Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P6

Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P6

Lượt xem: 102,298Lượt tải: 4Số trang: 31

Mô tả tài liệu

Khung không gian

Tóm tắt nội dung

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH BAØI TAÄP 6 KHUNG KHOÂNG GIAN Cho heä khung goàm 4 taàng, khoaûng caùch giöõa caùc taàng laø 4m. Soá nhòp theo phöông X laø 2 Soá nhòp theo phöông Y laø 2 Beà roäng nhòp theo phöông X laø 5m Beà roäng nhòp theo phöông Y laø 5m Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp (BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E = 2.65106 T/m2. Heä soá Poisson v = 0.2. Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m3 Kích thöôùc cuûa coät taàng 1 vaø 2 laø 0.4 x 0.4. Kích thöôùc cuûa coät taàng 3 vaø 4 laø 0.3 x 0.3 Kích thöôùc cuûa daàm taàng 1 vaø 2 laø 0.3 x 0.4. Kích thöôùc cuûa daàm taàng 3 vaø 4 laø 0.2 x 0.4. Löïc phaân boá taùc duïng leân taàng 1 vaø 2 laø 0.8 T / m. Khung khoâng gian Vôùi soá lieäu baøi toaùn ban ñaàu, baïn haõy tieán haønh giaûi baøi toaùn theo trình töï sau : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 162 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 163 1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000 Töø trình ñôn Start choïn Programs > SAP 2. CHOÏN ÑÔN VÒ TÍNH TOAÙN Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi cuoái maøn hình ñeå choïn ñôn vò laø Ton-m. 3. TAÏO MOÄT MOÂ HÌNH MAÃU Ñeå taïo moâ hình maãu ñaàu tieân baïn vaøo trình ñôn File > New Model from Template. Hoäp thoaïi Model Template xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Model Template baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo maãu thöù baûy nhö hình con troû chæ beân treân ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Space Frame. Hoäp thoaïi Space Frame xuaát hieän : TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Space Frame baïn khai baùo theo trình töï sau : • Nhaáp chuoät vaøo ñeå boû choïn • Number of Stories (soá taàng) : 4 • Number of Bays along X (soá nhòp theo phöông X) : 2 • Number of Bays along Y (soá nhòp theo phöông Y) : 2 • Story Height ( chieàu cao taàng) : 4 • Bay width along X (beà roäng nhòp theo phöông X) : 5 • Bay width along Y(beà roäng nhòp theo phöông Y) : 5 • Sau cuøng nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. Baây giôø treân maøn hình xuaát hieän hai cöûa soå laøm vieäc khi ñoù baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Close ñeå ñoùng cöûa soå coù teân X-Y Plane @Z=16 nhö hình sau: Hình khi hoaøn taát THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 164 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tieáp theo baïn goïi leänh View > Set 3D View hay nhaán toå hôïp phím Shift + F3. Hoäp thoaïi Set 3D View xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Set 3D View trong muïc View Direction Angle baïn nhaäp giaù trò vaøo nhö sau : Plan :-79, Elevation : 10, Apetrue : 0 sau ñoù nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi 3D View THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 165 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 4. HIEÅN THÒ CAÙC THOÂNG SOÁ Ñeå hieån thò thoâng soá leân khung baïn vaøo trình ñôn View > Set Elements hay nhaán toå hôïp phím Ctrl+E. Hoäp thoaïi Set Elements xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Set Elements baïn trình töï khai baùo caùc thoâng soá: • Trong hoäp thoaïi Joints nhaáp chuoät vaøo Labels • Trong hoäp thoaïi Frames nhaáp chuoät vaøo Labels. • Sau cuøng baïn nhaáp choïn vaøo OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. Soá hieån thò leân khung THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 166 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 5. KHAI BAÙO ÑIEÀU KIEÄN BIEÂN Ñeå khai baùo ñieàu kieän bieân, ñaàu tieân baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo coâng cuï Rubber Band Zoom, sau ñoù di chuyeån chuoät vaøo vuøng laøm vieäc theo vò trí nhö hình con troû chæ beân döôùi. Baây giôø nhaán giöõ chuoät vaø keùo theo ñöôøng cheùo ñeå taïo vuøng choïn bao phuû toaøn boä 6 nuùt beân traùi nhö hình beân döôùi, sau ñoù baïn thaû chuoät ra nhö hình sau: Taïo vuøng choïn Hình khi ñöôïc phoùng lôùn THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 167 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Theo baøi