Bài giảng xử lý tiếng nói part 10

Bài giảng xử lý tiếng nói part 10

Lượt xem: 43,087Lượt tải: 8Số trang: 6

Mô tả tài liệu

3. Mã hoá tiếng nói Tỷ số tớn hiệu trờn nhiễu N ăng lượng tín hiệu Ws SN   N ăng lượng nhiễu Wn SN dB  10 log 10 SN Mã hoá tiếng nói Tỷ số tớn hiệu trờn nhiễu Năng lượng Tớn hiệu = Nhiễu Tớn hiệu = 2 Nhiễu Tớn hiệu = 10 Nhiễu Tớn hiệu = 100 Nhiễu Tớn hiệu = 1000 Nhiễu Tớn hiệu = 10N Nhiễu SN (dB) 0 2 10 20 30 N x 10 57

Tóm tắt nội dung

55 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi C¸c tÝnh chÊt l­îng tö ®ÒuC¸c tÝnh chÊt l­îng tö ®Òu • Tû sè tÝn hiÖu trªn lg (d B) 6,02 4,77 20 lg x b                max4 (d B) 6 7,3NÕu sx SN b    Víi b  6, t¨ng 6 dB mçi khi t¨ng 1 bit l­îng tö §Ó cã chÊt l­îng thÝch hîp cÇn cã b  M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi Tỷ số tín hiệu trên W SN 10 log SN ¨ng l­îng tÝn hiÖu ¨ng l­îng nhiÔu    dB 10 BiSN 20 ®é tÝn hiÖu ªn ®é M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi Tỷ số tín hiệu trên lượng SN (dB) Tín hiệu = Nhiễu 0 Tín hiệu = 2 Nhiễu 2 Tín hiệu = 10 Nhiễu 10 Tín hiệu = 100 Nhiễu 20 Tín hiệu = 1000 Nhiễu 30 Tín hiệu = 10N Nhiễu N x 10 M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng tö tö logarit • Sau khi lÊy logarit biªn ®é tÝn hiÖu sÏ m· ho¸ tuyÕn Q[] M· M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng tö tö Hai gi¶i ph¸p dïng cho ®iÖn tho¹iHai gi¶i ph¸p dïng cho ®iÖn LuËt  (dïng ë Mü)(dïng ë ) log(1 LuËt AA (dïng ë ch©u ¢u)(dïng ë ch©u ¢u) 1 log 1 log A 87,56 A  :  8 bit logarit ~ 12 bit l­îng tö ®Òu8 bit logarit ~ 12 bit l­îng tö M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng tö thÝch nghiL­îng tö thÝch nghi •• B­íc l­îng tö tuú thuéc vµo biªn ®é tÝn hiÖu B­íc l­îng tö tuú thuéc vµo biªn ®é tÝn hiÖu  ThÝch nghi nghi M· nghiThÝch nghi ®é k.®¹i G(n)G(n)  m·