Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị phụ

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 75,724Lượt tải: 6Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Làm lạnh trực tiếp là môi chất sôi trực tiếp trong dàn lạnh .Môi chất lạnh lỏng sôi thu nhiệt của môi trường buồng lạnh. Dàn bay hơi có thể là các loại dàn đối lưu không khí tự nhiên hoặc cưỡng bức bằng quạt gió. Hệ thống làm lạnh trực tiếp 1.Máy nén, 2. Bình ngưng tụ, 3. Van tiết lưu, 4. Dàn bay hơi, hệ thống làm lạnh trực tiếp có những ưu điểm sau: - Thiết bị đơn giản vì không cần thêm một vòng tuần hoàn phụ. - Tuổi thọ cao, tính kinh tế cao hơn vì...

Tóm tắt nội dung

1 Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị phụ 1.Chän ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh 1.1.Lµm l¹nh trùc tiÕp Lµm l¹nh trùc tiÕp lµ m«i chÊt s«i trùc tiÕp trong dµn l¹nh .M«i chÊt l¹nh láng s«i thu nhiÖt cña m«i tr-êng buång l¹nh. Dµn bay h¬i cã thÓ lµ c¸c lo¹i dµn ®èi l-u kh«ng khÝ tù nhiªn hoÆc c-ìng bøc b»ng qu¹t giã. HÖ thèng lµm l¹nh trùc tiÕp 1.M¸y nÐn, 2. B×nh ng-ng tô, 3. Van tiÕt l-u, 4. Dµn bay h¬i * HÖ thèng lµm l¹nh trùc tiÕp cã nh÷ng -u ®iÓm sau: - ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n v× kh«ng cÇn thªm mét vßng tuÇn hoµn phô. - Tuæi thä cao, tÝnh kinh tÕ cao h¬n v× kh«ng ph¶i tiÕp xóc víi n-íc muèi lµ mét chÊt g©y han gØ, ¨n mßn rÊt m¹nh. - Ýt tæn thÊt n¨ng l-îng vÒ mÆt nhiÖt ®éng. V× hiÖu nhiÖt ®é gi÷a buång l¹nh vµ dµn bay h¬i trùc tiÕp bao giê còng nhá h¬n hiÖu nhiÖt ®é gi÷a buång víi nhiÖt ®é bay h¬i gi¸n tiÕp qua n-íc muèi. - Tæn hao l¹nh khi khëi ®éng m¸y nhá, tøc lµ thêi gian tõ khi më m¸y ®Õn khi buång ®¹t nhiÖt ®é yªu cÇu lµ ng¾n h¬n. * Nh-ng hÖ thèng l¹nh trùc tiÕp còng cã mét sè nh-îc ®iÓm trong tõng tr-êng hîp cô thÓ sau : - Khi lµ hÖ thèng l¹nh trung t©m, cã nhiÒu hé sö dông l¹nh th× l-îng m«i chÊt n¹p vµo m¸y sÏ rÊt lín, kh¶ n¨ng rß rØ m«i chÊt lín nh-ng l¹i khã cã kh¶ n¨ng dß t×m nh÷ng chç rß rØ ®Ó xö lý, khã håi dÇu ®èi víi m¸y fre«n khi dµn l¹nh ®Æt qu¸ xa vµ ®Æt thÊp h¬n vÞ trÝ m¸y nÐn. Víi qu¸ nhiÒu dµn l¹nh viÖc bè trÝ ph©n phèi ®Òu m«i chÊt cho c¸c dµn l¹nh còng gÆp khã kh¨n vµ kh¶ n¨ng nÐn r¬i vµo t×nh tr¹ng Èm. 2 1.2.Lµm l¹nh gi¸n tiÕp Lµm l¹nh buång gi¸n tiÕp lµ lµm l¹nh buång b»ng c¸c dµn n-íc muèi l¹nh. HÖ thèng lµm l¹nh gi¸n tiÕp 1. M¸y nÐn, 2. B×nh ng-ng tô, 3. B×nh bay h¬i, 4. Van tiÕt l-u, 5. B¬m n-íc muèi, 6. Dµn l¹nh n-íc muèi, 7. B×nh d·n në ThiÕt bÞ bay h¬i ®Æt ngoµi buång l¹nh. M«i chÊt l¹nh láng s«i ®Ó lµm l¹nh n-íc muèi. * Lµm l¹nh gi¸n tiÕp qua m«i chÊt l¹nh cã nh÷ng -u ®iÓm sau: - Cã ®é an toµn cao, chÊt t¶i l¹nh lµ n-íc muèi nªn kh«ng g©y ch¸y næ, kh«ng ®éc h¹i ®èi víi c¬ thÓ, kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng hµng ho ̧b¶o qu¶n. - Khi cã vßng tuÇn hoµn n-íc muèi th× m¸y l¹nh cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n h¬n, ®-êng èng dÉn m«i chÊt ng¾n. C«ng viÖc l¾p ®Æt, hiÖu chØnh, thö bÒn, thö kÝn, n¹p gas, vËn hµnh, b¶o d-ìng ®Òu dÔ dµng vµ ®¬n gi¶n h¬n. - HÖ thèng dung dÞch muèi cã kh¶ n¨ng tr÷ l¹nh lín nªn sau khi m¸y l¹nh ngõng lµm viÖc, nhiÖt ®é buång l¹nh cã kh¶ n¨ng duy tr× ®-îc l©u h¬n. * Nh-îc ®iÓm cña hÖ thèng l¹nh gi¸n tiÕp lµ: - N¨ng suÊt l¹nh cña m¸y bÞ gi¶m ( tæn thÊt l¹nh lín ). - HÖ thèng thiÕt bÞ cång kÒnh v× ph¶i thªm mét vßng tuÇn hoµn n-íc muèi gåm b¬m, b×nh gi¶n në c¸c ®-êng èng vµ b×nh bay h¬i lµm l¹nh n-íc muèi g©y ¨n mßn thiÕt bÞ v× cã n-íc muèi. Tõ nh÷ng -u nh-îc ®iÓm cña hai ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trªn nªn chän ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trùc tiÕp cã dµn qu¹t ®Ó lµm l¹nh cho kho l¹nh th-¬ng nghiÖp. 3 2.Chọn các thông số của chế độ làm việc 2.1.Nhiệt độ sôi của môi chất lạnh 0t phụ thuộc vào nhiệt độ tủ lạnh. Nhiệt độ sôi của môi chất lạnh dùng để tính toán thiết kế : 00 ttt b  bt -nhiệt độ buồng lạnh 0t -hiệu nhiệt độ yêu cầu -Chọn hiệu nhiệt độ tối ưu: Ct 00 8 -Nhiệt độ buồng: Ctb 010 Suy ra : Ct 00 18810  2.2.Nhiệt độ ngưng tụ kt kmtk ttt  mtt -nhiệt độ ngoài môi trường (nhiệt độ trong siêu thị), Cttmt 0 1 27 kt -hiệu nhiệt độ yêu cầu -Chọn hiệu nhiệt độ tối ưu: Ctk 08 Suy ra : Ctk 035827  3.Tính toán chu trình lạnh Chu trình khô lgp-h được biểu diễn như hình vẽ lgP 3 2 4 1 h 4 Trạng thái các điểm nút của chu trình tra được trên đồ thị: 1 2 3 4 P,bar 0,1448 0,8871 0,8871 0,1448 Ct 0, -18 43 35 -18 kgkJh /, 686,5 727 548,75 548,75 kgmv /, 3 135,045.10 3 -Năng suất lạnh riêng khối lượng: 75,13775,5485,686410  hhq kJ/kg -Công nén riêng: 5,405,68672712  hhl kJ/kg -Lưu lượng nén qua máy nén: 03376,0 75,137 65,4 0 0  q Q m kg/s -Công nén đoạn nhiệt: 367,15,40.03376,0.  lmNs kW -Công nén chỉ thị: i s i N N   Trong đó : 81,0)18.(001,0 308 255 .001,0. 0 0 0  tT T tb k wi  Suy ra công nén chỉ thị: 688,1 81,0 367,1 iN kW -Công nén hiệu dụng eN 957,159.10.045,135.03376,0688,1.. 31   msimsie pvmNNNN kW Chọn 59msp kPa -công suất điện: 5 3,2 85,0 957,1  đc e đ N N  kW Chọn : 9,0đc -Công suất lắp đặt của máy nén: Chọn hệ số an toàn của máy nén:s=2,1 83,43,2.1,2 lđN kW Vậy công suất của máy nén là 4,83 kW Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Đức Lợi. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2002. 2. PGS.TS Đinh Văn Thuận, TS Võ Chí Chính. Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2004. 3. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003. 4. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002. 5. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003. 6. Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2005. 6 Mục lục Lời nói đầu ..........................................................................1 Chương 1: Tổng quan về hệ thống lạnh 1.1.Tổng quan về kỹ thuật lạnh .................................................................. 2 1.1.1.Lịch sử phát triển ngành lạnh..................................................... 2 1.1.2.Ứng dụng của kỹ thuật lạnh. ...................................................... 3 1.1.3.Hầm đông. ................................................................................. 