Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43

Lượt xem: 18,265Lượt tải: 4Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Mời các bạn sinh viên nghề Lập trình máy tính tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT43 để củng cố kiến thức được học qua lời giải chi tiết cho mỗi câu trả lời, cũng như chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp.

Tóm tắt nội dung

1/1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011) NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA LTMT - LT43 2/2 Câu Nội dung Điểm I. Phần bắt buộc 1 Tính thừa kế là gì Tính thừa kế là việc sử dụng lại các đặc tính của lớp cơ sở trong các lớp dẫn xuất. Với tính thừa kế, để xây dựng các đối tượng mới, chỉ cần thêm các đặc tính cần thiết vào lớp dẫn xuất. 0, 75 điểm Các loại thừa kế - Thừa kế đơn - Thừa kế bội - Thừa kế ảo 0,5 điểm Ví dụ 1. Thừa kế đơn: Lớp cơ sở ANIMAL có lớp dẫn xuất là ELEPHANT: class ANIMAL { public: void Eat(); void Sleep(); void } class ELEPHANT : public ANIMAL { public: void void } 2. Thừa kế bội: Lớp xe đạp BICYCLE kế thừa từ hai lớp khung xe FRAME và bánh xe WHEEL class FRAM{ public: // các chi tiết tạo nên khung xe }; class WHEEL{ public: // các chi tiết tạo nên bánh xe }; class 0,75 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 3/3 // và các chi tiết khác }; 3. Thừa kế ảo: Lớp B,C thừa kế ảo lớp A class A { public: // các thuộc tính của A }; class B: public virtual A { // … }; class C: public virtual A { // … }; 0,25 điểm 4/4 2 Lập danh sách của các sinh viên học lớp “CDN Tin”. Select From Sinhvien Where TENLOP=“ CDN Tin”; 1 điểm Đếm số sinh viên lớp “CDN Tin”. Select MALOP From Sinhvien Where TENLOP=“ CDN Tin”; Group by MALOP; 1 điểm Đưa ra danh sách những khoa có số lượng lớp lớn hơn 25. Select MAKHOA From Lop Group by MAKHOA Having 1 điểm 3 Lưu đồ cấu trúc lặp for 1 điểm void dai, int rong) { int row =12; for(int i=1; i <= rong ; i++) { row++; col = 40 - dai/2; row); for(int j=1; j <= dai; j++) 1 điểm 5/5 } } Cộng I 7 điểm II. Phần tự chọn, do trường biên soạn 1 2 .... Cộng II Tổng cộng (I+II) ………, ngày ………. tháng ……. năm ……