Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa

Lượt xem: 80,062Lượt tải: 7Số trang: 93

Mô tả tài liệu

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ; nghiên cứu và đánh giá đúng thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trong hai hoạt động chủ yếu là kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ nhà hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Tóm tắt nội dung

bộ và công nhân viên Công ty TNHH Du lịch Đống Đa đã tạo điều Bảng 2.3 - Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua hai năm 2013 - 2014 Bảng 2.4 - Danh mục chứng từ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ Bảng 2.5 - Danh mục sổ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ Sơ đồ 1.5a - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX Sơ đồ 1.5b - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK Sơ đồ 1.6 - Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng Sơ đồ 1.7 - Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ DU Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh toán doanh thu toán các khoản giảm trừ doanh thu toán chi phí toán giá vốn hàng bán toán chi phí bán hàng toán chi phí quản lý doanh nghiệp toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp toán xác định kết quả kinh 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐỐNG ĐA sử hình thành và phát triển của Công ty năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Chức năng và nhiệm vụ của Công ty động kinh doanh dịch vụ du lịch chức công tác kế toán tại Công ty thức kế toán áp dụng tại Công ty chính sách kế toán áp dụng tại Công ty trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Kế toán doanh thu tại Công ty toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ toán các khoản giảm trừ doanh thu toán chi phí tại Công ty toán giá vốn hàng bán toán chi phí bán hàng toán chi phí quản lý doanh nghiệp toán xác định kết quả kinh TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY Đánh giá về công tác kế toán, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định Đối với tổ chức công tác kế toán với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú, doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động mình một chiến lược sản xuất kinh doanh hợp lý và sử dụng các công cụ quản lý kinh việc quản lý và kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh kế toán là một công cụ hữu hiệu ngăn chặn tình trạng tham ô, lãng phí bảo đảm cho giới, thu nhập từ hoạt động này đóng góp không nhỏ vào GDP của tỉnh nhà và góp ty kinh doanh dịch vụ du lịch liên tiếp được hình thành. Du lịch Đống Đa, Công ty liên doanh thực hiện nhiệm vụ kinh doanh khách sạn, nhà sách quản trị đúng đắn thì công tác kế toán là một công cụ không thể với một doanh nghiệp thương mại du lịch thì công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một vấn đề cốt yếu có ý nghĩa thiết thực trong công tác Việc tổ chức tốt công tác kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại du lịch sẽ đem đến hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của doanh quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong tập tốt nghiệp với đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa”. - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Nghiên cứu và đánh giá đúng thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trong hai hoạt động chủ yếu: kinh doanh dịch vụ công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du Nghiên cứu công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu các số liệu, chỉ tiêu tại phòng kế toán Công ty TNHH Du lịch Đống Đa. công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch Đống Đa trong năm 2014, tập trung nghiên cứu các doanh thu và chi công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu từ phòng kế toán đến bộ phận lễ sách doanh nghiệp đang sử dụng trong công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết + Phương pháp quan sát: Quan sát quy trình làm việc của bộ phận kế toán kế toán; quy trình cập nhật các số liệu vào máy tính; quá trình lưu trữ chứng quá trình khách hàng đặt phòng đến thanh toán tiền phòng; phỏng vấn bộ phận quản lý nhà hàng về quá trình khách lưu trú đặt bàn và thanh toán tiền hạch toán doanh thu hằng ngày và xác định kết quả kinh doanh hàng tháng. và thực tế, từ đó có những phân tích và nhận xét về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 1: Tổng quan về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Du lịch là một ngành kinh tế xã hội, có nhiều đặc điểm và kết hợp của nhiều Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch - Kinh doanh du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động trên nhiều lĩnh - Hoạt động không chỉ đa dạng, phong phú về nghiệp vụ kinh doanh mà còn đa các hoạt động kinh doanh dịch vụ như: dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác được Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. - Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều (d) Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán (e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. - Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán (b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao Theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu được xác định như sau: Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh hợp này doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận Khi không xác định được giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi Lợi nhuận là thước đo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập khác và chi Doanh thu, thu nhập khác, Chi phí và Lợi nhuận là các chỉ tiêu phản ánh tình hình Tổng doanh thu bán hàng Kế toán doanh thu - Chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc chuyển khoản, ủy nhiệm thu, giấy báo có - Các chứng từ liên quan khác: Thẻ quầy hàng, bản thanh toán hàng đại lý ký - Tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa Tài khoản 5112: Doanh thu bán sản phẩm Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ pháp trực tiếp phải nộp tính trên doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp + Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh + Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. Tài khoản này dùng để theo dõi doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sử dụng Tài khoản 5121: Doanh thu bán hàng hóa Tài khoản 5122: Doanh thu bán sản phẩm Tài khoản 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán; + Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán + Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng + Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần sang tài khoản 911 - “Xác định + Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu hàng (Sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn và theo thoả thuận bên bán sẽ Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số CKTM sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo thu bán hàng Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hoá bị khách hàng trên tài khoản này sẽ điều chỉnh doanh thu bán hàng thực tế thực hiện trong kỳ kinh doanh để tính doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán ra trong kỳ Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán. Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán. Kết chuyển toàn bộ số tiền giảm giá hàng bán sang Tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc Tài khoản “Doanh thu bán hàng nội doanh thu bán hàng Doanh thu hàng bán bị trả lại Doanh thu giảm giá hàng bán Kế toán chi phí Kế toán giá vốn hàng bán Các chứng từ kế toán phải được lập kịp thời, đầy đủ theo đúng các quy định về nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ về các các nghiệp vụ kinh tế Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bán trong Kết cấu: (Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ; + Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ sang Tài + Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh Sơ đồ 1.5a - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX Sơ đồ 1.5b - Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK Kế toán chi phí bán hàng Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2: của hàng hóa đã xuất bán được xác định Các chi phí phát sinh liên quan đến quá bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch Kết chuyển chi phí bán hàng vào Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” Sơ đồ 1.6 - Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận QLDN (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp, có 8 tài khoản cấp 2: + Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ; + Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào Tài khoản 911 “Xác định kết Sơ đồ 1.7 - Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. Tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2: Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; + Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại; + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi + Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch giữa tài thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có Tài khoản + Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm; + Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh + Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế + Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch giữa + Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào Tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh Kế toán xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. + Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ đã bán; + Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp; Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác; + Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ đã bán trong kỳ; + Doanh thu HĐTC, thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN; CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Năm 1975, để phục vụ quản lý và phát triển