Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2015-2016

Thể loại: Đề thi Kiểm tra
Lượt xem: 139,983Lượt tải: 3Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tham khảo "Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 6 năm 2015-2016", giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học và tích lũy kinh nghiệm giải đề.

Tóm tắt nội dung

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2015 - 2016 Exam number 1: Choose 2 cells which have the same or equal value. (Tìm cặp bằng nhau) Answer: (1) = .......; (2) = .......; (3) = ......; (6) = .......; (7) = .......; (9) = ......; (11) = .......; (13) = ......; (14) = .......; (16) = ..... Nhập số thứ tự của các ô vào chỗ (....) cho thích hợp để được dãy số tăng dần Exam number 2: Vượt chướng ngại vật 2.1: The missing number is  a. 5.9  b. 8.3  c. 6.3  d. 3.8 2.2: Find the value of y such that 19.5 + y = 32.6 Answer: y =  a. 52.1  b. 14.1  c. 51.1  d. 13.1 2.3: The value of P is  a. 3.7  b. 1.2  c. 1.7  d. 4.2 2.4: The value of Q is  a. 0.6  b. 1.1  c. 1.0  b. 0.7 2.5: 1.34 + 2.34 + 3.34 + ...... + 20.34 = .........  a. 205.96  b. 195.12  c. 227.64  d. 216.8 2.6: Rule: Add 13.85 The missing number is  a. 54.44  b. 53.44  c. 80.14  d. 81.14 2.7: Rule: Substract 15.24 The missing number is  a. 49.42  b. 19.84  c. 48.52  d. 18.94 2.8: Which of following decimals is equal to 3/8?  a. 0.35  b. 0.375  c. 0.3  d. 0.357 2.9: Write these numbers in standard form: 21.3 = 20 + 1 + 0.3 Which of following is true?  a. 149.34 = 100 + 40 + 9 + 0.34  b. 127.06 = 120 + 7 + 0.06  c. 105.9 = 100 + 5 + 0.9  d. 280.2 = 200 + 8 + 0.2 2.10: The value of N is  a. 4.1  b. 3.5  c. 3.8  d. 4.4 2.11: 10 + ..... + 8 = 18.06 The missing number is  a. 0.06  b. 0.8  c. 0.08  b. 0.6 2.12: Find the value of a if Answer: a =  a. 9  b. 1  c. 8  d. 7 Exam number 3: Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with "the dot" between number part and fraction part. Example: 0.5) 3.1: If n = 23.54 then n x 9 = Write your answer by decimal in the simplest form 3.2: If a x b = 42.63 then b x a = 3.3: The missing decimal number is 3.4: 3.56 x 8 = Write your answer by decimal in the simplest form. 3.5: This table shows the weights of Peter's three dogs. The product of the combined weight of Shadow and Josie and the weight of Brody is kg. 3.6: If a = 2.4; b = 5.6 and c = 7.6 then (a + b) x c = ......... Write your answer by decimal in the simplest form. 3.7: The cost of 2 kilograms of oranges is 2.31 dollars. What is the cost of 12 kilograms of oranges? Answer: ......... dollars. 3.8: 0.4 x 8.4 x 2.5 = Fill in the blank with the suitable sign (>, =, <) 3.9: Compare: M = 25.36 x 25.34 and P = 25.35 x 25.35 Answer: M ...... P 3.10: A = 26.26 x 4949.49 and B = 49.49 x 2626.26 Answer: A B