Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị phụ

Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị phụ

Thể loại: Điện Điện tử
Lượt xem: 75,735Lượt tải: 6Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Làm lạnh trực tiếp là môi chất sôi trực tiếp trong dàn lạnh .Môi chất lạnh lỏng sôi thu nhiệt của môi trường buồng lạnh. Dàn bay hơi có thể là các loại dàn đối lưu không khí tự nhiên hoặc cưỡng bức bằng quạt gió. Hệ thống làm lạnh trực tiếp 1.Máy nén, 2. Bình ngưng tụ, 3. Van tiết lưu, 4. Dàn bay hơi, hệ thống làm lạnh trực tiếp có những ưu điểm sau: - Thiết bị đơn giản vì không cần thêm một vòng tuần hoàn phụ. - Tuổi thọ cao, tính kinh tế cao hơn vì...

Tóm tắt nội dung

1 Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trùc tiÕp Lµm l¹nh trùc tiÕp lµ m«i chÊt s«i trùc tiÕp trong dµn l¹nh .M«i chÊt l¹nh láng s«i thu nhiÖt cña m«i tr-êng buång l¹nh. Dµn bay h¬i cã thÓ lµ c¸c lo¹i dµn ®èi l-u kh«ng khÝ tù nhiªn hoÆc c-ìng bøc b»ng qu¹t giã. HÖ thèng lµm l¹nh trùc nÐn, 2. B×nh ng-ng tô, 3. Van tiÕt l-u, 4. Dµn bay h¬i * HÖ thèng lµm l¹nh trùc tiÕp cã nh÷ng -u ®iÓm sau: - ThiÕt bÞ ®¬n gi¶n v× kh«ng cÇn thªm mét vßng tuÇn hoµn phô. - Tuæi thä cao, tÝnh kinh tÕ cao h¬n v× kh«ng ph¶i tiÕp xóc víi n-íc muèi lµ mét chÊt g©y han gØ, ¨n mßn rÊt m¹nh. - Ýt tæn thÊt n¨ng l-îng vÒ mÆt nhiÖt ®éng. V× hiÖu nhiÖt ®é gi÷a buång l¹nh vµ dµn bay h¬i trùc tiÕp bao giê còng nhá h¬n hiÖu nhiÖt ®é gi÷a buång víi nhiÖt ®é bay h¬i gi¸n tiÕp qua n-íc muèi. - Tæn hao l¹nh khi khëi ®éng m¸y nhá, tøc lµ thêi gian tõ khi më m¸y ®Õn khi buång ®¹t nhiÖt ®é yªu cÇu lµ ng¾n h¬n. * Nh-ng hÖ thèng l¹nh trùc tiÕp còng cã mét sè nh-îc ®iÓm trong tõng tr-êng hîp cô thÓ sau : - Khi lµ hÖ thèng l¹nh trung t©m, cã nhiÒu hé sö dông l¹nh th× l-îng m«i chÊt n¹p vµo m¸y sÏ rÊt lín, kh¶ n¨ng rß rØ m«i chÊt lín nh-ng l¹i khã cã kh¶ n¨ng dß t×m nh÷ng chç rß rØ ®Ó xö lý, khã håi dÇu ®èi víi m¸y fre«n khi dµn l¹nh ®Æt qu¸ xa vµ ®Æt thÊp h¬n vÞ trÝ m¸y nÐn. Víi qu¸ nhiÒu dµn l¹nh viÖc bè trÝ ph©n phèi ®Òu m«i chÊt cho c¸c dµn l¹nh còng gÆp khã kh¨n vµ kh¶ n¨ng nÐn r¬i vµo t×nh tr¹ng l¹nh gi¸n tiÕp Lµm l¹nh buång gi¸n tiÕp lµ lµm l¹nh buång b»ng c¸c dµn n-íc muèi l¹nh. HÖ thèng lµm l¹nh gi¸n tiÕp 1. M¸y nÐn, 2. B×nh ng-ng tô, 3. B×nh bay h¬i, 4. Van tiÕt l-u, 5. B¬m n-íc muèi, 6. Dµn l¹nh n-íc muèi, 7. B×nh d·n në ThiÕt bÞ bay h¬i ®Æt ngoµi buång l¹nh. M«i chÊt l¹nh láng s«i ®Ó lµm l¹nh n-íc muèi. * Lµm l¹nh gi¸n tiÕp qua m«i chÊt l¹nh cã nh÷ng -u ®iÓm sau: - Cã ®é an toµn cao, chÊt t¶i l¹nh lµ n-íc muèi nªn kh«ng g©y ch¸y næ, kh«ng ®éc h¹i ®èi víi c¬ thÓ, kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng hµng ho ̧b¶o Khi cã vßng tuÇn hoµn n-íc muèi th× m¸y l¹nh cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n h¬n, ®-êng èng dÉn m«i chÊt ng¾n. C«ng viÖc l¾p ®Æt, hiÖu chØnh, thö bÒn, thö kÝn, n¹p gas, vËn hµnh, b¶o d-ìng ®Òu dÔ dµng vµ ®¬n gi¶n h¬n. - HÖ thèng dung dÞch muèi cã kh¶ n¨ng tr÷ l¹nh lín nªn sau khi m¸y l¹nh ngõng lµm viÖc, nhiÖt ®é buång l¹nh cã kh¶ n¨ng duy tr× ®-îc