Đề tài “Một số biện pháp rèn cách phát âm chữ cái l-n cho trẻ 5-6 tuổi”

Đề tài “Một số biện pháp rèn cách phát âm chữ cái l-n cho trẻ 5-6 tuổi”

Lượt xem: 49,945Lượt tải: 8Số trang: 16

Mô tả tài liệu

Như Bác Hồ đã dậy chúng ta “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và nghị quyết Trung ương Đảng đã chỉ rõ: Giáo dục là quốc sách hàng đầu mà ở đó nhiệm vụ của ngành học Mầm non là đặt những viên gạch đầu tiên tạo nền móng vững chắc để khởi đầu cho một công trình thế kỷ “Một trăm năm trồng người đó.”

Tóm tắt nội dung

Mét sè biÖn ph¸p rÌn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ 5-6 tuæi I. Lý do chän ®Ò tµi. 1. C¬ së lý luËn: Nh­ B¸c Hå ®· dËy chóng ta “V× lîi Ých m­êi n¨m trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m trång ng­êi” vµ nghÞ quyÕt Trung ­¬ng §¶ng ®· chØ râ: Gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu mµ ë ®ã nhiÖm vô cña ngµnh häc MÇm non lµ ®Æt nh÷ng viªn g¹ch ®Çu tiªn t¹o nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó khëi ®Çu cho mét c«ng tr×nh thÕ kû “Mét tr¨m n¨m trång ng­êi ®ã.” C¨n cø vµo môc tiªu cña §¶ng, cña Ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®· ®Ò ra. §Ó ®¶m b¶o trÎ em lµ chñ nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc chóng ta cÇn ph¶i båi d­ìng cho trÎ nh÷ng tri thøc ngay tõ tuæi MÇm non. §iÒu ®ã gióp cho trÎ cã nh÷ng hµnh trang quan träng trªn con ®­êng chinh phôc ®Ønh cao khoa häc kü thuËt, gãp phÇn ®­a ®Êt n­íc ®i lªn con ®­êng c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Lµ mét gi¸o viªn MÇm non t©m huyÕt víi nghÒ, t«i nhËn thÊy ho¹t ®éng lµm quen ch÷ viÕt rÊt quan träng ®èi víi trÎ MÇm non. Nã cã ý nghÜa vµ t¸c dông to lín nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ vÒ mäi mÆt nh­: NhËn thøc, thÈm mü, ®¹o ®øc...§Æc biÖt ho¹t ®éng lµm quen ch÷ viÕt gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷. MÆt kh¸c nã cßn gióp trÎ nhËn biÕt thÕ giíi xung quanh, gióp trÎ giao tiÕp víi mäi ng­êi. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng lµm quen ch÷ viÕt lµ tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c gióp trÎ mÉu gi¸o lín b­íc vµo tr­êng Phæ th«ng víi mét t©m thÕ tù tin, v÷ng vµng bëi ch÷ viÕt lµ mét ph­¬ng tiÖn ®Æc biÖt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ë tr­êng TiÓu häc. Ph¸t ©m chuÈn lµ mét trong nh÷ng khÝa c¹nh cña nghÖ thuËt ng«n ng÷ mµ con ng­êi cÇn n¾m ®­îc, nh»m môc ®Ých së h÷u trong tay thø vò khÝ giao tiÕp mät c¸ch thuËn lîi nhÊt. 2. C¬ së thùc tiÔn. N¨m häc 2012-2013 t«i vÉn tiÕp tôc ®­îc ph©n c«ng d¹y líp mÉu gi¸o lín 5-6 tuæi, còng nh­ nh÷ng n¨m tr­íc trong khi d¹y trÎ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i t«i ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do bé m¸y ph¸t ©m cña trÎ ë ®é tuæi nµy ch­a hoµn thiÖn. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¶ nguyªn nh©n ng­êi lín ph¸t ©m ch­a chuÈn x¸c nªn ®· ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i cña trÎ. §Æc biÖt qua thùc tÕ gi¶ng d¹y khi d¹y trÎ ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n t«i nhËn thÊy trÎ rÊt khã ph¸t ©m chuÈn x¸c, trÎ hay nãi ngäng. NhËn thøc ®­îc vÊn ®Ò trªn rÊt nghiªm träng, lµ mét gi¸o viªn mÇm non t©m huyÕt víi nghÒ t«i lu«n b¨n kho¨n tr¨n trë lµm thÕ nµo ®Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng trªn?. Nªn trong n¨m häc 2012 – 2013 nµy t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Mét sè biÖn ph¸p rÌn c¸ch ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ 5-6 tuæi” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. II. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 1. Môc ®Ých nghiªn cøu. - Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nh»m d¹y trÎ biÕt ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i l-n cho trÎ 5-6 tuæi. - Nh»m cung cÊp cho gi¸o viªn mÇm non mét sè h×nh thøc rÌn luyÖn kü n¨ng ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i l-n. - Qua ®Ò tµi nµy còng cñng cè cho gi¸o viªn vµ c¸c bËc phô huynh mét sè h×nh thøc tæ chøc tÝch cùc cho trÎ tr¶i nghiÖm kh¸m ph¸ nhiÒu sù vËt hiÖn t­îng xung quanh trÎ, vµ b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng nghÖ th«ng tin. - Ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña trÎ. - Gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng chuyªn ®Ò lµm quen ch÷ viÕt cho trÎ 5-6 tuæi. - Nh»m ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ 5-6 tuæi. 2. §èi t­îng nghiªn cøu. Lµ mét gi¸o viªn phô tr¸ch líp 5-6 tuæi phÇn nµo t«i ®· hiÓu râ hoµn c¶nh gia ®×nh, ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña c¸c ch¸u. T«i c¶m thÊy rÊt gÇn gòi g¾n bã víi c¸c ch¸u nªn t«i ®· m¹nh d¹n chän 31 häc sinh líp 5-6 tuæi lµm ®èi t­îng nghiªn cøu cña m×nh. III. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i ®· sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p ph¸p ®iÒu tra: Kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ cña líp, nhu cÇu t©m lý cña ph¸p thu thËp sö lý sè ph¸p nghiªn cøu tµi ph¸p ®µm tho¹i, trùc quan minh häa, kÕt hîp c«ng nghÖ th«ng ph¸p quan s¸t ®óc rót kinh Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi. A. Thùc tr¹ng nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 1. ThuËn lîi. - Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng lu«n t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì gi¸o viªn vÒ chuyªn m«n, c¬ së vËt chÊt, ®å dïng, trang thiÕt bÞ d¹y häc. Lu«n lu«n ®éng viªn sù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn, khÝch lÖ gi¸o viªn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. - B¶n th©n t«i ®· cã nhiÒu n¨m c«ng t¸c trong ngµnh, cã tr×nh ®é ®µo t¹o chuÈn, tÝch lòy ®­îc mét sã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. - Lu«n cã tinh thÇn häc hái, cã tinh thÇn cÇu tiÕn bé, kh«ng ngõng häc hái b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó lu«n ®æi míi h×nh thøc tæ chøc vµ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc. - §­îc sù tÝn nhiÖm cña phô huynh häc sinh. - C¸c bËc phô huynh ®· quan t©m ®Õn trÎ nhiÒu h¬n so víi nh÷ng n¨m häc tr­íc. - 100% trÎ ®· qua líp mÉu gi¸o 4 tuæi, trÎ nhanh nhÑn kháe m¹nh, ®i häc ®Òu. - Líp häc ®ñ diÖn tÝch, cã ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô chuyªn ®Ò. 2. Khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn còng cßn mét sè nh÷ng khã kh¨n nh­ sau: - §¹i Thµnh lµ mét x· thuÇn n«ng, kinh tÕ cßn nhiÒu khã kh¨n nªn còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ®ãng gãp mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô chuyªn ®Ò. - C¬ së vËt chÊt ®· cã xong ch­a phong phó nªn còng phÇn nµo ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng d¹y vµ häc cña c« vµ trß. - Mét sè phô huynh ch­a quan t©m ®Õn trÎ, nhËn thøc vÒ ngµnh häc cßn h¹n chÕ. - Do ¶nh h­ëng cña ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng, mét sè phô huynh nãi ngäng nhiÒu nªn còng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc rÌn ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i l-n cho trÎ. - NhËn thøc cña trÎ trong líp kh«ng ®ång ®Òu nªn còng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh rÌn trÎ. Tõ nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n trªn t«i ®· cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. B. Mét sè biÖn ph¸p chÝnh. 