chuyên đề nền móng phần 5

chuyên đề nền móng phần 5

Lượt xem: 139,832Lượt tải: 1Số trang: 10

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề nền móng phần 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

43  (4.17) - Möùc ñoä coá keát :  (4.18) Trong caùc coâng thöùc treân : mv : heä soá neùn cuûa ñaát; e1 : heä soá roãng ban ñaàu cuûa ñaát; q : taûi troïng phaân boá ñeàu cuûa coâng trình; Pn(z,r,t) : aùp löïc nöôùc loã roãng; h : chieàu daøy lôùp ñaát coù gieáng caùt. 3.5.3 Thi coâng gieáng caùt. Quaù trình thi coâng gieáng caùt noùi chung gioáng nhö coïc caùt. Coù theå haï oáng theùp xuoáng baèng maùy ñoùng hoaëc maùy rung. Gieáng caùt noùi chung chöa ñöôïc söû duïng phoå bieán ôû nöôùc ta. 3.6 GIA COÁ NEÀN BAÈNG BAÁC THAÁM. 3.6.1 Phaïm vi aùp duïng. §©y lµ biÖn ph¸p míi ®-îc sö dông ë n-íc ta vµ víi nh÷ng c«ng tr×nh ®· ®-îc tho¸t n-íc theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña bÊc thÊm chøng tá tèc ®é cè kÕt cña nÒn ®Êt yÕu lµ nhanh so víi c¸c ph-¬ng ph¸p kh¸c. BiÖn ph¸p nµy cã thÓ sö dông ®-îc réng r·i v× theo kinh nghiÖm n-íc ngoµi, ®©y lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong bµi to¸n gi¶i quyÕt tèc ®é cè kÕt cña nÒn ®Êt yÕu. C«ng nghÖ nµy thÝch dông cho viÖc x©y dùng nhµ ë cã sè tÇng cã sè tÇng 3 ~ 4 tÇng x©y dùng trªn nÒn ®Êt míi lÊp mµ d-íi líp ®Êt lÊp lµ líp bïn s©u. 3.6.2 Moâ taû veà coâng ngheä. NÒn ®Êt s×nh lÇy, ®Êt bïn vµ ¸ sÐt b·o hoµ n-íc nÕu chØ lÊp ®Êt hoÆc c¸t lªn trªn, thêi gian ®Ó líp s×nh lÇy cè kÕt rÊt l©u kÐo dµi thêi gian chê ®îi x©y dùng. C¾m xuèng ®Êt c¸c èng cã bÊc tho¸t n-íc th¼ng ®øng xuèng ®Êt lµm thµnh l-íi « víi kho¶ng c¸ch m¾t l-íi « lµ 500 mm. VÞ trÝ èng cã bÊc n»m ë m¾t l-íi. èng tho¸t n-íc cã bÊc th-êng c¾m s©u kho¶ng 18 ~ 22 mÐt. Ống tho¸t n-íc cã bÊc cã ®-êng kÝnh 50~60 mm. Vá èng b»ng nhùa cã rÊt nhiÒu lç ch©m kim ®Ó n-íc tù do qua l¹i. Trong èng ®Ó bÊc b»ng sîi p«lime däc theo èng ®Ó n-íc dÉn theo bÊc lªn, xuèng, trong èng. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc gäi lµ ph-¬ng ph¸p tho¸t n-íc th¼ng ®øng (vertical drain). ViÖc c¾m èng xuèng ®Êt nhê lo¹i m¸y c¾m bÊc thÊm. Khi nÒn ®Êt ®-îc ®æ c¸c líp c¸t bªn trªn ®Ó n©ng ®é cao ®ång thêi dïng lµm líp gia t¶i gióp cho sù ch¾t bít n-íc ë líp d-íi s©u ®Ó líp ®Êt nµy cè kÕt ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i, n-íc trong ®Êt bÞ ¸p lùc cña t¶i lµm n-íc t¸ch ra vµ lªn cao 44 theo bÊc, ®Êt cè kÕt nhanh. Khi gi¶m t¶i, n-íc chøa trong èng cã bÊc mµ kh«ng hoÆc Ýt trë l¹i lµm nh·o ®Êt. KÕt hîp sö dông v¶i ®Þa kü thuËt tiÕp tôc ch¾t n-íc trong ®Êt vµ ®æ c¸t bªn trªn sÏ c¶i thiÖn tÝnh chÊt ®Êt nÒn nhanh chãng. Võa qua t¹i Vòng Tµu Bµ RÞa nhiÒu