Tiểu luận:Nhượng giấy phép và Heniken Việt Nam

Tiểu luận:Nhượng giấy phép và Heniken Việt Nam

Lượt xem: 131,758Lượt tải: 9Số trang: 44

Mô tả tài liệu

Với một môi trƣờng kinh tế năng động nhiều thành phần, đa phƣơng thức kinh doanh của các doanh nghiệp, với lực lƣợng lao động đông đảo với tƣ chất cần cufvaf thông minh, Việt Nam là thị trƣờng tiềm năng thu hút rất nhiều các doanh nghiệp nƣớc ngoài thâm nhập vào để phát triển thị trƣờng, tạo đƣợc tên tuổi trong lòng ngƣời tiêu dùng Việt Nam . Một đặc điểm đáng chú ý nữa là ngƣời Việt ta vẫn sính hàng ngoại hơn hàng Việt, đó là đặc điểm không thể bỏ qua khi nghiên cứu về một thị trƣờng đầy sinh động...

Tóm tắt nội dung

thông minh, Việt Nam là thị trƣờng tiềm năng thu hút rất nhiều các doanh nghiệp nƣớc hơn hàng Việt, đó là đặc điểm không thể bỏ qua khi nghiên cứu về một thị trƣờng đầy sinh động nhƣ ở Việt Nam. Các doanh nghiệp nƣớc ngoài thâm nhập vào thị trƣờng miền và phù hợp với nền văn hóa của ngƣời Việt Nam. Có thể là liên doanh với các nhân công; hoặc có thể thuê sản xuất theo hợp đồng, lắp ráp nhằm giảm bớt một số chi phí đầu vào cho sản phẩm; nhƣợng giấy phép hay nhƣợng quyền kinh doanh để mở của các doanh nghiệp này là tạo ra chỗ đứng vững chắc trên thị trƣờng thế giới để thu Một trong các phƣơng thức mà các doanh nghiệp nƣớc ngoài sử dụng thì phƣơng pháp nhƣợng giấy phép đƣợc một số các doanh nghiệp tham gia vào thị trƣờng Việt Nam sử dụng để tạo vị thế và tạo ra một thƣơng hiệu mang tên Việt là một trong những tên tuổi lớn trên thế giới tạo đƣợc chỗ đứng trong tâm trí ngƣời tiêu dùng cũng nhƣ cạnh tranh với các doanh nghiệp khác khi tham gia vào thị trƣờng Việt Nam. Heneiken đã liên doanh với nhà máy bia Việt Nam để cho ra một Cấp phép kinh doanh là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho phép ngƣời khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó cho ngƣời giấy phép là một trong những hình thức của họat động kinh quan đến quyền sở hữu trí tuệ và hợp đồng chuyển giao giấy phép giữa các bên nhận là cách thức tiến hành phù hợp với yêu cầu của các bên chủ thể kinh + Bên được cấp phép :thƣờng là các công ty quốc gia đi sau về công nghệ cho nên có nhu cầu công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện cụ thể của mình về khách quan, bởi lẽ bên cấp phép đã sử dụng phần lớn sản phẩm trí tuệ trong suốt một - Licensing là chiến lƣợc kinh doanh quốc tế rất đƣợc ƣa chuộng đối với các công ty nhỏ và vừa vì nhƣ trên đã nói, họ là những doanh nghiệp đi sau về công nghệ, Công ty có thể sử dụng hợp đồng sử dụng giấy phép để hỗ trợ cho việc mở rộng hợp đồng cấp phép là công ty không phải hứng chịu vốn phát triền khi thâm nhập thị Việc không phải hứng chịu các vốn khi thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài đã làm cho hợp đồng cấp giấy phép trở nên rất hấp dẫn đối với các công ty hạn chế về vốn và các bí quyết sản xuất thì hoạt động cấp phép là thuận lợi tốt nhất cho việc phát triền ở thị trƣờng nƣớc ngoài thông qua việc tận dụng các nguồn lực của đối tác. Do không phải tốn thời gian và khởi công các cơ sở