1. T¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho chuyªn ®Ò. §Ó nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ngay tõ ®Çu n¨m häc 2012-2013 t«i ®· cã kÕ ho¹ch rµ so¸t l¹i toµn bé ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô chuyªn ®Ò xem thiÕu nh÷ng lo¹i ®å g× ®Ó cã kÕ ho¹ch tham m­u trang thiÕt bÞ tiÕp cho chuyªn ®Ò. C¨n cø vµo thùc tÕ t«i ®· tham m­u víi nhµ tr­êng c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ trong x· hç trî vÒ c¬ së vËt chÊt. Tuyªn truyÒn víi c¸c bËc phô huynh mua s¾m ®å dïng phôc vô cho chuyªn ®Ò . Qua ®ã gióp cho phô huynh hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng lµm quen ch÷ viÕt ®Ó cã c¸ch phèi hîp chÆt chÏ víi gi¸o viªn trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ nhÊt lµ c¸ch d¹y trÎ ph¸t ©m chuÈn x¸c. Víi nh÷ng viÖc lµm trªn t«i ®· rÊt thuËn lîi trong viÖc huy ®éng c¸c nguån lùc ®Çu t­ hç trî ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho chuyªn ®Ò lµm quen ch÷ viÕt. 2. T¹o m«i tr­êng ch÷ viÕt cho trÎ. M«i tr­êng ch÷ viÕt phong phó lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi ®Ó gióp trÎ lµm quen víi ch÷ viÕt. §Ó t¹o cho trÎ cã mét m«i tr­êng ch÷ viÕt phong phó, gÇn gòi víi trÎ t«i ®· kh«ng ngõng häc hái trang trÝ líp theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm. T¹o m«i tr­êng ch÷ viÕt trong vµ ngoµi líp häc phong phó. * M«i tr­êng ch÷ viÕt trong líp: TÊt c¶ c¸c b¶ng biÓu, tranh ¶nh trang trÝ theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm ®Òu cã tªn viÕt b»ng c¸c ch÷ c¸i in th­êng hoÆc viÕt th­êng ®Ó cho trÎ lµm quen. C¸c ®å dïng ®å ch¬i trong c¸c gãc t«i ®Òu vi tÝnh tªn ®å dïng b»ng c¸c lo¹i ch÷ kh¸c nhau ®Ó t¹o m«i tr­êng ch÷ viÕt cho trÎ. * M«i tr­êng ch÷ viÕt ngoµi líp häc. Ngoµi s©n tr­êng t«i còng vi tÝnh tªn c¸c c©y xanh, tªn c¸c ®å dïng, ®å ch¬i ngoµi trêi, tªn biÓn tr­êng, tªn líp... ®Ó t¹o m«i tr­êng ch÷ viÕt cho trÎ. Víi c¸c h×nh thøc nh­ vËy trÎ ®­îc lµm quen víi m«i tr­êng ch÷ viÕt mét c¸ch rÊt tù nhiªn vµ høng thó. Nã còng ®· còng ®· phÇn nµo gióp t«i rÌn trÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m c¸c ch÷ c¸i thuËn lîi h¬n. NhÊt lµ c¸c ch÷ c¸i mµ trÎ ph¸t ©m ch­a chuÈn x¸c (n-l) 3. Kh¶o s¸t thùc tr¹ng cña líp m×nh phô tr¸ch . Khi ®· cã ®Çy ®ñ ®å dïng då ch¬i phôc vô cho chuyªn ®Ò, cã mét m«i tr­êng ch÷ viÕt phong phó. §Ó thuËn lîi h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t ®iÒu tra møc ®é nhËn thøc cña trÎ trong líp vÒ c¸ch ph¸t ©m ch÷ c¸i n- l cho trÎ ®¹t hiÖu qu¶ cao. * KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m häc 2011-2013 nh­ dung kh¶o s¸t KÕt qu¶ kh¶o s¸t Tû lÖ phÇn tr¨m 1 Sè trÎ ph¸t ©m sai ch÷ c¸i trÎ ph¸t ©m sai ch÷ c¸i trÎ ph¸t ©m ®óng 2 ch÷ c¸i Dùa vµo kÕt qu¶ kh¶o s¸t trªn t«i ®· n¾m ®­î cô thÓ nhòng trÎ nµo ph¸t ©m ch÷ c¸i n- l ch­a chuÈn x¸c vµ cã kÕ ho¹ch rÌn c¸ch ph¸t ©m ch÷ c¸i n- l cho trÎ ®¹t hiÖu qu¶ cao 4. RÌn c¸ch ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n th«ng qua giê hoat ®éng cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i. Ho¹t ®éng chung lµ ho¹t ®éng gi¸o viªn chuÈn hãa, chÝnh x¸c kiÕn thøc cho trÎ thu nhËn tõ nhiÒu nguån th«ng tin kh¸c nhau. Víi ho¹t ®éng cho trÎ lµm quen víi ch÷ c¸i n- l, t«i ®· chuÈn bÞ rÊt kü vµ x¸c ®Þnh ®©y lµ ho¹t ®éng chÝnh gióp trÎ nhËn thøc ®óng vÒ c¸ch ph¸t ©m. Chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt t«i ®· chuÈn bÞ rÊt kü vµ x¸c ®Þnh ®©y lµ ho¹t ®éng chÝnh gióp trÎ nhËn thøc ®óng vÒ c¸ch ph¸t ©m. T«i h­íng dÉn luyÖn c¸ch ph¸t ©m cho trÎ nh­ sau: + Tr­íc tiªn cho trÎ ®äc tõ “hoa loa kÌn”. + Cho trÎ t×m ch÷ c¸i ®· häc råi ph¸t ©m. + C« giíi thiÖu nhãm ch÷ c¸i míi “n,l”. Khi ®äc mÉu t«i cè g¾ng ®äc to, râ rµng ®Ó trÎ nghe râ c¸ch ®äc, ®ång thêi t«i nªu râ c¸ch ph¸t ©m ch÷ n-l cho trÎ §äc cong l­ìi, ®Çu l­ìi uèn vµo trong vµ ®­a s¸t vµo lîi §äc th¼ng l­ìi, l­ìi s¸t vµo lîi d­íi. Xong nÕu c« chØ nªu vµ ph¸t ©m th× trÎ ch­a thÓ h×nh dung ®­îc mµ t«i cho trÎ ®äc luyÖn nhiÒu lÇn víi tõng ch÷ c¸i víi nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Tr­íc tiªn t«i cho trÎ ®äc ®ång thanh vµi lÇn råi gäi trÎ ®äc theo tæ, theo nhãm, sau ®ã gäi c¸ nh©n trÎ ®äc. T«i chó ý ®Õn luyÖn tËp c¸ nh©n cho trÎ. §Ó trÎ dÔ theo dâi c¸ch ph¸t ©m vµ kÞp thêi söa ngay cho trÎ t«i ®øng ®èi diÖn tr­íc trÎ yªu cÇu trÎ nh×n khu«n miÖng vµ nghe t«i ph¸t ©m sau ®ã ph¸t ©m l¹i nhiÒu lÇn. VÝ dô: c« gäi th­êng xuyªn, c« ®äc tr­íc trÎ ®äc sau, ®äc ®i ®äc l¹i, c« söa ®Ó trÎ nhí vµ biÕt c¸ch ph¸t ©m. Sau mçi lÇn trÎ ph¸t ©m t«i söa sai kÞp thêi cho trÎ vµ ®ång thêi ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi. * Qua ho¹t ®éng c¸ nh©n, cã mét sè trÎ ph¸t ©m ®óng ngay, xong cßn mét sè trÎ ph¸t ©m sai t«i tiÕp tôc rÌn luyÖn cho trÎ. §Ó trÎ ph¸t ©m mét c¸h tù nhiªn, ph¸t ©m ch÷ nhiÒu lÇn mµ kh«ng thÊy nhµm ch¸n t«i tæ chøc cho trÎ «n luyÖn qua c¸c trß ch¬i cñng cè: VÝ dô: Trß ch¬i 1: “T×m ch÷.” Cho trÎ ®äc bµi th¬ cã nhiÒu ch÷ l,n do t«i s¸ng t¸c, chän ®óng ch÷ c¸i ®Ó trÎ ®äc nhiÒu lÇn: “Lµ l¸ la la Chóng ta cïng ®Õm B¹n cè nhanh lªn T×m ngay ch÷ nµy” Yªu cÇu trÎ khi nghe c« ph¸t ©m “l” hoÆc “n” trÎ chän ®óng gi¬ lªn, ®äc to c¸c ch¸u ngåi c¹nh ph¸t hiÖn, kiÓm tra lÉn nhau vµ tù söa sai. Víi trß ch¬i nµy trÎ võa nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ n-l, ®ång thêi ph¸t ©m chuÈn c¸c tõ cã chøa ch÷ c¸i n-l trong bµi th¬. Trß ch¬i 2: “T×m ch÷.” T«i chuÈn bÞ nh÷ng bµi th¬ do t«i s¸ng t¸c hoÆc s­u tÇm viÕt ch÷ to cã nhiÒu tõ chøa ch÷ c¸i n-l. T«i yªu cÇu trÎ ®äc thuéc bµi th¬ theo c« vµ g¹ch ch©n nh÷ng ch÷ c¸i võa häc. “Lµ l¸ la la Em lµ bÐ giái Em lµ bÐ gióp mÑ ch¨m lµm Lau nhµ móc n­íc T­íi v­ên na xanh” HoÆc bµi th¬: “Lóa ng« lµ cËu ®Ëu ng« lµ cËu ®Ëu nµnh §Ëu nµnh lµ anh d­a chuét D­a chuét lµ duét d­a gang D­a gang lµ nµng d­a hÊu D­a hÊu lµ cËu lóa ng« Lóa ng« lµ cËu ®Ëu nµnh” Ngoµi ra t«i cßn tæ chøc c¸c trß ch¬i kh¸c nh­: Trß ch¬i t×m nhµ ®äc ch÷, c¸nh cöa kú diÖu, th¶ bãng ®äc ch÷, ®¸ bãng ®äc ch÷, quµ tÆng cho b¹n cã tªn phô ©m ®Çu lµ n-l (TÆng c¸i lµn cho b¹n Linh, tÆng qu¶ t¸o cho b¹n Nam) hoÆc trß ch¬i h¸t ®èi, ®äc ch÷... tïy thuéc vµo møc ®é høng thó ho¹t ®éng cña trÎ. Víi nh÷ng trß ch¬i nh­ vËy, t«i thÊy trÎ häc rÊt vui, tho¶i m¸i, nhÑ nhµng vµ trÎ kh¾c s©u ®­îc c¸ch ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i l-n. ChÝnh v× vËy trong ho¹t ®éng lµm quen víi ch÷ c¸i n-l, sè trÎ ph¸t ©m ®óng ®· t¨ng lªn xong ®Ó trÎ nhí l©u, ph¸t ©m kh«ng sai hai ch÷ c¸i n»m trong c¸c tõ, t«i tiÕp tôc rÌn trÎ ë c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 5. RÌn trÎ ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i l-n qua c¸c hoa¹t ®éng RÌn trÎ ph¸t ©m ch÷ c¸i n-l qua ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc: * Ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ nhiÒu nhÊt, söa lçi vµ «n luyÖn ph¸t ©m hiÖu qu¶ cho trÎ. ChÝnh v× vËy trong nh÷ng giê lµm quen víi v¨n häc t«i lu«n quan t©m ®Õn giäng ®äc, giäng kÓ cña trÎ ph¸t hiÖn c¸ch ph¸t ©m sai cña trÎ ®Ó söa. §Æc biÖt trong c¸c giê d¹y th¬ t«i ®· lùa chän trong ch­¬ng tr×nh theo tõng chñ ®iÓm, s­u tÇm, tham kh¶o s¸ch t¸c thªm mét sè bµi th¬ cã nhiÒu phô ©m l-n ®Ó ®­a vµo d¹y trÎ víi thêi gian trung b×nh mçi chñ ®iÓm cã 1 hoÆc 2 bµi th¬ ®Ó d¹y trÎ, trong khi d¹y t«i sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó rÌn vµ söa lçi ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ nhiÒu h¬n. VÝ dô bµi th¬: “T×nh b¹n” ë chñ ®iÓm tr­êng MÇm non trong ®ã cã ®o¹n th¬: ... “ThÊy v¾ng thá n©u GÊu liÒn nãi khÏ Nµy c¸c b¹n ¬i KhÐ ngät l¹i thanh Nai s÷a ®Ëu trong chñ ®iÓm Gia ®×nh t«i chän bµi th¬ “Gi÷a vßng giã chó gµ n©u Nµy chó vÞt bÇu H·y yªn lÆng nµo Phe phÈy qu¹t