nhµ m¸y ®-îc gia cè b»ng ph-¬ng ph¸p sö dông bÊc thÊm vµ kÕt qu¶ cho thÊy rót ng¾n ®-îc thêi gian æn ®Þnh nÒn ®Êt lµ ®¸ng kÓ. §-êng quèc lé sè 5 nèi Hµ néi víi H¶i Phßng, nhiÒu ®o¹n nÒn ®Êt còng ®-îc gia cè b»ng bÊc thÊm. BÊc thÊm ®-îc dïng nhiÒu trong viÖc x©y dùng ®-êng ®i qua vïng ®ång b»ng s«ng Hång , ®ång b»ng s«ng Cöu Long. BÊc thÊm lµm cho nÒn ®Êt æn ®Þnh nhanh h¬n chê æn ®Þnh tù nhiªn ®-îc nhiÒu thêi gian. BÊc thÊm ®-îc sö dông ë n-íc ta trong vßng 5 n¨m trë l¹i ®©y. 3.6.3 ÖÙng duïng trong thöïc teá. a. Trong n-íc : ViÖc sö dông bÊc thÊm ë n-íc ta míi xuÊt hiÖn kho¶ng 15 n¨m trë l¹i ®©y. Nh÷ng c«ng tr×nh sö dông bÊc thÊm víi sè l-îng nhiÒu tËp trung cho c¸c c«ng tr×nh nÒn ®-êng nh- ®-êng quèc lé 5 - Hµ néi - H¶i Phßng, nhiÒu ®o¹n trªn ®-êng quèc lé 1A, nhÊt lµ nh÷ng ®-êng xa lé t¹i ®ång b»ng s«ng Cöu Long nh- c¸c ®-êng thuéc c¸c tØnh miÒn T©y Nam bé vµ nhiÒu con ®-êng thuéc tØnh Cµ Mau. C«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp sö dông bÊc thÊm ®-îc dïng réng r·i ë c¸c khu c«ng nghiÖp ë Bµ RÞa-Vòng Tµu nh- t¹i c¸c nhµ m¸y ®iÖn Phó Mü, nhµ m¸y Ho¸ chÊt ... b. N-íc ngoµi : BiÖn ph¸p sö dông bÊc thÊm ®-îc sö dông còng kh«ng qu¸ l©u so víi sù x©m nhËp ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ nµy vµo n-íc ta. T¹i Indonªxia lµ nh÷ng ®¶o cã nhiÒu vïng tròng x×nh lÇy, viÖc sö dông bÊc thÊm kh¸ phæ biÕn. HìnhI V.5 Caém baác thaám vaøo neàn seùt yeáu 45 3.7 GIA COÁ NEÀN BAÈNG VAÛI ÑÒA KYÕ THUAÄT. 3.7.1 Gia cố nền đường. Đối với nền đất đắp, việc đặt vào 1 hoặc nhiều lớp vải địa kỹ thuật sẽ làm tăng cường độ chịu kéo và cải thiện độ ổn định của nền đường chống lại sự trượt tròn. Mặt khác, vải địa kỹ thuật còn có tác dụng làm cho độ lún của nền đất đắp được đồng đều hơn. Phạm vi áp dụng : xử lý cục bộ sự mất ổn định của nền đất đắp, sử dụng nhiều trong các công trình giao thông hoặc nền gia cố bằng đệm cát, giếng cát, gia cường cho tường chắn, … Một số lưu ý khi gia cố nền đường : Nên sử dụng các vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp (vải địa kỹ thuật, lưới kỹ thuật) có cường độ cao, biến dạng nhỏ, lâu lão hóa làm lớp thảm tăng cường cho nền đất đắp. Hướng dọc hoặc hướng có cường độ cao của lớp thảm phải thẳng góc với tim đường. Việc sử dụng vật liệu địa kỹ thuật không bị hạn chế bới điều kiện địa chất, nhưng khi nền đấtcàng yếu thì tác dụng càng rõ. Số lớp thảm tăng cường phải dựa vào tính toán để xác định, có thể bố trí 1 hoặc nhiều lớp, cách nhau khoảng 15 – 30cm. Phải bố trí đủ chiều dài đoạn neo giữ, trong chiều dài đoạn neo, tỷ số của lực ma sát với mặt trên và mặt dưới của lớp thảm Pf và lực kéo thiết kế của lớp thảm Pj phải thỏa mãn điều kiện : Góc ma sát giữa lớp thảm và vật liệu đắp f nên dựa vào kết quả thí nghiệm để xác định, nếu không làm được thí nghiệm, có thể xác định theo công thức sau : qf tgφ3 2tgφ  Trong đó q là góc ma sát trong xác định bằng thí nghiệm cắt nhanh của vật liệu đắp tiếp xúc với lớp thảm. 46 3.7.2 Gia cố tường chắn đất. Hiện nay người ta chọn phương pháp gia cố phần đất đắp sau lưng tường bằng vải địa kỹ thuật hay các lưới kim loại để tạo ra các tường chắn đất mềm dẻo nhằm thay thế các loại tường chắn thông thường bằng tường cứng. Các lớp vải địa kỹ thuật này sẽ chịu áp lực ngang từ khối đất sau lưng tường.  Cấu tạo tường chắn như sau : Ghi chú : Pa1 = KaγH; Pa2 = Kaq; Sv : khoảng cách giữa các lớp vải (chiều dày lớp đất); Le : chiều dài đoạn neo giữ cần thiết, Le ≥ 1m. Lr : chiều dài lớp vải nằm trước mặt trượt; Lo : chiều dài đoạn vải ghép chồng. Tồng chiều dài : ∑L = Le + Lr + Lo + Sv Chiều dài thiết kế : L = Le + Lr  Tính toán khoảng cách và chiều dài lớp vải : Xét áp lực ngang tác dụng lên 1m dài tường : SF TSP va  47 - Tính toán được khoảng cách giữa các lớp vải :  Trong đó : FS - hệ số an toàn lấy bằng 1,3 – 1,5; T : cường độ chịu kéo của vải (T/m; KN/m), được cung cấp từ nhà sản xuất tùy theo mỗi loại vải. - Tính toán chiều dài neo giữ cần thiết :   ≥ 1m. - Tính toán chiều dài lớp vải nằm trước mặt trượt : Lr = - Tính toán chiều dài đoạn vải ghép chồng :   ≥ 1m. Ngoài ra cần kiểm tra về điều kiện chống trượt và chống lật đổ của tường chắn như các loại tường chắn thông thường. Hình IV.6 Töôøng vaûi ñòa kyõ thuaät 48 Chöông 4 NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ MOÄT SOÁ LOAÏI MOÙNG COÏC 4.1 THIEÁT KEÁ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI. 4.1.1 Ñaëc ñieåm phaïm vi aùp duïng. - Moùng coïc khoan nhoài laø loaïi moùng ñoå taïi choã, thi coâng baèng phöông phaùp thuû coâng hoaëc cô giôùi tuyø theo ñieàu kieän veà trang thieát bò. - Moùng coïc khoan nhoài coù theå aùp duïng roäng raõi trong caùc ngaønh caàu ñöôøng, thuyû lôïi, xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp. Ñaëc bieät laø caùc coâng trình coù taûi troïng lôùn nhö caàu, nhaø cao taàng, nhaø xaây chen ôû caùc ñoâ thò vv... - ÔÛ nöôùc ta coïc khoan nhoài ñöôïc söû duïng töø nhöõng naêm 80, töø hình thöùc taïo loã baèng thuû coâng cho ñeán nay ñaõ coù nhöõng thieát bò hieän ñaïi ñeå taïo loã vaø ñoå beâ toâng baèng caùc quy trình khaùc nhau. (Ví duï : + Thaùp truyeàn hình Tokyo ñaët treân 8 coïc khoan nhoài, coù ñöôøng kính D = 3,5m. + Caàu Myõ Thuaän söû duïng khoan nhoài coù ñöôøng kính D = 2,4m, daøi 96m. Moãi truï coù 16 coïc söùc chòu taûi moãi coïc laø 6.307 taán. + Caàu Caàn Thô nhòp 500m, truï