Thông tư Số: 03/2010/TT-BKH

Thông tư Số: 03/2010/TT-BKH

Thể loại: Xây dựng Đô thị
Lượt xem: 45,937Lượt tải: 4Số trang: 37

Mô tả tài liệu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN XÂY LẮP

Tóm tắt nội dung

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của 2. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu và đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Hồ mời sơ tuyển gói nhưng bảo đảm không trái với các quy định của Thông tư này. Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện Hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu 1. Bên mời thầu ____ [Ghi tên và địa chỉ liên lạc của bên mời thầu] mời nhà thầu tham gia sơ tuyển gói thầu xây lắp ____ [Ghi tên gói thầu theo kế Điều kiện tham gia sơ tuyển của nhà thầu 1. Có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu; 2. Chỉ được tham gia trong một HSDST với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên liên danh sơ bộ giữa các thành viên theo Mẫu số 3 chương III, trong thành viên đứng đầu liên danh ký đơn dự sơ tuyển thì phải nêu rõ trong 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 4. Không bị cấm tham gia đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thuộc trách nhiệm của nhà thầu. 2. Bên mời thầu phát hành miễn phí HSMST cho các nhà thầu có nhu cầu Trường hợp nhà thầu muốn được giải thích làm rõ HSMST thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu theo địa chỉ _____ [Ghi địa chỉ bên mời thầu] (nhà thầu có thể thông báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail …) đảm bảo bên mời thầu nhận được văn bản yêu cầu giải thích làm rõ thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp] trước thời điểm đóng sơ mời thầu sẽ có văn bản trả lời và gửi cho tất cả các nhà thầu nhận văn bản sửa đổi HSMST đến tất cả các nhà thầu nhận HSMST trước thời Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu là đã nhận Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham gia sơ tuyển, kể từ khi nhận HSMST cho đến khi thông báo kết quả sơ tuyển, đối với các nhà HSDST cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời thầu và nhà thầu liên quan đến việc sơ tuyển phải được viết bằng ngôn ngữ sau: nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch sang ngôn 2. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà Đơn dự sơ tuyển do nhà thầu chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu hoặc người được ủy quyền quyền, nhà thầu gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ sau: _____ [Ghi cụ thể văn bản pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự sơ tuyển phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ có quy định các thành viên trong liên danh thỏa thuận cho thành viên liên danh có ủy quyền thì thực hiện như đối với nhà thầu độc của nhà thầu 1. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại khoản 1 Mục 2 b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp các tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu tại điểm a khoản này đối với từng thành viên trong liên - Văn bản thỏa thuận liên danh sơ bộ giữa các thành viên theo Mẫu số 3 2. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Thông tin về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực xây lắp Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà Nhà thầu kê khai trong HSDST số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, Nhà thầu không được sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc mà lao động trong nước có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của 1. Nhà thầu phải chuẩn bị một bản gốc và _______ bản chụp HSDST [Ghi Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và phù hợp giữa bản nhà thầu sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về đấu thầu hiện hành và quy HSDST và các biểu mẫu khác phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu có giá trị khi có chữ ký (của người ký đơn dự sơ tuyển) ở bên cạnh và HSDST do nhà thầu tự quy phải ghi rõ các thông tin sau trên túi đựng HSDST: ______ - Tên, địa chỉ, điện thoại của nhà thầu: _______ - Địa chỉ nộp HSDST: tên, địa chỉ của bên mời thầu] 2. Trong trường hợp HSDST gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực hiện của bên mời thầu được thuận tiện, đảm bảo sự toàn vẹn của HSDST, 1. Nhà thầu nộp trực tiếp hoặc gửi HSDST đến địa chỉ của bên mời thầu chất của gói thầu, đảm bảo quy định thời gian từ khi phát hành HSMST đến thời điểm đóng sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong 2. Bên mời thầu có thể gia hạn thời hạn nộp HSDST (thời điểm đóng sơ HSMST theo Mục 5 Chương này hoặc theo yêu cầu của nhà thầu khi bên bản cho các nhà thầu đã nhận HSMST, đồng thời thông báo gia hạn thời bên mời thầu sẽ ghi rõ thời điểm đóng sơ tuyển mới để nhà thầu có đủ hoặc không nhận lại HSDST thì bên mời thầu quản lý HSDST đó theo quy Bất kỳ tài liệu nào được nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng sơ tuyển là HSDST theo yêu cầu của bên mời thầu quy định tại Mục 17 Chương này). Khi muốn sửa đổi HSDST đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu sẽ chấp thuận nếu nhận được văn bản đề nghị của nhà thầu 2. Bên mời thầu tiến hành mở lần lượt HSDST của từng nhà thầu có tên tuyển theo thứ tự chữ cái tên của nhà của nhà thầu có văn bản đề nghị rút HSDST đã nộp và HSDST của nhà thầu nộp sau thời điểm chụp cho các nhà thầu đã nộp HSDST đúng quy định. 1. Trong quá trình đánh giá HSDST, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu thành lập, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và các tài liệu khác theo yêu cầu của HSMST thì nhà thầu có thể được bên mời thầu yêu cầu bổ sung tài liệu nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu với điều kiện không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDST đã 2. Việc làm rõ HSDST chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà thầu thầu gửi văn bản yêu cầu làm rõ và nhà thầu phải trả lời bằng văn văn bản yêu cầu làm rõ cần quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Nội dung làm rõ HSDST thể hiện bằng văn bản được bên mời thầu bảo mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu thì bên mời thầu xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên mời thầu kiểm tra tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDST, gồm: a) Tính hợp lệ của đơn dự sơ tuyển theo quy định tại Mục 9 Chương này; b) Sự đáp ứng đối với các điều kiện tham gia sơ tuyển theo quy định tại Mục 2 Chương này và tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu Bên mời thầu loại bỏ HSDST không đáp ứng một trong các điều kiện trên. Các HSDST được đánh giá là đáp ứng theo quy định tại khoản này được Bên mời thầu tiến hành đánh giá chi tiết HSDST theo cơ sở các yêu cầu Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng sơ tuyển khi đáp ứng đầy đủ các 2. Có HSDST được đánh giá đạt yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo Ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển, bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả sơ tuyển tới các nhà thầu tham dự sơ tuyển (bao gồm cả nhà thầu trúng sơ tuyển và nhà thầu không trúng sơ nhà thầu trúng sơ tuyển được mời tham gia đấu này bao gồm TCĐG về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. căn cứ theo tính chất của gói thầu mà quy định cho phù hợp. Nhà thầu phải “đạt” cả 3 nội dung nêu tại các điểm 1, 2 và 3 trong bảng dưới đây thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về năng lực và TCĐG về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm các nội dung cơ ____ [Ghi số hợp đồng](3) với tư cách là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ tại Việt Nam và nước ngoài Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính (a) số năm nhà thầu hoạt động không bị lỗ trong thời (1) Căn cứ yêu cầu của gói thầu mà quy định nội dung chi tiết về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu cho phù hợp. (2), (4) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của (3), (5) Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu và tình hình thực tế của Đối với nhà thầu liên danh thì kinh nghiệm của liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các thành viên liên danh, tuy Hợp đồng xây lắp tương tự là hợp đồng trong đó công việc xây lắp có các tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu. hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét. Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50% - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu đảm bảo có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể yêu cầu tương tự về điều (6) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà quy định các nhân sự chủ (7) Yêu cầu về các thiết bị thi công chủ yếu được xác định theo phạm vi và tính chất của các công tác thi công trong gói bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. thể quy định 1-2 năm để khuyến khích sự tham gia của các nhà thầu mới thầu / thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k; Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x c. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về Có thể quy định một số chỉ tiêu để đánh giá tình hình tài chính của nhà a. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động năm cuối cùng trong các năm tài chính gần đây theo yêu cầu của ____ [Ghi số của văn bản bổ sung nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết tham gia sơ tuyển gói thầu ___ [Ghi tên gói thầu xây lắp] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời sơ Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ dự sơ tuyển này là Đại diện hợp pháp của nhà thầu (1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên (2) Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp tuyển và các tài liệu khác trong hồ sơ dự sơ tuyển là của người đại diện hợp pháp của nhà đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của _______ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ________ [Ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho ______ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia sơ tuyển ______ [Ghi tên gói - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ______ [Ghi tên nhà [Ghi tên nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công luật của nhà thầu, chức danh, ký tên bên mời thầu cùng với đơn dự sơ tuyển theo quy định tại Mục 9 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của (3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu - Căn cứ hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu [Ghi tên gói thầu] ngày 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia sơ tuyển gói quan đến gói thầu là: ___ [Ghi tên của liên danh theo thỏa Khi liên danh trúng sơ tuyển gói thầu nêu trên, các thành viên sẽ ký thỏa thuận liên danh để tham gia đấu thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trong quá trình 2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh để thực hiện Các bên tham gia liên danh dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: _____ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng 1. Liên danh trúng sơ tuyển gói thầu nêu trên; 2. Liên danh không trúng sơ tuyển gói thầu nêu trên; 3. Hủy sơ tuyển gói thầu theo thông báo của bên mời thầu. Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh (1) Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh sơ bộ theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tên nhà thầu: ________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Địa chỉ của nhà thầu: [Ghi địa chỉ đầy đủ] động chủ yếu của nhà thầu] Năng lực hoạt động xây dựng: ______ [Ghi cụ thể theo quy định của pháp Nhân sự chủ chốt của nhà thầu: Thiết bị thi công của nhà thầu: [Ghi hệ thống đảm bảo chất lượng mà nhà thầu đã đạt được, nếu có] Đại diện theo pháp luật của nhà thầu: Nhà thầu gửi đính kèm các văn bản sau: 2. Các văn bản theo yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, hợp đồng lao động hoặc cam kết của KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU Tên nhà thầu: [Ghi tên đầy đủ của nhà b. Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với các số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chính và bản chụp được chứng thực của có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai trong ____ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3.1 Chương II]; Đại diện hợp pháp của nhà thầu Ghi chú: Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC nhà thầu: [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Tên và số hợp đồng [ Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] Tên dự án: [Ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê Tên chủ đầu tư: [Ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng Nhà thầu phải gửi kèm bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo các Đại diện hợp pháp của nhà thầu Nhà thầu kê khai theo Mẫu này cho từng hợp đồng tương (2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu. HỢP ĐỒNG ĐANG THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU Tên nhà thầu: [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Nhà thầu phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của chủ đầu tư về hợp đồng thực hiện theo Đại diện hợp pháp của nhà thầu của gói thầu xây lắp đang thực hiện sơ định đầu tư, các hoạt động chính của dự án, địa điểm thực hiện dự 4. Địa điểm thực hiện gói thầu và những thông tin liên quan khác Ví dụ: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây dựng Nhà thầu phải có nhân sự đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công sử dụng cho gói Trong trường hợp liên danh, thiết bị thi công của cả liên danh là (1) Chỉ quy định khoản này khi gói thầu có yêu cầu về sử dụng lao động nước (1) Ngoài việc đăng tải như tại khoản 3 Mục này, bên mời thầu có thể gửi thông báo trực tiếp đến nhà thầu đã nhận HSMST và đăng tải đồng thời trên các phương