kinh doanh, Công ty Du lịch Thừa qua quá trình hình thành và phát triển, các Công ty luôn thực hiện các nhiệm vụ đón và doanh thành lập khách sạn liên doanh Đống Đa và chỉ đạo hai đơn vị trực tiếp tham gia hợp tác liên doanh là: Thành ủy Huế và nhóm cổ đông Quận 5 theo quyết định số doanh Đống Đa đã được nghiệm thu và chính thức hoạt động kinh doanh với 37 phòng thể doanh nghiệp nhà nước theo công văn số 283/CV ngày 10 tháng 1 năm 1993 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và các đoàn thể. Từ năm 1996, Công ty khách sạn Đống Đa là một doanh nghiệp nhà nước hoạt Huế, phát triển thành Công ty du lịch Đống Đa, xây dựng thêm một nhà hàng và một Đầu năm 2005, Công ty thực hiện chủ trương của Tỉnh về việc thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các doanh kinh doanh, Công ty du lịch Đống Đa đã liên doanh với 2 đối tác tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội thành lập Công ty TNHH Du lịch Đống Đa. Hiện tại khách sạn có 86 phòng và là một trong những khách sạn ba sao với chất lượng Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Liên hệ với các Công ty du lịch và các doanh nghiệp nhằm : số dịch vụ thiết yếu khác cho khách du lịch tại khách sạn hay khách hàng bên Ngoài ra, để làm phong phú thêm các dịch vụ trong khách sạn và tăng thêm doanh thu, Công ty còn hợp tác tổ chức dịch vụ giặt là, dịch vụ vận chuyển… xuất các dịch vụ hàng hóa nhằm phục vụ tốt cho mọi đối tượng khách hàng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các dịch vụ lưu trú và ăn uống theo cơ lý sao cho tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đơn vị cùng động kinh doanh dịch vụ du lịch điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh của Công ty, theo dõi, kiểm tra việc doanh, tổ chức hoạt động quản lý Công ty, giám đốc có quyền phê duyệt các kế động kinh doanh, quản lý và vạch ra phương hướng kinh doanh các dịch vụ mà Đồng thời chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh của các bộ phận, đề ra các quy chế điều lệ, quy trình và tiêu chuẩn thao tác các dịch vụ, trong Công ty, quản lý và chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng nhân sự, Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán theo những quy định do Bộ Tài Chính ban hành, cập nhật các chứng từ phát sinh để kiểm tra, đối chiếu, ghi chép và hạch toán, thực hiện các báo cáo tài chính, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong tháng, quý, năm tài chính, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, theo dõi công nợ, quản và chuyển các cuộc điện thoại, lập hóa đơn thanh toán, quản lý hồ sơ, chịu trách thiết bị trong phòng, lập hóa đơn thanh toán các dịch vụ mà khách đã sử dụng phạm vi Công ty cũng như an toàn tính mạng và tài sản riêng của khách lưu trú, giám sát kiểm tra toàn bộ nhân viên khi ra vào Công ty, tiếp nhận và đưa hành lý của khách hàng đúng nơi quy định an toàn khi khách đến và khi khách rời Để hoạt động kinh doanh diễn ra thường xuyên, liên tục và hiệu quả thì doanh nghiệp Nhìn chung, đội ngũ lao động của Công ty TNHH Du lịch Đống Đa là đội ngũ có Bảng 2.3 - Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua hai năm 2013-2014 Do đặc trưng của Công ty là kinh doanh dịch vụ du lịch nên TSCĐ và ĐTDH luôn của Công ty bao gồm: tiền mặt, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa,…dùng Nhất là đối với hoạt động kinh doanh, vốn không chỉ đảm bảo duy trì hoạt động của doanh nghiệp mà còn là tiềm lực và là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển của Qua ba năm, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả của Công ty Như vậy, Công ty đã giảm được các khoản phải trả Điều đó càng chứng tỏ tình hình tài chính của Công ty có đủ sức, đủ vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty xuyên và khốc liệt thì độ tin cậy của thông tin kế toán được coi là một trong những vấn đề quan trọng để đảm bảo cho sự an toàn và mang lại hiệu quả cho các quyết định kinh Tổ chức công tác kế toán phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp chức bộ máy kế toán đơn vị theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2.2 - Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty và pháp luật về việc tổ chức công tác kế ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình nộp các khoản ngân sách lên cấp dẫn thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tài chính kế toán, kiểm tra kế toán nội bộ, hướng dẫn cho đội ngũ kế toán thực hiện các chế độ chính sách nhà nước. Kế toán tổng hợp: Căn cứ vào các nghiệp vụ phát sinh đã phản ánh trên các số liệu, xác định chi phí, lập bảng phân bổ chi phí, tổng hợp doanh thu để xác định kết quả kinh doanh trong Công ty và lập báo cáo kế toán tài chính. Kế toán thanh toán: Cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền của đơn vị, quản lý các khoản phải thu, phải trả của Công ty với khách dõi sự hình thành của hàng hóa, bán hàng và kết quả hoạt động kinh doanh trong năm, nhập và xử lý các chứng từ kế toán từ các bộ phận gửi lên, theo dõi giá vốn hàng bán và tính toán doanh thu. Kế toán tài sản cố định kiêm kế toán vật tư: Theo dõi và hạch toán TSCĐ của chi phí cho từng kỳ cũng như sự biến động của hàng hóa, lập chứng từ ghi sổ và Kế toán tiền lương: Ghi chép, theo dõi tình hình trả lương, thanh toán các phí thu tiền bán hàng và các khoản thu khác, chi tiền mặt. thu chi tiền mặt và đối chiếu số liệu với kế thức kế toán áp dụng tại Công ty Hiện tại, Công ty TNHH Du lịch Đống Đa đang áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính, sử dụng phần mềm kế toán Smile và dựa trên hình thức chứng từ ghi sổ. Phần mềm này liên kết các hoạt động trong Công ty với hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán nhưng in đầy đủ sổ kế toán và báo cáo Mọi công việc kế toán ở các bộ phận đều có kế toán riêng thực hiện theo dõi Sau đó chuyển chứng từ gốc về phòng kế toán để tổng hợp ngày, sau khi tiếp nhận các chứng từ gốc ban đầu như hóa đơn GTGT, kiểm tra, lấy số liệu để lập bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại. các chứng từ tổng hợp, kế toán nhập dữ liệu vào máy tính và máy sẽ tự động ghi vào phân bổ, sau đó lấy số liệu từ kết quả của bảng phân bổ ghi vào bảng kê và nhập dữ Cuối tháng và cuối năm, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra Bảng 2.5 - Danh mục chứng từ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ Bảng 2.6 - Danh mục sổ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Công ty đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số - Kỳ kế toán: từ ngày 01/01 và kết thúc vào 31/12 dương lịch hàng năm - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ - Phương pháp kế toán hàng tồn kho Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Kế toán doanh thu tại Công ty Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Do đặc điểm của Công ty là kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ nên nguồn kinh doanh lưu trú chiếm 60% và ăn uống chiếm 15% trên tổng doanh thu. Tại Công ty, doanh thu của hai bộ phận lưu trú và ăn uống tập hợp theo hai ca nhân viên lễ tân và nhân viên bán hàng tập hợp toàn bộ hóa đơn khách hàng thanh toán trong ca của mình và lập báo cáo bán hàng, sau đó chuyển cho kế toán doanh thu. Báo cáo bán hàng phân thành 3 khoản mục chính: tiền mặt, thẻ tín dụng và - Phương thức thanh toán bằng tiền mặt: Nhân viên bán hàng lên bảng kê nộp tiền mặt và chuyển cho phòng kế doanh thu hàng ngày và lập phiếu thu gồm ba liên, sau đó chuyển cho kế toán Sau khi chứng từ được phê duyệt, kế toán chuyển cho phòng kế toán, 1 liên giao cho khách hàng. kê thu tiền mặt được kế toán đem lễ tân kiểm tra thẻ qua máy, máy sẽ tự in ra một hóa đơn theo mẫu của ngân hàng. Thẻ hợp lệ, khách ký nhận đã thanh toán vào hóa đơn GTGT và nhận lại thẻ cùng với Kế toán căn cứ vào hóa đơn GTGT để hạch toán doanh thu hàng ngày; căn cứ vào bảng kê thu tiền bằng thẻ để hạch toán số tiền đang chuyển hàng, kế toán đối chiếu số tiền thực nhận và số tiền ghi sổ, đồng thời hạch toán như Ngoài ra, kế toán hạch toán khoản chi phí phát sinh từ phí chuyển tiền ngân Các hóa đơn GTGT, chứng từ ghi sổ, bảng kê thu tiền bằng thẻ tín dụng và giấy báo có được lưu tại phòng kế với Công ty du lịch lữ hành đặt dịch vụ bằng hợp toán, lễ tân lập hóa đơn GTGT, yêu cầu khách ký nhận và giao hóa đơn cho Lễ tân chuyển hóa đơn GTGT về phòng kế toán, kế toán ghi nhận doanh thu trong ngày và lập chứng từ ghi sổ để theo dõi khoản phải thu, hạch toán tăng TK 131 – Phải thu khách hàng. Khi nhận được giấy báo có từ ngân hàng, kế Công ty TNHH Du lịch Đống Đa với đặc điểm kinh doanh là dịch vụ du lịch nên nguồn thu chủ yếu từ cung cấp dịch vụ, bán sản phẩm hàng hóa. TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa Để theo dõi chi tiết doanh thu cho từng loại hình kinh doanh, kế toán mở tài - Kế toán doanh thu bán hàng hóa tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Hàng hóa chủ yếu là thực phẩm: món ăn, đồ uống và các loại hàng hóa khác. Để phản ánh chi tiết doanh thu bán hàng hóa, Công ty sử dụng các tài khoản chi tiết + TK 511101: Doanh thu uống nhà hàng – doanh thu từ việc cung cấp đồ + TK 511108: Doanh thu bán hàng hóa khác - Kế toán doanh thu bán thành phẩm tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Doanh thu từ việc bán thành phẩm, mặt bằng cho thuê… được theo dõi trên TK 5112 và được chi tiết thành các tài khoản cấp 3 sau: - Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Khách du lịch đến lưu trú tại khách sạn được cung cấp và phục vụ các dịch vụ 5113 và được chi tiết thành các tài khoản cấp 3: - Kế toán doanh thu phục vụ phí tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Đây là phí phục vụ khi khách hàng sử dụng những dịch vụ do Công ty cung cấp, Trong công tác kế toán tiêu thụ, chứng từ ban đầu được sử dụng để hạch toán là: Ngoài ra kế toán còn sử dụng: bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua các tài khoản chi phí, doanh thu và các tài khoản liên quan khác… + Kế toán doanh thu