4 1.2.Tổng quan về công nghệ làm đông và bảo quản sản phẩm đông lạnh ... 4 1.2.1.Tác dụng của việc bảo quản lạnh ............................................... 4 1.2.2.Một số biến đổi của thực phẩm trong quá trình bảo quản đông. . 5 1.3.Tổng quan về kho lạnh bảo quản. ......................................................... 7 1.3.1. Kho lạnh bảo quản .................................................................... 7 1.3.2 Phân loại kho lạnh ..................................................................... 8 1.4.Tính cấp thiết của đề tài .............................................................................10 1.5.Kết luận .....................................................................................................11 Chương 2 : Thiết kế kết cấu tủ lạnh lạnh thương nghiệp 2.1.Các thông số ban đầu .................................................................................12 2.2.Kết cấu của tủ ............................................................................................12 Chương 3: Tính toán cách nhiệt cách ẩm kho lạnh 3.1.Xác định chiều dầy cách nhiệt: ........................................................... 13 3.2.Kiểm tra đọng sương .......................................................................... 14 3.3.Kiểm tra đọng ẩm ............................................................................... 15 Chương 4: Tính năng suất lạnh của tủ lạnh 4.1.Dòng nhiệt qua kết cấu bao che 1Q ..................................................... 15 4.1.1.Dòng nhiệt qua tường bao, trần và nền do chênh lệch nhiệt độ 15 4.1.2. Dòng nhiệt qua tường bao và trần do ảnh hưởng của bức xạ mặt trời ........................................................................................................... 15 4.2.Dòng nhiệt tổn thất từ các nguồn nhau khi vận hành 2Q ..................... 15 4.2.1.dòng nhiệt do chiếu sáng tủ 21Q ............................................... 15 7 4.2.2.Dòng nhiệt do động cơ điện 22Q ............................................... 16 4.3.Dòng nhiệt do phần hở của tủ lạnh 3Q ................................................ 16 Chương 5: Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị phụ 5.1.Chän ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh.................................................................. 16 5.1.1.Lµm l¹nh trùc tiÕp .............................................................................. 16 5.1.2.Lµm l¹nh gi¸n tiÕp.............................................................................. 17 5.2.Chọn các thông số của chế độ làm việc .............................................. 19 5.2.1.Nhiệt độ sôi của môi chất lạnh 0t phụ thuộc vào nhiệt độ tủ lạnh. 5.2.2.Nhiệt độ ngưng tụ kt ................................................................ 19 5.3.Tính toán chu trình lạnh...................................................................... 19 Tài liệu tham khảo.............................................................21