Trắc nghiệm môn Sinh lý: Sinh lý máu

Trắc nghiệm môn Sinh lý: Sinh lý máu

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 17,719Lượt tải: 2Số trang: 23

Mô tả tài liệu

Tóm tắt nội dung

Suu tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 1 SINH LYÏ MAÏU 1. Noïi vãö quaï trçnh taûo maïu cáu naìo sau âáy phuì håüp : A.Caïc tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng coï thãø biãût hoaï ra táút caí caïc doìng tãú baìo maïu khaïc nhau. B.Quaï trçnh biãût hoaï cuía tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng chè xaíy trong thåìi kyì baìo thai. C. Caïc nguyãn baìo laì daûng tãú baìo maïu âáöu tiãn âæåüc phoïng thêch ra maïu ngoaûi vi. D. Táút caí âãöu âuïng. E. Cáu A vaì C âuïng. 2. Âæåìng kênh cuía häöng cáöu khoaíng : A. 6-7 µm B. 7-8 µm C. 8-9 µm D. 9-10 µm E. 10-11 µm 3. Thãø têch trung bçnh cuía mäùi häöng cáöu bàòng : A. 75-80 µm3 B. 80-85 µm3 C. 85-90 µm3 D. 90-95 µm3 E. 95-100 µm3 4. Häöng cáöu coï hçnh âéa 2 màût loîm thêch håüp våïi khaí nàng váûn chuyãøn khê vç : A. Coï thãø biãún daûng âãø dãù daìng xuyãn qua thaình mao maûch nhoí vaìo täø chæïc. B. Laìm tàng khaí nàng khuãúch taïn khê lãn 30%. C. Laìm tàng diãûn tiãúp xuïc lãn 40%. D. Laìm tàng täúc âäü læu thäng cuía maïu. E. A vaì B âuïng. 5. Nhæîng yãúu täú sau âáy âãöu coï aính hæåíng âãún säú læåüng häöng cáöu, NGOAÛI TRÆÌ : A. Säúng åí vuìng cao. B. Lao âäüng nàûng. C. Treí så sinh. D. Säúng åí vuìng biãøn våïi aïp suáút khê quyãøn laì 760 mmHg. E. Cå thãø giaím khaí nàng taûo 6. Säú læåüng häöng cáöu tàng trong caïc træåìng håüp sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ : A. Bãûnh âa häöng cáöu. B. Säúng åí vuìng cao. C. Bãûnh phäøi maûn tênh. D. Nhiãùm giun moïc. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 2 E. Suy tim keïo daìi. 7. Mäùi phán tæí cuía ngæåìi bçnh thæåìng âæåüc cáúu taûo båíi : A. Bäún nhán heme vaì bäún voìng B. Hai chuäùi α vaì hai chuäùi β. C. Hai chuäùi α vaì hai chuäùi γ. D. Bäún nhán heme vaì vaì bäún chuäùi globin. E. Bäún ion Fe++ vaì bäún voìng 8. Trong phaín æïng kãút håüp giæîa Hb vaì oxy, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Oxy âæåüc gàõn våïi Fe++ trong nhán heme. B. Mäüt phán tæí Hb coï thãø gàõn våïi 4 phán tæí O2. C. Âáy laì phaín æïng oxy hoaï. D. Phán tæí O2 âæåüc gàõn loíng leîo våïi Fe++. E. Chiãöu cuía phaín æïng phuû thuäüc vaìo phán aïp O2. 9. Noïi vãö chæïc nàng váûn chuyãøn khê cuía Hb, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Heme kãút håüp våïi oxy. B. Aïi læûc cuía Hb âäúi våïi CO gáúp hån 200 láön so våïi O2. C. Trong mäi træåìng nhiãöu CO, Hb chuyãøn thaình khäng coìn khaí nàng váûn chuyãøn O2. D. Globin váûn chuyãøn CO2. E. Khi Fe++ chuyãøn thaình Fe+++, Hb khäng váûn chuyãøn âæåüc O2. 10. åí ngæåìi træåíng thaình bçnh thæåìng thuäüc loaûi naìo sau âáy : A. HbA B. HbC C. HbF D. HbS E. HbE 11. Bãûnh thiãúu maïu häöng cáöu hçnh liãöm : A. Caïc häöng cáöu hçnh liãöm ráút dãù våî. B. Do sæû báút thæåìng trong cáúu truïc cuía voìng C. Do sæû báút thæåìng trong cáúu truïc caïc chuäùi α. D. Cáu A vaì B âuïng. E. Cáu A vaì C âuïng. 12. Trong quaï trçnh váûn chuyãøn oxy cuía oxy gàõn våïi ... cuía ... vaì âæåüc váûn chuyãøn dæåïi daûng ... âãún täø chæïc. A. Ion Fe++, nhán heme, nguyãn tæí. B. Ion Fe++, nhán heme, phán tæí. C. Voìng nhán heme, phán tæí. D. Voìng nhán heme, nguyãn tæí. E. Nhoïm NH2, tæí. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 3 13. A. Xuáút hiãûn khi maïu tiãúp xuïc våïi thuäúc hoàûc hoaï cháút coï tênh acid. B. Khi hiãûn diãûn nhiãöu trong maïu seî laìm cho da coï maìu âoí ræûc. C. Khi hiãûn diãûn nhiãöu trong maïu seî laìm cho da coï maìu vaìng. D. Chæïa ion Fe++. E. Chæïa ion Fe+++. 