Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p10

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p10

Thể loại: Vật lý
Lượt xem: 75,818Lượt tải: 5Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng điều chế tỷ lệ chất khí trong quá trình điều hòa p10', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

thæìa QT âæåüc sæí duûng âãø xaïc âënh nàng suáút laûnh cuía bäü xæí lyï khäng khê trong chæång 4. Khäng nãn nháöm láùn khi cho ràòng nhiãût thæìa QT chênh laì nàng suáút laûnh cuía bäü xæí lyï khäng khê . Täøng nhiãût thæìa cuía phoìng QT gäöm nhiãût hiãûn Qhf vaì nhiãût áøn Qwf cuía phoìng. - Täøng nhiãût hiãûn cuía phoìng : Qhf = Q1 + Q2 + Q3h + Q4h + Q5 + Q6 + Q7h + Q8 - Täøng nhiãût áøn cuía phoìng : Qwf = Q3w + Q4w + Q7w Nhæ âaî trçnh baìy åí trãn , træåìng håüp khäng gian khaío saït laì nhaì haìng thç bçnh quán mäùi ngæåìi cäüng thãm 20W do thæïc àn toaí ra , trong âoï 10W laì nhiãût hiãûn vaì 10w laì nhiãût áøn. 3.3 XAÏC ÂËNH LÆÅÜNG ÁØM THÆÌA WT 3.3.1 Læåüng áøm do ngæåìi toía ra W1 Læåüng áøm do ngæåìi toía ra âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc sau : W1 = n.gn , kg/s (3-43) n - Säú ngæåìi trong phoìng. gn - Læåüng áøm do 01 ngæåìi toía ra trong phoìng trong mäüt âån vë thåìi gian, kg/sì Læåüng áøm do 01 ngæåìi toaí ra gn phuû thuäüc vaìo cæåìng âäü lao âäüng vaì nhiãût âäü phoìng. Trë säú gn coï thãø tra cæïu theo baíng 3.16 dæåïi âáy : Baíng 3.16 : Læåüng áøm do ngæåìi toía ra, Nhiãût âäü khäng khê trong phoìng, oC Traûng thaïi lao âäüng 10 15 20 25 30 35 Treí em dæåïi 12 tuäøi 15 18 22 25 35 60 Ténh taûi 30 40 40 50 75 115 Lao âäüng trê hoüc (cå quan, træåìng hoüc) 30 40 75 105 140 180 Lao âäüng nheû 40 55 75 115 150 200 Lao âäüng trung bçnh 70 110 140 185 230 280 Lao âäüng nàûng 135 185 240 295 355 415 Phoìng àn, khaïch saûn 90 90 171 165 250 Vuî træåìng 160 160 200 305 465 3.3.2 Læåüng áøm bay håi tæì caïc saín pháøm W2 Khi âæa caïc saín pháøm æåït vaìo phoìng thç coï mäüt læåüng håi næåïc bäúc vaìo phoìng. Ngæåüc laûi nãúu âæa saín pháøm khä thç noï seî huït mäüt læåüng áøm. W2 = G2.(y1% - y2%)/100 kg/s (3-44) y1, y2 - Láön læåüt laì thuíy pháön cuía saín pháøm khi âæa vaìo vaì ra. g2 - Læu læåüng cuía saín pháøm , kg/s Thaình pháön áøm thæìa naìy chè coï trong cäng nghãûp 3.3.3 Læåüng áøm do bay håi âoaûn nhiãût tæì saìn áøm W3 48 Khi saìn bë æåït thç mäüt læåüng håi áøm tæì âoï coï thãø bäúc håi vaìo khäng khê laìm tàng âäü áøm cuía noï. Læåüng håi áøm âæåüc tênh nhæ sau : W3 = - tæ) kg/s (3-45) Fs - Diãûn têch saìn bë æåït, m2 tæ - Nhiãût âäü nhiãût kãú æåït æïng våïi traûng thaïi trong phoìng. Læåüng áøm do bay håi âoaûn nhiãût âæåüc tênh cho nåi thæåìng xuyãn nãön nhaì bë æåït nhæ åí khu nhaì giàût, nhaì bãúp, nhaì vãû sinh . Riãng nãön æåït do lau nhaì thæåìng nháút thåìi vaì khäng liãn tuûc, nãn khi tênh læu yï âãún âiãøm naìy. 3.3.4 Læåüng áøm do håi næåïc noïng mang vaìo W4 Khi trong phoìng coï roì rè håi noïng , vê duû nhæ håi tæì caïc näöi náúu, thç cáön phaíi tênh thãm læåüng håi áøm thoaït ra tæì caïc thiãút bë naìy. W4 = Gh (3-46) 3.3.5 Læåüng áøm thæìa WT Täøng táút caïc nguäön áøm toaí ra trong phoìng goüi laì læåüng áøm thæìa Nhiãût thæìa WT âæåüc sæí duûng âãø xaïc âënh nàng suáút laìm khä cuía thiãút bë xæí lyï khäng khê åí chæång 4. 3.4 KIÃØM TRA ÂOÜNG SÆÅNG TRÃN VAÏCH Nhæ âaî biãút khi nhiãût âäü vaïch tW tháúp hån nhiãût âäü âoüng sæång cuía khäng khê tiãúp xuïc våïi noï thç seî xaîy ra hiãûn tæåüng âoüng sæång trãn vaïch âoï. Tuy nhiãn do xaïc âënh nhiãût âäü vaïch khoï nãn ngæåìi ta quy âiãöu kiãûn âoüng sæång vãö daûng khaïc. * Vãö muìa heì : Muìa heì ta thæûc hiãûn chãú âäü âiãöu hoìa (laìm laûnh), nhiãût âäü bãn ngoaìi låïn hån nhiãût âäü bãn trong: Khi âoï tTW > tT > tTs , nhæ váûyvaïch trong khäng thãø xaîy ra hiãûn tæåüng âoüng sæång. Goüi tNs laì nhiãût âäü âoüng sæång vaïch ngoaìi ta coï âiãöu kiãûn âoüng sæång: tNs > tNW Theo phæång trçnh truyãön nhiãût ta coï k.(tN - tT) = αN.(tN - tNW) hay: k = α N.(tN - tNW)/ (tN - tT) Khi giaím tNW thç k tàng, khi giaím tåïi tNs thç trãn tæåìng âoüng sæång, khi âoï ta âæåüc giaï trë kmax kmax = α N.(tN - tNs )/ (tN - tT) Âiãöu kiãûn âoüng sæång âæåüc viãút laûi: kmax = α N.(tN - tNs )/ (tN - tT) > k (3-48) * Vãö muìa âäng : Vãö muìa âäng lyï luáûn tæång tæû trãn ta tháúy nãúu xaîy ra âäüng sæång thç chè coï thãø xaîy ra trãn vaïch tæåìng trong. Khi âoï âiãöu kiãûn âãø khäng âoüng sæång trãn vaïch trong laì: kmax = α T.(tT - tTs )/ (tT - tN) > k (3-49) * ***** skgWW (3-47) 4 THAÌNH LÁÛP VAÌ TÊNH TOAÏN CAÏC SÅ ÂÄÖ ÂIÃÖU HOAÌ KHÄNG KHÊ Thaình láûp så âäö âiãöu hoìa khäng khê laì xaïc âënh caïc quaï trçnh thay âäøi traûng thaïi cuía khäng khê trãn âäö thë I-d nhàòm muûc âêch xaïc âënh caïc kháu cáön xæí lyï vaì nàng suáút cuía noï âãø âaût âæåüc traûng thaïi khäng khê cáön thiãút træåïc khi cho thäøi vaìo phoìng. Så âäö âiãöu hoìa khäng khê âæåüc thaình láûp trãn cå såí : a) Âiãöu kiãûn khê háûu âëa phæång nåi làõp âàût cäng trçnh :tN vaì ϕN. b) Yãu cáöu vãö tiãûn nghi hoàûc cäng nghãû : tT vaì ϕT. c) Caïc kãút quaí tênh cán bàòng nhiãût : QT, WT, d) Thoía maîn âiãöu kiãûn vãû sinh: 1. Nhiãût âäü khäng khê træåïc khi thäøi vaìo phoìng khäng âæåüc quaï tháúp so våïi nhiãût âäü trong phoìng nhàòm traïnh gáy caím laûnh cho ngæåìi sæí duûng, cuû thãø nhæ sau : tV ≥ tT - a (4-1) - Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê thäøi tæì dæåïi lãn (miãûng thäøi âàût trong vuìng laìm viãûc) : a = 7 oC - Âäúi våïi hãû thäúng âiãöu hoaì khäng khê thäøi tæì trãn xuäúng : a = 10oC Nãúu âiãöu kiãûn vãû sinh khäng thoía maîn thç phaíi tiãún haình sáúy noïng khäng khê tåïi nhiãût âäü tV = tT - a thoaí maîn âiãöu kiãûn vãû sinh räöi cho thäøi vaìo phoìng. 2. Læåüng khê tæåi cáúp vaìo phoìng phaíi âaím baío âuí cho ngæåìi trong phoìng. LN = n.mk = n.ρk.Vk (4-2) trong âoï: n - Säú ngæåìi trong phoìng mk- Khäúi læåüng gioï tæåi cáön thiãút cung cáúp cho 01 ngæåìi trong mäüt âån vë thåìi gian, giåì . Vk - Læåüng khäng khê tæåi cáön cung cáúp cho mäüt ngæåìi trong mäüt âån vë thåìi gian, tra theo baíng 2-7, giåì. ρ - Khäúi læåüng riãng cuía khäng khê, ρ = 1,2 kg/m3. Tuy nhiãn læu læåüng gioï bäø sung khäng âæåüc nhoí hån 10% täøng læåüng gioï cung cáúp cho phoìng. 4.1 TÊNH TOAÏN CAÏC SÅ ÂÄÖ ÂIÃÖÌU HOAÌ KHÄNG KHÊ THEO ÂÄÖ THË I-d 4.1.1 Phæång trçnh tênh nàng suáút gioï Tæì caïc phæång trçnh cán bàòng nhiãût, áøm vaì cháút âäüc haûi ta xaïc âënh âæåüc phæång trçnh xaïc âënh nàng suáút gioï. - Nàng suáút gioï âãø thaíi nhiãût : Lq = QT/(IT -) (4-3) - Nàng suáút gioï âãø thaíi áøm: LW = WT/(dT - dV) (4-4) - Nàng suáút gioï âãø thaíi cháút âäüc haûi: Lz = GT/(zT - zV) ≈ GT/zT (4-5) Trong caïc cäng thæïc trãn T laì traûng thaïi khäng khê trong phoìng, V laì traûng thaïi khäng khê træåïc khi thäøi vaìo phoìng. Khi thiãút kãú hãû thäúng âiãöu hoaì thæåìng phaíi âaím baío 2 thäng säú nhiãût vaì áøm khäng âäøi theo yãu cáöu , tæïc laì phaíi thoía maîn âäöng thåìi 2 phæång trçnh cán bàòng nhiãût vaì áøm. Hay noïi caïch khaïc ta coï : LQ = Lw Suy ra Hay Âaûi læåüng εT goüi laì hãû säú goïc tia cuía quaï trçnh tæû thay âäøi traûng thaïi cuía khäng khê trong phoìng do nháûn nhiãût thæìa vaì áøm thæìa. Nhæ váûy âãø traûng thaïi cuía khäng khê trong phoìng khäng âäøi thç traûng thaïi khäng khê thäøi vaìo phoìng V(tV, ϕV) phaíi luän luän nàòm trãn âæåìng εT = QT/WT âi qua âiãøm T(tT, ϕT) 4.1.2 Caïc så âäö âiãöu hoaì khäng khê muìa heì 4.1.2.1. Så âäö thàóng Så âäö thàóng laì så âäö khäng coï taïi tuáön hoaìn khäng khê tæì phoìng vãö thiãút bë xæí lyï khäng khê. Trong så âäö naìy toaìn bäü khäng khê âæa vaìo thiãút bë xæí lyï khäng khê laì khäng khê tæåi. Så âäö thàóng âæåüc trçnh baìy trãn hçnh 4.1 Hçnh 4.1 : Så âäö nguyãn lyï vaì biãøu diãùn sæû thay âäøi traûng thaïi khäng khê trãn âäö thë I-d * Nguyãn lyï laìm viãûc: Khäng khê bãn ngoaìi tråìi coï traûng thaïi N(tN,ϕN) qua cæía láúy gioï coï van âiãöu chènh (1), âæåüc âæa vaìo buäöng xæí lyï nhiãût áøm (2), taûi âáy khäng khê âæåüc xæí lyï theo chæång trçnh âënh sàôn âãún mäüt traûng thaïi O nháút âënh naìo âoï vaì âæåüc quaût (3) váûn chuyãøn theo âæåìng äúng gioï (4) vaìo phoìng (6) qua caïc miãûng thäøi (5). Khäng khê taûi miãûng thäøi (5) coï traûng thaïi V sau khi vaìo phoìng nháûn nhiãût thæìa vaì áøm thæìa vaì tæû thay âäøi âãún traûng thaïi T(tT, ϕT) theo tia quaï trçnh εT = QT/WT . Sau âoï khäng khê âæåüc thaíi ra bãn ngoaìi qua caïc cæía thaíi (7). Så âäö thàóng âæåüc sæí duûng trong caïc træåìng håüp sau: - Khi kãnh gioï häöi quaï låïn viãûc thæûc hiãûn häöi gioï quaï täún keïm hoàûc khäng thæûc hiãûn âæåüc do khäng gian nhoí heûp . (4-7) (4-8) 51 V Tt =t -a Khi trong khäng gian âiãöu hoìa coï sinh ra nhiãöu cháút âäüc haûi, viãûc häöi gioï khäng coï låüi. Muìa heì næåïc ta nhiãût âäü vaì âäü áøm bãn ngoaìi phoìng thæåìng cao hån nhiãût âäü vaì âäü áøm trong phoìng. Vç thãú âiãøm N thæåìng nàòm bãn trãn phaíi cuía âiãøm T. * Xaïc âënh caïc caïc âiãøm nuït : Theo âäö thë biãøu thë quaï trçnh ta coï: - Quaï trçnh NO laì quaï trçnh xæí lyï khäng khê diãùn ra åí thiãút bë xæí lyï khäng khê. Traûng thaïi O cuäúi quaï trçnh xæí lyï khäng khê coï âäü áøm ϕo ≈ 95%. - Quaï trçnh OV laì quaï trçnh khäng khê nháûn nhiãût khi dáùn qua hãû thäúng âæåìng äúng. Quaï trçnh naìy khäng trao âäøi áøm, âoï laì quaï trçnh gia nhiãût âàóng dung áøm. Vç táút caí caïc âæåìng äúng dáùn khäng khê laûnh âãöu boüc caïch nhiãût nãn täøn tháút naìy khäng âaïng kãø. Thæûc tãú coï thãø coi V≡O - Quaï trçnh VT laì quaï trçnh khäng khê tæû thay âäøi traûng thaïi khi nháûn nhiãût thæìa vaì áøm thæìa nãn coï hãû säú goïc tia εVT = εT = QT/WT Tæì phán têch trãn ta coï thãø xaïc âënh caïc âiãøm nuït nhæ sau: - Xaïc âënh caïc âiãøm N(tN, ϕN), T(tT, ϕT) theo caïc thäng säú tênh toaïn ban âáöu. - Qua âiãøm T keí âæåìng ε = εT = QT/WT càõt âæåìng ϕo = 0,95 taûi O≡V - Näúi NO ta coï quaï trçnh xæí lyï khäng khê Cáön læu yï traûng thaïi thäøi vaìo V≡O phaíi âaím baío âiãöu kiãûn vãû sinh laì nhiãût âäü khäng âæåüc quaï tháúp so våïi nhiãût âäü trong phoìng âãø traïnh gáy caím laûnh cho ngæåìi sæí duûng. tV ≥ tT - a Nãúu khäng thoía maîn âiãöu kiãûn vãû sinh , thç phaíi gia nhiãût khäng khê tæì traûng thaïi O lãn traûng thaïi V thoaí maîn âiãöu kiãûn vãû sinh måïi thäøi vaìo phoìng , tæïc laì tV = tT - a (hçnh 4.2). Hçnh 4.2: Så âäö thàóng khi nhiãût âäü tV tháúp Trong træåìng håüp naìy caïc âiãøm O vaì V xaïc âënh laûi nhæ sau : - Âiãøm V laì giao cuía âæåìng ε = εT = QT/WT âê qua âiãøm T vaì âæåìng t = tT - a . - Âiãøm O laì giao cuía âæåìng thàóng âæïng (âàóng dung áøm) qua âiãøm V vaì âæåìng ϕo = 0,95. * Caïc thiãút bë chênh cuía quaï trçnh Âãø thæûc hiãûn âæåüc så âäö thàóng muìa heì cáön coï caïc thiãút bë chênh sau : Thiãút bë xæí lyï khäng khê, quaût cáúp gioï, bäü sáúy cáúp II, hãû thäúng kãnh cáúp gioï, miãûng thäøi. B¶ng 1-1: Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i phô thuéc nhiÖt ®é B¶ng 1-2: ¶nh h­ëng cña nhiÖt ®é ®Õn vi sinh vËt B¶ng 1-3. ChÕ ®é b¶o qu¶n rau qu¶ 1-4: ChÕ ®é b¶o qu¶n s¶n phÈm ®éng vËt B¶ng 1-5. C¸c th«ng sè vÒ ph­¬ng ph¸p kÕt 2-1: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n ®å hép rau qu¶ B¶ng 2-2: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n rau qu¶ 2-3: ChÕ ®é vµ thêi gian b¶o qu¶n TP ®«ng 2-4: C¸c øng dông cña panel c¸ch 2-1: KÕt cÊu kho l¹nh 2-2: CÊu t¹o tÊm panel c¸ch 2-3: Kho l¹nh b¶o qu¶n 1- Rivª; 2- Thanh nh«m gãc; 3- Thanh nhùa; 4- MiÕng che mèi 9- MiÕng ®Öm; 10- Kho¸ cam-lock; 11- N¾p nhùa che læ 2-5 : C¸c chi tiÕt l¾p ®Æt 2-5: Tiªu chuÈn chÊt t¶i cña c¸c lo¹i s¶n 2-6: HÖ sè sö dông diÖn 2-7: KÝch th­íc kho b¶o qu¶n tiªu 2-7: Con l­¬n th«ng giã kho 2-9: Mµn nhùa che cöa ra vµo vµ xuÊt nhËp hµng kho l¹ B¶ng 2-8: Kho¶ng c¸ch cùc tiÓu khi xÕp hµng trong kho 2-10: Bè trÝ kªnh giã trong kho 2-11: C¸ch x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña 2-9. HiÖu nhiÖt ®é d­ phô thuéc h­íng vµ tÝnh chÊt bÒ m B¶ng 2-14: Tû lÖ t¶i nhiÖt ®Ó chän m¸y nÐn H×nh 2-13: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng kho 2-16: C«ng suÊt l¹nh m¸y nÐn COPELAND, kW Ph¹m vi nhiÖt ®é trung b×nh – M«i chÊt R22 Ph¹m vi nhiÖt ®é thÊp – M«i chÊt R22 B¶ng 2-19: C«ng suÊt l¹nh m¸y nÐn trôc VÝt Grasso chñng lo H×nh 2-18: Dµn ng­ng kh«ng khÝ H×nh 2-19: CÊu t¹o dµn ng­ng kh«ng khÝ H×nh 2-20: Dµn l¹nh kh«ng khÝ 2-28: B¶ng th«ng sè kü thuËt cña dµn l¹nh 2-21: CÊu t¹o dµn l¹nh kh«ng khÝ 2-22: Côm m¸y nÐn - b×nh ng­ng, b×nh 3-1: Hµm l­îng t¹p chÊt trong n­íc ®¸ c«ng 3-2: ¶nh h­ëng cña t¹p chÊt ®Õn chÊt l­îng n­íc ®¸ B¶ng 3-3: Hµm l­îng cho phÐp cña c¸c chÊt trong n­íc Hµm l­îng tèi ®a B¶ng 3-4: C¸c líp c¸ch nhiÖt bÓ ®¸ c©y H×nh 3-2: KÕt cÊu c¸ch nhiÖt t­êng bÓ ®¸ H×nh 3-3: KÕt cÊu c¸ch nhiÖt nÒn bÓ 3-5: C¸c líp c¸ch nhiÖt nÒn bÓ ®¸ B¶ng 3-6: KÝch th­íc khu«n ®¸ H×nh 3-4: Linh ®¸ c©y 50 kg H×nh 3-5: BÕ trÝ bÓ ®¸ víi linh ®¸ 7 khu«n ®¸ B¶ng 3-7: Th«ng sè bÓ ®¸ H×nh 3-6: Dµn l¹nh 3-7: CÊu t¹o dµn l¹nh x­¬ng c¸ H×nh 3-8: B×nh t¸ch gi÷ møc – t¸ch 3-9: M¸y nÐn l¹nh MYCOM 1- Dao c¾t ®¸; 2- V¸ch 2 líp; 3- Hép n­íc inox; 4- TÊm g¹t n H×nh 3-10: CÊu t¹o bªn trong cèi ®¸ v¶y 1- M¸y nÐn; 2- B×nh chøa CA; dµn ng­ng; 4- B×nh t¸ch dÇu; 5- H×nh 3-11: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh m¸y ®¸ 3-11: DiÖn tÝch yªu cÇu cña c¸c cèi ®¸ H×nh 3-13: C¸ch nhiÖt cèi ®¸ 3-13: Cèi ®¸ v¶y cña 4-1 : Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i cña men ph©n gi¶i mì 4-2: C¸c h»ng sè thùc 4-3. C¸c th«ng sè vÒ ph­¬ng ph¸p cÊp 4-4: KÝch th­íc kho cÊp ®«ng thùc tÕ B¶ng 4-5 : C¸c líp c¸ch nhiÖt panel trÇn, t­êng kho cÊp ®«n B¶ng 4-6: C¸c líp c¸ch nhiÖt nÒn kho cÊp 4-5: B×nh trung gian kiÓu n»m ngang R22 H×nh 4-6: B×nh t¸ch láng håi 4-9: C¸c líp c¸ch nhiÖt tñ cÊp 4-10: Sè l­îng c¸c tÊm l¾c B¶ng 4-12: DiÖn tÝch xung quanh cña tñ cÊp 4-12: CÊu t¹o b×nh trèng 4-13: Sè l­îng v¸ch ng¨n c¸c tñ ®«ng giã B¶ng 4-14: Th«ng sè kü thuËt tñ ®«ng giã H×nh 4-14: CÊu t¹o tñ ®«ng giã 250 4-15: C¸c líp c¸ch nhiÖt tñ ®«ng giã H×nh 4-16: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng cÊp ®«ng I.Q.F d¹ng 4-16: Buång cÊp ®«ng kiÓu xo¾n cña 4-19: Buång cÊp ®«ng I.Q.F cã b¨ng chuyÒn 4-17 Model: MSF-12 (D©y chuyÒn réng 4-18: Model: MSF-15 (D©y chuyÒn réng 4-19: Th«ng sè kü thuËt buång cÊp ®«ng I.Q.F d¹ng 4-20: Thêi gian cÊp ®«ng vµ hao hôt 4-21: Th«ng sè bußng cÊp ®«ng I.Q.F siªu tèc cña 4-22: NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong c¸c buång 4-23: C¸c líp c¸ch nhiÖt buång 4-23: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh m¸y nÐn Bitzer 2 c B¶ng 4-24 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn Bitzer – n = 1450 4-25 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn Bitzer – n = 1450 4-26 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn 2 cÊp MYCOM - R22 B¶ng 4-27 : N¨ng suÊt l¹nh m¸y nÐn 2 cÊp MYCOM – 5-1 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh nhµ m¸y bia H×nh 5-2 : B×nh bay h¬i lµm l¹nh 5-3: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ng­ng tô CO2 B¶ng 5-1: C¸c th«ng sè c¸c thiÕt bÞ ThiÕt bÞ B¶ng 5-2 :Th«ng sè c¸ch nhiÖt c¸c thiÕt bÞ H×nh 5-6 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh cña côm water 5-3: Th«ng sè nhiÖt cña côm chiller 5-3 : Th«ng sè kü thuËt FCU cña h·ng 5-8 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh tñ l¹nh gia 5-9 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh cña tñ l¹nh th­¬ng H×nh 5-10 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh ho¹t ®éng ë nhiÒu M¸y nÐn; 2- Dµn ng­ng; 3- B×nh chøa; 4- Läc Èm; 5- TB håi n H×nh 5-11 : S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng l¹nh cña xe t¶i 5-12: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng lµm l¹nh n­íc chÕ 5-4: NhiÖt l­îng qn(J/kg) phô thuéc nhiÖt ®é n­íc vµo H×nh 6-1 : B×nh ng­ng èng chïm n»m 6-2: Bè trÝ ®­êng n­íc tuÇn 6-9 : Dµn ng­ng kh«ng khÝ ®èi l­u tù 6-10 : Dµn ng­ng kh«ng khÝ ®èi c­ìng bøc B¶ng 6-1: HÖ sè truyÒn nhiÖt vµ mËt ®é dßng nhiÖt cña c¸c lo B¶ng 6-6 : HÖ sè hiÖu chØnh sè d·y èng Cz B¶ng 6-7: HÖ sè A H×nh 7-3: ThiÕt bÞ bay h¬i kiÓu 7-4: Dµn l¹nh x­¬ng c¸ H×nh 7-6: Dµn l¹nh ®èi l­u tù nhiªn cã 7-1 : HÖ sè truyÒn nhiÖt k vµ mËt ®é dßng nhiÖt c¸c dµn B¶ng 7-2: Giíi h¹n mËt ®é dßng nhiÖt, 7-3 : HÖ sè A