dịch vụ lưu trú thời gian lưu trú, khách trả phòng và lễ tân là người trực tiếp lập hóa đơn thanh toán Sau khi thanh toán xong, lễ tân lên báo cáo doanh thu, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán và nộp tiền. Kế toán căn cứ vào báo cáo doanh thu và sổ theo dõi Căn cứ vào Fax đặt phòng của các Công ty, bộ phận lữ hành xác nhận và trả lời kinh doanh phòng ngủ là hàng ngày khi khách đến nhận phòng, lễ tân báo cho tổ phòng và vào sơ đồ có xác nhận của tổ phòng cùng với cán bộ trực lãnh đạo. tân nộp cho phòng kế toán, kế toán căn cứ vào bảng kê trên cơ sở kiểm tra tính hợp lệ. Sau đó lập phiếu thu thành 03 liên: 01 liên kế toán lưu và hạch toán doanh thu, 01 liên lưu tại thủ quỹ và làm căn cứ thu tiền, 01 liên giao cho khách hàng. + Kế toán doanh thu nhà hàng kế toán kiểm tra và lập phiếu đã lập sẵn máy tự động vào sổ cái và sổ chi tiết các tài khách trả phòng, thanh toán bằng card, tổng số tiền là - Ngày khách sử dụng dịch vụ tại nhà hàng và nước uống minibar tại phòng với tổng giá thanh toán là 346.500 đồng, trong đó gồm phí dịch vụ 5% và thuế (1) Nếu khách thanh toán ngay bằng tiền mặt thì bộ phận nhà hàng sẽ lập hóa đơn tài chính và cuối ngày chuyển niêm tiền và hóa đơn cho phòng kế toán để hạch toán doanh thu. vụ tại nhà hàng, bộ phận nhà hàng sẽ lập hóa đơn bán hàng được khách ký nhận (Xem Biểu 2.1: Hóa đơn bán hàng) và chuyển cho bộ phận lễ tân theo dõi trên tài khoản của khách cho đến ngày khách trả phòng và thanh toán. - Ngày khách trả phòng, lễ tân lập hóa đơn dựa trên tài khoản của khách và chuyển cho kế toán để hạch toán doanh 5% phục vụ phí từ doanh số bán: = 100.000 đồng hàng được kế toán tập hợp lại cho khách hàng, lên giấy báo nợ và đôn đốc thu hồi nợ. Khi có giấy báo có của ngân hàng thì kế toán lập phiếu thu xác nhận khách hàng đã trả cả hóa đơn trả tiền mặt lên báo cáo bán hàng và chuyển cho kế 01 liên lưu tại kế toán, 01 liên lưu tại thủ quỹ làm căn cứ thu tiền và 01 liên giao Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH ĐỐNG ĐA 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Với mục tiêu tăng lượng khách hàng đến lưu trú và sử dụng các dịch vụ khác, đồng thời tăng lợi nhuận, Công ty TNHH Du lịch Đống Đa đã đưa ra các hình thức thu Công ty không sử dụng các tài khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và chiết khấu thương mại vì kinh doanh chủ yếu về du lịch lưu trú và ăn uống. vào từng đối tượng khách hàng và thời điểm kinh doanh, bộ phận lữ hành đưa các mức báo làm căn cứ để lập hóa đơn và thanh toán. bán hàng và giao tiền mặt cho kế hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thông toán định khoản như sau: Kế toán chi phí tại Công ty Kế toán giá vốn hàng bán Công ty chỉ phản ánh một số loại giá vốn như thực phẩm, đồ uống và mặt hàng hóa và báo về phòng kế toán. Kế toán lập phiếu nhập kho cùng với hóa đơn nhập Trường hợp chưa thanh toán cho khách hàng, kế toán theo dõi từ, hóa đơn được chuyển cho kế toán tổng hợp nhập vào máy, phần mềm Smile tự Khi có giấy đề nghị nhận hàng, kế toán chuyển cho giám đốc duyệt, sau đó kế Hàng ngày, căn cứ vào bảng kê mua hàng, kế toán nhập kho thực được kế toán tập hợp trong ngày. Kế toán căn cứ vào bảng kê mua hàng cùng với sự phê duyệt chi tiền để mua hàng của kế toán trưởng và phụ trách đơn vị, kế toán lập và kế toán tiến hành lập phiếu nhập kho (Xem Phụ lục số 1: Phiếu nhập kho) xuất kho có chữ ký của trưởng bộ phận, sau đó chuyển về phòng kế xuất kho có chữ ký của kế toán trưởng và giám đốc, sau đó chuyển cho thủ kho Hàng ngày, dựa vào báo cáo của lễ tân về lượng khách đặt phòng và khách đặt xuất kho nguyên vật liệu hoặc viết phiếu đề nghị mua hàng gửi lên phòng kế toán. món ăn và thức uống đã có giá định mức trong thực đơn nhà hàng của Công ty. Cuối tháng, phần mềm kế toán sẽ tập hợp tất cả các khoản giá vốn phát sinh trong tháng; sau đó xuất ra sổ cái, sổ chi tiết TK 632 và tự động kết chuyển sang TK Trong tháng 01/2014 giá vốn hàng bán phát sinh được tổng hợp ở Sổ Cái như Kế toán chi phí bán hàng (1) Chi phí về tiền lương phải trả cho nhân viên phục vụ bán hàng: Căn cứ vào bảng chấm công ở các bộ phận, cuối tháng chuyển về phòng tổ chức hành phê duyệt, sau đó chuyển cho kế toán tiến hành chi đốc duyệt Kế toán hàng hóa Thủ kho Căn cứ vào giấy đề nghị nhận hàng của bộ phận phòng, sau khi được giám đốc duyệt thì kế toán vật tư hàng hóa lập phiếu xuất kho. (3) Chi phí về công cụ dụng cụ phục vụ cho bán hàng: Căn cứ vào giấy đề nghị mua hàng để phục vụ khách, sau khi được giám đốc duyệt kế Căn cứ vào bảng trích khấu hao cho bộ phận bán hàng, kế toán hạch toán như sau : Nếu khách đòi hỏi chi phí hoa hồng là Công ty Du lịch Lữ hành thì bộ phận bán hàng hoa hồng và dịch vụ, sau đó chuyển cho phòng kế toán, kế toán thanh toán xét duyệt và lập phiếu chi (Xem Phụ lục số 4: Phiếu chi) thanh toán tiền cho khách, tùy theo từng trường hợp và doanh thu của mỗi hóa đơn mà Công ty trích hoa hồng cho khách, Trong tháng 01/2014, chi phí bán hàng phát sinh được tổng