mới của mình, bên cấp giấy Đối với một số các hình thức thâm nhập thị trƣờng khác, khi một công ty tiến lực của bên đƣợc cấp phép mà bên cấp phép có thể bỏ qua các giai đoạn đầu, nhanh đồng sử dụng giấy phép là một hình thức ít rủi ro hơn các hình thức khác khi thâm đồng cấp phép , công ty sẽ thu đƣợc một khoản tiền nhất định – chính là phí cấp phép nhất, khi đối tác kinh doanh không hiệu quả thì công ty sẽ vẫn không mất tiền cho hoạt các hình thức kinh doanh trên lĩnh vực ngoại thƣơng, thì khi có những biến động xấu trên thị trƣờng, công ty có thể kinh doanh thua lỗ, thậm chí phá sản. Hợp đồng sử dụng giấy phép có thể hỗ trợ cho các công ty thâm nhập vào các của nƣớc đối tác lại không cho phép các hoạt động đầu tƣ từ phía nƣớc ngoài hoặc chỉ cho phép đầu tƣ ở mức liên doanh thì việc công ty thực hiện các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng khác là không thể, mà chỉ có thể thực hiện thông qua các phƣơng thức Đây là một trong những lý do cơ bản cho việc thành lập hợp đồng và sau đó là cấp giấy phép về bí quyết sản xuất của nó cho hợp đồng liên doanh này. Hoặc nếu chúng ta xét ở một khía cạnh khác, đối với những thị trƣờng mà có những ngặt thì việc sử dụng các hình thức thâm nhập khác nhƣ các hình thức kinh doanh trên lĩnh vực ngoại thƣơng sẽ là không hiệu quả bằng việc sử dụng hợp đồng cấp đó, việc cấp phép cũng có nghĩa là công ty sẽ cho phép đối tác sản xuất trên lãnh thổ của chính họ, nhƣ vậy, công ty sẽ tránh đƣợc các khoản chi phí vận tải - mà rõ ràng Hợp đồng sử dụng giấy phép có thể giúp công ty hạn chế hiện tƣợng hàng hóa phép cho các công ty ở nƣớc ngoài để họ đƣa ra thị trƣờng các sản phẩm có mức giá Đó là điều mà các ngƣời chủ sẽ nhận đƣợc trong trƣờng hợp có các phiên bản lậu về đối với việc chống lại các hoạt động buôn bán lậu các sản phẩm trên thị trƣờng của họ. Do đó, để hạn chế hiện tƣợng giả mạo hàng hóa trên thị trƣờng nƣớc ngoài, các công ty có thể sử dụng hình thức thâm nhập thông qua hợp đồng sử dụng giấy điểm cơ bản của hợp đồng cấp phép là bên cấp phép rất khó kiểm soát hoạt động của bên đƣợc cấp phép; từ đó, nảy sinh ra 3 vấn đề cơ bản: việc sản xuất và kinh doanh các ngành hàng mà có quy mô sản xuất tối ƣu là lớn, trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trƣờng ở quốc gia A và quốc gia B là không đủ đáp ứng thì rõ ràng rằng việc cấp phép là không hiệu quả bằng việc công ty X đầu tƣ nhà máy kết hợp đồng cấp phép với công ty A ở Nhật Bản về công nghệ sản xuất sản phẩm a. Công ty Y (vốn là đối thủ cạnh tranh của công ty X) sau khi tính toán và lựa chọn thì việc sản xuất sản phẩm a tại thị trƣờng Trung Quốc sẽ rẻ hơn rất nhiều so với sản xuất phép là những công ty đặt tại những địa điểm sản xuất có lợi thế mà công ty X đã mất cũng có một công ty ở Trung Quốc có mong muốn đƣợc cấp phép quyền sử dụng công nghệ sản xuất sản phẩm a đối với công ty X nhƣng vấn đề là điều này không hoàn toàn Mặt khác, nếu không sử dụng hình thức thâm nhập thị trƣờng thông qua hợp đồng cấp phép mà công ty tiến hành đầu tƣ thì sẽ thành lập đƣợc các công ty con ở các Và việc lấy