l©u h¬n. * Nh-îc ®iÓm cña hÖ thèng l¹nh gi¸n tiÕp lµ: - N¨ng suÊt l¹nh cña m¸y bÞ gi¶m ( tæn thÊt l¹nh lín ). - HÖ thèng thiÕt bÞ cång kÒnh v× ph¶i thªm mét vßng tuÇn hoµn n-íc muèi gåm b¬m, b×nh gi¶n në c¸c ®-êng èng vµ b×nh bay h¬i lµm l¹nh n-íc muèi g©y ¨n mßn thiÕt bÞ v× cã n-íc muèi. Tõ nh÷ng -u nh-îc ®iÓm cña hai ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trªn nªn chän ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trùc tiÕp cã dµn qu¹t ®Ó lµm l¹nh cho kho l¹nh th-¬ng các thông số của chế độ làm độ sôi của môi chất lạnh 0t phụ thuộc vào nhiệt độ tủ độ sôi của môi chất lạnh dùng để tính toán thiết kế : 00 ttt b  bt -nhiệt độ buồng lạnh 0t -hiệu nhiệt độ yêu cầu -Chọn hiệu nhiệt độ tối ưu: Ct 00 độ buồng: ra : Ct 00 18810 độ ngưng tụ kt kmtk ttt  mtt -nhiệt độ ngoài môi trường (nhiệt độ trong siêu thị), 27 kt -hiệu nhiệt độ yêu hiệu nhiệt độ tối ưu: ra : toán chu trình lạnh Chu trình khô lgp-h được biểu diễn như hình vẽ lgP 3 2 4 1 thái các điểm nút của chu trình tra được trên đồ thị: 1 2 3 4 P,bar 0,1448 0,8871 0,8871 0, -18 43 35 /, 686,5 727 548,75 /, 3 3 -Năng suất lạnh riêng khối  hhq nén  hhl lượng nén qua máy nén đoạn  lmNs kW -Công nén chỉ đó 0 0 0   Suy ra công nén chỉ kW -Công nén hiệu dụng 31 pvmNNNN kW Chọn 59msp suất kW Chọn : suất lắp đặt của máy hệ số an toàn của máy lđN kW Vậy công suất của máy nén là 4,83 kW Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Đức Lợi. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2002. 2. PGS.TS Đinh Văn Thuận, TS Võ Chí Chính. Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2004. 3. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003. 4. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy. Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002. 5. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003. 6. Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí, NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội lục Lời nói đầu 1: Tổng quan về hệ thống quan về kỹ thuật lạnh sử phát triển ngành dụng của kỹ thuật lạnh. đông. quan về công nghệ làm đông và bảo quản sản phẩm đông lạnh ... dụng của việc bảo quản lạnh số biến đổi của thực phẩm trong quá trình bảo quản đông. . quan về kho lạnh bảo quản. 7 1.3.1. Kho lạnh bảo quản 7 1.3.2 Phân loại kho lạnh cấp thiết của đề tài luận 2 : Thiết kế kết cấu tủ lạnh lạnh thương thông số ban đầu cấu của tủ 3: Tính toán cách nhiệt cách ẩm kho định chiều dầy cách nhiệt: tra đọng sương tra đọng ẩm 4: Tính năng suất lạnh của tủ nhiệt qua kết cấu bao che 1Q nhiệt qua tường bao, trần và nền do chênh lệch nhiệt độ Dòng nhiệt qua tường bao và trần do ảnh hưởng của bức xạ mặt trời nhiệt tổn thất từ các nguồn nhau khi vận hành 2Q nhiệt do chiếu sáng tủ 21Q nhiệt do động cơ điện 22Q nhiệt do phần hở của tủ lạnh 3Q 5: Tính toán chu trình lạnh, chọn máy nén và các thiết bị ph-¬ng ph¸p lµm l¹nh trùc tiÕp l¹nh gi¸n các thông số của chế độ làm việc độ sôi của môi chất lạnh 0t phụ thuộc vào nhiệt độ tủ độ ngưng tụ kt toán chu trình 19 Tài liệu tham