Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Thể loại: Doanh nghiệp
Lượt xem: 85,712Lượt tải: 2Số trang: 18

Mô tả tài liệu

Quyết định 24/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Tóm tắt nội dung

QuyÕt bé tr­ëng bé giao th«ng vËn t¶i sè 05 th¸ng 11 n¨m 2004 ban hµnh quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ bé giao th«ng vËn t¶i Bé tr­ëng bé giao th«ng vËn t¶i C¨n cø NghÞ ®Þnh sè ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Giao th«ng vËn t¶i; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè ngµy 9/8/2004 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc, qu¶n lý tæng c«ng ty nhµ n­íc vµ chuyÓn tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con; C¨n cø Th«ng t­ sè ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ H­íng dÉn gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ ®Ò nghÞ cña c¸c «ng Vô tr­ëng Vô Tæ chøc c¸n bé, Vô tr­ëng Vô Tµi 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3: Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh Thanh tra Bé, Vô tr­ëng c¸c Vô, Côc tr­ëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh chÕ Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc bé giao th«ng vËn t¶i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn I Quy ®Þnh 1. §èi t­îng ¸p dông 1- Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ Th«ng t­ sè ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh ®­îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc (sau ®©y gäi t¾t lµ doanh nghiÖp) thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i, cô thÓ nh­ sau: a- C«ng ty nhµ n­íc (bao gåm c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, tæng c«ng ty nhµ n­íc); b- C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc (bao gåm c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn vµ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc cã hai thµnh viªn trë lªn); c- C«ng ty cæ phÇn nhµ n­íc; d- Doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc. 2- Quy chÕ nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i. §iÒu 2: Néi dung gi¸m s¸t cña chñ së h÷u vµ hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1- Néi dung gi¸m s¸t cña chñ së h÷u theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ gåm: a- ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh ViÖc thùc hiÖn môc tiªu, chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ dµi h¹n cña doanh ViÖc chÊp hµnh c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña chñ së h÷u, Héi ®ång qu¶n trÞ, §iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña chñ së h÷u liªn quan ®Õn quyÒn chñ së h÷u ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®èi víi doanh HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ gåm: a- Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ gåm: ®iÖn, than, dÇu khÝ, xi m¨ng th× ¸p dông chØ tiªu s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú. b- Lîi nhuËn thùc hiÖn vµ tû suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn trªn vèn nhµ n­íc. c- Nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n. d- T×nh h×nh chÊp hµnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ: thuÕ vµ c¸c kho¶n thu nép ng©n s¸ch, tÝn dông, b¶o hiÓm, b¶o vÖ m«i tr­êng, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n, kiÓm to¸n, chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o kh¸c. ®- T×nh h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. §iÒu 3. H×nh thøc gi¸m s¸t cña Bé Giao th«ng VËn t¶i víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp 1- C«ng t¸c gi¸m s¸t cña Bé Giao th«ng vËn t¶i víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u vµ lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu theo h×nh thøc gi¸m s¸t gi¸n tiÕp, b»ng c¸ch thùc hiÖn theo dâi vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, thèng kª vµ b¸o c¸o kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i mµ c¸c doanh nghiÖp nép cho Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2- Tr­êng hîp cÇn thiÕt Bé Giao th«ng vËn t¶i sÏ sö dông h×nh thøc gi¸m s¸t trùc tiÕp, b»ng c¸ch tæ chøc c¸c ®oµn kiÓm tra ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, n¾m b¾t t×nh h×nh trùc tiÕp t¹i doanh Giao th«ng vËn t¶i giao cho c¸c Vô tham m­u, Thanh tra Bé vµ c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t doanh nghiÖp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3- Bé Giao th«ng vËn t¶i cã thÓ sö dông c¸c c«ng ty t­ vÊn nh­ c«ng ty t­ vÊn tµi chÝnh kÕ to¸n, thuÕ, c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp, c«ng ty ®¸nh gi¸ tµi s¶n,… ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp. Khi Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh sö dông c«ng ty t­ vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp th× Tæng gi¸m ®èc ( Gi¸m ®èc) doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ký hîp ®ång vµ tr¶ kinh phÝ cho c«ng ty t­ vÊn theo quy 4. Tr¸ch nhiÖm cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh 1- Doanh nghiÖp vµ ng­êi l·nh ®¹o doanh nghiÖp thùc hiÖn qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 2- Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ng­êi thµnh lËp c«ng ty nhµ n­íc, tr­íc ng­êi bæ nhiÖm vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty nhµ n­íc. 3- Tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ hîp lÖ cña c¸c sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c cña doanh 5. KiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 1- B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i b¾t buéc ph¶i ®­îc doanh nghiÖp kiÓm to¸n (lµ doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ) thùc hiÖn kiÓm to¸n. 2- C¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm thuª doanh nghiÖp kiÓm to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. C«ng t¸c kiÓm to¸n ph¶i ®­îc thùc hiÖn xong tr­íc th¸ng 5 cña n¨m sau kÕ II Gi¸m s¸t doanh 6. Doanh nghiÖp tù gi¸m s¸t 1- Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tù gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Néi dung tù gi¸m s¸t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n a, tiÕt 3.2, ®iÓm 3 Th«ng t­ sè ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh. 2- Ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm tù gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp theo c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n b, tiÕt 3.2, ®iÓm 3 Th«ng t­ sè ngµy 20/5/2004 cña Bé Tµi 7. Ph©n c«ng, ph©n cÊp trong viÖc thùc hiÖn gi¸m s¸t doanh nghiÖp víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u 1- Bé Giao th«ng vËn t¶i chÞu tr¸ch nhiÖm: a- Gi¸m s¸t theo néi dung quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b,c kho¶n 1 §iÒu 2 Ch­¬ng I Quy chÕ nµy ®èi víi tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i; b- Gi¸m s¸t theo néi dung quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b,c,d kho¶n 1 §iÒu 2 Ch­¬ng I Quy chÕ nµy ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u. 2- Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ chÞu tr¸ch nhiÖm: a- Gi¸m s¸t theo néi dung quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b,c,d kho¶n 1 §iÒu 2 Ch­¬ng I Quy chÕ nµy ®èi víi c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn, c«ng ty nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ. b- §èi víi c«ng ty cæ phÇn nhµ n­íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc cã hai thµnh viªn trë lªn, c«ng ty cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi cña Nhµ n­íc mµ tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ ®Çu t­, gãp vèn th× Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ vµ c¸c cæ ®«ng hoÆc c¸c thµnh viªn gãp vèn kh¸c c¨n cø vµo §iÒu lÖ doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®Ó gi¸m s¸t doanh Côc tr­ëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Giao th«ng vËn t¶i: Côc tr­ëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t theo néi dung quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a,b,c kho¶n 1 §iÒu 2 Ch­¬ng I Quy chÕ nµy ®èi víi c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn trùc thuéc. 