Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Giáo án Đại Số lớp 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Thể loại: Trung học cơ sở
Lượt xem: 71,762Lượt tải: 3Số trang: 5

Mô tả tài liệu

I. MỤC TIÊU - Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về pt và bất phơng trình - Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử, giải phơng trình và bất phơng trình II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, th ước HS : th ước; Ôn lại kiến thức học kỳ II III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động 1: Lý thuyết (10 ph) GV : 1. Thế nào là 2 ph ương trình t ương đ ương, cho vd? Hoạt động của HS Phơng trình HS 1: Hai ph...

Tóm tắt nội dung

ÔN TẬP CUỐI NĂM I. MỤC TIÊU - Ôn tập và hệ thống hoá các kiến thức cơ bản về pt và bất phơng trình - Rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử, giải phơng trình và bất phơng trình II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, th ước HS : th ước; Ôn lại kiến thức học kỳ II III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Lý thuyết (10 ph) GV : 1. Thế nào là 2 ph ương trình t ương đ ương, cho vd? Phơng trình HS 1: Hai ph ương trình đợc gọi tơng đơng khi chúng có cùng 1 tập nghiệm Vd : 3 - 2x = 0 <=> 2x = 3 HS : hai bất phơng trình tơng đơng 2. Thế nào là hai bất phơng trình t- ơng đơng? Cho ví dụ? 3. Nêu các quy tắc biến đổi phơng trình , các quy tắc biến đổi phơng trình , so sánh? 4. Định nghĩa phơng trình bậc nhất 1 ẩn, số nghiệm, cho vd? 5. định nghĩa bất phơng trình bậc nhất 1 ẩn, cho vd ? khi chúng có cùng 1 tập nghiệm Vd : 5x - 3 > 0 <=> x >3/5 HS : B1: áp dụng quy tắc đổi dấu hoặc chuyển vế B2: đổi bất phơng trình chú ý a >0 hoặc a<0 HS : định nghĩa : là phơng trình có dạng ax + b =0 hoặc ax- b = 0 (a 0) Số nghiệm : 1 nghiệm Vô nghiệm Vô số nghiệm Vd : 3x =5; 2x =1 HS : Là bất phơng trình có dạng ax b hoặc axb (a 0) Vd: 2x 1; x - 3 <0 Hoạt động 2: Bài tập 38 phút GV: Nghiên cứu BT 1/30a ở bảng phụ và nêu phơng pháp giải + 2 em lên bảng trình bày phần a? + Gọi nhận xét và chốt phơng pháp HS : - Nhóm các hạng tử - Đặt nhân tử chung HS trình bày ở phần ghi bảng HS nhận xét GV : Nghiên cứu BT 6/31 và cho biết cách giải + Các nhóm trình bày lời giải BT6? + Cho biết kết quả của từng nhóm? + Đa ra đáp án để các nhóm tự chấm bài. HS: - Lấy tử chia cho mẫu - Tìm phần nguyên biểu thức còn lại HS hoạt động theo nhóm HS đa ra kết quả nhóm HS tự chấm bài của nhóm GV: Nghiên cứu BT 7/131 a,b trên bảng phụ và cho biết đó là phơng trình gì? HS đó là phơng trình bậc nhất 1 ẩn cha ở dạng tổng quát HS trình bày ở phần ghi bảng + 2 em lên bảng trình bày lời giải phần a,b? + Nhận xét bài làm của từng bạn? + Yêu cầu HS chữa bài vào vở bài tập và chốt phơng pháp giải phơng trình bậc nhất B1: Biến đổi đa về tổng quát B2: Tìm nghiệm B3: kết luận HS nhận xét HS chữa bài GV: Nghiên cứu BT 8b/131 và nêu phơng pháp giải? + Gọi HS lên bảng trình bày lời giải sau đó chữa HS : B1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối B2: Giải phơng trình bậc nhất B3: kết luận HS trình bày ở phần ghi bảng * Hướng dẫn về nhà -Làm các bài tập còn lại . BT 12/131 Gọi quãng đ ường AB là x(km) , x >0 Thì thời gian lúc đi : x/20 (h) Thời gian lúc về : x/30 (h) PT: x/25 - x/30 = 1/3 <=> 6x - 5x = 50 <=> x = 50 (TMĐK) Vậy quãng đ ường AB là: 50km