vốn của những công ty con ở những quốc gia kinh đồng cấp phép thì bên cấp phép sẽ không thể nào lấy vốn của bên đƣợc cấp phép này thƣờng không đƣợc ƣu tiên sử dụng đối với các công ty theo đuổi chiến lƣợc toàn cầu qua hợp đồng cấp phép bởi sẽ tốn kém rất nhiều chi phí và khó thành công với việc Thâm nhập thị trƣờng thông qua hợp đồng sử dụng giấy phép có thể tạo ra trao quyền sử dụng một tài sản có lợi thế cạnh tranh của họ cho một công ty khác. đạt trong việc sản xuất và tiêu thụ hàng hóa có sử dụng tài sản vô hình của công ty. Khi hợp đồng kết thúc, rất có thể bên mua giấy phép có khả năng sản xuất và bán các Thí dụ, tập đoàn RCA đã cấp giấy phép quyền sử dụng công nghệ TV màu của chóng đồng hóa công nghệ, cải thiện và sử dụng nó để tấn công vào thị trƣờng Mỹ. Bây giờ các công ty Nhật đã chiếm lĩnh đƣợc nhiều thị phần ở thị trƣờng Mỹ hơn là Tƣơng tự, trong năm 1989, cơ quan quốc hội Hoa Kỳ đã cho phép các công ty trở thành đối thủ cạnh tranh của Boeing trong thị trƣờng toàn cầu và thực tế này cũng Việc cấp phép quyền sử dụng các tài sản vô hình cho các đối tác khác nhau ở các quốc gia khác nhau đặt ra một vấn đề quan trọng cho công ty – đó là quản lý chất Việc không kiểm soát tốt chất lƣợng đầu ra của các đối tác sẽ khiến cho công ty Chẳng hạn, công ty X mua giấy phép độc quyền sử dụng các tài sản vô hình của công ty Y – có nghĩa là chỉ mỗi công ty X đƣợc phép độc quyền sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dựa trên công nghệ của công ty ở môt khu vực địa lý nhất định. Tuy nhiên, với những lý do nào đó, công ty X (bên đƣợc cấp phép) lại sản xuất ra những sản phẩm mà không nhƣ công ty Y (bên cấp phép) mong đợi và vì thế mà tiêu phép độc quyền nên công ty Y không thể bán trực tiếp các sản phẩm của mình trên thị trƣờng trên và cũng không thể ký hợp đồng sử dụng giấy phép với một công ty khác. Nhƣ vậy, với một sản phẩm tốt và một thị trƣờng sinh lợi thì cũng chƣa đủ để đảm bảo một nhà sản xuất nhƣ công ty Y thành công khi sử dụng hình thức này để thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài; đồng thời, việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng công nghệ của công ty Y mà không đạt tiêu chuẩn có thể làm mất đi danh tiếng Mâu thuẫn lợi ích giữa các bên có thể làm hoạt động kinh doanh không có hiệu Nhƣng vấn đề là bên đƣợc phép quan tâm không phải là doanh thu mà là lợi nhuận, và đặc biệt là trong những trƣờng hợp việc gia tăng lợi nhuận sẽ làm cho doanh thu không đạt đƣợc mức vốn khả năng có của nó – điều này có thể gây mâu thuẫn cho các bên. Hay mâu thuẫn cũng có thể xảy ra trong trƣờng hợp, mục tiêu của bên cấp phép là mục tiêu của bên cấp phép là gia tăng doanh số bán dựa trên gia tăng giá phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) đƣợc con ngƣời phát hiện ra. cứu, sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu công nghệ có ý nghĩa quyết định chất lƣợng,  Chuyển giao công nghệ: là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một Trƣờng hợp công nghệ là đối tƣợng đƣợc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải đƣợc thực