4- C«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn vµ c¸c thµnh viªn gãp vèn kh¸c cña doanh víi c¸c c«ng ty cæ phÇn nhµ n­íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc cã hai thµnh viªn trë lªn, c«ng ty cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp chi phèi cña Nhµ n­íc cßn l¹i th× c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp vµ cæ ®«ng hoÆc c¸c thµnh viªn gãp vèn kh¸c c¨n cø vµo §iÒu lÖ doanh nghiÖp, LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®Ó gi¸m s¸t doanh 8. Quy tr×nh gi¸m s¸t doanh nghiÖp víi t­ c¸ch lµ chñ së h÷u do Bé Giao th«ng vËn t¶i trùc tiÕp thùc hiÖn: §èi víi gi¸m s¸t gi¸n tiÕp: Bé Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i theo quy tr×nh sau: a- B­íc 1: Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp tiÕn hµnh lËp vµ nép Bé Giao th«ng vËn t¶i c¸c b¸o c¸o, tµi liÖu theo quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng IV Quy chÕ nµy. b- B­íc 2: Hµng n¨m c¨n cø kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña Bé Tµi chÝnh, kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c¸c b¸o c¸o cña doanh nghiÖp göi Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n, tæ Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè ngµy 08/7/2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i (sau ®©y gäi t¾t lµ tæ Gi¸m s¸t) phèi hîp víi c¸c Vô tham m­u cña Bé Giao th«ng vËn t¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh doanh nghiÖp ®èi víi tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp; ®ång thêi ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp tr×nh Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh. 2- §èi víi gi¸m s¸t trùc hiÖn theo c¸c quy ®inh hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra ®èi víi doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè ngµy 15/8/1998 cña ChÝnh III XÕp lo¹i doanh 9. Ph©n c«ng, ph©n cÊp trong viÖc thùc hiÖn xÕp lo¹i doanh nghiÖp 1- Bé Giao th«ng vËn t¶i: Hµng n¨m Bé Giao th«ng vËn t¶i c«ng bè, xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp sau: a- Tæng c«ng ty nhµ n­íc; b- C«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i; c- C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®­îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u; d- C«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi tõ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2- Côc tr­ëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vµ c«ng bè xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc, bao gåm: a- C«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp; b- C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn; c- C«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi tõ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc c¸c Côc, ®¬n vÞ sù Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ thÈm ®Þnh vµ c«ng bè xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con, bao gåm: C«ng ty nhµ n­íc h¹ch to¸n ®éc lËp; C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ; d- C¬ quan tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ. 4- ViÖc xÕp lo¹i tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c«ng ty mÑ ®­îc c«ng bè sau khi cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh; ®èi víi c«ng ty cæ phÇn hoÆc cã vèn gãp chi phèi cña c«ng ty nhµ n­íc ®­îc c«ng bè sau khi cã ý kiÕn cña §¹i héi ®ång cæ 10. Hå s¬ tr×nh Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ xÕp lo¹i doanh nghiÖp 1- C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÕp lo¹i cña doanh B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña doanh nghiÖp (®èi víi tæng c«ng ty vµ c«ng ty mÑ th× bao gåm c¶ b¸o c¸o tµi chÝnh cña toµn tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty thµnh viªn, c«ng ty con) ®· ®­îc kiÓm to¸n, kÌm theo b¸o c¸o kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n; 3- B¸o c¸o tù xÕp lo¹i cña doanh Ngoµi c¸c hå s¬ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu nµy, ®èi víi viÖc xÕp lo¹i tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ hå s¬ cßn ph¶i cã: a- QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ c«ng bè xÕp lo¹i doanh nghiÖp cho c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con, c¬ quan tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. b- B¸o c¸o gi¸m s¸t cña tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con. §iÒu 11. Quy tr×nh xÕp lo¹i doanh nghiÖp do Bé Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn: Bé Giao th«ng vËn t¶i thùc hiÖn xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu 9 Ch­¬ng III Quy chÕ nµy theo quy tr×nh sau: 1- B­íc 1: C¸c doanh nghiÖp tù xÕp lo¹i vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i theo quy ®Þnh sau: a- Trªn c¬ së sè liÖu kiÓm