Thông tư 146/1998/TT-BTC

Thông tư 146/1998/TT-BTC

Lượt xem: 97,946Lượt tải: 10Số trang: 8

Mô tả tài liệu

Thông tư 146/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế GTGT đối với ngành điện do Bộ Tài chính ban hành

Tóm tắt nội dung

dẫn cụ thể việc tính thuế, kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản phẩm điện của Tổng công Đối tượng phải kê khai, nộp thuế GTGT của sản phẩm điện là: 1. Tổng công ty Điện lực Việt Nam; kê khai, nộp thuế GTCT đối với sản phẩm điện do tỉnh, thành phố trực thuộc các Công ty Điện lực I, II và III: kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT đối với sản phẩm điện do Công ty bán cho các đối tượng tiêu dùng điện tại Thuế GTGT phải nộp đối với sản phẩm điện được xác định ở từng đơn vị như sau: Tổng công ty chịu trách nhiệm kê khai, nộp thuế GTGT đối với sản phẩm điện do Tổng a) Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm điện được xác định: b) Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của sản phẩm điện là tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng hoá, dịch vụ của Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị hạch 01 bản gửi về Tổng công ty làm căn cứ xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tại công ty Điện lực Việt Nam) tập hợp được từ các hoá đơn số thuế GTGT đầu vào dùng Tổng công ty có trách nhiệm tổng hợp các bảng kê thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và thuế đầu vào được khấu trừ phát sinh tại Văn Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào ở Văn phòng Tổng công ty cũng như ở các đơn vị ngày 27/6/1998 của Bộ Tài Chính để xác định số thuế GTGT đầu vào quốc gia và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty không phải nộp thuế GTGT đối nộp thuế GTGT đối với sản phẩm điện do Công ty bán ra. a) Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm điện được xác định như sau: b- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của sản phẩm điện ở công ty bao gồm: * Số thuế GTGT đầu vào ghi trên hoá đơn mua điện của Tổng công ty và của các đơn vị Thuế GTGT đối với sản phẩm điện của Công ty điện I, II, III, do các Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Công ty bán ra, kê khai, nộp thuế tại các địa phương nơi đóng trụ sở; Các Công ty điện lực I, II và III chỉ kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hoá dịch vụ khác do a) Thuế GTGT đầu ra của sản phẩm điện được xác định như quy định đối với Công ty b) Thuế GTGT đầu vào để tính khấu trừ đối với Điện lực các tỉnh, thành phố gồm: - Thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Điện lực tỉnh, thành phố - Thuế GTGT đầu vào do Công ty phân bổ Số thuế GTGT đầu vào của Công ty phân bổ cho các Điện lực trực thuộc bao gồm: thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện mua của Tổng công ty, thuế GTGT đầu vào của vật tư, hàng hoá, dịch vụ phát sinh tại Văn phòng Công ty và các đơn vị phụ trợ dùng vào hoạt Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do Công ty phân bổ cho các Điện lực tỉnh, thành phố Căn cứ vào mức phân bổ trên để xác định số thuế GTGT đầu vào cho từng Điện lực tỉnh, Quý I năm 1999, căn cứ vào kế hoạch mua, bán điện và giá mua điện của Tổng Công ty, Công ty Điện lực I dự tính số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong quý là 100 tỷ + Thuế GTGT đầu vào của sản phẩm điện mua của Tổng công ty là 98 tỷ đồng động kinh doanh điện phát sinh tại Văn phòng Công ty và các đơn vị phụ trợ là 02 tỷ Sản lượng điện kế hoạch Công ty giao cho các Điện lực tỉnh, thành pjhố trực thuộc trong Mức phân bổ thuế TGTG đầu vào của Công ty cho các Điện lực được xác định bằng: Thuế GTGT đầu vào phân bổ cho điện lực Hải phòng là; Hàng quý, các Công ty điện lực thông báo số thuế GTGT đầu vào phân bổ cho các Điện lực tỉnh, thành phố để các Điện lực tỉnh, thành phố làm căn cứ xác định số thuế GTGT định số phân bổ theo thực tế làm cơ sở xác định quyết toán thuế của Công ty và Điện lực * Điện lực các tỉnh, thành phố căn cứ vào mức phân bổ thuế GTGT đầu vào do Công ty phân bổ và số thuế GTGT đầu vào phát sinh tại điện lực tỉnh, thành phố; sản lượng điện thực tế bán ra để xác định số thuế GTGT phải nộp và lập các Bảng kê theo mẫu quy định Trong đó: + Thuế GTGT đầu vào Công ty phân bổ là 1.000 triệu đồng; Việc kê khai, tính thuế GTGT đầu ra đối với Công ty Điện lực Hà Nội, Công ty điện lực 1. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty thực hiện kê khai, tính thuế, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư Tổng công ty phải xác định cụ thể giá chưa có thuế GTGT làm căn cứ tính thuế - Giá bán điện nội bộ của Tổng công ty bán cho các đơn vị thành viên do Tổng công ty Các Công ty Điện lực phải gửi bản thông báo mức phân bổ số thuế GTGT hàng quý tính cho sản phẩm điện cho Cục thuế nơi Công ty đóng trụ sở và các Cục thuế tỉnh, thành phố + Văn phòng Tổng Công ty lập bảng kê chi tiết thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ phát + Căn cứ vào Bảng kê thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Văn phòng Tổng công ty và các