Giáo trình: Lập trình hướng đối

Giáo trình: Lập trình hướng đối

Thể loại: Hệ điều hành
Lượt xem: 30,344Lượt tải: 2Số trang: 156

Mô tả tài liệu

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CH−¬NG 1 C¸C KH¸I NIÖM C¬ Së cña LËP TR×NH H−íNG §èI T−îNG Ch−¬ng 1 tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò sau: Th¶o luËn vÒ c¸ch tiÕp cËn h−íng ®èi t−îng, nh÷ng nh−îc ®iÓm cña lËp tr×nh truyÒn thèng vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng. C¸c kh¸i niÖm c¬ së cña ph−¬ng ph¸p h−íng ®èi t−îng: • §èi t−îng • Líp • Trõu t−îng hãa d÷ liÖu vµ bao gãi th«ng tin • KÕ thõa • T−¬ng øng béi • Liªn kÕt ®éng • TruyÒn th«ng b¸o C¸c b−íc...

Tóm tắt nội dung

Lập trình HĐT 1 CH−¬NG 1 C¸C KH¸I NIÖM C¬ Së cña LËP TR×NH H−íNG §èI T−îNG Ch−¬ng 1 tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò sau: Th¶o luËn vÒ c¸ch tiÕp cËn h−íng ®èi t−îng, nh÷ng nh−îc ®iÓm cña lËp tr×nh truyÒn thèng vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña lËp tr×nh h−íng ®èi kh¸i niÖm c¬ së cña ph−¬ng ph¸p h−íng ®èi t−îng: • §èi t−îng • Trõu t−îng hãa d÷ liÖu vµ bao gãi th«ng tin • T−¬ng øng béi • Liªn kÕt ®éng • TruyÒn th«ng b¸o C¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh theo h−íng ®èi t−îng C¸c −u ®iÓm cña lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng C¸c ng«n ng÷ h−íng ®èi t−îng Mét sè øng dông cña lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng TiÕp cËn h−íng ®èi t−îng Trong thÕ giíi thùc, chung quanh chóng ta lμ nh÷ng ®èi t−îng, ®ã lμ c¸c VÝ dô c¸c phßng trong mét c«ng ty kinh doanh ®−îc xem nh− nh÷ng ®èi t−îng. vÒ nh©n viªn, doanh sè b¸n hμng, hoÆc c¸c d÷ liÖu kh¸c cã liªn quan ®Õn bé phËn Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 2 Ch−¬ng tr×nh khã kiÓm so¸t vμ khã kh¨n trong viÖc bæ sung, n©ng cÊp ch−¬ng ch−¬ng tr×nh cã nhiÒu hμm/thñ tôc, §iÒu nμy sÏ lμm cho ch−¬ng tr×nh rÊt khã kiÓm so¸t, nhÊt lμ ®èi víi c¸c ch−¬ng tr×nh lín, phøc t¹p th× vÊn ®Ò cμng trë nªn khã kh¨n PDF Merge and Split Version - trình HĐT 3 dùng ch−¬ng c¨n b¶n cña ph−¬ng ph¸p LTH§T lμ thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh xoay ®ã khi cÇn thiÕt. 8. Ch−¬ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ theo c¸ch tiÕp cËn bottom-up (d−íi PDF Merge and Split Version - trình HĐT 4 HINH_CN cã thÓ ®−îc m« t¶ nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT PDF Merge and Split Version - trình HĐT 6 VÝ dô, líp CONGNHAN ch−¬ng tr×nh h−íng ®èi t−îng, mçi ®èi t−îng chØ tån t¹i trong thêi C¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh theo h−íng ®èi t−îng PDF Merge and Split Version - trình HĐT 7 C¸c −u ®iÓm cña lËp tr×nh h−íng ®èi t−îng ch−¬ng tr×nh an toμn kh«ng bÞ thay bëi nh÷ng ®o¹n ch−¬ng tr×nh ®−îc m« h×nh chi tiÕt vμ gÇn víi d¹ng cμi ®Æt h¬n. lín PDF Merge and Split Version - trình HĐT 8 C¸c ng«n ng÷ h−íng ®èi t−îng Tuy nhiªn, ®èi víi nh÷ng ch−¬ng tr×nh lín th× vÊn ®Ò lËp tr×nh sÏ trë nh÷ng ®Æc tÝnh sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 9 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 10 Ch−¬ng 2 Ch−¬ng 2 tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: Hµm t¶i béi PhÇn lín c¸c ch−¬ng Ch−¬ng tr×nh dÞch sÏ bá qua tÊt c¶ c¸c chó thÝch trong ch−¬ng PDF Merge and Split Version - trình HĐT 11 ®iÒu nμy g©y khã kh¨n trong viÖc kiÓm so¸t ch−¬ng tr×nh. VÝ dô 2.1 Ch−¬ng tr×nh sau ®©y nhËp mét d·y sè thùc råi s¾p xÕp theo thø tù for Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 12 C¸ch VÝ dô 2.2 Ch−¬ng tr×nh sau ®©y tÝnh sau tæng S = Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT for jmax=j; for if (j==0) puts(""); Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Co gia smax); char) cã thÓ dïng hμm cin.get nh− sau: • §Ó quy ®Þnh sè thùc ®−îc hiÓn thÞ ra mμn h×nh