to¸n, sè liÖu b¸o c¸o cña c¸c doanh nghiÖp, b¶ng tù xÕp lo¹i cña doanh nghiÖp vµ h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t­ sè ngµy c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh vµ xÕp lo¹i doanh nghiÖp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con, ®ång thêi tù xÕp lo¹i ®èi víi toµn tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i chËm nhÊt vµo th¸ng 4 cña n¨m sau kÕ tiÕp. b- Trªn c¬ së sè liÖu kiÓm to¸n vµ h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh t¹i Th«ng t­ sè ngµy c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®­îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u, c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi tõ c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i tiÕn hµnh tù xÕp lo¹i vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i chËm nhÊt vµo th¸ng 4 cña n¨m sau kÕ tiÕp. 2- B­íc 2: Trªn c¬ së c¸c hå s¬ quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 vµ b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Tæ Gi¸m s¸t tæng hîp vµ dù kiÕn xÕp lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó b¸o c¸o Bé tr­ëng, ®ång thêi tham m­u v¨n b¶n ®Ó Bé tr­ëng ký göi Bé Tµi chÝnh ( ®èi víi Tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp), göi §¹i héi ®ång cæ ®«ng (®èi víi C«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi tõ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i) tham gia ý kiÕn. 3- B­íc 3: Sau khi cã ý kiÕn tham gia b»ng v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh, ý kiÕn tham gia cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Tæ Gi¸m s¸t tham m­u cho Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i c«ng bè xÕp lo¹i cho c¸c doanh IV ChÕ ®é B¸o c¸o §iÒu 12. B¸o c¸o lÇn ®Çu vµo ®Çu n¨m ChËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng 1 hµng n¨m c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®­îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u, c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi tõ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm göi Bé Giao th«ng vËn t¶i c¸c hå s¬ tµi liÖu, b¸o c¸o nh­ sau: 1- M« h×nh tæ chøc, qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ, doanh nghiÖp theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 1 kÌm theo; 2- §iÒu lÖ ho¹t ®éng, quy chÕ tµi chÝnh cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ (bao gåm tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con), doanh QuyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ: a- Môc tiªu, chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m kÕ ho¹ch cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ (bao gåm c¶ kÕ ho¹ch cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con), doanh tiªu, chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n cña tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ (bao gåm c¶ kÕ ho¹ch cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con), doanh 13. B¸o c¸o hµng quý 1- ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®­îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u, c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp chi phèi cña nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi tõ c¸c c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm göi Bé Giao th«ng vËn t¶i: a- B¶n sao c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña chñ së h÷u (®¹i diÖn chñ së h÷u), cña Héi ®ång qu¶n trÞ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp trong quý vµ b¸o c¸o vÒ kÕt qña thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña chñ së h÷u (®¹i diÖn chñ së h÷u), cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong quý tr­íc. b- B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh quý vµ t×nh h×nh tµi chÝnh theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 02 kÌm theo. c- B¸o c¸o t×nh h×nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh trong quý (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc), theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 05 kÌm theo. d- B¸o c¸o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. e- B¸o c¸o kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty, c«ng ty mÑ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con. 2- ChËm nhÊt 