Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc Dân

Thể loại: Kinh tế học
Lượt xem: 23,813Lượt tải: 10Số trang: 39

Mô tả tài liệu

Chương 2 Tổng hợp thống kê trình bày về những nội dung chính như: phân tổ thống kê, một số phương pháp tổng hợp thống kê. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG 2 TỔNG HỢP THỐNG KÊ VD1 : Có số liệu về giá trị xuất khẩu của 30 doanh nghiệp công nghiệp Hà nội năm 2005 như sau. Trên cơ sở số liệu thu thập được hãy tổng hợp để đưa ra một số nhận xét chủ : triệu USD 27 49 34 40 50 25 34 20 30 35 45 28 46 30 25 58 25 38 26 28 36 32 24 36 60 25 33 28 46 25 Một số phương pháp tổng hợp thống kê Dữ liệu Thống kê Sắp xếp số đồ cành –lá (Stem & leaf bố tần TK Đồ thị TK A – Sắp xếp số liệu VD1 :Số liệu sau khi đã được sắp xếp Đ/v :triệu USD 20 25 28 33 36 46 24 25 28 34 38 49 25 26 30 34 40 50 25 27 30 35 45 58 25 28 32 36 46 60 A - Sắp xếp số liệu - Cách sắp xếp: - Tác dụng: - Hạn chế : B - Biểu đồ cành lá (dùng đối với số liệu định số liệu được chia thành 2 phần : phần thân và phần lá: + Phần thân xác định thứ bậc + Phần lá dùng để xác định tần số (đếm) VD: Dãy số liệu : 21 ; 24; 26; 27 ; 27 ; 30 ; 32 ; 41 (Tự tổng hợp VD1 bằng biểu đồ cành lá) 2 14677 3 02 4 1 26 C – Phân tổ thống kê I/ KN, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kê 1- KN : Là việc phân chia các đơn vị của tổng thể thống kê thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau trên cơ sở căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nhất định. 2 – Ý nghĩa của phân tổ thống kê - Được dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là điều tra không toàn bộ. - Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. - Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê. 3 - Nhiệm vụ của phân tổ thống kê - Phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các loại hình khác nhau. - Nghiên cứu kết cấu của hiện tượng - Nghiên cứu mối liên hệ giữa các tiêu – Tiêu thức phân tổ 1 – KN : Là tiêu thức được chọn làm căn cứ để phân tổ TK. 2 – Các nguyên tắc lựa chọn tiêu thức phân tổ - Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu - Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của đối tượng nghiên cứu - Căn cứ vào thời gian nghiên cứu - Căn cứ vào khả năng của đơn – Xác định số tổ và khoảng cách tổ 1 – TH1: Tiêu thức phân tổ có ít biểu hiện hoặc lượng biến của tiêu thức thay đổi ít. Cách xác định số tổ : Coi mỗi biểu hiện hoặc mỗi lượng biến là cơ sở hình thành một – Xác định số tổ 2 – TH2 : Tiêu thức phân tổ có nhiều biểu hiện hoặc lượng biến của tiêu thức thay đổi lớn. - Đối với tiêu thức có nhiều biểu hiện : Tiến hành ghép những biểu hiện tương tự nhau thành một tổ. - Đối với tiêu thức số lượng có lượng biến thay đổi lớn : Dựa trên QH lượng chất để phân tổ. VD : Điểm học tập của sinh viên chia thành : 8 – 10 : Giỏi 6 – 8 : Khá 5 – 6 : TB 3 – 5 : Kém < 3 : những TH này, mỗi tổ sẽ gồm 1 phạm vi lượng biến có 2 giới hạn rõ rệt. + Lượng biến nhỏ nhất của tổ làm cho tổ đó hình thành (xi min) gọi là giới hạn dưới của