Báo cáo khoa học: "Một số khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án"

Báo cáo khoa học: "Một số khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án"

Thể loại: Báo cáo khoa học
Lượt xem: 50,676Lượt tải: 4Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Quản lý dự án cũng là một ngành khoa học quản lý song về bản chất nó có nhiều điểm khác biệt với quản lý chung. Bài báo này đề cập đến các định nghĩa và tính chất của dự án và quản lý dự án.

Tóm tắt nội dung

Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ dù ¸n vμ qu¶n lý dù ¸n ThS. Lª thanh h−¬ng ViÖn chiÕn l−îc vμ ph¸t triÓn GTVT Tãm t¾t: Qu¶n lý dù ¸n còng lμ mét ngμnh khoa häc qu¶n lý song vÒ b¶n chÊt nã cã nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt víi qu¶n lý chung. Bμi b¸o nμy ®Ò cËp ®Õn c¸c ®Þnh nghÜa vμ tÝnh chÊt cña dù ¸n vμ qu¶n lý dù ¸n. Project is also a science but in nature, it has some in with general This article mentions projects and project and of Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc hiÖn nay, ho¹t ®éng ®Çu t− ®ãng vai trß rÊt quan träng. §ã lµ mét vÊn ®Ò ®−îc quan t©m hµng ®Çu cña mäi ngµnh, mäi cÊp. §Ó c¸c dù ¸n ®Çu t− lu«n mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc, c¸c nhµ qu¶n lý dù ¸n tr−íc hÕt cÇn ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt chung cña dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n. §©y chÝnh lµ nguån gèc cña sù kh¸c biÖt gi÷a ho¹t ®éng qu¶n lý ®Çu t− víi c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh truyÒn thèng. i. mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n 1.1. Kh¸i niÖm Mét dù ¸n lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng phô thuéc lÉn nhau cña mét qu¸ tr×nh duy nhÊt dÉn ®Õn viÖc t¹o ra mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô ®−îc x¸c ®Þnh râ tr−íc nh»m ®¸p øng mét hoÆc mét sè môc ®Ých cô thÓ cã tÝnh thêi ®iÓm, trong mét hoµn c¶nh h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh, vËt t−, nh©n lùc vµ thêi gian. 1.2. TÝnh chÊt Mét dù ¸n th−êng ®−îc lµm râ b»ng mét quan hÖ gi÷a ng−êi cã yªu cÇu vµ ng−êi thùc hiÖn ®−îc cô thÓ hãa th«ng qua mét ñy nhiÖm (giao viÖc) hoÆc mét hîp ®ång. Ng−êi cã yªu cÇu lµ ng−êi mua hoÆc ng−êi sö dông s¶n phÈm hoÆc dÞch vô yªu cÇu ®ã. Hä cã thÓ lµ kh¸ch hµng hoÆc lµ l·nh ®¹o cÊp trªn. Ng−êi thùc hiÖn lµ ng−êi ®−îc ñy nhiÖm, mµ ng−êi cã yªu cÇu giao phã qu¶n lý viÖc thùc hiÖn dù ¸n cßn gäi lµ chñ nhiÖm dù ¸n. Ngoµi ng−êi cã yªu cÇu vµ chñ nhiÖm dù ¸n cßn cã nhiÒu t¸c nh©n kh¸c nh− ªkÝp thùc hiÖn dù ¸n, ng−êi cÊp vèn, c¸c nhµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chuyªn m«n vµ c¸c ®¹i diÖn cña c¸c lÜnh vùc kh¸c cña m«i tr−êng ¶nh h−ëng t¸c ®éng ®Õn dù ¸n. Bªn c¹nh b¶n chÊt riªng cña mçi mét dù ¸n, c¸c dù ¸n ®Òu cã nh÷ng tÝnh chÊt chung ph©n biÖt dù ¸n víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c cña con ng−êi ®ã lµ: - TÝnh míi, tÝnh duy nhÊt Nh×n chung nãi ®Õn mét dù ¸n lµ bao hµm viÖc lµm ra mét c¸i g× ®ã míi mµ nã ch−a tõng ®−îc lµm tr−íc ®©y b»ng cïng mét ph−¬ng ph¸p trong cïng mét bèi c¶nh hoµn toµn chÝnh x¸c nh− vËy. DÜ nhiªn lµ møc ®é míi, møc ®é duy nhÊt cña c¸c dù ¸n kh¸c nhau còng rÊt kh¸c nhau. TÝnh chÊt nµy lµ sù kh¸c nhau c¬ b¶n ph©n biÖt dù ¸n víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cã tÝnh chÊt lÆp ®i lÆp l¹i vµ liªn tôc theo mét ch−¬ng tr×nh chi tiÕt vµ ®−îc thiÕt lËp tr−íc. - TÝnh chÊt giíi h¹n vÒ thêi gian thùc hiÖn B¶n chÊt cña dù ¸n lµ t¹m thêi. Mét dù ¸n lu«n ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc thêi gian b¾t ®Çu vµ thêi gian kÕt thóc dù ¸n. Thêi gian cña dù ¸n cã thÓ lµ ng¾n (trong vµi tuÇn) còng cã thÓ lµ dµi (trong nhiÒu n¨m) tïy theo quy m« cña dù ¸n. TÝnh chÊt nµy dïng ®Ó ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm vÒ dù ¸n vµ ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh lµ mét kh¸i niÖm gièng víi dù ¸n song nã kh¸c víi dù ¸n ë mét sè ®iÓm cÇn chó ý: Mét ch−¬ng tr×nh nh×n chung bao gåm mét tËp hîp c¸c dù ¸n ®Òu nh»m ®¹t ®−îc mét môc tiªu tæng qu¸t chung. Ch−¬ng tr×nh cã thiªn h−íng nh»m ®¹t ®−îc mét môc tiªu nµo ®ã h¬n lµ nh»m thùc hiÖn mét s¶n phÈm ®Æc thï vµ th−êng cã thêi gian dµi h¬n. - BÞ gß bã trong nh÷ng rμng buéc nghiªm ngÆt Dù ¸n ®−îc thùc hiÖn lµ ®Ó tháa m·n kh¸ch hµng. Nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng ®−îc nhãm l¹i theo 4 lo¹i rµng buéc sau mµ dù ¸n ph¶i tu©n thñ: + C¸c yªu cÇu vÒ chøc n¨ng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. + C¸c ®Þnh møc vÒ chÊt l−îng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. + C¸c thêi h¹n bµn giao s¶n phÈm hoÆc dÞch vô. Chi phÝ cña dù ¸n. Møc ®é −u tiªn cña 4 nhãm rµng buéc nµy cña c¸c dù ¸n kh¸c nhau còng thay ®æi ®¸ng kÓ tïy theo sù ®ßi hái cÊp b¸ch cña mçi mét thêi ®iÓm B¶ng 1. Mèi quan hÖ gi÷a bèi c¶nh vμ rμng buéc −u tiªn cña dù ¸n Bèi c¶nh cña dù ¸n Rµng buéc −u tiªn - Bèi c¶nh kinh tÕ khã kh¨n - Chi phÝ cña dù ¸n - Tháa m·n kh¸ch hµng nh»m thµnh c«ng l©u dµi - ChÊt l−îng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô - Yªu cÇu khÈn cÊp, tÇm quan träng cña c¹nh tranh - Thêi h¹n - TÇm quan träng cña an toµn - HiÖu suÊt cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô - Mét chu kú sèng biÕn ®éng TÊt c¶ c¸c dù ¸n ®Òu cã mét chu kú sèng, nã b¾t ®Çu khi xuÊt hiÖn mét mong muèn hoÆc mét nhu cÇu cña ng−êi yªu cÇu vµ nÕu mäi viÖc hoµn thµnh tèt ®Ñp nã sÏ ®−îc kÕt thóc sau khi bµn giao cho ng−êi yªu cÇu nµy mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nh− lµ mét sù tháa m·n nhu cÇu cña hä. Chu kú cña dù ¸n bao gåm 4 giai ®o¹n: + Giai ®o¹n x¸c ®Þnh dù ¸n Trong giai ®o¹n nµy nhu cÇu ®−îc lµm râ, c¸c môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cô thÓ vµ vÒ tæng quan dù ¸n ®· ®−îc x¸c ®Þnh râ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô mµ nã ph¶i bµn giao, c¸c rµng buéc ph¶i tu©n theo vµ chiÕn l−îc thùc hiÖn. + Giai ®o¹n chuÈn bÞ thùc hiÖn Trong giai ®o¹n nµy néi dung cña dù ¸n ®−îc x¸c ®Þnh cô thÓ h¬n, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®−îc kh¼ng ®Þnh. Còng trong giai ®o¹n nµy kÕ ho¹ch chi tiÕt cña dù ¸n ®−îc lËp theo thêi gian, kú h¹n, c¸c nguån (vËt t−, nh©n lùc, thiÕt bÞ) vµ chi phÝ. §ång thêi c¸c chÝnh s¸ch vµ tr×nh tù qu¶n lý ®−îc x¸c ®Þnh, tæ chøc ®Êu thÇu, ký kÕt c¸c hîp ®ång. + Giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n Trong giai ®o¹n nµy s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®−îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®· lËp vµ phï hîp víi nh÷ng ®ßi hái cña ng−êi yªu cÇu. + Giai ®o¹n kÕt thóc dù ¸n Trong giai ®o¹n nµy s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®−îc cung cÊp cho ng−êi yªu cÇu, dù ¸n ®−îc ®¸nh gi¸ vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕt thóc qu¶n lý dù ¸n. Thêi gian X¸c ®Þnh dù ¸n ChuÈn bÞ thùc hiÖn dù ¸n KÕt thóc dù ¸n Chi phÝ Chi phÝ tÝch lòy H×nh 1. M« h×nh chung cña mét dù ¸n Nh×n vµo h×nh 1 ta thÊy møc ®é sö dông c¸c nguån (vËt t−, m¸y mãc, nh©n lùc) t¨ng dÇn dÇn vµ ®¹t cao nhÊt ë giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n, nã tû lÖ thuËn víi chi phÝ cña dù ¸n. Ba giai ®o¹n ®Çu nãi chung ®−îc kÕt thóc b»ng 1 quyÕt ®Þnh cña ng−êi yªu cÇu (chñ ®Çu t−). VÝ dô ng−êi yªu cÇu cã thÓ tõ chèi chÊp nhËn s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nh− thÕ vµo cuèi giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n nÕu nh− nã kh«ng ®¸p øng ®ßi hái cña hä. Chu kú sèng cña dù ¸n ®−îc coi lµ biÕn ®éng v× 4 giai ®o¹n rÊt kh¸c nhau. Chóng ®−îc ph©n biÖt b»ng b¶n chÊt c¸c ho¹t ®éng cña chóng còng nh− b»ng sè l−îng vµ lo¹i nguån mµ chóng ®ßi hái. VÝ dô giai ®o¹n x¸c ®Þnh dù ¸n cÇn mét sè Ýt c¸c nhµ t¹o mÉu s¶n phÈm vµ c¸c nhµ chuyªn m«n kh¸c nhau, hä cã c¸c phiÕu giao viÖc