coù 6 coïc khoan nhoài D = 2,5 – 3,0m, saâu 100 – 120m). - Nhöõng öu ñieåm chính cuûa coïc khoan nhoài : + Coù söùc chòu taûi lôùn, vôùi ñöôøng kính lôùn vaø chieàu saâu lôùn coù theå tôùi haøng nghìn taán. + Thi coâng khoâng gaây ra chaán ñoäng ñoái vôùi caùc coâng trình vaø moâi tröôøng ôû xung quanh khaéc phuïc ñöôïc nhöôïc ñieåm naøy cuûa coïc ñoùng. + Coù theå môû roäng ñöôøng kính vaø taêng chieàu daøi coïc ñeán ñoä saâu tuyø yù (ñöôøng kính phoå bieán hieän nay töø 60 - 250cm. Chieàu saâu ñeán 100m). Khi ñieàu kieän ñòa chaát vaø thieát bò thi coâng cho pheùp, coù theå môû roäng muó coïc hoaëc môû roäng thaân coïc ñeå laøm taêng söùc chòu taûi cuûa coïc. + Löôïng theùp boá trí trong coïc thöôøng ít hôn so vôùi caùc loaïi coïc laép gheùp (vôùi coïc ñaøi thaáp ). - Nhöõng khuyeát ñieåm cuûa coïc khoan nhoài : + Vieäc kieåm tra chaát löôïng coïc khoan nhoài raát phöùc taïp, gaây ra toán keùm trong thi coâng. 49 + Ma saùt thaønh coïc vôùi ñaát giaûm ñi ñaùng keå so vôùi coïc ñoùng vaø coïc eùp do quaù trình khoan taïo loã. + Vieäc söû lyù caùc khuyeát taät cuûa coïc khoan nhoài raát phöùc taïp (trong moät soá tröôøng hôïp phaûi boû ñi ñeå laøm coïc môùi). + Coâng ngheä thi coâng ñoøi hoûi kyõ thuaät cao ñeå traùnh caùc hieän töôïng phaân taàng khi thi coâng beâ toâng döôùi nöôùc coù aùp, coïc ñi qua caùc lôùp ñaát yeáu coù chieàu daày lôùn. + Giaù thaønh cao hôn so vôùi caùc phöông aùn coïc ñoùng vaø coïc eùp khi xaây döïng caùc coâng trình thaáp taàng (theo thoáng keâ : khi coâng trình döôùi 12 taàng giaù thaønh phöông aùn coïc khoan nhoài coù theå cao hôn 2 - 2,5 laàn so vôùi phöông aùn khaùc – nhöng khi xaây döïng nhaø cao taàng hay caùc caàu lôùn, thì phöông aùn coïc khoan nhoài laïi hôïp lyù hôn). 4.1.2 Thieát keá moùng coïc khoan nhoài. Trình töï thieát keá moùng coïc khoan nhoài goàm caùc böôùc sau : - Xaùc ñònh taûi troïng xuoáng moùng. - Choïn ñoä saâu choân moùng (coïc ñaøi thaáp). - Löïa choïn coïc : Ñöôøng kính, chieàu daøi coïc. - Tính toaùn söùc chòu taûi cuûa coïc. - Xaùc ñònh soá löôïng coïc, boá trí coïc. - Kieåm tra aùp löïc treân ñaát neàn veà ñieàu kieän bieán daïng (tính luùn). - Tính toaùn ñaøi coïc. - Kieåm tra khaû naêng chòu taûi ngang. 4.1.2.1 Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng xuoáng moùng. Caên cöù vaøo keát quaû tính toaùn phaàn keát caáu beân treân, xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng xuoáng moùng. Caàn phaûi löu yù ñieåm ñaët cuûa caùc thaønh phaàn taûi troïng naøy ñeå xaùc ñònh toång moment khi kieåm tra ñieàu kieän aùp löïc taïi ñaùy moùng (ñaây chính laø vò trí khi xaùc ñònh chieàu daøi tính toaùn cuûa taàng döôùi cuøng khi giaûi khung). 