft) 1000 m (3445 ft) p p LRE-5 Private 5.69 Mbps 5.69 Public 15.17 Mbps 4.27 ft) 1000 m (3445 ft) 1250 m (3500 Public 11.38 Mbps 4.27 Private 11.38 Mbps 5.69 ft) 1250 m (4101 ft) 1250 m (4101 Private 11.38 Mbps 2.87 Private 11.38 Mbps 1.43 Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet h P i Selector Selector Value on 3-bit CoS or port priority Value 0-3 • Queue vaø Schedule ñeàu laøm vieäc treân Ingress • 02 Egress Queue cho moãi port Ch h ù h d l ùi ñ ä ti â• Cho pheùp schedule vôùi ñoä öu tieân • High priority queue seõ ñöôïc öu tieân haøng ñaàu, low priority queue seõ bò loaïi neáu coù sö taéc ngheõn xaûy Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet BBSM BBSM PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet BBSM BBSM BBSM BBSM BBSM BBSM SERVER • BBSM Server 5.1: P.III 750Mhz 256 MB, 9.6 GB HD, Windows 2000 Cisco BBSM Thích Hôïp: Khaùch saïn, Vaên phoøng cho thueâ, Khu thöông maïi • Tích hôïp Heä Thoáng Hotel Billing: MSDE – Microsoft Data Engine, PMS Server – Thanh Toaùn Cöôùc Phí • Cisco BBSM Software tích hôïp cô sôû haï taàng Phaùp PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet BBSM BBSM PHAÙP CISCO GIAÛI PHAÙP CISCO Ethernet (LREReach Ethernet BBSM BBSM – - BBSM BBSM BBSM BBSM Nhieàu phöông thöùc truy caäp : Ethernet, wireless, Long Reach Ethernet phöông thöùc xaùc thöc: Port Based RADIUS Prepaid Nhieu phöông thöc xac thöïc: Port Based, RADIUS, Prepaid Nhieàu phöông thöùc thanh toaùn : Credit Card, RADIUS Account, Access Code ã• Web portal – Höôùng daãn ñaêng nhaäp baèng Web • Nhieàu choïn löa baêng thoâng: Hoã trôï tính naêng haïn cheá caùc möùc baêng thoâng khaùc nhau • Tích hôïp heä thoáng hotel billing • Hoã trôï ñoái vôùi ngöôøi Phaùp Truùc Cisco BBSMKieán Truùc Cisco Phaùp Cung Caáp PlugBBSM: Cung Caáp Cung Caáp PlugBBSM: Cung Caáp Guest starts web BBSM thaáy device môùi ª Gaùn ñòa chæ ip cho PCbrowser Gan ñòa chæ ip cho PC ª BBSM yeâu caàu network xaùc ñònh vò trí port 3. User chaáp nhaän BBSM yeâu caàu database xaùc ñònh policy port ñoù ª BBSM cung BBSM cung cap ñöôïc set port ñoù ª Traû laïi maøn hình Manager Baûng Chi PhíThanh BBSM update hotel billing chi phí thanh Phaùp LRE 5. BBSM duøng filter cho user access ñeán VPN, Web, Mail, DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn ChænhYeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn ChænhYeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn ChænhYeâu Caàu Cho Giaûi Phaùp LRE Hoaøn Internet connect Router, BBSM Server, Switch • LRE POTs LRE Cross In-room CPE Mi filCPE, t k ti Phaùp LRE • Network PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG DÖÕ XL - DNS Server W b Web Reach Cache Engine XL/HUB VPN Phaùp LRE Room 1 Room 2Phoøng PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP DÖÕ LIEÄU VAØ THOAIDÖÕ LIEÄU VAØ PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP GIAÛI PHAÙP LRE HEÄ THOÁNG MAÏNG KEÁT HÔÏP DÖÕ LIEÄU VAØ THOAIDÖÕ LIEÄU VAØ LIEÄU VA THOAÏIDÖ LIEÄU VA THOAÏIDÖ LIEÄU VA THOAÏIDÖ LIEÄU VA XL - Local t l Hotel Reach Cache Engine XL/HUB VPN VPN POTS Phaùp LRE Room 1 Room Room VPN POTS PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI 2924 3500 t l t - Local Content - Video Credit