hoÆc hîp ®ång lËp mét dù ¸n thÝch ®¸ng vµ kh¶ thi. Giai ®o¹n chuÈn bÞ thùc hiÖn, tr−íc hÕt cÇn c¸c nhµ kÕ ho¹ch vµ cßn cÇn c¸c chuyªn gia cña c¸c néi dung chi tiÕt cña dù ¸n, hä ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Cßn vÒ giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n th−êng ®ßi hái sè l−îng lín c¸c nguån, trong nhiÒu tr−êng hîp nã ®−îc giao toµn bé hoÆc mét phÇn cho c¸c nhµ thÇu phô th«ng qua c¸c hîp ®ång phô (B'). - Cã rÊt nhiÒu ng−êi tham gia dù ¸n cã nguån gèc kh¸c nhau. Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt quan träng nhÊt gi÷a mét ®¬n vÞ tæ chøc truyÒn thèng (vÝ dô: phßng, vô, trung t©m ...) vµ mét dù ¸n lµ nguån gèc cña nh÷ng ng−êi t¸c ®éng ®Õn dù ¸n. ThËt vËy chóng ta thÊy r»ng rÊt nhiÒu trong sè nh÷ng ng−êi tham gia dù ¸n hoÆc cã t¸c ®éng ®Õn dù ¸n ®Õn tõ nhiÒu ®¬n vÞ hoÆc c¸c tæ chøc kh¸c nhau. Trong nhiÒu dù ¸n nh÷ng ng−êi tham gia cã chuyªn m«n kh¸c nhau vµ v¨n hãa cña hä còng rÊt ®a d¹ng. TÝnh chÊt nµy cña dù ¸n dÉn ®Õn hai hËu qu¶ rÊt quan träng: + Ng−êi ta thÊy r»ng trong mét dù ¸n kh«ng dÔ dµng g× ®Ó c¸c bªn tham gia dù ¸n cã cïng chung quyÒn lîi, ®Þnh h−íng vµ môc tiªu. + Ng−êi phô tr¸ch dù ¸n nh×n chung cã rÊt Ýt quyÒn vÒ chñ ®éng sö dông c¸c nguån (vËt t−, nh©n lùc m¸y mãc) so víi l·nh ®¹o cña mét ®¬n vÞ truyÒn thèng. - Mét bèi c¶nh kh«ng æn ®Þnh (kh«ng ch¾c ch¾n) Víi tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt nh− trªn, toµn bé dù ¸n theo ®Þnh nghÜa chÞu mét bèi c¶nh kh«ng ch¾c ch¾n. §iÒu ®ã ®em ®Õn cho dù ¸n nh÷ng rñi ro, m¹o hiÓm. ChÝnh ®Æc tÝnh nµy ®ång thêi võa lµm chóng ta lo sî l¹i võa hÊp dÉn chóng ta. DÜ nhiªn lµ tÊt c¶ c¸c dù ¸n kh«ng chÞu cïng mét møc ®é kh«ng ch¾c ch¾n, nã tïy thuéc vµo: + TÇm cì cña dù ¸n + Møc ®é míi cña dù ¸n, cña c«ng nghÖ ®−îc sö dông + TÝnh chÆt chÏ cña c¸c rµng buéc vÒ hiÖu suÊt, chÊt l−îng, thêi gian vµ chi phÝ + TÝnh phøc t¹p vµ tÝnh kh«ng thÓ dù b¸o ®−îc cña m«i tr−êng cña dù ¸n + Sè l−îng c¸c lo¹i nguån kh¸c nhau. II. mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý dù ¸n 2.1. Kh¸i niÖm Qu¶n lý dù ¸n lµ nghÖ thuËt chØ ®¹o, ®iÒu phèi c¸c nguån nh©n lùc, thiÕt bÞ vµ vËt t− trong suèt chu kú cña mét dù ¸n b»ng viÖc sö dông c¸c kü thuËt qu¶n lý hiÖn ®¹i vµ thÝch hîp ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc ®Ých ®· ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc: - Quy m«, ph¹m vi cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô; - Chi phÝ; - Thêi h¹n; - ChÊt l−îng; - Tháa m·n kh¸ch hµng vµ c¸c bªn tham gia. 2.2. TÝnh chÊt Qu¶n lý dù ¸n ngµy nay ®· trë thµnh mét