4.1.2.2 Löïa choïn chieàu saâu choân moùng. Ñeå löïa choïn ñoä saâu ñaët ñaùy ñaøi laøm keát hôïp caùc yeáu toá : Quy moâ coâng trình, ñoä lôùn cuûa taûi troïng; ñaëc ñieåm veà ñòa chaát coâng trình, ñòa chaát thuyû vaên; ñaëc ñieåm cuûa caùc coâng trình haï taàng vaø neàn moùng caùc coâng trình laân caän. Ñeå thoaû maõn ñieàu kieän tính toaùn theo moùng coïc ñaøi thaáp, caàn kieåm tra ñieàu kieän : 50 h  hmin x 0,7. Trong ñoù :  : Goùc ma saùt trong cuûa lôùp ñaát ñaët ñaùy ñaøi. H : Toång löïc ngang taùc duïng neân moùng.  : Dung troïng trung bình cuûa ñaát töø ñaùy ñaøi trôû leân. Bm : Chieàu roäng cuûa ñaøi coïc (giaû thieát sau ñoù kieåm tra laïi). 4.1.2.3 Choïn ñöôøng kính coïc, chieàu daøi coïc. Caàn xem xeùt kyõ maët caét ñòa chaát, ñòa taàng, vò trí xaây döïng coâng trình töông öùng vôùi maët caét ñòa chaát ñeå choïn vò trí ñaët muõi coïc; töø ñoä saâu ñaët ñaùy ñaøi ñaõ choïn, ta coù ñöôïc chieàu daøi coïc. Löïa choïn ñöôøng kính coïc caàn töông öùng vôùi chieàu daøi coïc. 4.1.2.4 Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài. a. Söùc chòu taûi theo vaät lieäu laøm coïc : Pv = + Ra.Fa) Trong ñoù :  : Heä soá uoán doïc cuûa coïc. Khi coïc ñaøi thaáp xuyeân qua caùc lôùp than buøn, ñaát seùt yeáu, buøn, coïc ñaøi cao ->  ñöôïc tra baûng, phuï thuoäc ltt/b vaø ltt/ d Khi coïc ñaøi thaáp, xuyeân qua caùc lôùp khaùc vôùi caùc lôùp treân thì  = 1. Baûng tra heä soá uoán doïc  ltt /b 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Ltt/ d 12,1 13,9 15,6 17,3 19,1 20,8 22 24,3 26  0,93 0,89 0,85 0,81 0,77 0,73 0,66 0,64 0,59 Rb : Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa beâtoâng khi neùn maãu hình truï. Fb : Dieän tích tieát dieän ngang cuûa beâtoâng. Ra : Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa coát theùp. Fa : Dieän tích thieát dieän ngang cuûa coát doïc m1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc, khi coïc nhoài qua oáng chuyeån dòch thaúng ñöùng m1 = 0,85. m2 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc keå ñeán aûnh höôûng cuûa phöông phaùp thi coâng coïc :  Thi coâng trong ñaát seùt, khoâng caàn choáng vaùch, möïc nöôùc ngaàm thaáp hôn muõi khoan : m2 = 1,0. 51  Thi coâng trong caùc loaïi ñaát caàn phaûi duøng oáng choáng vaùch – möïc nöôùc ngaàm khoâng xuaát hieän trong hoá khoan - m2 = 0,9.  