bµi th¬: “Nµng tiªn èc” còng cã c¸c c©u th¬ bµ l¹i ®i lµm §µn lîn ®· ®­îc ¨n C¬m n­íc nÊu tinh t­¬m Bµ giµ thÊy chuyÖn l¹ Th× thÊy mét nµng tiªn Råi «m lÊy nµng bµi th¬: “Hoa cóc vµng” còng cã c©u th¬ nay në hÕt N¾ng l¹i vÒ Khi cho trÎ ®äc th¬ c« chó ý söa trùc tiÕp cho trÎ, c« ®äc tr­íc cho trÎ ®äc sau, c« ®øng ®èi diÖn víi trÎ. TrÎ ®ång thêi nghe c« ®äc vµ nh×n miÖng c« khi c« ®äc tõ cã chøa phô ©m n-l ®ã ®Ó trÎ ®äc RÌn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n qua ho¹t ®éng gi¸o dôc ©m nh¹c: Trong ho¹t ®éng ©m nh¹c t«i kh«ng chØ d¹y trÎ h¸t ®óng nh¹c, râ lêi mµ rÊt chó ý d¹y trÎ h¸t chuÈn c¸c tõ. Khi d¹y trÎ h¸t cã lóc t«i cho trÎ h¸t kh«ng nh¹c ®Öm ®Ó söa cao ®é, tr­êng ®é cña bµi h¸t, ®ång thêi cßn söa lçi ph¸t ©m cho trÎ. T«i cßn chó ý lùa chän mét sè bµi h¸t cã phô ©m l-n ®Ó cã nhiÒu c¬ héi söa lçi ph¸t ©m l-n cho trÎ theo tõng chñ ®iÓm. VÝ dô trong chñ ®iÓm tr­êng MÇm non cã c©u h¸t trong bµi h¸t: “Vui ®Õn chim nã hãt lÝu lo lµ lÝu lo” Bµi : “V­ên tr­êng mïa thu” cã c©u h¸t: “Lµ la la l¸ la la....” Hay trong chñ ®iÓm nghÒ nghiÖp trong bµi h¸t: “B¸c ®­a th­ vui tÝnh” cã c©u c¶m ¬n Nµy em bÐ ngoan CÇm ngay l¸ th­...) Trong chñ ®iÓm tÕt vµ mïa xu©n t«i lùa chän bµi h¸t: “Mïa xu©n ®Õn råi” cã c©u h¸t: “S¸ng h«m nay trêi ®· n¾ng lªn chñ ®iÓm thùc vËt t«i chän bµi h¸t: “L¸ xanh” cã c©u lÝu lo vang lõng Li lÝ li lÝ l× li...” Cø nh­ vËy víi sù lùa chän c¸c bµi h¸t sao cho cã cµng nhiÒu c¬ héi rÌn luyÖn ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i cho trÎ khi d¹y trÎ h¸t t«i chó ý söa thËt kü khi trÎ h¸t c« cã thÓ h¸t l¹i tõng c©u tõng ®o¹n cho trÎ h¸t theo. Ngoµi ra t«i cßn th­êng xuyªn tæ chøc trß ch¬i h¸t theo ©m la, ©m ni trÎ rÊt høng thó víi trß ch¬i nµy qua ®ã t«i còng ®¹t ®­îc môc ®Ých rÌn trÎ ph¸t ©m chuÈn phô ©m l-n. 5.3: RÌn trÎ ph¸t ©m chuÈn phô ©m l-n qua ho¹t ®éng kh¸m ph¸ khoa häc Trong ho¹t ®éng nµy còng lµ ®Ò tµi phong phó vµ ®a d¹ng ®Ó ng­êi gi¸o viªn dÔ dµng lùa chän tõ ng÷ phï hîp ®Ó söa lçi ph¸t ©m cho trÎ VÝ dô : Khi cho trÎ kh¸m ph¸ vÒ con vËt nu«i trong gia ®×nh trong chñ ®iÓm thÕ giíi ®éng vËt chñ ®Ò nh¸nh: Con vËt nu«i trong gia ®×nh. Khi c« ®Æt c©u hái gîi më cho trÎ ®Ó trÎ nªu tªn vµ ®Æc ®iÓm c¸c con vËt nu«i trong gia ®×nh cã chøa ch÷ l-n: con lîn nu«i trong gia ®×nh, con vÞt ®i l¹ch b¹ch.... Hay chñ ®iÓm ph­¬ng tiÖn giao th«ng: Xe lu to lï lï, tµu háa lao nhanh vun vót, m¸y bay l­în trªn bÇu trêi... Trong chñ ®iÓm nghÒ nghiÖp: H¹t thãc n¶y mÇm, B¸c n«ng d©n ®©ng cÊy lóa... Trong chñ ®iÓm n­íc vµ mïa hÌ: N­íc nãng n­íc l¹nh, hå n­íc lung linh, mïa hÌ cã n¾ng nãng, mïa ®«ng gi¸ l¹nh... Víi sù lùa chän hÖ thèng c©u hái gîi më cã chøa ch÷ c¸i l-n mét c¸ch hîp lý co gi¸o sÏ kÕt hîp rÌn ph¸t ©m chuÈn l-n cho trÎ mét c¸h tù nhiªn mµ trÎ l¹i rÊt høng thó vµ cã hiÖu qu¶. 5.4: RÌn ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i l-n qua ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt: T«i tËn dông ®Ó sö lçi ph¸t ©m qua ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt b»ng c¸ch d¸n ch÷ c¸i l-n cho trÎ ph¸t ©m kÕt hîp vËn ®éng qua c¸c bµi tËp vËn ®éng víi bãng nh­: ChuyÒn bãng bªn tr¸i, bªn ph¶i, l¨n bãng qua ®­êng dÝch d¾c, tung bãng b¾t bãng... Hay c¸c bµi tËp bËt nh¶y: BËt qua 4-5 vßng, bËt t¸ch ch©n... T«i viÕt ch÷ c¸i l-n vµo c¸c « ®Ó trÎ võa bËt nh¶y võa ph¸t ©m ch÷... Ngoµi ra t«i cßn tËp trung nhiÒu c¬ héi söa lçi ph¸t ©m 2 ch÷ c¸i l-n cho trÎ vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­: Ho¹t ®éng t¹o h×nh, ho¹t ®éng lµm quen víi c¸c biÓu t­îng RÌn ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i n-l cho trÎ ë mäi lóc, mäi n¬i: Khi söa lçi ngäng cho trÎ t«i kh«ng chØ chó ý ®Õn c¸c ho¹t ®éng chung mµ cßn söa lçi ph¸t ©m cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i: VÝ dô: ë ho¹t ®éng ngoµi trêi lµ ho¹t ®éng còng g©y ®­îc høng thó lín cho trÎ . TrÎ h¸o høc mèi lÇn cïng c« tham gia ho¹t ®éng ngoµi trêi chÝnh v× ®iÒu ®è t«i ®· chän thêi gian, kh«ng gian ®Ó hîp lý ®Ó rÌn ph¸t am chuÈn ch÷ c¸i n-l cho trÎ VÝ dô : Khi ®i quan s¸t c¸c hiÖn t­îng xung quanh, trÎ cã c¶m nhËn rÊt tù nhiªn vÒ ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña c¸c sù vËt hiÖn t­îng ( C¸i l¸ nµy mµu n©u, hoÆc nô hoa nay chua në, c©y khÕ nµy ®ang ra rÊt nhiÒu l¸ non , l¸ khÕ mµu nh­ thÕ nµo. Hay tr¬ï h«m nay n¾ng nãng nh­ng nhê cã l¸ c©y tètnªn thÊy trêi m¸t mÎ h¬n ... ). Khi quan s¸t trÎ ®­a ra nhËn xÐt vµ c¶m nhËn cña m×nh, th«ng qua sù béc lé ng«n ng÷ t«i söa ngay lçi ph¸t ©m cho trÎ nÕu trÎ ph¸t ©m ch­a ®óng. HoÆc ë mäi lóc mäi n¬i trong giê ho¹t ®éng gãc, giê ¨n, giê ®ãn tr¶ trÎ , hay khi thÊy trÎ giao tiÕp víi nhau, khi trÎ gäi tªn b¹n hay nãi chuyÖn víi b¹n t«i th­êng chó ý l¾ng nghe trÎ nãi, nÕu sai t«i yªu cÇu trÎ nh¾c lai c©u trÎ võa nãi vµ chËm d·i nãi l¹i tõng tõ , khuyÕn khÝch trÎ nãi theo. Cµng gÇn gòi víi trÎ vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ë mäi lóc mäi n¬i th× viÖc söa lçi ph¸t ©m cho trÎ cµng cã hiÖu qu¶ 6. RÌn ph¸t ©m cho trÎ qua tæ chøc c¸c trß ch¬i. S­u tÇm kÕt hîp sö dông ®«ng dao ca dao, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin. T«i th­êng s­u tÇm vµ s¸ng t¹o ra c¸c trß ch¬i ®Ó tæ chøc luyÖn ph¸t ©m cho trÎ nh­ : Trß ch¬i: “Nãi theo c«” Trß ch¬i: “Ai nãi ®óng” Trß ch¬i: “H·y lµm theo c«” VÝ dô: Trß ch¬i: “Nãi theo c«” * C¸ch ch¬i: Khi c« nãi tõ nµo trÎ nãi ®óng theo c« ngay tõ ®ã: VÝ dô khi c« nãi “Lóa nÕp non, c¸i l¸ lay nhÑ trong LuËt ch¬i: TrÎ chØ ®­îc nãi theo c« mét lÇn sau mçi mét tõ mµ trÎ nµo nãi sai sÏ ph¶i nh¶y lß cß. C« tæ chøc ch¬i víi nhiÒu h×nh thøc, tËp thÓ, nhãm, l­u ý c¸ nh©n trÎ nhiÒu h¬n. Ngoµi ra t«i cßn th­êng xuyªn s­u tÇm vµ sö dông c¸c bµi ®ång dao cã nh÷ng vÇn ®iÖu dÔ nhí vµ chøa nhiÒu phô ©m l-n ®Ó tÝch hîp vµo c¸c ho¹t ®éng chung vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong ngµy. VÝ dô c¸c bµi ®ång dao: “ KiÕn cµng kiÕn kÖ KiÕn mÑ kiÕn co KiÕn ë trªn non Lµ con kiÕn nhãt Hay ®i lãt thãt Lµ con kiÕn h«i Ch©n v­íng nhä nåi Lµ con kiÕn nhÖn Võa ®i võa liÖng Lµ con kiÕn bµi: “Con chim hay hãt Nã hãt cµnh ®a Nã xa cµnh tróc Nã róc cµnh tre Nã hãt le te Nã hãt la ta Nã hay v« nhµ Nã ra ruéng lóa Nã móa nã bµi ca trêi ai dÔ ®Õm l«ng Nu«i con ai dÔ kÓ c«ng th¸ng bµi ®ång dao: “§i cÇu ®i qu¸n” “§i cÇu ®i qu¸n §i b¸n lîn con §i mua c¸i vÒ ®un nÊu Mua l­îc ch¶i ®Çu...” Cø nh­ vËy t«i lu«n lùa chän vµ s­u tÇm c¸c bµi ®ång dao vµ ca dao cã nhiÒu ch÷ c¸i l-n ®Ó sö dông vµo c¸c ho¹t ®éng nh­ lµ ®Ó g©y høng thó giíi thiÖu bµi hay cho trÎ ®äc trong c¸c buæi ®ãn trÎ, tr¶ trÎ hay sö dông kÕt hîp ®äc khi ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian ®iÒu ®ã còng gióp t«i rÊt ®¸ng kÓ trong viÖc rÌn ph¸t ©m chuÈn hai ch÷ c¸i l-n cho trÎ. Kh«ng dõng l¹i ë ®ã t«i lu«n mµy mß nghiªn cøu tham kh¶o mét sè tiÕt d¹y trªn ti vi vµ ý kiÕn cña ®ång nghiÖp vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong ho¹t ®éng luyÖn ph¸t ©m cho trÎ. T«i ®· lªn m¹ng Internet lùa chän c¸c h×nh ¶nh ®Ñp, phï hîp víi chñ ®iÓm copy sang ®Üa cho trÎ xem nhÊn “chuét” ®Ó h×nh ¶nh hiÖn lªn mµn h×nh. Tõ nh÷ng h×nh ¶nh trÎ ®­îc xem t«i sÏ t¹o cho trÎ ph¸t ©m c¸c ch÷ c¸i kh¸c ®ång thêi rÌn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n. VÝ dô: Trong b¨ng ®Üa cã h×nh ¶nh c¸c nh©n vËt: MÌo, lîn, thá n©u. th× t«i cã thÓ tÝch hîp v¨n häc s¸ng t¹o thµnh c©u chuyÖn: ‘TruyÖn cña mÌo con” víi giäng dÉn chuyÖn t«i kÓ trÎ nghe: “Cã mét chó mÌo rÊt ngoan ngo·n, chó lu«n gióp ®ì mäi ng­êi. Buæi s¸ng ngñ dËy vÖ sinh song