14. Noïi vãö sæû váûn chuyãøn CO2 cuía cáu naìo sau âáy âuïng : A. Âáy laì hçnh thæïc váûn chuyãøn CO2 chuí yãúu trong maïu. B. Khi kãút håüp våïi CO2, tråí thaình daûng C. CO2 âæåüc gàõn våïi Fe++ cuía nhán heme. D. CO2 âæåüc gàõn våïi nhoïm NH2 cuía voìng E. Aïi læûc cuía âäúi våïi CO2 gáúp hån 200 âäúi våïi oxy. 15. Trong quaï trçnh biãût hoaï doìng häöng cáöu A. Nguyãn häöng cáöu æa kiãöm laì tãú baìo âáöu tiãn chuïng ta coï thãø nháûn daûng âæåüc. B. Táút caí caïc tiãön nguyãn häöng cáöu vaì nguyãn häöng cáöu âãöu khäng coï nhán. C. Sæû täøng håüp bàõt âáöu xaíy ra åí giai âoaûn nguyãn häöng cáöu æa acid. D. Toaìn bäü quaï trçnh biãût hoaï tæì tiãön nguyãn häöng cáöu âãún häöng cáöu træåíng thaình âãöu xaíy ra trong tuyí xæång. E. ÅÍ giai âoaûn häöng cáöu læåïi, caïc baìo quan âaî bë thoaïi hoaï vaì chè coìn laûi vãút têch. 16. A. Laì mäüt hormone cuía tuyãún thæåüng tháûn. B. Âæåüc saín xuáút chuí yãúu båíi gan. C. Thuïc âáøy quaï trçnh biãût hoaï tãú baìo gäúc taûo maïu thaình tiãön nguyãn häöng cáöu. D. Âæåüc baìi tiãút vaìo maïu khi näöng âäü oxy täø chæïc tàng cao. E. Chè âæåüc baìi tiãút vaìo maïu khi säú læåüng häöng cáöu trong maïu giaím. 17. Caïc cháút cáön thiãút cho sæû taûo häöng cáöu gäöm caïc cháút sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ : A. Vitamin B12. B. Acid folic. C. Sàõt. D. Protein. E. Vitamin D. 18. Säú læåüng häöng cáöu trong 1 mm3 maïu cuía ngæåìi bçnh thæåìng laì : A. Khoaíng 5 triãûu. B. Khoaíng C. Khoaíng 7000 D. Khoaíng 470.000 YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 4 E. Khoaíng 540.000 19. Baûch cáöu ... sau khi råìi tuyí xæång thç læu haình trong maïu khoaíng ... räöi xuyãn maûch vaìo täø chæïc vaì ... . A. Haût; 4-8 giåì; täön taûi thãm 4-5 ngaìy. B. Haût; 4-8 ngaìy; täön taûi thãm 4-5 giåì. C. Haût; 10-20 giåì; tråí thaình âaûi thæûc baìo. D. Mono; 10-20 giåì; täön taûi thãm 4-5 ngaìy. E. Mono; 4-8 giåì; tråí thaình âaûi thæûc baìo. 20. Noïi vãö quaï trçnh sinh saín vaì biãût hoaï baûch cáöu lympho : A. Táút caí caïc loaûi baûch cáöu lympho âãöu âæåüc træåíng thaình tæì trong tuyí xæång. B. Quaï trçnh biãût hoaï caïc tãú baìo lympho xuáút phaït tæì tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng trong tuyí xæång vaì taûo nãn caïc tiãön tãú baìo lympho chæa træåíng thaình. C. Quaï trçnh biãût hoaï caïc tãú baìo lympho xuáút phaït tæì nguyãn tuyí baìo trong tuyí xæång taûo nãn caïc tiãön tãú baìo lympho chæa træåíng thaình. D. Táút caí caïc tiãön tãú baìo lympho phaíi âæåüc huáún luyãûn taûi haûch baûch huyãút âãø træåíng thaình. E. Táút caí caïc tiãön tãú baìo lympho phaíi âæåüc huáún luyãûn taûi tuyãún æïc âãø træåíng thaình. 21. Baûch cáöu coï nhæîng âàûc tênh sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ : A. Xuyãn maûch. B. Váûn âäüng bàòng chán giaí. C. Taûo aïp suáút keo. D. Hoaï æïng âäüng. E. Thæûc baìo. 22. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi baûch cáöu trung tênh : A. Tàng nhiãöu trong nhiãùm khuáøn cáúp. B. Thæûc baìo vaì tiãu hoaï âæåüc caí vi khuáøn coï voí boüc lipid daìy. C. Baìo tæång coï nhiãöu tiãu thãø D. Baìo tæång coï caïc haût chæïa protein khaïng khuáøn. E. Chãút sau khi thæûc baìo vi khuáøn. 