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quý c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i ( cã doanh nghiÖp trùc thuéc) cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i kÕt qu¶ gi¸m s¸t trong qóy cña c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp nªu t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 Ch­¬ng II Quy chÕ nµy. §iÒu 14. B¸o c¸o n¨m 1- B¸o c¸o cña doanh nhÊt vµo ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (riªng b¸o c¸o kiÓm to¸n cña doanh nghiÖp kiÓm to¸n vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh th× thêi h¹n chËm nhÊt vµo th¸ng 5 n¨m sau) c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n­íc mét thµnh viªn do Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc ®­îc ChÝnh phñ ñy quyÒn ph©n cÊp lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u cã tr¸ch nhiÖm göi Bé Giao th«ng vËn t¶i c¸c b¸o c¸o sau: a- B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu, chiÕn l­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n; kÕt qña thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña chñ së h÷u, cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong n¨m. B¸o c¸o cÇn ph©n tÝch vµ nªu râ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, tån t¹i vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc. b- B¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 02 kÌm theo. c- B¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh), B¸o c¸o kiÓm to¸n do doanh nghiÖp kiÓm to¸n thùc hiÖn vµ ph¸t hµnh vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp. d- B¸o c¸o t×nh h×nh ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n vµ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh trong n¨m (kÓ c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc), theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 05 kÌm theo. e- B¸o c¸o c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. f- B¸o c¸o t×nh h×nh xÕp lo¹i cña tæng c«ng ty ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 03 vµ b¸o c¸o tù xÕp lo¹i cña tõng doanh nghiÖp trùc thuéc theo mÉu t¹i Phô biÓu sè 04 kÌm theo. 2- B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c doanh Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ b¸o kÕt qu¶ gi¸m s¸t cña m×nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, c«ng ty con vµ göi vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i chËm nhÊt vµo 31 th¸ng 3 n¨m sau kÕ tiÕp. Trong ®ã cã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ng­êi ®iÒu hµnh, qu¶n lý doanh nghiÖp ®èi víi tõng ®¬n vÞ thµnh viªn, c«ng ty con vµ nªu râ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, tån t¹i vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc. b- Héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ ®iÒu hµnh qu¶n lý tæng c«ng ty, c«ng ty cña Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) vµ göi b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i chËm nhÊt vµo 31 th¸ng 3 n¨m sau kÕ tiÕp. Trong b¸o c¸o ph¶i nªu râ nh÷ng ­u ®iÓm, tån t¹i, khã kh¨n vµ kiÕn nghÞ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. 3- B¸o c¸o cña c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù ChËm nhÊt vµo ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau kÕ tiÕp c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i (cã doanh nghiÖp trùc thuéc) cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Giao th«ng vËn t¶i: - KÕt qu¶ gi¸m s¸t c¶ n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ m×nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp nªu t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 Ch­¬ng II Quy chÕ nµy. - TiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ toµn diÖn ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp vµ ng­êi ®iÒu hµnh, qu¶n lý doanh nghiÖp, nªu râ nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc ®èi víi tõng doanh nghiÖp trùc thuéc. b- ChËm nhÊt vµo th¸ng 4 n¨m sau Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i (cã doanh nghiÖp trùc thuéc) cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ xÕp lo¹i doanh nghiÖp theo sù ph©n c«ng, ph©n cÊp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 Ch­¬ng III Quy chÕ nµy. MÉu b¸o c¸o theo t¹i Phô biÓu sè 03 kÌm 15: N¬i nhËn b¸o c¸o TÊt c¶ c¸c tµi liÖu, b¸o c¸o nªu t¹i c¸c §iÒu 12, §iÒu 13, §iÒu 14 Ch­¬ng IV Quy chÕ nµy, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm göi vÒ Tæ Gi¸m s¸t ( qua Vô Tµi chÝnh) ®Ó tæng hîp b¸o c¸o theo quy 16: C¬ së d÷ liÖu vÒ doanh nghiÖp Bé Giao th«ng vËn t¶i sÏ ban hµnh hÖ thèng c¸c chØ tiªu vÒ doanh nghiÖp (cã QuyÕt ®Þnh riªng) lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ doanh nghiÖp phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng doanh nghiÖp cña Bé Giao th«ng vËn t¶i. Trªn c¬ së hÖ thèng c¸c chØ tiªu vÒ doanh nghiÖp do Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hµnh, c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin ®Çy ®ñ vµ ®Þnh kú b¸o c¸o vÒ Bé Giao th«ng vËn v tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 17. Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn 1- Tæ Gi¸m s¸t cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®«n ®èc, kiÓm tra, tæng hîp viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy ®Ó b¸o c¸o Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. 2- Côc tr­ëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc, c«ng ty mÑ, c«ng ty nhµ n­íc ®éc lËp cã Héi ®ång qu¶n trÞ thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm: a- Tæ chøc h­íng dÉn vµ qu¸n triÖt c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu ho¹t ®éng doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Õn tõng ®¬n vÞ thµnh viªn do m×nh qu¶n lý. b- Tæ chøc bé m¸y, bè trÝ ®ñ nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc thuéc quyÒn qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc do m×nh thùc hiÖn. 3- Trung t©m Tin häc x©y dùng hÖ thèng phÇn mÒm tin häc vµ triÓn khai ¸p dông thèng nhÊt tõ Bé Giao th«ng vËn t¶i ®Õn c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp nhËn c¸c b¸o c¸o vÒ c¬ së d÷ liÖu tõ c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp, doanh nghiÖp vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i nhanh chãng, an toµn vµ bÝ mËt. 4- C¸c Vô tham m­u cña Bé Giao th«ng vËn t¶i cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp vµ cung cÊp cho Tæ Gi¸m s¸t c¸c th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn doanh nghiÖp mµ do c¸c Vô ®· tham m­u tr×nh Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh. 5- Côc tr­ëng c¸c Côc qu¶n lý nhµ n­íc chuyªn ngµnh, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ c¸c doanh nghiÖp thuéc Bé Giao th«ng vËn t¶i c¨n cø c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ sù ph©n c«ng ph©n cÊp cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i tiÕn hµnh x©y dùng vµ ban hµnh quy tr×nh gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc ®¶m b¶o hiÖu qu¶. 6- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm ch­a hîp lý, cÇn bæ sung, söa ®æi, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt vÒ Bé Giao th«ng vËn t¶i ®Ó Bé Giao th«ng vËn t¶i nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung cho phï biÓu sè 1 B¸o c¸o vÒ c¬ cÊu tæ chøc (Ban hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) - Tªn Tæng c«ng ty ( C«ng ty): - §Þa chØ: - §iÖn tho¹i cña Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc): Cè ®Þnh, Di ®éng ;Fax: doanh nghiÖp, ®¬n vÞ §Þa chØ trô së nghÒ, nhiÖm vô tho¹i Gi¸m ®èc Sè ®¬n vÞ trùc thuéc Vèn nhµ n­íc Lao ®éng hiÖn c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp ty c«ng ty, XÝ nghiÖp… h¹ch to¸n phô C«ng ty TNHH 1 thµnh ty c«ng ty cæ phÇn cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty ( C«ng ty doanh nghiÖp, ®¬n vÞ §Þa chØ trô së nghÒ, nhiÖm vô tho¹i Gi¸m ®èc Sè ®¬n vÞ trùc thuéc Vèn nhµ n­íc Lao ®éng hiÖn c«ng ty Liªn doanh ty c«ng ty kh¸c cã vèn gãp, ®Çu t­ cña Tæng c«ng ty ( C«ng ty ®¬n vÞ sù nghiÖp ( bao gåm c¶ c¸c Ban qu¶n lý dù qu¶n lý dù lËp gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) ( Ký, ghi râ hä vµ ( Ký, ®ãng chó: 1/ Cét vèn nhµ n­íc, ®¬n vÞ b¸o c¸o nh­ sau: §èi víi C«ng ty nhµ n­íc, C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn lÊy theo nguån vèn kinh doanh ( m· sè 410 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) ; §èi víi C«ng ty kh¸c cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty (C«ng ty) lÊy theo gi¸ trÞ vèn cña Tæng c«ng ty (C«ng ty) ®Çu t­, gãp vèn vµo c¸c C«ng ty ®ã; §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp th× kh«ng cÇn b¸o c¸o chØ tiªu nµy. 2/ Cét lao ®éng lÊy theo sè lao ®éng cã hîp ®ång lao ®éng víi thêi h¹n tõ 1 n¨m trë lªn hiÖn ®ang cã biÓu sè 2 B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Tªn Tæng c«ng ty (C«ng tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch n¨m Thùc hiÖn quÝ Luü kÕ tõ ®Çu n¨m So s¸nh Ghi víi K.H n¨m SS cïng kú n¨m chØ tiªu vÒ s¶n trÞ tæng s¶n l­îng tiªu hiÖn vËt tiªu vÒ lao ®éng tiÒn lao ®éng hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm b¸o lao ®éng t¨ng trong lao ®éng gi¶m trong nhËp b×nh qu©n ®Çu quü l­¬ng thùc hiÖn trong chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ kinh doanh thu ( kh«ng thuÕ chi thùc hiÖn ( tr­íc thùc luü kÕ ®Õn thêi ®iÓm b¸o doanh nghiÖp doanh nghiÖp hoµ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch n¨m Thùc hiÖn quÝ Luü kÕ tõ ®Çu n¨m So s¸nh Ghi víi K.H n¨m So víi cïng kú n¨m doanh nghiÖp lç tiªu vÒ vèn vµ c«ng vèn nhµ nî ph¶i nî vay Ng©n tiÒn vay ng©n hµng trong tiÒn tr¶ ng©n hµng trong nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n ph¸t sinh ph¶i nép ng©n s¸ch trong tiªu tµi s¶n trÞ tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng trong nîp ph¶i ph¶i thu khã lËp gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) ( Ký, ghi râ hä vµ ( Ký, ®ãng chó: - ChØ tiªu vÒ hiÖn vËt (2/I) ®¬n vÞ tù ®­a ra c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó b¸o c¸o Bé GTVT ( vÝ dô nh­ khèi vËn t¶i lµ TKm, Cét kÕ ho¹ch n¨m: + ChØ tiªu nµo cã dÊu ( X ) th× kh«ng cÇn b¸o c¸o + ChØ tiªu nµo cã dÊu ( * ) th× lÊy sè d­ ®Çu kú trªn c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña ®¬n biÓu sè 3 b¸o c¸o xÕp lo¹i doanh nghiÖp cña Tæng c«ng ty, c¸c Côc, ®¬n vÞ sù hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Tªn Tæng c«ng ty ( Côc, ®¬n vÞ sù ®¬n vÞ trùc thu Doanh nghiÖp tù xÕp lo¹i ThÈm ®Þnh xÕp lo¹i cña TCTy, Côc, ®¬n vÞ sù thu Tû lÖ % trªn tæng doanh víi c¸c ®¬n vÞ trùc ty ty quan Tæng c«ng ty vµ khèi ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc céng doanh thu cña Tæng c«ng c«ng ty tù xÕp lo¹i: Ng­êi lËp ®¹o Tæng c«ng ty ( Côc, ®¬n vÞ sù ( Ký, ghi râ hä vµ tªn) ( Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: §èi víi c¸c Côc, ®¬n vÞ sù nghiÖp th× kh«ng b¸o c¸o chØ tiªu: Tæng céng doanh thu cña Tæng c«ng ty vµ chØ tiªu Tæng c«ng ty tù xÕp biÓu sè 4 b¸o c¸o xÕp lo¹i doanh nghiÖp cña doanh hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) Tªn Doanh nghiÖp tù xÕp lo¹i ThÈm ®Þnh cña c¬ quan cÊp tr­íc N¨m nay Tû lÖ ( %) ( n¨m nay/n¨m tiªu 1: Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c hoÆc s¶n l­îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú ( tiªu 2:- Lîi nhuËn thùc hiÖn Tû suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn trªn vèn nhµ n­íc ( tiªu 3: - Nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n ( Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n tiªu 4: T×nh h×nh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn tiªu 5: T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých do nhµ n­íc giao ( s¶n l­îng: tÊn, nghiÖp xÕp lo¹i X¸c nhËn cña c¬ quan cÊp trªn Ng­êi lËp ®èc doanh nghiÖp (Ký tªn, ®ãng dÊu) ( Ký, ghi râ hä vµ tªn) ( Ký tªn, ®ãng biÓu sè 5 B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t­ xdcb vµ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh (Ban hµnh kÌm theo Quy chÕ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­íc t¹i QuyÕt ®Þnh sè ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) §¬n vÞ: TriÖu dù ¸n ®Çu t­ XDCB, mua s¾m chñ ®Çu t­ Tæng møc ®Çu t­ C«ng suÊt thiÕt kÕ Thêi h¹n khëi trÞ thùc hiÖn ®Çu t­ Nguån vèn ®Çu t­ Nguån vèn vay ( nÕu sö dông vèn h×nh tr¶ nî vèn hiÖn trong kú b¸o c¸o Luü kÕ ®Õn kú b¸o c¸o §· gi¶i ng©n trong kú §· gi¶i ng©n luü kÕ ®Õn kú b¸o c¸o Thêi h¹n suÊt tÕ vay trong kú Luü kÕ ®· vay ®Õn kú b¸o c¸o Sè tiÒn ®· tr¶ trong kú Luü kÕ ®· tr¶ ®Õn kú b¸o c¸o D­ nî ®Õn kú b¸o c¸o Nî qu¸ h¹n ch­a tr¶ ¸n ¸n lËp gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) ( Ký, ghi râ hä vµ tªn) ( Ký, ®ãng chó: - C¸c chØ tiªu tõ cét11®Õn cét 18 chØ ghi khi dù ¸n cã sö dông nguån vèn vay ( kÓ c¶ vay ng¾n h¹n) - B¸o c¸o tÊt c¶ c¸c dù ¸n ®· vµ ®ang ®Çu t­ cña ®¬n vÞ ( kÓ c¶ c¸c dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc BOT, BT, BOO,…)