chó chµo mÑ ®i häc, chó ®eo mét vËt trªn l­ng c« kh«ng biÕt lµ vËt g×? TrÎ tr¶ lêi ®ã lµ chiÕc ba l« vµ ë trªn ®Çu chó cã c¸i g× ®Ñp thÕ? TrÎ tr¶ lêi c¸i n¬ mµu xanh l¸ c©y rÊt ®Ñp vµ trªn ®ã cã ch÷ c¸i n. Råi mÌo con rñ c¸c b¹n ®i häc, ®ã lµ nh÷ng b¹n nµo? TrÎ tr¶ lêi b¹n thá n©u, b¹n lîn con. Hai b¹n nµy còng ®eo ba l« vµ còng cã ch÷ c¸i g×? ( lóc ®ã t«i phãng to tõng nh©n vËt ®Ó trÎ nh×n vµ ph¸t ©m). §Õn líp c« gi¸o d¹y c¸c b¹n c¸c ch÷ c¸i g×; c¸c con nh×n xem c« gi¸o d¹y c¸c b¹n ch÷ c¸i g×. T«i l¹i nhÊn chuét phãng to ch÷ c¸i trªn b¶ng ®Ó trÎ tù ph¸t ©m. T­¬ng tù nh­ vËy t«i cã thÓ x©y dùng h×nh ¶nh c¸c bé phim theo tõng chñ ®iÓm t¹o t×nh huèng hîp lý vµ hÊp dÉn cho trÎ luyÖn ph¸t ©m 2 ch÷ c¸i l-n. Mçi chñ ®iÓm cµi ®Æt mét h×nh ¶nh vµ c¸c tõ kh¸c nhau nh­ng vÉn chøa ch÷ c¸i l-n ®Ó cho trÎ luyÖn ®äc tõ vµ ph¸t ©m. T«i thÊy trÎ hÕt søc høng thó vµ qua ®©y còng tËp cho trÎ tr¶i nghiÖm nhÊn phÝm (chuét) lµm quen víi m¸y vi tÝnh v× ®©y lµ ch­¬ng tr×nh do c« gi¸o cµi ®Æt tr­íc nªn trÎ chØ viÖc nhÊn chuét theo gîi ý cña c« lµ cã thÓ chuyÓn c¶nh sang tr¸i, sang ph¶i, phãng to, thu nhá... mét c¸ch dÔ dµng tõ ®ã trÎ rÊt høng thó ph¸t ©m ®óng vµ nhí l©u ®­îc ch÷ c¸i l-n vµ mét sè ch÷ c¸i kh¸c. 7.RÌn ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i l-n th«ng qua viÖc khuyÕn khÝch trÎ tù ph¸t hiÖn vµ söa lçi sai cho nhau: §Ó h×nh thµnh thãi quen nµy t«i lu«n gÇn gòi giao tiÕp víi trÎ, yªu cÇu trÎ chó ý l¾ng nghe, ph¸t hiÖn chÝnh b¶n th©n vµ c¸c b¹n. T«i kÞp thêi ®éng viªn nh÷ng ch¸u cã ý thøc ph¸t ©m ®óng, ®ång thêi khÝch lÖ nh÷ng ch¸u ph¸t hiÖn lçi ph¸t ©m cña b¹n kh¸c vµ nh¾c nhë b¹n söa ngay ë mäi lóc, mäi n¬i khi trÎ giao tiÕp víi nhau hay chÝnh trong giê häc. VÝ dô: Khi cho trÎ ®äc bµi th¬: “Gi÷a vßng giã th¬m” cã c¸c c©u th¬: “Nµy chó gµ n©u Nµy chó vÞt bÇu” Ph¸t hiÖn cã trÎ ®äc sai ch÷ c¸i l-n t«i yªu cÇu trÎ ®äc l¹i hái trÎ ®äc nh­ thÕ ®· ®óng ch­a?. T¹i sao ch­a ®óng?. §äc thÕ nµo cho ®óng?. T«i cho trÎ ®äc chuÈn ®äc l¹i vµ cho c¸c b¹n nhËn xÐt c¸ch ph¸t ©m cña b¹n m×nh. Víi nhiÒu lÇn lµm nh­ vËy t«i ®· gióp cho trÎ cã thÓ tù ph¸t hiÖn lçi ph¸t ©m cña m×nh vµ c¸c b¹n trong líp. 8. RÌn trÎ ph¸t ©m chuÈn ch÷ c¸i l-n qua viÖc phèi kÕt hîp víi c¸c bËc phô huynh. Tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· cã kÕ ho¹ch cïng bµn b¹c vµ th¶o luËn víi c¸c bËc phô huynh nªu ra c¸ch ®äc mét sè ch÷ khã: ®Æc biÖt lµ ch÷ l-n ®Ó phô huynh n¾m ®­îc, tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn rÌn luyÖn ph¸t ©m cho trÎ ë nhµ. Víi mét sè trÎ c¸ biÖt vÒ ph¸t ©m t«i ®· gÆp trùc tiÕp phô huynh trao ®æi vµ ®éng viªn hä nªn tËn dông mäi thêi gian, mäi c¬ héi ®Ó rÌn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ mét c¸ch mÒm m¹i cho trÎ t¹o mäi t×nh huèng cô thÓ trong khi giao tiÕp víi trÎ. VÝ dô: Con lÊy cho mÑ c¸i l­îc, ... hay con n»m cïng mÑ... sÏ t¹o c¬ héi ®Ó uèn n¾n trÎ ph¸t ©m ®óng 2 ch÷ c¸i trªn. Ngoµi ra t«i cßn ®éng viªn hä nªn chä mua nh÷ng quyÓn truyÖn tranh trong ®ã cã nhiÒu lêi ®èi tho¹i nhiÒu ch÷ c¸i l-n vµ dµnh thêi gian ®äc, kÓ cho trÎ nghe, d¹y trÎ kÓ l¹i chuyÖn. §éng viªn phô huynh mua nh÷ng b¨ng ®Üa h¸t cña ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc MÇm non cho trÎ nghe vµ h¸t ra t«i cßn nh¾c phô huynh th­êng xuyªn chó ý tíi lêi nãi, c¸ch ph¸t ©m cña mäi ng­êi trong gia ®×nh. Gi¶i thÝch cho phô huynh hiÓu chÝnh lêi nãi, c¸ch ph¸t ©m cña trÎ nã lµ m«i tr­êng gi¸o dôc trÎ khi ë nhµ. Nh­ vËy viÖc phèi hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng ®Òu t¹o m«i tr­êng ph¸t ©m chuÈn mùc gióp trÎ ngÊm dÇn mét c¸h tù nhiªn khi ®äc vµ ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n. V. KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi vµ øng dông cña ®Ò tµi. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p rÌn luyÖn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ t«i nhËn thÊy nh÷ng biÖn ph¸p nªu trªn rÊt cã hiÖu qu¶, víi nh÷ng biÖn ph¸p ®ã trÎ rÊt høng thó víi viÖc ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n. KÕt qu¶ kh¶o s¸t trÎ cuèi n¨m 2012 – dung kh¶o s¸t Tæng sè trÎ Tû lÖ % 1 Sè trÎ ph¸t ©m sai ch÷ c¸i trÎ ph¸t ©m sai ch÷ c¸i trÎ ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i Sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy so víi ®Çu n¨m th× chÊt l­îng cña trÎ ®¸ng mõng. TrÎ ph¸t ©m chuÈn x¸c 2 ch÷ c¸i l-n lªn tíi gÇn 100%. §iÒu ®ã dÉn ®Õn ng«n ng÷ cña trÎ m¹ch l¹c h¬n, diÔn ®¹t ®­îc ®óng nghÜa, ®ñ c©u ®· gióp trÎ th¸o gì ®­îc khã kh¨n trong giao tiÕp gãp phÇn ph¸t triÓn toµn diÖn cho trÎ. VI. TriÓn väng cña ®Ò tµi. Qua ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc nghiÖm cña ®Ò tµi t«i ®· ®¹t ®­îc mét kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn trong n¨m 2012-2013 vµ tiÕp tôc thùc hiÖn 2013-2014 kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña héi ®ång khoa häc, b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy ®­îc ®Çy ®ñ h¬n cã thÓ phæ biÕn ¸p dông réng r·i cho tÊt c¶ c¸c líp 5 tuæi trong KÕt luËn. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p rÌn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ t«i nhËn thÊy ®· th¸o gì ®­îc mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh trong viÖc rÌn luyÖn trÎ ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n. TrÎ tiÕp thu mét c¸ch rÊt tù nhiªn vµ høng thó tõ ®ã t«i rót ra ®­îc mét sè kinh nghiÖm sau: Muèn d¹y trÎ ph¸t ©m chÈn ch÷ c¸i tr­íc tiªn c« gi¸o lu«n cã ý thøc rÌn luyÖn, th­êng xuyªn tham kh¶o c¸c tµi liÖu, chuyªn san, c¸c gi¸o tr×nh “ Ng«n ng÷ TiÕng ViÖt ”. Lu«n lu«n chó träng tíi lêi nãi khi giao tiÕpvíi trÎ víi mäi ng­êi vµ ë mäi lóc mäi n¬i. C« gi¸o ph¶i lu«n t¹o m«i tr­êng ng«n ng÷ phong phó, ph¶i biÕt lùa chän vµ sö dông c¸c biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ nh­ tÝch hîp sö dông c¸c trß ch¬i, c¸c bµi ®ång dao, ca dao ®Î trÎ ®­îc kh¸m ph¸ tr¶i nghiÖm vµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®ã lµ b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng nghÖ th«ng tin, th­êng xuyªn lµm ®å dïng ®å ch¬i tù t¹o phï hîp víi yªu cÇu cña bµi d¹y, ®å dïng ®å ch¬i mang tÝnh thÈm mü, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ C« gi¸o ph¶i lu«n gÇn gòi víi trÎ, n¨m b¾t ®­îc ®Æc ®iÓm t©m lý cña trÎ, quan t©m chó träng tíi lêi nãi cña trÎ trong c¸c ho¹t ®éng còng nh­ khi giao tiÕp víi b¹n bÌ víi c« vµ víi mäi ng­êi ®Ó rÌn luyÖn uèn n¾n trÎ kÞp thêi. Ngoµi tiÕt häc ra ph¶i biÕt lång ghÐp víi c¸c m«n häc kh¸c, ph¶i häc hái mäi lóc, mäi n¬i. C« linh ho¹t s¸ng t¹o vµ biÕt tËn dông mäi c¬ héi t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó söa ngäng cho trÎ, gióp trÎ dÔ nhí. BiÕt kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c bËc phô huynh, tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh tham gia rÌn luyÖn c¸ch ph¸t ©m cho trÎ cã kÕt qu¶ tèt. Trªn ®©y lµ s¸ng kiÕn kinh nghiÖm “Mét sè biÖn ph¸p rÌn ph¸t ©m ch÷ c¸i l-n cho trÎ 5-6 tuæi” T«i mong r»ng s¸ng kiÕn nµy cña t«i sÏ ®­îc c¸c ®ång nghiÖp ¸p dông ®Ó gãp phÇn gióp trÎ tù tin trong giao tiÕp. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña Héi ®ång khoa häc, Phßng gi¸o dôc, Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, b¹n bÌ ®ång nghiÖp gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó t«i cã kinh nghiÖm h¬n trong viÖc rÌn ph¸t ©m cho trÎ, ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n! §¹i Thµnh, ng¸y 07 th¸ng 10 n¨m 2012Ng­êi viÕt Ph¹m ThÞ kiÕn cña héi ®ång khoa häc cÊp tr­êng ThÞ mÇm non §¹i Thµnh