víi p ch÷ sè sau dÊu chÊm Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT VÝ dô 2.4 Ch−¬ng tr×nh sau cho phÐp nhËp mét danh s¸ch kh«ng qu¸ 100 thÝ Sau ®ã cin >> n; for cout << "\n Thi cout << "\n Ho ten:"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 16 for for cout<< "\n" << VÝ dô 2.5 Ch−¬ng tr×nh sau ®©y cho phÐp nhËp mét m¶ng thùc cÊp for Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 17 for if jmax=j; cout << "\n\n Mang da nhap"; cout << for cout << "\n\n"<< "Phan tu max:"<< "\n"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 18 VÝ dô: float *p = new float; //cÊp ph¸t bé nhí cho biÕn con trá p cã kiÓu int §o¹n ch−¬ng tr×nh sau minh häa cout<< “\n So phan tu : ”; cin>>n; p = new double[n] Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 19 struct TS TS *ts; thi sinh n = "; cin>>n; if (ts == NULL) cout << "\n Loi cap phat vung nho"; cout << "\n Thi sinh thu "<<i; cout<< "\n Ho ten"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 20 cout<< "tong diem:"; for if TS tg=ts[i]; cout << for cout << "\n" << Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 21 VÝ dô: int n = 10; Ch−¬ng tr×nh sÏ t¹o ra c¸c b¶n sao cña c¸c tham sè thùc sù trong lêi gäi hμm vμ Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 22 C¬ chÕ nμy rÊt tèt nÕu khi thùc hiÖn hμm trong ch−¬ng tr×nh kh«ng cÇn lμm thay ®æi khi thùc hiÖn hμm trong ch−¬ng lμm VÝ dô 2.7 Ch−¬ng tr×nh sau sÏ nhËp d·y sè thùc, s¾p xÕp d·y theo thø tù t¨ng Phan tu thu Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT nhap so phan tu N = "; cin>>n; struct TS Thi sinh"<<i; ho ten "; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 24 TS tg=ts1; ts1=ts2; ts2=tg; ; TS ts[100]; cin>>n; sach thi sinh \n"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 25 VÝ dô 2.9 Ch−¬ng tr×nh sau sÏ nhËp mét m¶ng thùc kÝch th−íc 20x20, in m¶ng void *x,int n,int &vtmin) Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Nhap so hang va so cot : "; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 27 VÝ dô 2.10 VÝ dô 2.11 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 28 KÕt qu¶ trªn mμn h×nh sÏ lμ : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 29 VÝ dô 2.12 void ht(char TAM",int n=5); <<dc; Tuy nhiªn hμm còng cã nh−îc ®iÓm lμ lμm lμ chËm tèc ®é thùc hiÖn ch−¬ng Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 30 VÝ dô 2.13 cout<<s; thay ®æi lêi gäi hμm b»ng mét ®o¹n ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô hμm. C¸ch lμm nμy sÏ t¨ng tèc ®é ch−¬ng tr×nh do kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c thao t¸c cã tÝnh thñ tôc khi gäi hμm nh−ng l¹i lμm t¨ng khèi l−îng bé nhí ch−¬ng tr×nh Kh«ng ph¶i khi gÆp tõ kho¸ inline lμ ch−¬ng tr×nh dÞch nhÊt thiÕt ph¶i xö lý Tõ kho¸ inline chØ lμ mét tõ kho¸ gîi ý cho ch−¬ng VÝ dô 2.14 Ch−ong tr×nh sau sö dông hμm inline ®Ó tÝnh chu vi vμ diÖn tÝch h×nh Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT So hinh chu nhat"; cin>>n; Nhap 2 canh cua hinh chu Hinh chu nhat thu dien tich "<<dt[i]; chu vi "<<cv[i]; VÝ dô 2.15 Mét c¸ch viÕt kh¸c cña ch−¬ng tr×nh trong vÝ dô 2.14 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT So hinh chu nhat"; cin>>n; Nhap 2 canh cua hinh chu Hinh chu nhat thu dien tich "<<dt[i]; chu vi "<<cv[i]; Hµm t¶i béi Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 33 void *x,int n); void *x,int n) int max(int *x,int n) Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 34 double *x,int n) int So phan tu nguyen n: "; Nhap day so nguyen: "; So phan tu so thuc: "; Nhap day so thuc: "; Max day so nguyen ="<<maxi; Max day so Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 35 Ch−¬ng tr×nh sau sÏ bÞ th«ng b¸o lçi khi biªn dÞch. VÝ dô 2.17 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 