hợp ở Sổ cái như sau: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Căn cứ bảng chấm công của bộ phận hành chính, cuối tháng chuyển về phòng kế toán. Kế toán tiền lương kiểm tra và lập bảng thanh toán lương, sau đó chuyển cho Giám đốc duyệt và phòng kế toán tiến hành chi lương Căn cứ vào giấy đề nghị nhận hàng của bộ phận phòng, sau khi được giám đốc duyệt thì kế toán vật tư hàng hóa lập phiếu xuất kho. dụng có chữ ký của giám đốc thì kế toán vật tư xuất kho. Căn cứ vào bảng trích khấu hao cho bộ phận quản lý, kế toán hạch toán như sau : Căn cứ vào hóa đơn liên 2 của Công ty điện lực, kế toán kiểm tra và ký duyệt rồi chuyển cho kế toán thanh toán lập phiếu chi (Xem phụ lục số 5: Phiếu chi) và hạch toán chi phí tiền điện, kế toán ghi : Giám đốc duyệt Kế toán hàng hóa Thủ kho Trong tháng 01/2014, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh được tổng hợp ở Sổ cái Kế toán xác định kết quả kinh doanh - Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi (đơn vị tính: Triệu đồng) - Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu - Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi: - Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi: - Kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi: - Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi: - Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: - Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐỐNG ĐA Đánh giá về công tác kế toán, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa máy kế toán để đáp ứng yêu cầu đổi mới, đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và quản lý kinh doanh luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu đối với các nhà quản lý kinh hoàn thiện bộ máy kế toán của Công ty cũng như hoàn thiện phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành, phù hợp với tình hình thực tế tại Công Qua thời gian nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa, nhận thấy công tác kế toán nói chung và kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng được tổ chức tương đối phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. để hoàn thiện hơn phần hành kế toán này của Công ty. Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty a. Về hình thức kế toán và phần mềm sử dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán máy trên nền chứng từ ghi sổ. thức kế toán dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đối chiếu, công việc được phân đều trong kỳ. Thay vì sử dụng các phần mềm kế toán máy thông thường, Công ty dùng phần mềm kế toán Smile, một phần mềm chuyên dụng cho kế toán tại các đơn vị kinh doanh du lịch lượng công việc cho nhân viên kế toán. Các kế toán có thể tập trung quản lý những phần hành riêng lẻ, sau đó kế toán tổng hợp sẽ tiến hành Kế toán tổng hợp làm việc trực tiếp trên máy vi tính giúp cho việc tính toán số Công tác kế toán của Công ty, được tổ chức có kế hoạch, sắp xếp và bố trí cán bộ, nhân viên kế toán phù hợp chặt chẽ giữa các thành viên với nhau, đảm bảo tính được hoàn thành kịp thời theo sự chỉ đạo của kế toán trưởng bổ sung dẫn đến sự thay đổi về cách hạch toán nhưng kế toán Công ty luôn thực hiện nhưng bộ máy của công ty đã biết vận dụng sáng tạo, có hiệu quả chế độ kế toán mới Các chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ được công ty sử dụng ánh trên các hoá đơn, chứng từ và phù hợp cả về số lượng cũng như nguyên tắc ghi đầu để thực hiện công việc kế toán, do đó các chứng từ đều được đánh số thứ tự theo thời gian và kiểm tra thường xuyên về nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm tra các chứng tiết, kịp thời và tiện lợi, điều này có ý nghĩa trong hỗ trợ công tác kế toán cũng như Hệ thống tài khoản của Công ty được thiết kế khá chi tiết theo từng bộ phận và Chính ban hành, đồng thời tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty, điều này rất ý nghĩa, bởi Công ty có nhiều hoạt động cung cấp dịch vụ khác ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế Với hình thức ghi sổ này, công việc kế toán được phân đều trong tháng, học vào công tác kế toán. - Công việc tại phòng kế toán nhiều, mỗi nhân viên phải kiêm nhiệm nhiều phần - Về quản lý công nợ: công nợ Công ty chiếm tỷ trọng khá lớn so với doanh thu cũng - Công ty chưa có hệ thống kế toán quản trị đắc lực phục vụ cho quá trình tiêu thụ Kế toán quản trị cùng kế toán tài chính luôn là những công cụ đắc lực để hỗ trợ cho ban giám đốc đưa ra các quyết định kinh doanh cũng như xác định được trọng trong công tác quản trị: định lượng hóa các kế hoạch, căn cứ tiến hành kiểm - Công ty chưa thực hiện công tác kiểm tra kế toán theo định kỳ hoặc hằng khi đó kiểm tra công tác kế toán là một chức năng quản lý, làm sáng tỏ tình trạng thực tế công tác kế toán đã thực hiện và ngăn ngừa kịp thời những sai sót để Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh vốn hàng bán khi Công ty có các chủng loại hàng tồn kho khác thu chi tiết cho các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tạo