Bài giảng xử lý tiếng nói part 10

Lượt xem: 43,075Lượt tải: 8Số trang: 6

Mô tả tài liệu

3. Mã hoá tiếng nói Tỷ số tớn hiệu trờn nhiễu N ăng lượng tín hiệu Ws SN   N ăng lượng nhiễu Wn SN dB  10 log 10 SN Mã hoá tiếng nói Tỷ số tớn hiệu trờn nhiễu Năng lượng Tớn hiệu = Nhiễu Tớn hiệu = 2 Nhiễu Tớn hiệu = 10 Nhiễu Tớn hiệu = 100 Nhiễu Tớn hiệu = 1000 Nhiễu Tớn hiệu = 10N Nhiễu SN (dB) 0 2 10 20 30 N x 10 57

Tóm tắt nội dung

55 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi C¸c tÝnh chÊt l­îng tö ®ÒuC¸c tÝnh chÊt l­îng tö ®Òu • Tû sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu 2 210 lg (d B) 6,02 4,77 20 lg x s xe xSN b                max4 (d B) 6 7,3NÕu sx SN b    Víi b  6, t¨ng 6 dB mçi khi t¨ng 1 bit l­îng tö §Ó cã chÊt l­îng thÝch hîp cÇn cã b  11 56 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi Tỷ số tín hiệu trên nhiễu s n dB 10 WNSN N W SN 10 log SN ¨ng l­îng tÝn hiÖu ¨ng l­îng nhiÔu    dB 10 BiSN 20 log Bi ªn ®é tÝn hiÖu ªn ®é nhiÔu  Hoặc 57 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi Tỷ số tín hiệu trên nhiễu Năng lượng SN (dB) Tín hiệu = Nhiễu 0 Tín hiệu = 2 Nhiễu 2 Tín hiệu = 10 Nhiễu 10 Tín hiệu = 100 Nhiễu 20 Tín hiệu = 1000 Nhiễu 30 Tín hiệu = 10N Nhiễu N x 10 58 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö logaritL­îng tö logarit • Sau khi lÊy logarit biªn ®é tÝn hiÖu sÏ m· ho¸ tuyÕn tÝnh log[] Q[] M· ho¸ signe[] x(n) c(n) y(n) ŷ'(n) exp[]Gi¶i m· signe[x(n)] c’(n) x̂'(n) x̂'(n) 59 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö logaritL­îng tö logarit •• Hai gi¶i ph¸p dïng cho ®iÖn tho¹iHai gi¶i ph¸p dïng cho ®iÖn tho¹i LuËt LuËt  (dïng ë Mü)(dïng ë Mü) log(1 ) log(1 ) x y      LuËt LuËt AA (dïng ë ch©u ¢u)(dïng ë ch©u ¢u) 1 log 1 log A x y A    255 87,56 A  :  8 bit logarit ~ 12 bit l­îng tö ®Òu8 bit logarit ~ 12 bit l­îng tö ®Òu 60 3.3. M· ho¸ tiÕng nãiM· ho¸ tiÕng nãi L­îng tö thÝch nghiL­îng tö thÝch nghi •• B­íc l­îng tö tuú thuéc vµo biªn ®é tÝn hiÖu B­íc l­îng tö tuú thuéc vµo biªn ®é tÝn hiÖu  ThÝch nghi tr­ícThÝch nghi tr­íc y(n)y(n) Q[] M· ho¸ x(n)x(n) c(n)c(n) ThÝch nghiThÝch nghi ®é k.®¹i G(n)G(n)  G(n)G(n) ŷ(n) ŷ'(n) Gi¶i m· c’(n)c’(n):: ˆˆ y'(n)x'(n) = G'(n) G’(n)G’(n)