36 1. ViÕt ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y: - Ch−¬ng tr×nh cã sö dông to¸n tö new vμ ViÕt ch−¬ng tr×nh ®Ó s¾p xÕp mét m¶ng thùc hai chiÒu theo thø tù t¨ng 3. ViÕt c¸c hμm t¶i béi ®Ó tÝnh diÖn tÝch tam gi¸c, diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt, 4. ViÕt ch−¬ng tr×nh nh©n hai ma trËn Amxn vμ Bnxp , mçi ma tr©n ®−îc cÊp Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 37 CH−¬NG 3 Ch−¬ng nµy tr×nh bµy nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 38 VÝ dô: thμnh phÇn public kh¸c trong ch−¬ng tr×nh . Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 39 VÝ dô 3.1 cout << "\n Nhap hoanh do va tung do cua diem:"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 40 { cout<<"\n x = " <<x<<" y = VÝ dô 3.2 cout << "\n Nhap hai so nguyen : " ; ; return m>n?m:n; { cout<<"\n Thanh phan du lieu lon nhat x = " A ob; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 41 hai ®iÓm nh− sau : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 42 rong = w; cout<< Box ob; cout <<"Dai Rong Cao cout << y, z) << "\n"; KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT the "); return cumtu; cout << "Cum tu la : -> " << << "\n"; cout << "Cum tu la : -> " << cout << "Cum tu la : -> " << cout << "Cum tu la : -> " << KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 45 cout << number << "\n"; cout<< "index = " ; cout<< "START = " ; KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh nh− sau: nh− sau : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 46 VÝ dô 3.6 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 47 Ta h·y xem l¹i hμm nhapsl() cña líp DIEM trong vÝ dô ë trªn: cout << "\n Nhap hoanh do va tung do cua diem : "; cout << "\n Nhap hoanh do va tung do cua diem:" ; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 48 VÝ dô 3.7 { cout <<h << " gio "<<m << " Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 49 Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau : MÉu viÕt nh− sau Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 50 nh− sau : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 51 VÝ dô 3.8 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau : VÝ dô 3.9 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 53 cout << "Gia tri ban dau :" << "\n"; cout << "Gia tri sau khi thay doi:" << "\n"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 54 Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau: Gia tri sau khi thay doi: H·y xem ch−¬ng VÝ dô 3.10 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 55 cout <<”\n” << tshd; cout <<”\n” << Khi dÞch ch−¬ng tr×nh, sÏ nhËn ®−îc c¸c th«ng b¸o lçi. Cã thÓ söa ch−¬ng tr×nh nh− sau: VÝ dô 3.11 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 56 cout <<”\n” <<tshd; cout <<”\n” §o¹n ch−¬ng tr×nh sau minh häa ®iÒu nμy: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 57 cout <<”\n” << tshd; cout << ”\n” << cout <<”\n”<< tenhang //loi cout <<”\n” << tienban; //loi VÝ dô 3.12 public: void { m= ++n;} cout << "\n Doi tuong thu:" << m << endl; static void cout << " m = " << n << endl; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 58 int A::n=1; //khoi gan gia tri ban dau 1 cho bien tinh n KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh trªn lμ: Ch−¬ng tr×nh dÞch sÏ cÊp ph¸t bé nhí cho ®èi t−îng, sau ®ã sÏ Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 59 VÝ dô 3.13 VÝ dô 3.14 cout <<”\n” << y <<” ” << m; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 60 VÝ dô 3.15 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 61 cout <<"\n" << x <<" " << y ; cout << "\n N = "; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 62 cin >> n; lan goi ham tao co doi for for tr×nh dÞch sÏ b¸o