điều kiện cho công tác quản lý và hoạch định chiến lược kinh doanh, đưa ra những giải pháp kế toán tiêu thụ và XĐKQKD, việc luân chuyển chứng từ được thực hiện theo quy - Đối với các khoản giảm trừ doanh thu: Chưa mở các tài khoản giảm giá và chiết Công ty giảm trừ trực tiếp vào giá bán trước khi lập hóa đơn GTGT. - Đối với các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty không tiến hành phân bổ riêng cho từng bộ phận, nên chỉ có thể xác định được kết quả kinh doanh chung cho toàn Công ty mà không thể xác định riêng cho từng bộ phận. vậy không thấy được chi phí phát sinh cũng như hiệu quả kinh doanh của từng hoạt Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và Đối với tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào cách tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Từ thực tế xem xét tổ chức bộ máy kế toán cho thấy, Công ty nên: - Xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của Công ty, xác định số lượng nhân viên kế toán cần thiết dựa trên khối lượng công việc kế toán của Công ty, các yêu cầu về trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán phù hợp - Công ty cần phải có đội ngũ kế toán vừa có chuyên môn vừa thông thạo máy vi tính để có thể thực hiện công việc trên phần mềm kế toán một cách linh hoạt, chính - Trên cơ sở khối lượng tính chất nghiệp vụ cụ thể mà bố trí các cán bộ kế toán phù vị, nhằm cung cấp những thông tin kế toán một cách chính xác, trung thực, công khai, hợp lý, Công ty cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình (đặc Trong kế hoạch cũng phải quy định rõ ràng tất cả các công việc cần phải làm cũng kiểm tra sẽ giúp hoạt động kinh doanh của Công ty được liên tục, cung cấp và phản Và ghi rõ thời hạn thanh toán chậm nhất là bao nhiêu ngày sau khi khách trả tháng số nợ còn lại chưa thanh toán phải có xác nhận nợ của khách hàng để - Để lập dự toán chi phí, trước hết cần xây dựng các định mức chi phí tiêu việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải chú ý đến đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, địa điểm kinh doanh, loại hàng hóa dịch phận kế toán của Công ty. các báo cáo kế toán nội bộ một cách khoa học, kịp thời nhằm cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị kiểm soát hoạt động kinh doanh, đề ra các biện pháp quản lý, Công ty có thể thiết kế các mẫu báo cáo như sau: nghiệp về một số nghiệp vụ nhất định: báo cáo doanh thu, báo cáo mua tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời điểm để có biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt phù hợp cho những hoạt động kinh doanh du lịch – những cấp thông tin còn giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá và ra quyết định. tài chính ban hành ngày về việc “Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị Trên đây là những giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện hơn công tác kế toán pháp đó thì Công ty mà cụ thể là phòng kế toán nên có những việc làm sau: quản lý hoạt động kinh doanh một cách khoa học, tạo mọi điều kiện cho bộ máy kế - Bộ máy kế toán phải thực hiện đúng chính sách, chế độ, quy định về quản lý kinh kế toán, Luật kế toán… để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại Công ty, từ đó trong quá trình tổ chức công tác hạch toán kế nữa, để công tác kế toán ngày một hoàn thiện thì các cơ quan chức năng dẫn các thông tin kế toán một cách cập nhật nhất nhằm làm cho công tác kế toán Đối với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh đó có các chiến lược duy trì hay thay đổi phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. - Đối với các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty cần tiến hành phân bổ riêng cho từng bộ phận để không chỉ xác định được kết quả kinh doanh của toàn Công ty mà còn biết được kết quả kinh doanh riêng của từng bộ phận. Như vậy có thể thấy được chi phí phát sinh cũng như hiệu quả kinh doanh của từng hoạt động cung cấp dịch vụ trong Công pháp phân bổ như sau: Đầu tiên, các loại chi phí sản xuất kinh doanh cần Kế toán tổng hợp các chi phí chung theo từng yếu tố chi phí. chi phí quản lý doanh nghiệp, theo yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài có: chi phí cùng, kế toán chọn tiêu thức và tiến hành phân bổ các chi phí gián tiếp. Tóm lại, đề hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, điều đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực của chính những người làm công tác quản lý và đáp ứng để tăng kết quả sản xuất, kinh doanh và cũng từ yêu cầu đòi hòi về tính hiệu quả trong công việc để thiết kế mô hình quản lý tài chính – kế toán cho thích giúp đỡ nhiệt tình của các nhân viên trong phòng kế toán trong quá trình thực tập tại thành đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa”. Với mục tiêu đề ra ban đầu, đề tài của tôi đã đạt được một số kết quả như sau: Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh Thứ hai, tìm hiểu một cách khái quát về lịch sử hình thành của Công ty, bộ máy tổ chức, bộ máy kế toán