toaùn ban ñaàu cho hai loaïi lieân keát ñoù laø ngaøm vaø goái coá ñònh do vaäy baïn khai baùo cho nuùt hai laàn Lieân keát ngaøm : • Tröôùc tieân baïn duøng chuoät nhaáp choïn töøng nuùt 1, 6, 11, 16, 21, 26, khi baïn nhaáp choïn vaøo nuùt naøo thì taïi nuùt ñoù xuaát hieän moät daáu cheùo nhö hình sau. Chuù yù : baïn phaûi nhaáp chuoät ñuùng vaøo nuùt, khoâng nhaáp vaøo coät neáu baïn choïn nhaàm baïn duøng chuoät nhaáp vaøo chính nôi ñoù moät laàn nöõa. Hình khi choïn 9 nuùt Baây giôø baïn vaøo trình ñôn Assign > Joint > Hoäp thoaïi Joint xuaát hieän. Trong hoäi thoaïi Joint taïi muïc Fast baïn duøng chuoät nhaáp vaøo Tab ñaàu tieân nhö hình con troû chæ beân treân vaø nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Joint Lieân keát ngaøm ñaõ xuaát hieän THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 168 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Lieân keát goái coá ñònh : • Töông töï nhö treân baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo nuùt 31, 36, 41 sau ñoù vaøo trình ñôn Assign > Joint > Hoäp thoaïi Joint xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Joint taïi muïc Fast nhaáp chuoät vaøo Tab thöù hai tính töø traùi qua. Lieân keát goái xuaát hieän Ñeå vuøng laøm vieäc trôû laïi cheá ñoä nhìn ban ñaàu baïn vaøo trình ñôn View > Previous Zoom THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 169 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 6. KHAI BAÙO ÑAËC TRÖNG VAÄT LIEÄU Ñeå khai baùo ñaëc tröng veà vaät lieäu baïn vaøo trình ñôn Define > Materials ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Define Hoäp thoaïi Define Materials xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Define Materials taïi muïc Materials baïn nhaáp chuoät vaøo CONC, trong muïc Click to nhaáp chuoät vaøo Modify / Show Material ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Material Property Data. Trong hoäp thoaïi Material Property Data taïi muïc Analysis Property Data baïn tieán haønh khai baùo nhö sau : • Mass per unit Volume nhaäp vaøo giaù trò : 0 • Weight per unit Volume baïn nhaäp vaøo giaù trò : 0 • Modulus of : 2.65e6 • Poissons ratio : 0.2 (heä soá poisson). • Tieáp theo nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Material Property Data. • Nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Define THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 170 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 171 1. KHAI BAÙO NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG VEÀ HÌNH HOÏC Ñoái vôùi baøi toaùn treân goàm boán thaønh phaàn ñoù laø C1 : 0.3 X 0.3, C2 : 0.4 X 0.4, D1 : 0.3 X 0.4, D2 : 0.2 X 0.4. Ñaàu tieân baïn vaøo trình ñôn Define > Frame Sections. Hoäp thoaïi Define Frame Sections xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Define Frame Sections taïi muïc Click to baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo tam giaùc beân phaûi cuûa hoäp Add / Wide Flange ñeå choïn Add nhö hình beân döôùi ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Section. Hoäp thoaïi Section xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Section baïn khai baùo nhö sau : • Taïi muïc Section Name baïn nhaäp teân 0303 • Trong muïc nhaäp giaù trò vaøo muïc Depth laø 0.3, vaø muïc Width laø 0.3 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH • Taïi muïc Meterial nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn loaïi vaät lieäu laø CONC. • Nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Section. Baây giôø taïi muïc Click to baïn nhaáp choïn vaøo Add Hoäp thoaïi Section xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Section baïn khai baùo theo trình töï sau : • Taïi muïc Section Name baïn nhaäp teân 0404. • Trong muïc khai baùo tieát dieän cho coät baèng caùch nhaäp giaù trò vaøo muïc Depth laø 0.4, vaø muïc Width laø 0.4. • Taïi muïc Meterial nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn loaïi vaät lieäu laø CONC. • Nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Section. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 172 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Define Frame taïi muïc Name ñaõ xuaát hieän hai nhoùm coät vöøa khai baùo beân treân, tieáp theo baïn thöïc hieän töông töï nhö vaäy ñeå nhaäp kích thöôùc cho daàm 0.2 x 0.4, baèng caùch nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn Add Trong hoäp thoaïi Section baïn khai baùo nhö hình beân döôùi. Tieáp theo thöïc hieän laïi böôùc treân ñeå nhaäp kích thöôùc cho daàm coù tieát dieän 0.3 x 0.4 nhö trong hoäp thoaïi sau : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 173 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baây giôø trong hoäp thoaïi Define Frame Sections xuaát hieän boán nhoùm ñaëc tröng (nhö trong hoäp thoaïi beân döôùi). Sau cuøng baïn nhaáp choïn Ok ñeå ñoùng hoäp thoaïi Define Frame Sections. 2. GAÙN ÑAËC TRÖNG VAÄT LIEÄU VAØ TIEÁT DIEÄN CHO PHAÀN TÖÛ Ñeå khai baùo ñaëc tröng cho phaàn töû baïn phaûi khai baùo cho töøng phaàn töû baèng caùch theo trình töï sau : Khai baùo cho coät coù cuøng ñaëc tröng C2 : 0.4 X 0.4 laø coät cuûa taàng 1 vaø taàng 2. • Treân thanh coâng cuï baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo bieåu töôïng sau ñoù di chuyeån chuoät vaøo vuøng laøm vieäc nhö hình sau. Baây giôø baïn nhaán giöõ chuoät vaø veõ moät ñöôøng thaúng ngang qua taát caû coät cuûa taàng döôùi cuøng vaø thaû nuùt chuoät ra nhö hình sau : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 174 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hình khi thaû chuoät Baây giôø baïn goïi leänh Assign > Frame > Sections Hoäp thoaïi Define Frame Sections xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Define Frame Sections taïi muïc Name baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo 0404 sau ñoù nhaáp choïn OK. Chuù yù : Baïn haõy duøng coâng cu Zoom ñeå phoùng lôùn ñoái töôïng, neáu baïn muoán nhìn thaáy tieát dieän 0.4 x 0.4 xuaát hieän treân coät cuûa taàng 1, sau ñoù baïn phaûi trôû laïi vuøng laøm vieäc ban ñaàu, caùch thöïc hieän baïn haõy xem trong phaàn tröôùc. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 175 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tieáp theo baïn gaùn ñaëc tröng vaät lieäu cho coät cuûa taàng 2 baèng caùch choïn coät taàng hai sau ñoù thöïc hieän laïi nhö böôùc treân. Keát quaû nhö hình sau. Khai baùo cho coät coù cuøng ñaëc tröng C1 : 0.3X 0.4 laø coät cuûa taàng 3 vaø taàng 4. Baïn duøng chuoät nhaáp choïn coâng cuï coù bieåu töôïng sau ñoù di chuyeån vaøo vuøng laøm vieäc nhaán giöõ chuoät vaø tieán haønh veõ ñöôøng thaúng nhö hình sau : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 176 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Töông töï baïn goïi leänh Assign > Frame > Sections, trong hoäp thoaïi Define Frame baïn choïn 0304 sau ñoù nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. Khai baùo cho daàm cuûa taàng 1 vaø taàng 2, D1 : 0304 Nhaán giöõ chuoät vaøo vò trí nhö hình beân döôùi sau ñoù keùo xieân qua phaûi ñeå taïo moät vuøng choïn bao phuû toaøn boä daàm taàng 1 vaø thaû chuoät ra. Töông töï nhö treân baïn haõy choïn daàm cuûa taàng 2. Vò trí nhaáp chuoät Taïo vuøng choïn THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 177 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Vaøo trình ñôn Assign > Frame > Sections, ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Define Frame Trong hoäp thoaïi Define Frame Sections taïi muïc Name baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo 0304 vaø nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. Khai baùo cho daàm cuûa taàng 3 vaø taàng 4, D1 : 0204 baïn thöïc hieän nhö treân vaø choïn 0204. Hình khi thöïc hieän xong THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 178 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 179 3. KHAI BAÙO TAÛI TROÏNG Khai baùo tröôøng hôïp tónh taûi Ñeå khai baùo tröôøng hôïp tónh taûi ñaàu tieân vaøo trình ñôn Define > Static Load Cases. Hoäp thoaïi Define Static Load Case Name xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Define Static Load Case Name baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Change Load sau ñoù choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. Khai baùo tröôøng hôïp taïi troïng Löïc taäp trung taïi nuùt : • Treân thanh coâng cuï baïn duøng Rubber Band Zoom ñeå phoùng lôùn taàng 1, baèng caùch nhaáp vaø giöõ chuoät sau ñoù keùo chuoät xieân qua phaûi ñeå taïo moät vuøng choïn bao phuû taát caû taàng moät, • Choïn taát caû caùc nuùt ôû taàng 1 baèng caùch baïn duøng chuoät nhaáp choïn töøøng nuùt nhö hình sau. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baây giôø baïn goïi leänh Assign > Joint Static Loads < Forces. Hoäp thoaïi Joint Forces xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Joint Forces taïi muïc Load Case Name baïn nhaáp choïn LOAD1, taïi muïc Loads baïn nhaäp giaù trò laø –1.5 vaøo Force Globalz (giaù trò cuûa taûi troïng taùc duïng theo phöông truïc toång theå Z) sau ñoù nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Joint Forces. Baïn haõy phoùng lôùn vuøng nhìn leân 3 laàn ñeå xem keát quaû. Sau ñoù nhôù trôû veå vuøng laøm vieäc ban ñaàu caùch thöïc hieän nhö phaàn tröôùc. Taûi troïng ñaõ xuaát hieän treân nuùt cuûa taàng 1 Baïn thöïc hieän töông töï cho taàng 2 vaø taàng 3 baèng caùch duøng chuoät nhaáp choïn caùc nuùt cuûa hai taàng nhö hình beân döôùi. Chuù yù: Baïn haõy nhaáp choïn chính xaùc vaøo caùc nuùt neáu khoâng seõ khoâng giaûi ñöôïc baøi toaùn , trong quaù trình thöïc hieän neáu choïn khoâng ñuùng vaøo nuùt maø baïn caàn choïn thì baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo chính noù. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 180 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baây giôø baïn vaøo trình ñôn Assign > Joint Static Loads < Forces. Hoäp thoaïi Joint Forces xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Joint Forces taïi muïc Load Case Name baïn nhaáp choïn LOAD1, taïi muïc Force Globalz baïn nhaäp giaù trò laø –0.8 (giaù trò cuûa taûi troïng taùc duïng theo phöông truïc toång theå Z) sau ñoù nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Joint Forces. Hình khi thöïc hieän xong THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 181 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Gaùn löïc taäp trung cho phaàn töû : Tröôùc tieân baïn choïn daàm cuûa taàng 1 vaø taàng 2 baèng caùch vaøo trình ñôn Select > Select > Frame Sections. Hoäp thoaïi Select Sections xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Select Sections baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo 0304 vaø nhaáp choïn OK. Tieáp theo baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame Static Load > Point and Unifrom. Hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads taïi muïc Load Case Name baïn duøng chuoät nhaáp vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn LOAD1, sau ñoù taïi muïc Uniform Load nhaäp vaøo giaù trò –0.8 vaø nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 182 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tieáp theo baïn vaøo trình ñôn Select > Select> Labels. Hoäp thoaïi Select by Labels xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Select by Labels taïi muïc Element Type baïn nhaáp choïn vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn Frame, trong muïc Select Labels nhaäp vaøo nhöõng giaù trò theo trình töï sau: Start Label : 61, End Label :81, 4 Baây giôø vaøo trình ñôn Assign > Frame Static Loads > Point and Uniform. Hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads xuaát hieän : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 183 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads baïn tieán haønh khai baùo nhö sau : • Taïi muïc Load Case Name baïn duøng chuoät nhaáp vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn LOAD1. • Nhaáp choïn Forces. • Nhaáp chuoät vaøo Absolute Distance from End-I. • Trong nuïc Point Loads baïn nhaäp giaù trò nhö sau : 1 4 0 0 Load -0.4 -0.4 0 0 • Trong muïc Uniform Load nhaäp giaù trò laø 0.0. • Nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads. Hình khi thöïc hieän hoaøn taát Tieáp theo baïn khai baùo taûi troïng cho daàm cuûa taàng 3 vaø taàng 4 baèng caùch baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo daàm doïc cuûa taàng 3 vaø 4 caùch choïn nhö sau : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 184 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tröôùc tieân baïn duøng chuoät nhaáp choïn coâng cuï Rubber Band Zoom sau ñoù ñaët chuoät taïi vò trí treân cuøng nhö hình sau : Vò trí nhaáp chuoät Baây giôø nhaáp vaø giöõ chuoät, sau ñoù keùo moät vuøng choïn bao phuû toaøn boä khung cuûa taàng 3,4 nhö hình sau ñeå phoùng lôùn hai taàng naøy. Hình khi taïo vuøng choïn Hình khi thöïc hieän THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 185 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tieáp theo baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo töøng phaàn töû cuûa taàng 1 : 63, 67, 71, 75, 79, 83. taàng 2 laø : 64, 68, 72, 76, 80, 84. Vaøo trình ñôn Assign > Frame Static Loads > Point and Uniform Hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads taïi muïc Uniform Load baïn nhaäp vaøo giaù trò laø –0.7 sau ñoù nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 186 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Ñeå trôû laïi vuøng laøm vieäc ban ñaàu baïn vaøo trình ñôn View > Restore Full View hay nhaán F3 treân baøn phím. Hình khi thöïc hieän xong 4. KHAI BAÙO BAÄT TÖÏ DO Vaøo trình ñôn Analyze > Set Options THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 187 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Analysis Options xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Analysis Options taïi muïc Fast DOFs baïn duøng chuoät nhaáp choïn Space Frame (nhö hình con troû chæ beân treân) sau ñoù nhaáp chuoät vaøo Generate Output vaø choïn Select Output Options. Hoäp thoaïi Select Output Results xuaát hieän : • Trong hoäp thoaïi Select Output Results duøng chuoät nhaáp choïn vaøo ñeå ñöa thoâng soá chuyeån vò taïi nuùt ra file keát quaû, sau ñoù nhaáp choïn vaøo Select/ Show Loads ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Select Output. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 188 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 189 Trong hoäp thoaïi Select Output baïn nhaáp choïn vaøo LOAD1 Load Case vaø nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. • Nhaäp chuoät vaøo Reaction/ Spring Forces vaø choïn vaøo Select/ Show Loads ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Select Output, trong hoäp thoaïi Select Output baïn nhaáp choïn vaøo LOAD1 Load Case vaø nhaáp OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. • Töông töï nhaáp choïn vaøo Frame Forces vaø thöïc hieän laïi böôùc treân. • Sau cuøng nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Select Output Results. 5. GIAÛI BAØI TOAÙN Ñeå giaûi baøi toaùn baïn vaøo trình ñôn Analyze > Run hay duøng F5 treân baøn phím. Luùc baáy giôø baïn thaáy xuaát hieän hoäp thoaïi Save Model File As. Trong hoäp thoaïi Save Model File As taïi muïc Save in baïn choïn ñöôøng daãn ñeán thö muïc ñeå löu file, taïi muïc File name nhaäp vaøo doøng khong gian” ñeå ñaët teân cho baøi toaùn. Trong muïc Save as type nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi ñeå choïn ñònh daïng cho file laø (*.SBD). Tieáp theo baïn nhaáp choïn vaøo Save ñeå file ñöôïc löu. Luùc baáy giôø maùy seõ töï ñoäng giaûi baøi toaùn, khi maùy ngöøng giaûi baïn nhaáp chuoät vaøo thanh tröôït ñöùng beân phaûi (hình muõi teân chæ beân döôùi) ñeå kieåm tra keát quaû neáu thaáy xuaát hieän ERROR baïn phaûi khai baùo laïi caùc thoâng soá. Neáu khoâng bò loãi maùy seõ xuaát hieän doøng chöõ Analysis Complete nhö hình sau. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Baây giôø baïn nhaáp choïn vaøo OK ñeå xem tröïc tieáp chuyeån vò cuûa khung. Hình khi chuyeån vò 6. HIEÅN THÒ CAÙC DÖÕ LIEÄU Ñeå xem hieån thò caùc döõ lieäu döôùi daïng baûng baïn vaøo trình ñôn Display > Show Input Tabes > Geometry Data Hoäp thoaïi Display Geometry Options xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Display Geometry Options taïi Geometry Type ñeå ñeå xem döõ lieäu veà nuùt baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Joint Data, nhaáp choïn vaøo Frame Element Data ñeå xem döõ lieäu veà phaàn töû thanh. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 190 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Döõ lieäu veà nuùt Döõ lieäu veà phaàn töû 7. HIEÅN THÒ NOÄI LÖÏC CUÛA PHAÀN TÖÛ Ñeå hieån thò noäi löïc cuûa phaàn töû baïn vaøo trình ñôn Display > Show Element Forces/ Stresses > Frames. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 191 TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Member Force Diagram for Frames xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Member Force Diagram for Frames taïi muïc Component baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Moment 3-3 ñeå xem moment xoaén quanh truïc ñòa phöông 3. Chuùc möøng baïn thöïc hieän xong baøi taäp khung khoâng gian. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK 192 BAØI TAÄP 6 KHUNG KHOÂNG keát ngaøm : Lieân keát goái coá ñònh