Cách đàm phán trong kinh doanh hiệu quả phần 7

Cách đàm phán trong kinh doanh hiệu quả phần 7

Thể loại: Kỹ năng đàm phán
Lượt xem: 66,471Lượt tải: 5Số trang: 14

Mô tả tài liệu

Bảng 1. So sánh các kiểu đàm phán Đàm phán kiểu mặc cả lập trường Đàm phán kiểu nguyên tắc Mềm Cứng Coi đối tác như bè bạn Coi đối tác như địch thủ. Coi đối tác như những cộng sự cùng giải quyết vấn đề.

Tóm tắt nội dung

NTDP NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong Van 5. So 5. So cacaùùcc ññaaøømm 1. So saùnh caùc kieåu ñaøm ñoái taùc coäng söï cuøng giaûi ñeà. Coi ñoái taùc nhö ñòch ñoái taùc nhö beø phaùn phaùn kieåu maëc caû laäp NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong con ngöôøi ra khoûi vaán tröông: EÙp ñoái taùc nhöôïng tröông: Nhöôïng boä ñeå giöõ moái quan tieâu: vaán ñeà hieäu quaû vaø tieâu: lôïi baèng tieâu: thoûa thuaän , giöõ moái NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong trung vaøo lôïi ích, khoâng vaøo laäp chaët laáy thay ñoåi quyeát v/ñ ñoäc laäp vôùi tin ñoái moûng vôùi con ngöôøi, vaán raén vôùi caû con ngöôøi laãn vôùi con ngöôøi vaø vaán NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong ra aùn ñeå cuøng ñaït lôïi ích laøm giaù cho thoûa nhaän ñôn ñaït ñöôïc coù cuoái laïc giôùi haïn giaáu cuoái ñònh doïa.Ñöa ñeà NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong quaû phaûi tieâu khaêng giöõ laäp gaéng ñaït döïng aùn choïn sau. Chæ ñi tìm moät caâu traû lôøi maø mình chaáp ñi tìm moät caâu traû lôøi maø ñoái taùc NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong böôùc taéc, luøi aùp aùp löïc.Luøi böôùc ñaït caùc keát quaû döïa treân thaéng trí. Coá traùnh NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong veveàà ÑÑP P theotheo con ngöôøi ra khoûi vaán ñeà Ñaøm phaùn trong kinh teá): • Nhaø ÑP tröôùc tieân laø con ngöôøi; • Taùch v/ñ quan heä ra khoûi noäi dung ÑP vaø xöû lyù tröïc tieáp vaán ñeà con NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong veveàà ÑÑP P theotheo trung vaøo lôïi ích chöù khoâng phaûi laäp Xaùc ñònh ñöôïc lôïi ích;  Trao ñoåi veà lôïi NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong veveàà ÑÑP P theotheo ra caùc phöông aùn ñeå cuøng ñaït ñöôïc muïc ñích (tr. NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong veveàà ÑÑP P theotheo trtrìì ssöûöû ( ( XemXem tr. 112tr. NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong ññooùù, , cacaàànn ghighi nhônhôùù 3 3 1. Coi vaán ñeà ñaøm phaùn laø moät cuoäc tìm kieám tieâu chuaån khaùch quan. • 2. Laäp luaän vaø phaân tích laïi caùc laäp luaän xem naøo laø phuø hôïp nhaát vaø laøm caùch naøo ñeå ñaït 3. Ñöøng bao giôø luøi böôùc tröôùc söùc eùp cuûa ñoái taùc, maø chæ luøi böôùc tröôùc caùi ñuùng, tröôùc nhöõng laäp luaän hôn, khoa hoïc hôn. • Do vaäy, baïn neân kieân ñònh, baûo veä laäp tröôøng cuûa mình, ñoàng thôøi cuõng phaûi bieát linh hoaït, nhaïy beùn giaûi ñeà döïa treân nhöõng tieâu chuaån khaùch NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong Van Toùm laïi, coù raát nhieàu kieåu ñaøm phaùn, kieåu cöùng, kieåu meàm, kieåu “nguyeân taéc” laø nhöõng kieåu ñaøm phaùn ñieån hình trong kinh doanh. Trong thöïc teá caàn phaûi bieát linh hoaït, tuøy vaøo töøng hoaøn caûnh cuï theå maø vaän duïng nhöõng kieåu ñaøm phaùn cuï theå, thích hôïp thì môùi mang laïi hieäu quaû cao. Nhöng “cöùng” quaù hoaëc “meàm: quaù ñieàu khoâng toát, ñaøm phaùn theo kieåu “nguyeân taéc” laø kieåu coù nhieàu öu theá hôn caû, neân hieän ñöôïc nhieàu coâng ty treân khaép theá giôùi nghieân cöùu, aùp NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong Van CAÂU HOCAÂU HOÛÛI OÂN TAI OÂN TAÄÄPP • ( Laøm Baøi taäp Chöông 3, NTDP -- PGS.TS. Doan Thi Hong Doan Thi Hong ññaaøømm hôhôïïpp Daãn nhaäp - Giai ñoaïn chuaån bò - Giai ñoaïn tieáp xuùc - Giai ñoaïn ñaøm phaùn - Giai ñoaïn keát thuùc ñaøm phaùn - Giai ñoaïn ruùt kinh