hiện cùng với việc chuyển Phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận bao gồm: + Các quyền khác liên quan đến công nghệ đƣợc chuyển giao công hợp công nghệ là đối tƣợng đƣợc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ phải đƣợc thực hiện cùng với việc chuyển Hình dáng bên ngoài của sản phẩm là phần bên ngoài của sản phẩm mà có thể Theo phạm vi quyền của Bên nhận, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử + Hợp đồng độc quyền: Là hợp đồng mà theo đó, trong phạm vi và thời hạn SHCN, Bên chuyển quyền không đƣợc ký kết hợp đồng sử dụng đối tƣợng SHCN với bất kỳ Bên thứ ba nào và chỉ đƣợc sử dụng đối tƣợng SHCN đó nếu đƣợc sự cho phép + Hợp đồng không độc quyền: Là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời Theo Bên giao, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN + Hợp đồng thứ cấp: Là hợp đồng mà Bên giao là ngƣời đƣợc chuyển quyền sử dụng đối tƣợng SHCN và đƣợc chủ sở hữu công nghiệp cho phép chuyển quyền sử (1) Hợp đồng li-xăng là kết quả của chiến lƣợc kinh doanh và là điểm khởi đầu Các bên đều biết rõ mục tiêu kinh doanh của nhau và những yêu cầu pháp lý của một hợp đồng có tính ràng buộc và khả năng thực thi. (4) Hợp đồng li-xăng phụ thuộc vào sự tồn tại của các độc quyền, nhƣng có thể hợp đồng là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực đối với bên thứ ba. - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải đƣợc lập bằng văn bản, thể hiện đầy đủ - Hợp đồng chuyển quyền sử dụng có thể là một phần của hợp đồng khác (ví Điều k hoản về các Bên ký kết hợp đồng phải nêu rõ tên và địa chỉ đầy đủ của Bên giao và Bên nhận, tên và chức vụ của ngƣời đại diện cho mỗi Bên (nếu có). + Tên, ngày ký, số đăng ký (nếu có) và thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp trên- quyền sử dụng đƣợc cấp cho Bên giao và Bên giao đƣợc phép Điều khoản về phạm vi chuyển quyền sử dụng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn Giới hạn hành vi sử dụng mà Bên nhận đƣợc phép thực hiện (tất cả hay một số Phạm vi lãnh thổ mà tại đó Bên nhận đƣợc phép sử dụng đối tƣợng SHCN (một mà Bên nhận đƣợc phép sử dụng đối tƣợng SHCN (thuộc thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, hoặc thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng cấp phải thanh toán cho Bên giao để đƣợc sử dụng đối tƣợng SHCN theo các điều hiệu quả kinh tế (mà Bên nhận có thể thu đƣợc từ việc sử dụng đối tƣợng SHCN) và Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên cần thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên đối với nhau với điều kiện không trái với các quy định của pháp khoản về quyền và nghĩ vụ của mỗi Bên có thể bao gồm các nội dung sau đây: pháp cần thiết và phù hợp chống lại các hành vi xâm phạm quyền SHCN của Bên thứ phí chuyển quyền sử dụng cho Bên giao theo mức và phƣơng thức thanh toán đã đƣợc xuất theo sự chuyển quyền sử dụng (sự cho phép) của Bên giao và chỉ ra tên của Bên Nội dung này là bắt buộc trong trƣờng hợp chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng không đƣợc phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của Bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của Bên giao đối với đối tƣợng SHCN hoặc không nhằm để bảo vệ các quyền hợp đồng chuyển quyền sử dụng sang các vùng lãnh thổ mà Bên giao không nắm độc Hợp đồng có thể có thêm các điều khoản không trái với quy định của pháp luật điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng phù hợp với các quy định Giúp các doanh nghiệp và nhà nƣớc nhập khẩu đƣợc các công nghệ hiện đại và - Cải thiện và thích ứng công nghệ với điều kiện của nƣớc ta sở tại. nƣớc Châu á có khí hậu nhiệt đới và sử dụng những công nghệ trong môi trƣờng khắc giao công nghệ để sản xuất ở nƣớc sở tại là biện pháp tốt nhất để nắm đƣợc kiến thức - Những ràng buộc : Song song với việc giao công nghệ , bên cung cấp có thể giao công nghệ và các điều khoản của hợp đồng đó có một phạm vi khá rộng để có thể Bên nhận công nghệ có thể là ngƣời đầu tiên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của bên cung cấp trong nƣớc mình và thậm chí ở các nƣớc Họ chứng minh rằng họ làm chủ đƣợc công nghệ và sản xuất đƣợc các sản phẩm theo li-xăng của bên cung cấp, hoặc sử dụng các nhãn hàng hoá của bên cung cấp và các sản phẩm của họ. công nghệ là tạo ra đƣợc sự tiến bộ kỹ thuật và thƣơng mại đáng kể thông qua tiếp tiêu thụ sản phẩm của bên cung cấp còn mở ra một khả năng thƣơng mại mới cho bên Ngoài tiến bộ về thƣơng mại và kỹ thuật nói trên, sự hợp tác với bên cung cấp sẽ Khi thâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam, các doanh nghiệp nƣớc ngoài phải nghiên cứu rất kỹ môi trƣờng kinh doanh hiện tại của nƣớc ta, từ đó đƣa ra chiến lƣợc doanh và sử dụng các license, ở Việt Nam đang là vấn đề nóng bỏng, đƣợc các phƣơng tỷ lệ vi phạm của các nƣớc trong khu vực là 60% và chỉ số này của thế giới chỉ có Lý giải thế nào khi mà tỷ lệ vi phạm bản quyền của Việt Nam vẫn còn cao hơn sản lên đến hàng trăm tỷ đồng, vẫn không mua bản quyền mà thay vào đó là dùng qua đó phát hiện các DN đều có sai phạm về sử dụng bản quyền phần mềm bất hợp phạm, có tới hơn 80% là vi phạm của các doanh nghiệp có yếu tố nƣớc Sở hữu trí tuệ đã đƣợc công bố và có hiệu lực từ nhiều năm. giả, nhà xuất bản nhiều khi phải tốn công sức lẫn trí tuệ trong 5 năm để có thể ra đƣợc máy Honda (Nhật Bản) là một trong những xe máy nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Và và Trung Quốc sản xuất tung vào thị trƣờng Việt Nam với giá cả mềm hơn so với là biểu tƣợng thƣơng mại của sản phẩm do Công ty Hoá mỹ phẩm P/S sản xuất. nhà xƣởng và quyền sử dụng đất của phía Việt Nam đƣợc định giá chƣa đến 1 triệu quá trình phấn đấu đầu tƣ công sức (vô hình) của cả một tập thể nhà máy đƣa một sản phẩm từ khi chƣa có chỗ đứng trên thị trƣờng trở thành một sản phẩm nổi tiếng chiếm Trên thị trƣờng giải trí và giới nghệ thuật nƣớc ta hiện nay cũng có nhiều điều hình độc quyền, các bộ phim đƣợc bán tràn lan trên thị trƣờng với cái giá phải gọi là các tác phẩm nghệ thuật nhƣ tranh ảnh, tài liệu, văn thơ…đã và đang có rất nhiều tiêu của các sản phẩm và dịch vụ nhƣợng quyền kinh doanh, trong đó một lợi thế chính là sự độc lập và tính linh hoạt Ngoài ra chi phí từ các vụ cấp phép kinh doanh cũng ít hơn so với trong cùng một ngành những thế bên cấp phép kinh doanh cũng không yêu cầu bên đƣợc cấp phép phải trả các khoản phí bản quyền định kỳ nhƣ bên nhƣợng lớn nhất đối với hình thức kinh doanh này là rất hiếm khi bạn nhận đƣợc sự hỗ trợ, vì toàn bộ hệ thống kinh doanh đƣợc của bên đƣợc nhƣợng quyền đang sử dụng đều Còn trong một việc cấp phép kinh doanh thì đó không những là công việc kinh doanh từ khâu thành lập công ty, quản lí, điều hành, tiếp thị và hạch toán để có thể thành hiệu bia thành công nhất và là một biểu tƣợng trong ngành công nghiệp bia trên thế  Heineken tại Việt Nam : Thƣơng hiệu bia Heineken chính thức có mặt ở Việt Nam vào năm 1991 và sản xuất vào năm 1993, và từ đó cho đến nay dòng sản phẩm Heineken là một trong những thƣơng hiệu bia nổi tiếng trên toàn thế giới xuất Vào thời gian đầu, nhà máy chỉ sản xuất bia cho thị trƣờng trong Nam. Chính sách đổi mới đã mở ra nhiều cơ hội đầu tƣ và giúp cho các nhãn hiệu lần đầu tiên bia Heineken đƣợc công ty Vietnam Brewery Limited (VBL) sản xuất ngay tại Việt Nam, dƣới hình thức liên doanh với công ty beer Việt Nam (VBL) là liên bia cao cấp trong tâm trí ngƣời dân Việt và đã có một chỗ đứng khá vững chắc trên thị Các thƣơng hiệu quốc tế khác còn có thể kể đến là San Miguel, thƣơng hiệu bia - Các sản phẩm còn lại trong top 10 có bia Saigon Lager, bia Larue, bia lon và bia Tại Việt Nam, Heineken đƣợc đƣa vào các dây chuyền sản xuất cực kỳ hiện đại châu Á đã thực sự gây một ấn tƣợng mạnh về quy mô sản xuất của Heineken tại Việt Những ký hiệu khác nhau in trên bao bì lon Heineken chính là một phần của quy trình giám sát chất lƣợng mà Heineken áp dụng cho tất cả các sản phẩm bia lon cả các sản phẩm Heineken hiện có mặt trên thị máy sản xuất bia Heineken của Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam tế ổn định của một trong những nhà sản xuất bia tốt nhất thế giới R&D: với mong muốn cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng và Heineken luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn những nhân sự cấp cao của công ty mình. nên sự thành công của thƣơng hiệu là tập trung cho các hoạt động xã hội, tài trợ thể - Các đối thủ cạnh tranh: sự gia nhập hàng loạt của các nhà máy bia nhỏ trong trong những nhà máy sản xuất bia lớn nhất thế giới và họ phải chia sẻ thị trƣờng với của các đối thủ cạnh tranh mới đối với Heineken là rất cao.  Tình hình sản xuất và kinh doanh bia ở Việt Nam những năm 1990 Về công nghệ sản xuất bia: Việt Nam đã có nhà máy sản xuất bia ở Hà Nội và Sài Bắt đầu từ năm 1990 các nhà máy quốc doanh đã đƣợc hiện đại hóa trang nhà máy thƣờng nhập toàn bộ dây truyền sản xuất của các nƣớc tiên tiến hoặc nhập một phần dây truyền phần còn lại sử dụng các trang thiết bị trong nƣớc sản xuất. Một số hãng bia nổi tiếng trên thế giới đã đầu tƣ vào Việt Nam nhƣ San Việt Nam. Để cạnh tranh trên thị trƣờng tiềm tàng đòi hỏi các hãng phải đầu tƣ công Điều này cũng thúc đẩy các công ty trong nƣớc phải có những điều Với Heineken đây là thời điểm xân nhập hợp lý và việc chọn lựa hình thức liên doanh là phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, cơ sở sản xuất cũng nhƣ công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn này đồng thời giảm bớt các rủi ro gặp phải nếu nhƣ đầu tƣ vào Việt Nam bị thất bại so với hình thức đầu tƣ 100% vốn và hợp đồng kinh Khi liên doanh với nhà máy bia Việt Nam – một công ty trong nƣớc thì Heineken sẽ tận dụng đƣợc nguồn nguyên liệu tại chỗ và sự thông thạo thị trƣờng nội địa, đồng thời sản phẩm của Heineken sẽ đƣợc ngƣời dân dễ đón nhận hơn và dễ dàng thể mở rộng phạm vi kinh tế mà không chi tiêu quá nhiều tiền và chờ đợi trong một Ngoài lãnh thổ kinh tế, một lợi thế của liên doanh là khả năng cung cấp cho Thƣơng hiệu bia Heineken chính thức có mặt ở Việt Nam vào năm 1991 và sản xuất vào năm 1993, và từ đó cho đến nay dòng sản phẩm này rất đƣợc ƣa chuộng đối với ngƣời tiêu thụ Việt Nam. Bằng chứng là tốc độ tăng trƣởng bia Heineken tại Việt chiếm 16.8% thi phần trong top 10 loại bia đƣợc tiêu thụ nhiều nhất tại thị trƣờng này. Tính đến năm 2010 Việt Nam đã là thị trƣờng tiêu thụ đứng thứ 3 trên thế giới sau Mỹ, Và dự kiến đến 2015 Việt Nam sẽ trở thành thị trƣờng tiêu thụ bia sự thành công của các doanh Heineken, đó là cả một quá trình dài và cuối cùng nó đã chinh đối thủ cạnh tranh và đã ấn định đƣợc hình ảnh loại bia cao cấp trong tâm trí khách Với chiến lƣợc định vị của mình trên thị trƣờng, Heineken đã rất thành công trong việc đƣa các ấn tƣợng tốt khó quên về sản phẩm công ty vào trong tâm trí khách chiến lƣợc định vị, góp phần tạo ra sự đặc sắc và khác biệt của nhãn hiệu bia cao Điều quan trọng hàng đầu khiến Heineken đƣợc công nhận là một “thương hiệu sản xuất ngay tại Việt Nam. Chất lƣợng bia tuyệt hảo luôn là tiêu chí hàng đầu của Và thành công của Heineken cũng bắt đầu từ chất lƣợng quốc tế ổn định của một trong những nhà sản xuất bia tốt nhất thế giới. hào trở thành nhà sản xuất bia đầu tiên trên thế giới đạt chứng chỉ ISO 9001:2000 và cũng là nhà sản xuất bia đầu tiên tại Việt Nam đƣợc chính thức công nhận bởi hệ đƣợc giải Rồng Vàng dành cho nhà sản xuất bia có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tốt nhất tại Men này đƣợc cất kỹ tại Thụy Sỹ và cung cấp cho 110 cơ sở sản xuất bia Heineken Heineken là một trong những nhà sản xuất bia đầu tiên xuất khẩu bia đóng ra thị trƣờng Việt Nam diện mạo mới của sản phẩm bia chai với những nét cải thị trƣờng Việt Nam hiện nay không có nhiều thƣơng hiệu sang trọng tạo ấn tƣợng vị thƣợng hạng của sản phẩm bia chai đã đƣợc gìn giữ trong suốt hơn 135 năm qua. cao cấp nhƣ: bar, vũ trƣờng, … và đƣợc sử dụng trong các sự kiện quan trọng do thấy đó là thu nhập trung bình của ngƣời tiêu dùng Việt Nam còn tƣơng đối thấp, trong khi mức giá của các dòng sản phẩm của bia Heineken đƣợc đánh giá là khá cao. gia đình trong đó sản phẩm bia lon rất đƣợc chuộng, dùng làm quà tặng cho đối tác, liên tục, đồng thời giá bán của các điểm kinh doanh mặt hàng này cũng chênh nhau rất đến các đại lý, còn giá bán trên thị trƣờng tăng giảm đều do cung cầu và các đại lý cửa Nhiều ngƣời cho rằng giá của Heineken nhƣ thế thì quá đắt và cũng có ý kiến Về việc định giá bán của Heineken trong thị trƣờng Việt Nam, các chuyên gia đã nghiên cứu và đƣa ra mức giá nhƣ vậy tuỳ vào thị trƣờng mục tiêu mà công ty VBL (liên doanh giữa Nhà máy bia Việt Nam và Tập đoàn APB) tung các sản phẩm của Heineken vào thị trƣờng bằng các chiến lƣợc xâm nhập ồ ạt hay bao phủ thị sử dụng các phƣơng pháp phân khúc thị trƣờng nhằm tìm cho mình những khúc thị chiến lƣợc phân phối phù hợp sẽ tác động rất lớn đến sự thành công của doanh nghiệp quán rƣợu và bar, Heineken có doanh thu cao thứ nhì trong số các bia lager chỉ sau 9 Trên thị trƣờng Việt Nam hiện nay có rất nhiều loại bia, nhiều nhà sản xuất nƣớc ngoài cũng đang có ý định xâm nhập phân khúc thị trƣờng bia cao và trung cấp vì vậy hiệu qua các hoạt động thiết thực và có ý nghĩa cho đến việc quan tâm đến thực hiện nhƣng đối với Heineken do có sức hút từ chất lƣợng bia đến kiểu dáng sang trọng và phải hãng bia nào cũng có, giúp cho khách hàng thể hiện đƣợc “cái tôi” của mình. của Heineken không đƣợc rầm rộ nhƣ trên thế giới, nhƣng mỗi lần xuất hiện thì có dịp cọ sát với các tên tuổi của thế giới, giúp khán giả thƣởng thức trực tiếp những lƣợng là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công cho bia Heineken tại mức trung bình của 160 nhà máy bia Heineken trên thế giới là 12,5 định thƣơng hiệu riêng của mình với các chủng loại sản phẩm có mẫu mã đẹp, Tóm lại, công cụ của Heineken đã và đang áp dụng tại Việt Nam đã đáp ứng một cách khá hiệu quả nhu cầu của khách hàng bằng sản phẩm - Ngoài ra còn có các nhà máy bia Đà Nẵng, Quảng Nam và Tiền Giang phục vụ sự gia tăng số ngƣời giàu có, nhất là trong thành phần trẻ, nhu cầu dùng bia ở Việt Trong khi các nhà máy liên tục đầu tƣ mở rộng sản xuất thì bia nhập khẩu cũng Với 1,1 tỷ lít bia đƣợc tiêu thụ, Sabeco không chỉ đứng đầu thị trƣờng Việt Nam mà còn vƣơn lên vị trí thứ 21 trong số các doanh nghiệp sản xuất bia hàng đầu thế giới và Top 3 các nhà sản xuất bia Đông Nam Á. Nằm trong top 10 sản phẩm bia đƣợc tiêu thụ nhiều nhất còn có sự góp mặt của sản phẩm tiêu thụ mạnh nhất thì có đến 5 sản phẩm thuộc VBL và 4 sản phẩm của Và khả năng đến năm 2015 Việt Nam sẽ trở thành thị trƣờng tiêu thụ bia đối thủ tham gia cuộc chơi cũng nhƣ năng lực sản xuất của các nhà máy bia hiện có. Những doanh nghiệp có thị phần lớn nhƣ VBL với Heineken phải có các đối sách phù Hiện nay, trên thị trƣờng bia Việt Nam đang xuất hiện nhiều loại bia nhập khẩu và các loại bia xuất xứ từ nƣớc ngoài đƣợc áp dụng công nghệ sản xuất tại Việt Nam; Các phƣơng thức thâm nhập thị trƣờng đã và đang đƣợc các quốc gia có nên những tìm hiểu về licensing và các hoạt động liên quan đến việc kinh doanh theo hình thức nhƣợng giấy phép cho thấy các doanh nghiệp nƣớc ngoài khi đầu tƣ vào Việt khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam vƣơn ra thế giới; 1. Chuyển quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tƣợng 2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp phải đƣợc thực hiện dƣới