ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT TÂN KÝ - MÃ ĐỀ THI 132

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT TÂN KÝ - MÃ ĐỀ THI 132

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 47,891Lượt tải: 2Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2009 môn vật lý trường thpt tân ký - mã đề thi 132', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT TÂN THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2009 LẦN 1 MÔN VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc đề thi 132 Họ, tên thí báo . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( Từ câu 1 đến câu 40 ) Câu 1: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình q = Qocos(t + ). Tại thời điểm t = , ta có: A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0. B. Điện tích của tụ cực đại. C. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0. D. Năng lượng điện trường cực đại. Câu 2: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là A. s. B. s. C. s. D. s. Câu 3: Cho đoạn mạch gồm tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây. Điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha /3 so với cường độ dòng điện và lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng 100V, khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ điện và trên cuộn dây lần lượt là A. 100V; 200V B. 60V; 100V C. 200V; 100V D. 60V; 60V Câu 4: Cho một đoạn mạch xoay chiều RLC1​ mắc nối tiếp ( cuộn dây thuần cảm ). Biết tần số dòng điện là 50 Hz, R = 40 (), L = , C1 = . Muốn dòng điện trong mạch cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C1 một tụ điện có điện dung C2 bằng bao nhiêu và ghép thế nào? A. Ghép song song và C2 = B. Ghép nối tiếp và C2 = C. Ghép nối tiếp và C2 = D. Ghép song song và C2 = Câu 5: Một nguồn âm N phát âm đều theo mọi hướng. Tại điểm A cách N 10m có mức cường độ âm L0(dB) thì tại điểm B cách N 20m mức cường độ âm là A. (dB). B. L0 – 6(dB). C. (dB). D. L0 – 6: Hai âm phát ra từ hai nhạc cụ có cùng độ cao mà tai người nghe vẫn phân biệt được là vì chúng có A. pha dao động khác nhau .B. âm sắc khác nhau. C. biên độ khác nhau. D. tần số khác nhau. Câu 7: LÇn l​ît chiÕu vµo catèt cña mét tÕ bµo quang ®iÖn c¸c bøc x¹ ®iÖn tõ cã b​ưíc sãng 1=0/3.vµ 2=0/9; 0 lµ giíi h¹n quang ®iÖn cña kim lo¹i lµm catèt. Tû sè hiÖu ®iÖn thÕ h·m t​ư¬ng øng víi c¸c b​íc 1 vµ 2 lµ: A. U1/U2 =2. B. U1/U2= 1/4. Câu 8: Moät soùng cô hoïc truyeàn qua moät moâi tröôøng vaät chaát. Ñieàu naøo sau ñaây laø SAI? A. Caùc phaàn töû vaät chaát coù theå dao ñoäng cuøng phöông truyeàn soùng. B. Vaän toác dao ñoäng baèng vaän toác truyeàn soùng C. Caùc phaàn töû vaät chaát cuûa moâi tröôøng taïi nôi coù soùng truyeàn qua cuõng dao ñoäng. D. Caùc phaàn töû vaät chaát coù theå dao ñoäng vuoâng goùc phöông truyeàn 9: Một trong 2 khe của thí nghiệm của Iâng được làm mờ sao cho nó chỉ truyền ½ so với cường độ của khe còn lại. Kết quả là: A. vạch sáng trở nên sáng hơn và vạch tối thì tối hơn B. vạch tối sáng hơn và vạch sáng tối hơn C. vân giao thoa biến mất D. vân giao thoa tối đi Câu 10: Ngöôøi ta thöïc hieän thí nghieäm giao thoa aùnh saùng baèng hai khe Young caùch nhau 0,5mm vôùi aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng= 0,5m vaø quan saùt hieän töôïng treân maøn E caùch hai khe 2m. Beà roäng vuøng giao thoa quan saùt treân maøn laø 26mm vaø thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän trong nöôùc coù chieát suaát n= 4/3. Soá vaân saùng vaø vaân toái quan saùt ñöôïc treân maøn laø: A. 14 vaân toái, 13 vaân saùng B. 18 vaân toái, 19 vaân saùng C. 18 vaân toái, 17 vaân saùng D. 14 vaân toái, 15 vaân saùng Câu 11: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau 0,5 mm và được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng giữa M và N (MN vuông góc với các vân giao thoa, MN = 2 cm) người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là A. 0,4 µm B. 0,5 µm C. 0,7 µm D. 0,6 µm Câu 12: Mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L=10-4H. Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là . Biểu thức của dòng điện trong mạch là A. B. C. D. Câu 13: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là 2:3. Cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ là mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 60, tụ điện có điện dung C = . cuộn dây thuần cảm có cảm kháng L = , cuộn sơ cấp nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V và tần số 50Hz. Công suất toả nhiệt trên tải tiêu thụ là A. 180W. B. 26,7W. C. 90W. D. 135W. Câu 14: Chọn phương án sai . A. Các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ phát xạ khi bị phát xạ B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau là không giống nhau C. Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn tại của các chất D. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng lẽ trên nền tối Câu 15: Phát biểu nào là sai? A. Nguyên tắc hoạt động của tất cả các tế bào quang điện đều dựa trên hiện tượng quang dẫn. B. Điện trở của quang trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. C. Trong pin quang điện, quang năng biến đổi trực tiếp thành điện năng. D. Có một số tế bào quang điện hoạt động khi được kích thích bằng ánh sáng nhìn thấy. Câu 16: Cho ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu: R = 60; tuï C vaø cuoän daây thuaàn caûm L, UAB = 120V, f = 50 Hz. Khi thay ñoåi L coù moät giaù trò cuûa L = H thì hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây ñaït giaù trò cöïc ñaïi ULmax = 200V. Tính giaù trò cuûa C A. C = F. B. C = F. C. C = F. D. C = F. Câu 17: Khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 5 m. Một thuyền máy neáu đi ngược chiều sóng thì tần số va chạm của sóng vào thuyền là 4 Hz, coøn nếu đi xuôi chiều thì tần số va chạm là 2 Hz. Tính tốc độ truyền sóng, biết tốc độ của sóng lớn hơn tốc độ của 14m/s B. 15m/s C. 5m/s D. 13m/s Câu 18: Trong thÝ nghiÖm I©ng vÒ giao thoa ¸nh s¸ng, kho¶ng c¸ch tõ v©n s¸ng bËc 4 ®Õn v©n s¸ng bËc 5 ë hai bªn trung t©m lµ 13,5 mm. V©n tèi thø 3 (tÝnh tõ v©n s¸ng trung t©m) c¸ch v©n trung t©m lµ: A. 3,57 mm. B. 3,75 mm. C. 2,75 mm. D. 2,57 mm. Câu 19: Chieáu moät chuøm saùng traéng song song heïp (coi nhö moät tia saùng) töø khoâng khí vaøo moät beå nöôùc vôùi goùc tôùi baèng 450. Döôùi ñaùy beå coù moät göông phaúng ñaët song song vôùi maët nöôùc vaø maët phaûn xaï höôùng leân. Chuøm tia loù ra khoûi maët nöôùc sau khi phaûn xaï taïi göông laø A. Chuøm saùng song song coù maøu caàu voàng, phöông truøng vôùi tia tôùi. B. Chuøm saùng phaân kì coù maøu caàu voàng, tia tím leäch nhieàu nhaát, tia ñoû leäch ít nhaát. C. Chuøm saùng phaân kì coù maøu caàu voàng, tia tím leäch ít nhaát, tia ñoû leäch nhieàu nhaát D. Chuøm saùng song song coù maøu caàu voàng, phöông vuoâng goùc vôùi tia tôùi. Câu 20: Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A. số khối lượng. C. số số nơtrôn . Câu 21: Hạt nhân Ra phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi đó hạt nhân con tạo thành là: A. X. B. X. C. X. D. X. Câu 22: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa cã ph​¬ng tr×nh x = 5cos(4t + /3) (cm,s). tÝnh tèc ®é trung b×nh cña vËt trong kho¶ng thêi gian tÝnh tõ lóc b¾t ®Çu kh¶o s¸t dao ®éng ®Õn thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d​ư¬ng lÇn thø nhÊt. A. 6 cm/s B. 25,71 cm/s. C. 42,86 cm/s. D. 8,57 cm/s. Câu 23: Đặt hiệu điện thế u = U0 sinωt với ω , U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng A. 100 V. B. 220 V. C. 260 V D. 140 V. Câu 24: Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph​¬ng n»m ngang víi ph​¬ng tr×nh x= 4 cos10t ( cm, s). VËt nÆng cã khèi lưîng m= 100g. LÊy = 10. Lùc ®µn håi cùc ®¹i t¸c dông vµo vËt lµ: A. 2,5 N. B. 1,6 N. C. 4 N. D. 8 N. Câu 25: §Ó truyÒn ®i mét c«ng suÊt 100kW tõ m¸y ph¸t t¹o ra ®iÖn ¸p hiÖu dông 500V, Ng​​êi ta dïng m¸y biÕn ¸p ®Ó t¨ng thÕ lªn 20 lÇn tr​​íc khi t¶i ®i. ®iÖn trë d©y dÉn lµ 10,®é gi¶m thÕ trªn d©y dÉn lµ A. 200V B. 100V C. 125V D. 250V Câu 26: Không thể nhận biết tia hông ngoại bằng : A. Pin nhiệt điện B. Quang trở C. Tế bào quang điện D . Kính ảnh Câu 27: Trong các động cơ điện để nâng cao hệ số công suất thì A. ghép nối tiếp động cơ với một tụ điện B. ghép nối tiếp động cơ với một cuộn cảm C. ghép song song động cơ với một tụ điện D. ghép song song động cơ với một cuộn cảm Câu 28: Một vật dao động điều hoà mô tả bởi phương trình: x = 6cos(5t - /4) (cm). Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc -15 1/60 s B. 5/12 s C. 7/12 s D. 13/60 s Câu 29: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là: A. 2 (s). B. 1/3 (s). C. 3 (s). D. 6(s). Câu 30: Dòng điện ba pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu dây trung hoà bị đứt thì các bóng đèn A. có độ sáng tăng B. có độ sáng giảm C. không sáng D. có độ sáng không Câu 31: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Nếu tại một thời điểm nào đó vật đang có li độ x = 3cm và đang chuyển động theo chiều dương thì sau đó 0,25 s vật có li độ là A. -3cm. B. 4cm. C. - 4cm. D. 0. Câu 32: Biểu thức hiệu điện thế hai đầu một đoạn mạch: u = 200 cost (V). Tại thời điểm t, hiệu điện thế u = 100(V) và đang tăng. Hỏi vào thời điểm ( t + T/4 ), hiệu điện thế u bằng bao nhiêu? A. 100 V. B. -100 V C. 100 V. D. 100 V. Câu 33: Chieáu lieân tuïc moät chuøm tia töû ngoaïi coù böôùc soùng = 147nm vaøo moät quaû caàu baèng ñoàng coâ laäp veà ñieän. Sau moät thôøi gian nhaát ñònh ñieän theá cöïc ñaïi cuûa quaû caàu baèng 4V. Giôùi haïn quang ñieän cuûa ñoàng nhaän giaù trò naøo? (h= ; 310nm B. 350nm C. 240nm D. 280nm Câu 34: Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần? A. 4 lần B. 3 lần C. 2 lần D. 5 lần Câu 35: Điều là sai khi nói về mối quan hệ giữa điện trường và từ trường A. Điện trường của điện tích đứng yên có đương sức là đường cong kín B. Từ trường biến thiên càng nhanh làm điện trường sinh ra có tần số càng lớn C. Điện trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến từ trường biến thiên làm xuất hiện từ trường biến thiên Câu 36: Tụ điện trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ A. Điện dung của lớn hơn B. Điện dung của nhỏ hơn C. Điện dung của tụ không thay đổi ,còn thay đổi D. Điện dung của tụ không thay đổi ,còn thay đổi Câu 37: Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ngược pha nhau. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ A. không dao động B. dao động với biên độ cực đại C. dao động với biên độ cực tiểu D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại Câu 38: Mạch điện gồm một biến trở R `mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm .Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện aùp xoay chiều ổn định u = U0cos100t (V). Thay đổi R ta thấy với hai giá trị và thì mạch tiêu thụ công suất đều bằng 80 W, công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại bằng A. 250 W . B. 100 W . C. . D. W . Câu 39: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Sau 4,5 s kể từ thời điểm đầu tiên vật đi được đoạn đường: A. 18 cm B. 16 cm. C. 9 cm. D. 16,5 cm. Câu 40: Gi¶ sö nguyªn tö cña mét nguyªn tè chØ cã 6 møc n¨ng l​îng th× quang phæ cña nguyªn tè nµy cã nhiÒu nhÊt bao nhiªu v¹ch phæ? A. 15 B. 5 C. 14 D. 9 B. PHẦN RIÊNG ( Thí sinh chỉ chọn làm 1 trong 2 phần : Phần I hoặc Phần II ) Phần I . Theo chương trình cơ bản t ừ 41 đ ến 50 Câu 41: Cho phản ứng hạt nhân: Mg + X Na + X là hạt: A. B. + C. - D. p Câu 42: Mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có và cuộn cảm thuần. Biết giá trị cực đại của điện áp giữa hai đầu tụ điện là U0=12V. Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ điện bằng uc =8V năng lượng từ trường trong mạch bằng A. 43: Phát biểu nào sau đây không đúng? Sóng ánh sáng và sóng âm A. đều có tốc độ thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác. B. đều mang năng lượng. C. có tần số thay đổi khi lan truyền từ môi trường này sang môi trường khác. D. đều có thể gây ra các hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ. Câu 44: Cho moät ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu goàm 2 trong 3 phaàn töû R, cuoän daây thuaàn caûm L, hoaëc tuï C maéc noái tieáp. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch coù bieåu thöùc : u = 100 sin ( 100 t - /3 ) (V) ; i = 10 sin (100 t - /6) (A). Hai phaàn töû ñoù laø hai phaàn töû naøo? A. R vaø L B. R vaø L hoaëc L vaø C C. R vaø C D. L vaø C Câu 45: Mạch RLC nối tiếp mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U không đổi,tần số góc ω thay đổi .Khi ω = hoặc ω = ω2= thì công suất tiêu thụ của mạch là như nhau. Hỏi với giá trị nào của ω thì công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại? A. 46: Một sóng dừng được tạo ra bởi giao thoa của hai sóng chạy, tần số 300Hz, có khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng sóng là 0,75m. Vận tốc của các sóng chạy đó bằng A. 450m/s B. 200m/s C. 100m/s D. 47: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là A. . B. . C. . D. . Câu 48: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là a=1,5mm; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D=1,5m và nguồn sáng phát ra 2 bức xạ có và . Kích thước vùng giao thoa trên màn là 2cm ( chính giữa vùng giao thoa là vân sáng trung tâm). Số vân quan sát được trên màn là A. 61 B. 51 C. 72 D. 54 Câu 49: Trong một thí nghiệm về hiện tượng quang điện, người ta cho các electron quang điện bay vào một từ trường đều theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Khi đó bán kính lớn nhất của các quỹ đạo electron sẽ tăng khi A. tăng bước sóng của ánh sáng kích thích. B. tăng cường độ ánh sáng kích thích. C. giảm bước sóng của ánh sáng kích thích. D. giảm cường độ ánh sáng kích 50: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 6cos(πt +)cm. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc xuất phát đến lúc vật qua vị trí x = 3cm là: A. B. C. D. Phần II Ch ương trình nâng cao ( t ừ 51 đ ến 60 ) Câu 51: Một đĩa tròn có mômen quán tính I đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc . Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Nếu tốc độ góc của đĩa giảm đi 2 lần thì mômen động lượng và động năng quay của đĩa đối với trục quay lần lượt là A. giảm hai lần; giảm bốn lần. B. tăng bốn lần; tăng hai lần C. giảm hai lần; tăng bốn lần D. tăng hai lần; giảm hai lần. Câu 52: Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P phát âm có tần số không đổi. Khi P chuyển động với tốc độ 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên thì thu được âm có tần số 1207Hz, khi P chuyển động với tốc độ 20 m/s ra xa thiết bị T đứng yên thì thu được âm có tần số 1073Hz. Tần số âm do thiết bị P phát là A. 1120 Hz B. 1138 Hz. C. 1225 Hz. D. 1173 Hz. Câu 53: Một vật rắn có dạng hình cầu đặc đồng chất bán kính R = 0,5m quay đều quanh trục quay đi qua tâm với tốc độ góc bằng 50 rad/s. Động năng của vật rắn bằng 125J. Khối lượng của vật rắn nhận giá trị nào trong các giá trị sau: A. 1,5kg B. 1kg C. 0,5kg D. 2kg Câu 54: Một vật rắn quay nhanh dần đề từ trạng thái đứng yên quanh 1 trục cố định. Ở các thời điểm , tính từ lúc bắt đầu quay mômen động lượng của vật có giá trị lần lượt là ,.Nếu =4thì: A. = 2 B. = 4 C. = 4 D. = 2 Câu 55: Một cái thước đồng chất, tiết diện đều, khối lượng m, dài l dao động với biên độ nhỏ quanh trục nằm ngang đi qua một đầu thước. Chu kì dao động của thước là A. 2π. B. 2π. C. T=2π. D. 2π. Câu 56: Một người cảnh sát đứng bên lề đường, phát ra một tín hiệu có tần số 1000Hz về phía một ôtô đang chạy trên một đường thẳng với tốc độ 36km/h về phía người cảnh sát. Tín hiệu phản hồi mà người ấy nhận được sẽ có tần số xấp xỉ A. 777Hz B. 1059Hz C. 1029Hz D. 824Hz Câu 57: Giả sử f1 và f2 tương ứng với tần số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy Ban-me, f3 là tần số lớn nhất của dãy Pa-sen thì A. f1 = f2 + f3 . B. f3 = f1 + f2. C. f3 = D. f1 = f2 - f3. Câu 58: Tại điểm N cách nguồn âm một khoảng 3(m) có cường độ âm IN = Biết năng lượng âm không đổi khi truyền đi. Cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm một khoảng 6(m) là: A. 59: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T và biên độ A Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ. Trong khoảng thời gian t (0 < t T/2), quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi được lần lượt là Smax và Smin. Lựa chọn phương án đúng. A. Smax = Smin = 2A - Smax = Smin = 2A - Smax = Smin = Smax = Smin = 60: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang theo phương trình . Hệ số ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng ngang là = 0,1. Lấy gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Quãng đường mà vật đi được từ khi dao động theo phương trình trên đến khi dừng lại: A. s = 32 (cm) B. s = 16 (m) C. s = 16 (cm) D. s = HẾT Trang 3/5 - Mã đề thi 132