cũng như tình hình lao động, tình hình tài sản và nguồn vốn cũng như kết quả kinh doanh của đơn vị qua những năm gần đây. kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh. kế toán nói chung cũng như phần hành kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh luận đã phần nào đánh giá đúng thực trạng về công tác kế toán tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa, đặc biệt là công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, đi tích hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Công ty. trong quá trình hạch toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công việc đánh giá những nét tổng quan về đặc điểm nguồn lực, kết quả kinh doanh và công tác tổ chức kế toán cũng như kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh đề tài này là đi sâu hơn thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch Đống Đa. động kinh doanh khác tại Công ty, nghiên cứu thêm những phần hành kế toán khác. Từ đó có cái nhìn tổng quát hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra 1. Bộ tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành theo quyết định 6. Báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan tại Công ty TNHH Du lịch Đống CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Kế toán doanh thu Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp Kế toán chi phí Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí bán hàng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Kế toán xác định kết quả kinh 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐỐNG ĐA Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty Các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Kế toán doanh thu tại Công ty Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Kế toán chi phí tại Công ty Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí bán hàng Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Kế toán xác định kết quả kinh 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐỐNG ĐA Đánh giá về công tác kế toán, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Du lịch Đống Đa Đánh giá về công tác kế toán tại Công ty Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Đối với tổ chức công tác kế toán Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào cách tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. Tổ chức bộ máy tốt có ý nghĩa thiết thực không chỉ đối với Công ty mà còn cần thiết cho các cơ quan Nhà nước liên quan. Từ thực tế xem xét tổ chức bộ máy kế toán cho thấy, Công ty nên: - Xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của Công ty, xác định số lượng nhân viên kế toán cần thiết dựa trên khối lượng công việc kế toán của Công ty, các yêu cầu về trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán phù hợp với từng ... - Trên cơ sở khối lượng tính chất nghiệp vụ cụ thể mà bố trí các cán bộ kế toán phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tránh để tình trạng kiêm nhiệm không đảm bảo nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau. Với số lượng kế toán như hiện nay, phải bố... - Xuất phát từ ý nghĩa vô cùng quan trọng của vấn đề kiểm tra, kiểm soát trong đơn vị, nhằm cung cấp những thông tin kế toán một cách chính xác, trung thực, công khai, hợp lý, Công ty cần phải căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình (đặc điểm hoạt... - Để lập dự toán chi phí, trước hết cần xây dựng các định mức chi phí tiêu mức tiêu chuẩn là căn cứ để lập dự toán, việc xây dựng định mức chi phí là công việc phức tạp và khó khăn, đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải chú ý đến đặc ... - Tận dụng tối đa các ứng dụng của phần mềm đang sử dụng trong việc phát hành các báo cáo kế toán nội bộ một cách khoa học, kịp thời nhằm cung cấp thông tin giúp các nhà quản trị kiểm soát hoạt động kinh doanh, đề ra các biện pháp quản lý, các quyết đ... Trên đây là những giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện hơn công tác kế toán của Công ty TNHH Du lịch Đống Đa. Tuy nhiên để thực hiện được những giải pháp đó thì Công ty mà cụ thể là phòng kế toán nên có những việc làm sau: - Công ty nên có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ nhân viên trong toàn Công ty, bồi dưỡng và bố trí nguồn nhân lực một cách hợp lý, khoa học. Có phương thức quản lý hoạt động kinh doanh một cách khoa học, tạo mọi điều kiện cho bộ máy kế toán hoàn t... - Bộ máy kế toán phải thực hiện đúng chính sách, chế độ, quy định về quản lý kinh tế tài chính của Việt Nam. Nghiên cứu các chuẩn mực, các văn bản như Pháp lệnh kế toán, Luật kế toán… để hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán tại Công ty, từ đó có sự nữa, để công tác kế toán ngày một hoàn thiện thì các cơ quan chức năng Nhà nước cần ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản và tổ chức các lớp hướng dẫn các thông tin kế toán một cách cập nhật nhất nhằm làm cho công tác kế toán trong các đơn vị với công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh