Tìm hiểu định tuyến và quá trình định tuyến phần 9

Tìm hiểu định tuyến và quá trình định tuyến phần 9

Thể loại: Quản trị mạng
Lượt xem: 8,511Lượt tải: 2Số trang: 6

Mô tả tài liệu

- Mục tiêu của router là thực hiện các việc sau: + Kiểm tra dữ liệu lớp 3 của gói nhận được .

Tóm tắt nội dung

348 H×nh 4.2.5.d. ë thêi ®iÓm nµy, trªn b¶ng chuyÓn m¹ch cña switch ch−a cã th«ng tin g× vÒ ®Þa chØ ®Ých lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y B. Do ®ã, switch chuyÓn frame ra tÊt c¶ c¸c port tõ port sè 3 lµ port nhËn frame vµo. H×nh 4.2.5.e. M¸y B nhËn ®−îc d÷ liÖu m¸y A göi cho nã, nã göi d÷ liÖu cña nã l¹i cho m¸y A 349 Lóc nµy, switch nhËn vµo tõ port sè 4 gãi d÷ liÖu cña m¸y B göi cho m¸y A. Còng b»ng c¸ch häc ®Þa chØ nguån trong frame nhËn vµo, switch sÏ ghi nhËn ®−îc vµo b¶ng chuyÓn m¹ch: ®Þa chØ MAC cña m¸y B lµ t−¬ng øng víi port sè 4. §Þa chØ ®Ých cña frame nµy lµ ®Þa chØ MAC cña m¸y A mµ swithc ®· häc tr−íc ®ã. Do ®ã, switch chØ chuyÓn frame ra port sè 3. 4.2.6. Thêi gian trÔ cña Ethernet switch. Thêi gian trÔ lµ kho¶ng thêi gian tõ lóc switch b¾t ®Çu nhËn frame cho ®Õn khi switch ®· chuyÓn hÕt frame ra port ®Ých. Thêi gian trÔ nµy phô thuéc vµo cÊu h×nh chuyÓn m¹ch vµ l−îng giao th«ng qua switch. Thêi gian trÔ ®−îc ®o ®¬n vÞ nhá h¬n gi©y. §èi víi thiÕt bÞ m¹ng ho¹t ®éng víi tèc ®é cao th× mçi mét nano gi©y (ns) trÔ h¬n lµ mét ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng m¹ng. 4.2.7. ChuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3. ChuyÓn m¹ch lµ tiÕn tr×nh nhËn frame vµo tõ mét cæng vµ chuyÓn frame ra mét cæng kh¸c. Router sö dông chuyÓn m¹ch Líp 3 ®Ó chuyÓn m¹ch c¸c gãi ®· ®−îc ®Þnh tuyÕn xong. Switch sö dông chuyÓn m¹ch Líp 2 ®Ó chuyÓn frame. Sù kh¸c nhau gi÷a chuyÓn m¹ch Líp 2 vµ Líp 3 lµ lo¹i th«ng tin n»m trong frame ®−îc sö dông ®Ó quyÕt ®Þnh chän cæng ra lµ kh¸c nhau. ChuyÓn m¹ch Líp 2 dùa trªn th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC. Cßn chuyÓn m¹ch Líp 3 th× dùa vµ ®Þa chØ líp M¹ng vÝ dô nh− ®Þa chØ IP. ChuyÓn m¹ch Líp 2 nh×n vµo ®Þa chØ MAC ®Ých trong phÇn header cña frame vµ chuyÓn frame ra ®óng port dùa theo th«ng tin vÒ ®Þa chØ MAC trªn b¶ng chuyÓn 350 m¹ch. B¶ng chuyÓn m¹ch ®−îc l−u trong bé nhí ®Þa chØ CAM (Content Memory). NÕu switch Líp 2 kh«ng biÕt ph¶i göi frame ra port nµo cô thÓ th× ®¬n gi¶n lµ nã qu¶ng b¸ frame ra tÊt c¶ c¸c port cña nã. Khi nhËn ®−îc gãi tr¶ lêi vÒ, switch sÏ ghi nhËn ®Þa chØ míi vµo CAM. ChuyÓn m¹ch Líp 3 lµ mét chøc n¨ng cña Líp M¹ng. ChuyÓn m¹ch Líp 3 kiÓm tra th«ng tin n»m trong phÇn header cña Líp 3 vµ dùa vµo ®Þa chØ IP trong ®ã ®Ó chuyÓn gãi. Dßng giao th«ng trong m¹ng chuyÓn m¹ch hay m¹ng ngang hµng hoµn toµn kh¸c víi dßng giao th«ng trong m¹ng ®Þnh tuyÕn hay m¹ng ph©n cÊp. Trong m¹ng ph©n cÊp, dßng giao th«ng ®−îc uyÓn chuyÓn h¬n trong m¹ng ngang hµng. H×nh 4.2.7.a. ChuyÓn m¹ch líp 2 351 H×nh 4.2.7.b. ChuyÓn m¹ch líp 3 4.2.8. ChuyÓn m¹ch ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng. ChuyÓn m¹ch LAN ®−îc ph©n lo¹i thµnh ®èi xøng vµ bÊt ®èi xøng dùa trªn b¶ng th«ng cña mçi Port trªn switch. ChuyÓn m¹ch ®èi xøng lµ chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c port cã cïng b¨ng th«ng. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng lµ chuyÓn m¹ch gi÷a c¸c port cã b¨ng th«ng kh¸c nhau, vÝ dô nh− gi÷a c¸c port 10 Mb/s vµ port 100 Mb/s. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng cho phÐp dµnh nhiÒu b¨ng th«ng h¬n cho port nèi vµo server ®Ó tr¸nh nghÏn m¹ch trªn ®−êng nµy khi cã nhiÒu client cïng truy cËp vµo server cïng mét lóc. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng cÇn ph¶i cã bé nhí ®Öm ®Ó gi÷ frame ®−îc liªn tôc gi÷a hai tèc ®é kh¸c nhau cña hai port. - ChuyÓn m¹ch gi÷a hai port cã cïng b¨ng th«ng (10/10 Mb/s hay 100/100 Mb/s). - Th«ng l−îng cµng t¨ng khi sè l−îng th«ng tin liªn l¹c ®ång thêi t¹i mét thêi ®iÓm cµng t¨ng. 352 H×nh 4.2.8.a . ChuyÓn m¹ch ®èi xøng. - ChuyÓn m¹ch gi÷a hai port kh«ng cïng b¨ng th«ng (10/100 Mb/s) - §ßi hái ph¶i cã bé nhí ®Öm. H×nh 4.2.8.b. ChuyÓn m¹ch bÊt ®èi xøng. 353 4.2.9. Bé ®Öm. switch sö dông bé ®Öm ®Ó gi÷ vµ chuyÓn frame. Bé ®Öm cßn ®−îc sö dông khi port ®Ých ®ang bËn. Cã hai lo¹i bé ®Öm cã thÓ sö dông ®Ó chuyÓn frame lµ bé ®Öm theo port vµ bé ®Öm chia sÎ. Trong bé ®Öm theo port, frame ®−îc l−u thµnh tõng hµng ®îi t−¬ng øng víi tõng port nhËn vµo. Sau ®ã frame chØ ®−îc chuyÓn sang hµng ®îi cña port ®Ých khi tÊt c¶ c¸c frame tr−íc nã trong hµng ®îi ®· ®−îc chuyÓn hÕt. Nh− vËy mét frame cã thÓ lµm cho tÊt c¶ c¸c frame cßn l¹i trong hµng ®îi ph¶i ho·n l¹i v× port ®Ých cña frame nµy ®ang bËn. Ngay c¶ khi port ®Ých ®ang trèng th× còng vÉn ph¶i chê mét kho¶ng thêi gian ®Ó chuyÓn hÕt frame ®ã. Bé ®Öm ®−îc chia sÎ ®Ó tÊt c¶ c¸c frame vµo chung mét bé nhí. TÊt c¶ c¸c port cña switch chia sÎ cïng mét bé ®Öm. Dung l−îng bé ®Öm ®−îc tù ®éng ph©n bæ theo nhu cÇu cña mçi port ë mçi thêi ®iÓm. Frame ®−îc tù ®éng ph©n bæ theo nhu cÇu cña mçi port ë mçi thêi ®iÓm. Frame trong bé ®Öm ®−îc tù ®éng ®−a ra port ph¸t. Nhê c¬ chÕ chia sÎ nµy, mét frame nhËn ®−îc tõ port nµy kh«ng cÇn ph¶i chuyÓn hµng ®îi ®Ó ph¸t ra port kh¸c. Switch gi÷ mét s¬ ®å cho biÕt frame nµo t−¬ng øng víi port nµo vµ s¬ ®å nµy sÏ ®−îc xo¸ ®i sau khi ®· truyÒn frame thµnh c«ng. Bé ®Öm ®−îc sö dông theo d¹ng chia sÎ. Do ®ã l−îng frame l−u trong bé ®Öm bÞ giíi h¹n bëi tæng dung l−îng cña bé cña bé ®Öm chø kh«ng phô thuéc vµo vïng ®Öm cña tõng port nh− d¹ng bé ®Öm theo port. Do ®ã frame lín cã thÓ chuyÓn ®i ®−îc vµ Ýt bÞ rít gãi h¬n. §iÒu nµy rÊt quan träng ®èi víi chuyÓn m¹ch bÊt ®ång bé v× frame ®−îc chuyÓn m¹ch gi÷a hai port cã tèc ®é kh¸c nhau. - Bé ®Öm theo port l−u c¸c frame theo hµng ®îi t−¬ng øng víi tõng port nhËn vµo. - Bé ®Öm chia sÎ l−u tÊt c¶ c¸c frame vµo chung mét bé nhí. TÊt c¶ c¸c port trªn switch chia sÎ cïng mét vïng nhí nµy. 4.2.10. Hai ph−¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch. Sau ®©y lµ hai ph−¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch dµnh cho frame: - NhËn vµo toµn bé frame xong råi míi b¾t ®Çu chuyÓn ®i. Switch ®äc ®Þa chØ nguån, ®Ých vµ läc frame nÕu cÇn tr−íc khi quyÕt ®Þnh chuyÓn frame ra. V× switch ph¶i nhËn xong toµn bé frame råi míi b¾t ®Çu tiÕn tr×nh chuyÓn