tổ. + Lượng biến lớn nhất của tổ mà vượt qua giới hạn đó sẽ chuyển sang tổ khác (xi max) gọi là giới hạn trên của tổ. Chênh lệch giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của tổ gọi là khoảng cách tổ (hi). hi = xi max – xi min - Nếu khoảng cách tổ bằng nhau h = (X max – X min) : n Chú ý : - Thực tế, khoảng cách tổ thường lấy số tròn nên khi tính h có thể điều chỉnh các trị số của lượng biến (Xmax, Xmin) trong CT tính khoảng cách tổ. - TH tổ thứ nhất hoặc tổ cuối cùng không có giới hạn dưới hoặc giới hạn trên thì 2 tổ đó gọi là tổ mở. IV – Dãy số phân phối 1 – KN : Là dãy số được tạo ra khi tiến hành phân chia các đơn vị của 1 hiện tượng KT-XH theo một tiêu thức nào đó. Các loại dãy số phân phối : - Dãy số thuộc tính - Dãy số lượng biến 2 - Cấu tạo : Dãy số phân phối gồm 2 thành phần: - Các biểu hiện hoặc các lượng biến của tiêu thức phân tổ (kí hiệu : xi). - Các tần số tương ứng với các biểu hiện hoặc các lượng biến của tiêu thức phân tổ (kí hiệu : fi). Tần số là số lần lặp lại của một biểu hiện hoặc một lượng biến nào đó hay chính là số đơn vị của tổng thể được phân phối vào mỗi tổ. 3 - Một số khái niệm khác a/ Tần suất (di) : Là tần số được biểu hiện bằng số tương đối (%, lần). Ý nghĩa : Cho biết số đơn vị mỗi tổ chiếm bao nhiêu % trong toàn bộ tổng di tính bằng lần : ∑ di = 1 Nếu di tính bằng % : ∑ di = 100 b/ Tần số tích luỹ (Si) - Tần số tích luỹ tiến là tổng các tần số khi ta cộng dồn từ trên xuống. xi fi di / ∑ fi f2 / ∑ fi f3 / ∑ fi … fn / ∑ fi f1 f1 + f2 f1 + f2 + Tác dụng: (Đối với dãy số lượng biến) + TH không có khoảng cách tổ : Tần số tích lũy cho biết số đơn vị của tổng thể có lượng biến nhỏ hơn hoặc bằng lượng biến của tổ đó. VD : Phân tổ các hộ gia đình theo số người Số con (xi) Số hộ (fi) Si 0 10 10 1 30 40 2 30 70 3 15 85 4 10 95 >4 5 100 Si = 70 cho biết điều gì? + TH có khoảng cách tổ : Tần số tích luỹ phản ánh số đơn vị tổng thể có lượng biến nhỏ hơn giới hạn trên của tổ đó. VD : Phân tổ các hộ gia đình theo diện tích nhà ở : DT nhà (m2)(xi) Số hộ (fi) Si < 10 5 5 10 – 30 10 15 30 – 50 30 45 50 – 70 40 85 ≥ 70 15 100 Si = 85 cho biết điều gì? c/ Mật độ phân phối (Di) Mật độ phân phối là tỉ số giữa tần số (hoặc tần suất) với trị số khoảng cách tổ. Công h fD  VD : NSLĐ (chiếc) Số CN hi Di 30 – 40 30 10 3 40 – 50 50 10 5 50 – 70 80 20 4 70 – 75 35 5 7 KL : - Các bước cơ bản để tiến hành phân tổ giản đơn (phân tổ theo một tiêu thức). + Chọn tiêu thức phân tổ + Xác định số tổ (và khoảng cách tổ) + Sắp xếp các đơn vị vào các tổ tương ứng (XD dãy số phân phối). - Các bước cơ bản để phân tổ kết hợp (phân tổ theo nhiều tiêu thức) tương tự. D - Bảng TK và đồ thị TK I - Bảng thống kê 1 – KN : Là bảng trình bày các thông tin TK một cách có hệ thống, hợp lý, rõ ràng nhằm nêu lên những đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên Giá trị xuất khẩu một số MH của VN tháng hàng Lượng XK (1000 tấn) Giá trị XK (triệu USD) 1. Gạo 120 22 2. Cà phê 50 36 3. Cao su 35 26 4. Dầu thô 1340 292 5. Than đá 300 8 2 - Cấu thành bảng TK - Về hình thức : - Về nội dung : Gồm 2 phần + Phần chủ đề (chủ từ) + Phần giải thích (tân từ) 3- Yêu cầu khi xây dụng bảng TK - Qui mô bảng không nên quá lớn - Các tiêu đề, tiêu mục ghi chính xác, gọn, đầy đủ, dễ hiểu. - Các chỉ tiêu giải thích cần sắp xếp hợp lý, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Các chỉ tiêu có liên hệ với nhau nên sắp xếp gần nhau. - Có đơn vị tính cụ thể cho từng chỉ Cách ghi số liệu : Các ô trong bảng dùng để ghi số liệu, nhưng nếu không có số liệu thì dùng các kí hiệu qui ước sau: + Dấu gạch ngang (-) : Hiện tượng không có số liệu. + Dấu ba chấm (…) : Số liệu còn thiếu, sau này có thể bổ sung. + Dấu gạch chéo (x ) : Hiện tượng không liên quan đến chỉ tiêu, nếu viết số liệu vào ô đó sẽ không có ý - Đồ thị thống kê 1 - KN : Là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất qui ước các thông tin thống kê. SV lớp A và B BLớp Số SV – Tác dụng : Ứng dụng rộng rãi trong mọi công tác nhằm hình tượng hoá về hiện tượng nghiên cứu, cụ thể biểu hiện: + Sự phát triển của hiện tượng qua thời gian + Kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng + Tình hình thực hiện kế hoạch + Mối liên hệ giữa các hiện tượng …… 3 – Các loại đồ thị TK - Căn cứ theo nội dung phản ánh: + Đồ thị phát triển + Đồ thị kết cấu + Đồ thị liên hệ + Đồ thị so sánh + Đồ thị phân phối + Đồ thị hoàn thành kế Căn cứ vào hình thức biểu hiện: + Biểu đồ hình cột + Biểu đồ tượng hình (biểu hiện bằng các hình vẽ tượng trưng, dùng để tuyên truyền, cổ động…) + Biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ Đồ thị đường gấp khúc + Bản đồ thống kê 4 – Một số chú ý khi xây dựng đồ thị thống kê. - Lựa chọn loại đồ thị phù hợp với nội dung, tính chất của số liệu cần trình bày. - Xác định qui mô đồ thị cho thích hợp - Các thang đo tỷ lệ, độ rộng, quy ước màu sắc phải thống nhất, chính xác - Giải thích rõ ràng các ký hiệu, màu sắc qui ước dùng trong đồ nhận xét về cách trình bày sau, Hãy nhận xét về cách trình bày sau, cách nào tốt hơn?cách nào tốt hơn? Hãy nhận xét về cách trình bày sau, Hãy nhận xét về cách trình bày sau, cách nào tốt hơn?cách nào tốt tối tối thiểu Lương tối tối nhận xét về cách trình bày sau, Hãy nhận xét về cách trình bày sau, cách nào tốt hơn?cách nào tốt hơn? Hãy nhận xét về cách trình bày sau, Hãy nhận xét về cách trình bày sau, cách nào tốt hơn?cách nào tốt các quí Lương các quí Lương các quí Lương các quí Lương các quíLương các quíLương các quíLương các nhận xét về cách trình bày sau, Hãy nhận xét về cách trình bày sau, cách nào tốt hơn?cách nào tốt hơn? Hãy nhận xét về cách trình bày sau, Hãy nhận xét về cách trình bày sau, cách nào tốt hơn?cách nào tốt tháng Lương tập vận dụng chương 2 Có số liệu về doanh thu các ngày của một cửa hàng internet tháng 6/2005 như sau, hãy: - Tổng hợp số liệu dưới dạng đồ thị cành lá và NX - Phân tổ số liệu thành 4 tổ với khoảng cách bằng nhau. - Biểu diễn số liệu đã phân tổ bằng đồ thị. Đ/v : 400 520 520 700 490 450 550 400 350 540 500 660 360 550 600 300 550 460 450 580 380 490 500 590 360 560 550 550 490