lçi. VÝ dô 3.16 cout << “\n” << x << “ ” << y <<” ” << m; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 63 ph¸p sau: Theo gi¶i ph¸p thø 2, ch−¬ng tr×nh trªn cã thÓ söa l¹i nh− sau: VÝ dô 3.17 cout << “\n” << x << “ ” << y <<” ” << m; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 64 VÝ dô 3.18 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT tich la : tich la : "<< tich la : Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 66 VÝ dô 3.19 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT PS d "<<d; PS u "<<u; VÝ dô: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 68 n = 0; a = NULL; n = n1; a = new ch−¬ng tr×nh sau sÏ dÉn ®Õn sai lÇm nh− thÕ nμo: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 69 KÕt qu¶: u.n = VÝ dô 3.20 this->a= new Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 70 d.a = new cac he so da thuc:\n"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT this->a= new this->n = d.n; this->a = new Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 72 cout << "\n Bac da thuc:"; d.a = new cout << "Nhap cac he so da thuc:\n"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 73 quy t¾c sau: VÝ dô: n = 0; VÝ dô 3.22 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT tuong duoc huy bo\n"; cout << "Object ID la Count a1; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 75 Count a2, a3; KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 76 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 77 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 78 CH−¬NG 4 Ch−¬ng 4 tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau: Mét sè vÝ dô minh häa t¶i béi Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 79 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 80 { "<<y <<" " Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 81 <<" \n";} Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 82 { cout<<"\n x="<<x<<" y= "<<y<<" z = " << z Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 83 VÝ dô 4.5 { do: "<<x<<" "<<y <<" \n";} Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 84 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT = = if (o1 > o2) cout << "o1 > o2 \n"; if (o1 < o2) cout << "o1 < o2 \n"; if (o1 == o2) cout << "o1 bang o3 \n"; //Trung tam tin hoc o3=o2; = //Tin hoc = //Tin hoc if (o2 == o3) Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 88 cout << "o2 bang o3 \n"; VÝ dô 4.10 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT : Sau khi tac dong cac toan tu tang : : cout<<" \n Sau khi tac dong cac toan tu tang sau"; : : Sau khi tac dong cac toan tu giam Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT : : Sau khi tac dong cac toan tu giam sau : "; : Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau: Sau khi tac dong cac toan tu tang sau Sau khi tac dong cac toan tu giam sau : VÝ dô 4.11 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 91 SO (SO &tso) giatri = Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 92 tËp 1 ch−¬ng 3). tËp 2 ch−¬ng 3). nghÜa ®ã, h·y ®Þnh nghÜa líp Matran dùa trªn c¸ch ®Ó ch−¬ng Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 93 Ch−¬ng 5 Ch−¬ng 5 tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 94 nh− sau: Nhap n = ”; cin>>n; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Nhap m = ”; Khi ®ã ch−¬ng tr×nh dÞch ph¶i tù ph¸n ®o¸n ®Ó biÕt cã quan hÖ gÇn víi líp dÉn xuÊt sÏ ®−îc xÐt tr−íc, c¸c líp quan hÖ xa h¬n xÐt hîp nμy ch−¬ng tr×nh dÞch Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 96 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 97 VÝ dô 5.3 Ch−¬ng tr×nh minh häa ®¬n kÕ thõa theo kiÓu public: { cout << "a = " << a << " \n";} Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 98 cout << "a = " << get_a() << "\n"; Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶: VÝ dô 5.4 Ch−¬ng tr×nh sau lμ minh häa kh¸c cho tr−êng hîp kÕ thõa ®¬n: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT x = "; cin>>x; y = "; cin>>y; x = "<<x<<" y = "<<y; r = "; cin>>r; Hinhtron h; Nhap toa do tam va ban kinh hinh tron"; Hinh tron co Co ban kinh = " << Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 100 VÝ dô 5.5 Ch−¬ng tr×nh sau minh häa c¸ch truyÒn tham sè cho hμm t¹o cña líp Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT x1,double y1,double r1): Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT h(2.5, 3.5, 8); Hinh tron co tam:”; Co ban kinh =” << VÝ dô: x1,double y1,double r1):Diem (x1/2, VÝ dô 5.6 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 103 DX ob; Ch−¬ng tr×nh nμy cho kÕt qu¶ nh− sau : thμnh phÇn protected cã ph¹m vi truy nhËp réng h¬n so víi c¸c thμnh phÇn private, nh−ng hÑp h¬n so víi c¸c thμnh phÇn PDF Merge and Split Version - trình HĐT 104 class N cout<<"m * n = Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau: n = 20 m*n = 200 VÝ dô 5.8 Ch−¬ng tr×nh sau minh häa viÖc qu¶n lý kÕt qu¶ thi cña mét líp kh«ng { char { ten Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 106 { mon 1 mon 2 so diem Nhap so sinh vien : "; cin>>n; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Ch−¬ng tr×nh më { char { ten Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 108 { mon 1 mon 2 so diem Nhap so sinh vien : "; cin>>n; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Ch−¬ng tr×nh sau minh häa viÖc tæ chøc l−u tr÷ House Office Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 110 { cout<<" So tang : " <<floors <<'\n'; cout<<" So phong : " <<rooms <<'\n'; cout<<" So tong dien tich : " cout<<" So phong ngu : " <<'\n'; cout<<" So phong tam : " { cout<<" So tang : " <<floors <<'\n'; cout<<" So phong : " <<rooms <<'\n'; cout<<" So tong dien tich : " <<footage << "\n"; cout<<" So binh cuu hoa : " Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT : "; : "; Ch−¬ng tr×nh cho kÕt qu¶ nh− sau: Office : cout <<”\n Lop A”; cout <<”\n Lop B”; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 112 cout <<”\n Lop C”; ch−¬ng PDF Merge and Split Version - trình HĐT 113 béi; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 114 VÝ dô: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 115 Xem vÝ dô : VÝ dô 5.11 Ch−¬ng tr×nh sau ®©y minh häa viÖc sö dông hμm ¶o: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 116 cout <<"\n Lop A"; Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT tr×nh nμy cho kÕt qu¶ nh− sau: c¸ch thøc. mçi khi cã sù thay ®æi néi dung con trá trong qu¸ tr×nh ch¹y ch−¬ng tr×nh. VÝ dô 5.12 Ch−¬ng tr×nh sau t¹o ra mét líp c¬ së cã tªn lμ num l−u tr÷ mét sè { cout<<"\n So he 10 : "; cout { cout <<"\n So he 10 : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 118 cout <<"\n So he 16 : "<<hex << i <<'\n'; n) : num(n) {} { cout <<"\n So he 10 : cout <<"\n So he 8 : "<< oct << i <<'\n'; num n (1234); p=&n; Ch−¬ng tr×nh trªn cho kÕt qu¶: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 119 nh− sau: VÝ dô 5.13 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 120 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT tr×nh trªn sÏ cho kÕt qu¶: Ch−¬ng tr×nh sau minh häa ®iÒu nμy: VÝ dô 5.14 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT (10,20) \n"; KÕt qu¶ ch−¬ng tr×nh trªn nh− sau: Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 124 Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 125 Tõ ®ã h·y dÉn xuÊt tõ Tõ ®ã h·y t¹o H·y viÕt ch−¬ng tr×nh minh häa. ViÕt ch−¬ng tr×nh thùc hiÖn c¸c yªu cÇu : Simpo PDF Merge and Split Version - trình HĐT 126 ViÕt ch−¬ng tr×nh minh häa.