XL Phaùp LRE Room 1 Room PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ GIAI PHAP QUAN LY VA TÍNH CÖÔC TREN HEÄ THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI THOÁNG CUNG CAÁP DÒCH VUÏ KEÁT NOÁI is c o 2 6 0 0 C IS C O Y S T E M ER ACTIVIT 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 Flush Wall TE M R PS 1x 2x 3 x 4 x MO D E CI SC O Y ST EM SS ® UT L FDU PSTA 2900 XL S YS TE M R PS MO D E CI SC O Y ST EM SS ® UT L FDU PSTA 2900 XL S YS TE M R PS 1x 2x 3 x 4 x MO D E CI SC O Y ST EM SS ® UT L FDU PSTA 2900 XL Base and 21 room LRE Cross CPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 or Flush Wall Phaùp 2 3 4 5 6 7 8 9 * 8 # SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRESÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRESÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ LRESÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ 1 Up to 2 PBX Phaùp TRÍ LRE MOÃI PHOØNGBOÁ TRÍ LRE MOÃI PHOØNGBOÁ TRÍ LRE MOÃI PHOØNGBOÁ TRÍ LRE MOÃI to 4000’ Existing Phone Phaùp LRE Main Room PC DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp AÙN DÖÏ AÙN TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN AÙN DÖÏ AÙN TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN Khaùch saïn, Toaø nhaø cho Sky Coâng ty, Xí Vy Co. , Ajinomoto Phaùp TAÉTTOÙM TAÉTTOÙM TAÉTTOÙM TAÉT • Ethernet over VDSL• Ethernet over VDSL • Taêng khoaûng caùch keát noái Ethernet baèng cat 1/2/3 á á û• Toác 5 ñeán 15 Mbps data, Khoaûng caùch 3,500 – 5,000 feet • Cung caáp khaû naêng quaûn trò • Deã trieån khai • Giaûi phaùp tích hôïp maïng MxU Vôùi Building Broadband Coù tính khaû thi Phaùp DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAØYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH BAYNOÄI DUNG TRÌNH GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ GIÔÙI THIEÄU GIAÛI THIEÄU GIAÛI PHAÙP •• THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔØNG & NHU CAÀU THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù THÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNGTHÒ TRÖÔNG & NHU CAU THÒ TRÖÔNG •• SAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄSAÛN PHAÅM, TÍNH NAÊNG VAØ COÂNG NGHEÄ Á Á Ø À Á Û ÙÁ Á Ø À Á Û Ù•• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• THIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAPTHIET KE VA ÑE XUAT GIAI PHAP •• DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAI •• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙI•• GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG © 1999, Cisco Systems, Inc. Giaûi Phaùp THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG GOÙIGIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP ÑOÙNG Giaûi phaùp hoaøn chænh GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙP• Giaûi phaùp hoaøn chænh GIÔÙI THIEÄU GIAÛI PHAÙPGiai phap hoan chænh GIÔI THIEÄU GIAI PHAP • Phuïc vuï coâng taùc tö vaán vaø trieån khai DÖ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN phap hoan chænh GIÔI THIEÄU GIAI PHAP • Phuïc vuï coâng taùc tö vaán vaø trieån khai DÖ AÙN CongTy ÑAÕ TÖ VAÁN VAØ TRIEÅN KHAIDÖÏ AN CongTy ÑA TÖ VAN VA TRIEN KHAIDÖÏ AN CongTy ÑA TÖ VAN VA TRIEN Phaùp CHAÂN THAØNH CAÛM Phaùp LRE