triÕt häc qu¶n lý riªng, ®¸p øng tèt bèi c¶nh cña c¸c tæ chøc hiÖn t¹i vµ t−¬ng lai vµ râ rµng lµ qu¶n lý dù ¸n ®−îc ph¸t triÓn cã söa ®æi tõ triÕt häc qu¶n lý truyÒn thèng. TriÕt häc míi vÒ qu¶n lý nµy bao gåm 3 yÕu tè c¬ b¶n vµ chóng t¸c ®éng qua l¹i víi nhau: - Mét v¨n ho¸ ®Æc biÖt V¨n ho¸ ë ®©y ®−îc hiÓu lµ tËp hîp c¸c gi¸ trÞ vÒ nhËn thøc, th¸i ®é, c¸ch øng xö cña mäi ng−êi tham gia dù ¸n. C¸c gi¸ trÞ chñ yÕu cña v¨n ho¸ qu¶n lý dù ¸n lµ: + Quan ®iÓm tháa m·n kh¸ch hµng + ¦u tiªn c¸c yªu cÇu cña dù ¸n. + Chó träng vµo nhiÖm vô vµ c¸c kÕt qu¶ + Më ra m«i tr−êng cña dù ¸n + S¸ng kiÕn, kh¶ n¨ng khèng chÕ rñi ro + Ph©n chia tr¸ch nhiÖm, quy tr¸ch nhiÖm râ rµng + TÝnh nghiªm kh¾c, chÆt chÏ; kû luËt tù gi¸c + N¨ng lùc yªu cÇu cña c¸c chøc danh tham gia dù ¸n + Tinh thÇn tËp thÓ, hîp t¸c + Bao dung ®èi víi c¸c vÊn ®Ò cßn nhËp nh»ng n−íc ®«i, kh«ng râ rµng, tr¸nh c¨ng th¼ng. §ã lµ mét v¨n ho¸ yªu cÇu rÊt cao, nã khuyÕn khÝch ®−îc mäi ng−êi trong dù ¸n. - Mét h×nh thøc tæ chøc ®Æc biÖt C¸c nguyªn t¾c tæ chøc chñ yÕu cña qu¶n lý dù ¸n hoµn toµn ®èi lËp víi qu¶n lý theo khuynh h−íng tæ chøc chØ ®¹o theo cÊp bËc, ph©n chia thµnh c¸c bé phËn riªng rÏ, quan liªu bµn giÊy. Mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý dù ¸n bao gåm c¸c yÕu tè sau: + Vai trß cña ng−êi hoµ nhËp c¸c bé phËn víi nhau: Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n + Mét ª kÝp cña dù ¸n gåm nhiÒu chuyªn m«n kh¸c nhau, nhiÒu ®¬n vÞ bé phËn + Mét cÊu tróc Ýt cÊp chØ ®¹o, qu¶n lý, cã tÝnh tæ chøc cao, linh ho¹t (thay ®æi lu«n) + Mét ph−¬ng thøc ho¹t ®éng mÒm dÎo + C¸c quan hÖ ngang cÊp (quan hÖ c¸c bªn theo chiÒu ngang) quan träng h¬n lµ c¸c quan hÖ cÊp trªn, cÊp d−íi (theo chiÒu däc) + Ph¶i cã c¸c c¬ chÕ ®Ó qu¶n lý hiÖu qu¶ c¸c mÆt ph©n giíi bªn trong vµ bªn ngoµi + Sù ph©n chia møc ®é ho¹t ®éng + C¸c hÖ thèng vµ c¸c qu¸ tr×nh ®¸p øng yªu cÇu cña dù ¸n. DÜ nhiªn nã lµ mét ph−¬ng thøc tæ chøc c¬ b¶n dùa trªn viÖc ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu cña dù ¸n vµ nã kh«ng thÓ ®−îc sö dông hiÖu qu¶ nÕu kh«ng cã mét v¨n ho¸ qu¶n lý dù ¸n m¹nh ë tÊt c¶ c¸c bé phËn cña dù ¸n. - Mét tËp hîp c¸c kü thuËt vμ c¸c c«ng cô Qu¶n lý dù ¸n ®· tr¶i qua thêi gian ®Õn nay ®· ®−îc trang bÞ mét tËp hîp c¸c kü thuËt vµ c«ng cô ®Æc biÖt ®Ó qu¶n lý mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n chu kú sèng cña c¸c dù ¸n. M« h×nh chung cña mét dù ¸n cã thÓ tr×nh bµy nh− sau: ë trung t©m cña m« h×nh trong h×nh vu«ng gåm 5 chøc n¨ng qu¶n lý truyÒn thèng. Ph−¬ng ph¸p qu¶n lý dù ¸n lµ ph©n nhá dù ¸n thµnh c¸c phÇn viÖc