Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND

Thể loại: Văn hóa xã hội
Lượt xem: 84,246Lượt tải: 10Số trang: 11

Mô tả tài liệu

Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 6 tháng cuối năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Tóm tắt nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: Quận 8, ngày 31 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 8 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 8 - khóa IX - kỳ họp lần thứ 7; Căn cứ Quyết định số ngày 28 tháng 2 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8 về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 - 6 tháng cuối năm 2006”. Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số ngày 29/8/2006 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng các phòng, ban, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đô Lương KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI QUẬN 8 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 8) Trong 6 tháng đầu năm, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách, huy động sức dân tiếp tục đạt và vượt kế hoạch. Các biện pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước phát huy hiệu quả. Ủy ban nhân dân quận 8 tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền nhằm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, kỳ họp lần thứ 7, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 6 tháng cuối năm 2006 cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2006; tổ chức thực hiện có hiệu quả “Năm cải cách hành chính” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2006; giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; cụ thể như sau: I. VỀ KINH TẾ: Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các phòng ban chức năng thực hiện tốt kế hoạch phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu thương mại - dịch vụ. 1. Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tạo điều kiện hướng dẫn hoàn thành thủ tục, sớm đưa thêm 02 Quỹ tín dụng nhân dân đi vào hoạt động. 2. Tổ chức sơ kết đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch phát triển mạng lưới chợ - trung tâm thương mại - siêu thị đến năm 2010; qua đó đề xuất điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý chợ. Tiếp tục triển khai thực hiện phương án bồi thường thiệt hại hỗ trợ di dời các hộ kinh doanh tại chợ Bình Đăng, nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Bình Đăng tại phường 6, quận 8. 3. Cơ bản hoàn thành kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường năm 2006. 4. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người, dịch bệnh lở mồm, long móng, chủ động bằng mọi biện pháp ngăn chặn không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện ngày “Chủ nhật xanh”, tổ chức tổng vệ sinh nhằm làm sạch môi trường và phòng chống dịch bệnh. 5. Tổ chức thực hành diễn tập phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lần thứ nhất năm 2006. Giao đồng chí Võ Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. II. VỀ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 và Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 1. Căn cứ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2006 và tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2006, xây dựng kế hoạch điều hành công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm, đảm bảo thu kịp thời vào ngân sách các khoản thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu liên quan đến đất đai theo đúng quy định. 2. Tổ chức thực hiện việc quản lý, tham mưu điều hành ngân sách theo đúng quy định Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi đầu tư, chi thường xuyên và quản lý tài sản công. Đảm bảo cân đối ngân sách 6 tháng cuối năm 2006. 3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. Hoàn chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quận năm 2007 đạt chất lượng, sát thực tế với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của quận 8. 4. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán và công khai tài chính theo quy định. 5. Điều chỉnh phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp nhà thuộc sở hữu Nhà nước của quận theo Quyết định số ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện rà soát giải quyết các trường hợp nhà công sản chuyển công năng sang nhà ở. 6. Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, biên chế đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định mới. Giao đồng chí Nguyễn Đô Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. III. VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng quận 8 làm đầu mối cùng Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 1. Đầu tư xây dựng cơ bản: a) Tiếp tục thực hiện các chương trình và công trình trọng điểm của thành phố và quận, tập trung cho các công trình đang thực hiện để hoàn thành trong năm 2006. Đẩy nhanh và thực hiện có kết quả các công trình đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách; chỉ đạo đẩy mạnh công tác hoàn chỉnh, lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình khởi công mới, chuẩn bị đầu tư năm 2007. Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo hoàn thành công trình trọng điểm như trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Hội trường Văn hóa quận 8, khởi công xây dựng Nhà Văn hóa phường 3, trụ sở Ủy ban nhân dân các phường đã có mặt bằng trống như phường 2, 4, 9, 10, 15, Nhà Hộ sinh quận. b) Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, cập nhật, lập mới quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 các khu dân cư trên địa bàn quận. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng cơ sở nhằm phục vụ công tác quản lý duy tu nâng cấp hạ tầng cơ sở trên địa bàn. Quy hoạch mạng lưới văn hóa, y tế, thể dục thể thao. c) Hoàn chỉnh 03 dự án tái định cư của quận. d) Tăng cường công tác giám sát, chú trọng trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực trong khâu lập dự án, thiết kế, thi công, kiểm tra giám sát, đánh giá đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả. Tập trung công tác giải ngân đến cuối năm đạt trên 80% vốn đầu tư xây dựng cơ bản. e) Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 tiếp tục tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án Cải thiện môi trường nước, dự án cầu và đường Nguyễn Văn Cừ, dự án Trung tâm Thương mại Bình Điền (giai đoạn 2) và các dự án đầu tư khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Tiếp tục giải quyết khó khăn và đẩy nhanh tiến độ bồi thường, xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư xây dựng các khu nhà ở phục vụ tái định cư trên địa bàn. Tổ chức bốc thăm, bàn giao nền tái định cư cho các hộ dân. 2. Quản lý đô thị: Trưởng Phòng Quản lý đô thị làm đầu mối phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận: a) Xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng công trình của các chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn quận 8 theo quy định của Nghị định số ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ. b) Phối hợp Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá công tác đầu tư. c) Chủ trì phối hợp Ban Quản lý dự án khu vực Đầu tư xây dựng cơ bản, Công ty Công trình giao thông quận 8, Công ty Dịch vụ công ích quận 8 tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, kỹ thuật, vốn để duy tu, nâng cấp vỉa hè, cải tạo hệ thống thoát nước trên các trục đường giao thông của quận theo phân cấp của thành phố. d) Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 làm đầu mối cùng Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8 và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: - Xây dựng kế hoạch sử dụng và phương án tạo quỹ đất công thông qua đấu giá để tạo vốn ngân sách cho quận đầu tư xây dựng những công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. - Thực hiện hoàn thành công tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2006 đến 2010 và định hướng đến năm 2020 của quận và 16 phường. - Tiếp tục triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn theo Nghị định số ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ. - Tập trung kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư và có biện pháp kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không khả thi. - Thực hiện quy trình tổ chức vận động nhân dân tham gia hiến đất để thực hiện các công trình công cộng, trước mắt, tập trung vận động nhân dân hiến đất để nâng cấp, mở rộng hẻm trên địa bàn. e) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận 8 tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những trường hợp xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn. Tập trung rà soát và tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị và các lĩnh vực khác do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành (tập trung ở các phường 4, 6, 7, 15, 16). g) Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ, đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 là kết thúc theo quy định của thành phố. Tăng cường thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vớt rác trên sông, tham gia thực hiện các mặt công tác khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 8. Giao đồng chí Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. IV. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI - GIÁO DỤC - Y TẾ: 1. Về văn hóa: Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 làm đầu mối phối hợp với Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8, Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; Ủy ban Mặt trận và các Đoàn thể quận 8, chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 6 tháng cuối năm 2006. b) Tiếp tục tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh như: Internet, trò chơi điện tử, quảng cáo, karaoke v.v... c) Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình xây dựng phường văn hóa của 08 phường đã đăng ký và làm lễ ra mắt vào các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2006. d) Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 phối hợp các ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn quận, phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao trình độ vận động viên năng khiếu và thành tích thi đấu; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư, hoạt động thể thao cơ sở. e) Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với các ngành chức năng tập trung tổ chức các lễ hội lớn, các chương trình, công trình kỷ niệm 61 năm ngày Quốc khánh, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm trong năm; phối hợp các ngành có liên quan chủ động tổ chức các chương trình tuyên truyền cổ động và văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động, cổ động trực quan. Tham gia cập nhật tin và biên tập Website quận 8. 2. Về xã hội: Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận và Đoàn thể, các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tập trung công tác chăm lo đời sống, giải quyết nhà tình nghĩa cho diện chính sách. b) Sơ kết đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện Kế hoạch số về việc tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành tốt thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện được tái hòa nhập cộng đồng. c) Tổng kết 12 năm phong trào xây dựng nhà tình nghĩa. Tập trung thực hiện Quyết định số ngày 8 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. d) Đẩy mạnh cho vay vốn và các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, có kế hoạch kiểm tra hiệu quả hộ nghèo nâng thu nhập đến cuối năm 2006, phấn đấu đạt mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 4 triệu và đưa ra khỏi chương trình 1.100 hộ vượt chuẩn nghèo giai đoạn 2 (6 triệu 3. Về giáo dục: Trưởng Phòng Giáo dục quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tổ chức Đại hội Giáo dục quận 8 nhiệm kỳ III (2006 - 2010). b) Tổng kết năm học 2005 - 2006 và triển khai nhiệm vụ năm học 2006 - 2007. c) Tổ chức tốt Lễ khai giảng năm học mới với chủ đề “Sống có trách nhiệm”. d) Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ 16 phường đạt kế hoạch mục tiêu đề ra. Phấn đấu năm 2006 có thêm 4 phường hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học (phường 2, 3, 8, 15). e) Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục” giai đoạn 2006 - 2010. 4. Về y tế: Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, khống chế và quản lý tốt các loại dịch bệnh. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư, tranh thủ các nguồn lực và sự hợp tác quốc tế, quản lý tốt y dược tư nhân, y tế học đường. b) Chủ động và tăng cường các biện pháp tuyên truyền, thông tin, giáo dục về phòng chống sốt xuất huyết, HIV/AIDS, lao và các dịch bệnh khác, đặc biệt là dịch cúm gia cầm H5N1 đang có nguy cơ quay trở lại trong thời gian tới, cần có biện pháp chủ động đối phó có hiệu quả khi dịch cúm gia cầm lây trực tiếp qua người. c) Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa chặt chẽ và ngăn chặn có kết quả, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường. 5. Về dân số, gia đình và trẻ em: Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận 8 phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức thực hiện: Chủ động tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và nhân dân, đồng thời huy động các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia vào công tác dân số, gia đình và trẻ em có hiệu quả cao. Giao đồng chí Phùng Công Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. V. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI: 1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Hoàn chỉnh các kế hoạch A và A2, A3, phối hợp Công an quận 8 tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ A2 năm 2006. b) Tiếp tục tổ chức huấn luyện nâng cao, chuẩn bị tham dự hội thao thành phố và tổ chức huấn luyện giai đoạn II đạt kết quả cao nhất. c) Hoàn thành công tác phúc tra đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên, tiếp tục điều động quân dự bị huấn luyện tại các đơn vị và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2006 đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao. d) Tổ chức chuẩn bị tốt và thực hiện công tác giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2006, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu ở 02 cấp với chất lượng theo quy định. e) Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. 2. Trưởng Công an quận 8 làm đầu mối phối hợp các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo tổ chức thực hiện: a) Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác phòng gian bảo mật trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước. Tiếp tục tổ chức nhân rộng các mô hình làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. b) Tăng cường công tác nắm tình hình bảo vệ an ninh quốc gia. c) Tăng cường thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, chương trình mục tiêu 3 giảm, gắn với các chương trình xã hội khác. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án. d) Đảm bảo an toàn giao thông nhằm giảm tối đa tình trạng tai nạn giao thông, kẹt xe, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường. e) Đẩy mạnh công tác kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, phấn đấu kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tổ chức hội thao phòng cháy chữa cháy năm 2006. g) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. h) Thường xuyên giao ban Ban Chỉ đạo 107 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban Chỉ huy thống nhất. Giao đồng chí Nguyễn Đô Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. VI. VỀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền năm 2006 của quận là tiếp tục nhiệm vụ cải cách hành chính; tích cực thực hành tiết kiệm, triệt để chống lãng phí, chống tham nhũng ở tất cả các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường. 1. Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận và các Đoàn thể chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ở các phòng ban, đơn vị theo chỉ đạo chương trình của quận và thành phố; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc thực hiện cơ chế “một cửa” ở 16 phường. b) Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ cho Đội Quản lý trật tự đô thị quận và Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường. c) Tổ chức thực hiện việc rà soát và hoàn chỉnh xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban nhân dân quận, các phòng ban quản lý Nhà nước và Ủy ban nhân dân 16 phường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện. d) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thực hiện tốt các nội dung “Năm cải cách hành chính”, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ quan. Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 tổ chức triển khai thực hiện quy chế “Mặt trận giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”. e) Phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức thực hiện duy trì và mở rộng triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Văn phòng, các phòng ban liên quan và 16 phường. g) Xây dựng phương án kiện toàn tổ chức các đơn vị y tế quận 8, phương án thành lập Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện quận 8 theo chỉ đạo của thành phố. 2. Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố, chỉ đạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tổ chức hội nghị tổng kết 04 năm thi hành Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính (2002 - 2006). b) Tổ chức tập huấn Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Kinh doanh năm 2005, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thanh tra… Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chỉ thị số ngày 05 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về củng cố và tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ hộ tịch do Sở Tư pháp chuyển giao theo quy định. 3. Chánh Thanh tra quận 8 làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dan quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: a) Tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2006; chỉ đạo các phường tổ chức triển khai Luật Phòng chống tham nhũng đến nhân dân. Chú trọng và phát huy hiệu quả công tác thanh tra, công tác chống tham nhũng. b) Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền và quản lý công tác xét khiếu tố, phối hợp Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tăng cường công tác tiếp dân, kéo giảm đơn tồn đọng; tiếp tục tham gia đợt trưng tập giải quyết khiếu nại năm 2006 theo yêu cầu của Thanh tra thành phố. Tổng hợp báo cáo tình hình công tác tiếp dân trên địa bàn quận 8. Giao đồng chí Nguyễn Đô Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức thực hiện. 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 làm đầu mối phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 và Chánh Thanh tra quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 tổ chức thực hiện: a) Tổ chức công tác tiếp dân và giải quyết đơn, kéo giảm đơn tồn đọng. b) Triển khai Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 8 theo Quyết định số ngày 12 tháng 4 năm 2006 và Quy định chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nuớc theo Quyết định số ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể quận, tạo thành khối đoàn kết thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. c) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban 112. d) Duy trì chế độ đi cơ sở để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh toàn diện. Giao đồng chí Lê Khắc Huỳnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 chủ trì phối hợp các ngành chức năng tổ chức thực hiện. VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận phụ trách khối, lĩnh vực và các phường chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng các phòng ban chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân phường lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 2. Các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường được phân công, căn cứ Kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với các cơ quan liên quan; cần chủ động xác định kế hoạch, nội dung cụ thể, tiến độ công việc, các yêu cầu về vốn, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất... để tổ chức thực hiện; trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, các phòng ban chức năng của quận có văn bản hướng dẫn cụ thể để việc thực hiện có hiệu quả và kịp thời. 3. Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận căn cứ hướng dẫn thang điểm thi đua và chế độ khen thưởng năm 2005 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố để kịp thời đề xuất khen thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đô Lương