Thi coâng trong ñaát caàn choáng vaùch vaø ñoå beâtoâng döôùi huyeàn phuø seùt - m2 = 0,7. * Löu yù : Coù theå söû duïng coâng thöùc sau : Pv = Ru.Fb +Ran.Fa Trong ñoù : Ru : Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa beâtoâng ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :  Ñoái vôùi coïc ñoå beâ toâng döôùi nöôùc hoaëc huyeàn phuø seùt thì : Ru = R/4,5 nhöng khoâng lôùn hôn 60  Ñoái vôùi coïc ñoå beâ toâng trong hoá khoan khoâ thì : Ru = R/4,0 nhöng khoâng lôùn hôn 70 R : Maùc thieát keá cuûa beâ toâng coïc. Ran : Cöôøng ñoä chòu neùn tính toaùn cuûa coát theùp :  Khi theùp   28mm thì Ran = Rc/1,5 nhöng khoâng lôùn hôn 2.200  Khi theùp  > 28mm thì Ran = Rc/1,5 nhöng khoâng lôùn hôn 2.000 Rc : Giôùi haïn chaûy cuûa coát theùp. b. SCT theo chæ tieâu cô lyù (TN trong phoøng) : Theo Phuï luïc A (TCXD 205 : 1998) söùc chòu taûi tính toaùn cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : tc a  Trong ñoù : ktc : Heä soá tin caäy phuï thuoäc vaøo keát quaû thí nghieäm coïc hieän tröôøng, ñaøi thaáp hoaëc cao, coïc chòu neùn hoaëc nhoå.... Nhöng thöôøng k tc 1,25 (quy ñònh cuï theå theo tieâu chuaån). Qtc = Trong ñoù : m : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát, laáy =1 mR ,mf : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët phaúng muõi coïc vaø thaân coïc, mf tra baûng : mR = 1, khi coïc khoâng môû roäng ñaùy. mR = 0,9, khi coïc môû roäng ñaùy baèng phöông phaùp ñoå beâ toâng döôùi nöôùc. mR = 1,3 Khi coïc môû roäng ñaùy baèng noå mìn. 52 R : Söùc khaùng tính toaùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc – tra baûng. Baûng tra heä soá mf Loaïi coïc vaø phöông phaùp thi coâng coïc mf khi haï trong ñaát Caùt Caùt pha seùt pha seùt - Coïc nhoài khi ñoùng oáng roãng coù muõi - Coïc nhoài rung eùp - Coïc nhoài trong ñoù keå caû môû roäng ñaùy ñoå beâ toâng : a. Khi khoâng coù nöôùc trong hoá khoan b. Döôùi nöôùc hoaëc dung dòch seùt 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 u : Chi vi ngoaøi cuûa dieän tích ngang coïc. fsi : Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ma saùt thaønh lôùp ñaát thöù i vôùi beà maët xung quanh coïc (tra baûng). li : Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i coïc ñi qua. * Söùc chòu taûi cuûa coïc nhoài chòu nhoå theo ñaát neàn : Pnh = m.n  mfi.fi.li Trong ñoù : m : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc : - Khi coïc caém vaøo ñaát < 4m – m = 0,6; - Khi coïc caém vaøo ñaát  4m – m = 0,8. Caùc heä soá khaùc nhö treân. c. Söùc chòu taûi cuûa coïc theo keát quaû xuyeân tónh : Theo TCXD 205 : 1998 (Phuï luïc C) :  Trong ñoù : Pmuõi = qp.F Pxq = U  qsi.hi ÔÛ ñaây : qp : söùc caûn phaù hoaïi cuûa ñaát ôû thaân coïc : qp = k.qc qc : söùc khaùng trung bình cuûa muõi xuyeân trong phaïm vi 3d ôû phía treân vaø 3d ôû phía döôùi muõi coïc. k : heä soá phuï thuoäc vaøo loaïi ñaát vaø phöông phaùp thi coâng coïc. qsi : thaønh phaàn ma saùt thaønh cuûa thieát bò xuyeân khi ñi qua lôùp ñaát thöù i :