Thông tư số 77/2013/TT-BTC

Thông tư số 77/2013/TT-BTC

Lượt xem: 14,885Lượt tải: 2Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Thông tư số 77/2013/TT-BTC về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Tóm tắt nội dung

Thông tư số 2013 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2013 THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUI ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC VÀ MỨC CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐƯỢC TÍNH HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; Theo đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại công văn số ngày 20/5/2013 về việc điều chỉnh lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư như sau: Điều 1. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là Điều 2. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là Điều 3. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm. Điều 4. Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số ngày và Thông tư số ngày của Bộ Tài chính về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư,tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chủ đầu tư các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - VP Trung ương và các Ban của Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VP Tổng bí thư; - VP Quốc hội; - VP Chủ tịch nước; - Viện Kiểm soát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - VP ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Công báo; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); Trần Xuân Hà - Website Chính phủ, Website BTC; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu VT, Vụ TCNH;