ngµy cµng ®¬n gi¶n h¬n. V× vËy, chøc n¨ng "qu¶n lý mÆt ph©n giíi" cña c¸c bé phËn cña dù ¸n ®−îc thªm vµo ®©y lµ mét chøc n¨ng quan träng, quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña dù ¸n, nã ®−îc xem nh− lµ mét yÕu tè chÝnh cña qu¶n lý dù ¸n. H×nh 2. S¬ ®å minh ho¹ c¸c chøc n¨ng cña qu¶n lý dù ¸n vμ m«i tr−êng cña nã C ¸c bªn tham gia dù ¸n * §Þa lý tù nhiªn * ChÝnh s¸ch * X· héi * Quy ®Þnh luËt lÖ * C«ng nghÖ * Kinh tÕ * V¨n ho¸ C¸c chøc n¨ng cña QLDA + LËp kÕ ho¹ch + Gi¸m s¸t + KiÓm tra + ChØ ®¹o + §iÒu phèi + Qu¶n lý mÆt ph©n tr − ê ng c ña d ù ¸n Tæ chøc bªn trong dù ¸n ChÊt l−îng Chi phÝ Ph¹m vi quy m« C¸c nguån bªn gian * Kh¸ch hµng * Ng−êi cÊp vèn * Nhµ cung cÊp * Nhµ thÇu phô * Ng−êi sö dông * C¸c nhãm g©y søc Ðp §èi t−îng cña c¸c chøc n¨ng qu¶n lý dù ¸n rÊt ®Æc thï, song cã thÓ ®−îc quy thµnh 4 tham sè lín lµ: Ph¹m vi - Thêi gian - Chi phÝ - ChÊt l−îng Ngoµi ra dù ̧ n bÞ ¶nh h−ëng rÊt lín bëi m«i tr−êng bªn trong vµ bªn ngoµi cña nã. ViÖn qu¶n lý dù ¸n ë Mü ®· ®−a ra mét cÊu tróc vÒ qu¶n lý dù ̧ n nh− sau: Qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý ph¹m vi Qu¶n lý chÊt lý thêi h¹n Qu¶n lý chi phÝ Qu¶n lý TT liªn l¹c Qu¶n lý cung øng Qu¶n lý nh©n lùc Qu¶n lý rñi ro C¸c qu¸ tr×nh hoµ Ë C¸c qu¸ tr×nh c¬ b¶n H×nh 3. S¬ ®å c¸c chu tr×nh qu¶n lý cña qu¶n lý dù ¸n Qu¶n lý dù ̧ n v× vËy bao gåm qu¶n lý ţ m qu ̧ tr×nh nµy trong suèt chu kú cña dù ¸n. Mçi mét qu ̧ tr×nh cã nh÷ng kü thuËt vµ c«ng cô riªng mµ ta cÇn ph¶i sö dông nã ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cña dù ̧ n. Trªn c¬ së n¾m v÷ng b¶n chÊt cña dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n c¸c nhµ khoa häc qu¶n lý dù ¸n nghiªn cøu ®Ò xuÊt mét tËp hîp c¸c kü thuËt vµ c«ng cô ®Æc biÖt sö dông cho mçi mét qu¸ tr×nh qu¶n lý cña qu¶n lý dù ¸n. DÜ nhiªn lµ tuú thuéc vµo b¶n chÊt vµ tÇm cì cña mçi dù ¸n mµ cã nh÷ng kü thuËt vµ c«ng cô phï hîp. Tuy nhiªn cho dï b¶n chÊt vµ tÇm cì cña dù ¸n lµ nh− thÕ nµo ®i n÷a th× viÖc sö dông c¸c kü thuËt vµ c«ng cô thÝch ®¸ng ch−a ph¶i lµ ®iÒu kiÖn ®ñ ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cña dù ¸n mµ cßn cÇn ph¶i cã mét ph−¬ng thøc tæ chøc vµ mét v¨n ho¸ thÝch hîp. ViÖc lùa chän mét ph−¬ng thøc tæ chøc vµ x©y dùng mét v¨n hãa thÝch hîp còng ph¶i trªn c¬ së n¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt ®Æc thï cña dù ¸n vµ qu¶n lý dù ¸n. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. Williamr. Duncan. A guide to the project body of project 1996. [2]. Gilles le beau et rierre menard. de projet, du Quebec a Montreal, 1997♦