23. Baûch cáöu haût æa kiãöm chæïa caïc loaûi hoaï cháút sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ : A. Heparin. B. C. D. E. 24. Noïi vãö baûch cáöu haût æa kiãöm, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Ráút giäúng dæåîng baìo (mast cell). YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 5 B. Âoïng vai troì quan troüng trong phaín æïng dë æïng. C. Tiãút ra caïc khaïng thãø gáy phaín æïng dë æïng laì IgE. D. Caïc cháút taûo nãn bãûnh caính âiãøn hçnh cuía dë æïng âæåüc phoïng thêch khi coï hiãûn tæåüng våî haût cuía baûch cáöu haût æa kiãöm. E. Phoïng thêch ra heparin coï taïc duûng ngàn caín âäng maïu. 25. Khi cå thãø bë nhiãùm saïn maïng, chuí yãúu baûch cáöu naìo sau âáy seî tàng : A. Baûch cáöu haût trung tênh. B. Baûch cáöu haût æa acid. C. Baûch cáöu haût æa kiãöm. D. Baûch cáöu lympho. E. Baûch cáöu mono. 26. Baûch cáöu haût æa acid thæåìng táûp trung nhiãöu åí caïc nåi sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ : A. Âæåìng hä háúp. B. Âæåìng tiãu hoaï. C. Haûch baûch huyãút. D. Âæåìng tiãút niãûu. E. Âæåìng sinh duûc. 27. Caïc cáu sau âáy âãöu âuïng våïi baûch cáöu haût æa acid, NGOAÛI TRÆÌ : A. Khæí âäüc protein laû. B. Chäúng kyï sinh truìng. C. Thæûc baìo. D. Tham gia âaïp æïng miãùn dëch. E. Tàng nhiãöu trong dë æïng. 28. Noïi vãö baûch cáöu mono, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Chæa thæûc sæû træåíng thaình. B. Âæåüc huáún luyãûn taûi tuyãún æïc âãø thæûc sæû træåíng thaình. C. Tæì maïu ngoaûi vi chuïng xuyãn maûch vaìo täø chæïc. D. Chiãúm khäng quaï 10% trong täøng säú caïc loaûi baûch cáöu trong maïu ngoaûi vi. E. Coï kêch thæåïc låïn hån caïc loaûi baûch cáöu khaïc trong maïu ngoaûi vi. 29. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi âaûi thæûc baìo : A. Do baûch cáöu mono xuyãn maûch vaìo täø chæïc taûo nãn. B. Khaí nàng thæûc baìo maûnh hån baûch cáöu trung tênh. C. Coï thãø thæûc baìo kyï sinh truìng säút reït. D. Luän luän chãút sau khi thæûc baìo. E. Coï chæïc nàng trçnh diãûn khaïng nguyãn. 30. Noïi vãö âaûi thæûc baìo, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Khäng coï caïc haût trong baìo tæång. B. Coï chæïc nàng trçnh diãûn khaïng nguyãn. C. Coï lipase giuïp tiãu diãût kyï sinh truìng säút reït. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 6 D. Coï khaí nàng thæûc baìo täúi âa 20 vi khuáøn. E. Cáu B vaì C âuïng. 31. Noïi vãö baûch cáöu lympho, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Coï ba loaûi baûch cáöu lympho laì tãú baìo diãût tæû nhiãn, lympho B vaì lympho T. B. Lympho T âæåüc huáún luyãûn træåíng thaình taûi tuyãún æïc. C. Coï sæû tuáön hoaìn liãn tuûc caïc lympho giæîa hãû baûch huyãút vaì hãû tuáön hoaìn. D. Lympho B baío vãû cå thãø bàòng âaïp æïng miãùn dëch qua trung gian tãú baìo. E. Lympho B âæåüc huáún luyãûn taûi täø chæïc baûch huyãút cuía tuyí xæång. 32. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi chæïc nàng baûch cáöu lympho : A. Tãú baìo diãût tæû nhiãn coï thãø táún cäng tãú baìo khäúi u. B. Baûch cáöu lympho T coï thãø táún cäng tãú baìo nhiãùm virus. C. Baûch cáöu lympho B coï thãø táún cäng tãú baìo maính gheïp. D. Baûch cáöu lympho T tham gia âaïp æïng miãùn dëch tãú baìo. E. Baûch cáöu lympho B tham gia âaïp æïng miãùn dëch dëch thãø. 33. Noïi vãö baûch cáöu lympho B, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Baío vãû cå thãø bàòng âaïp æïng miãùn dëch dëch thãø. B. Sau khi âæåüc hoaût hoaï seî sinh saín vaì biãût hoaï thaình tæång baìo. C. Coï khaí nàng chäúng laûi caïc loaûi vi khuáøn. D. Âæåüc hoaût hoaï hiãûu quaí hån khi coï sæû häù tråü cuía lympho T giuïp âåî. E. Âoïng vai troì quan troüng trong thaíi maính gheïp. 34. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi baûch cáöu lympho T : A. Lympho T giuïp âåî tiãu diãût træûc tiãúp caïc tãú baìo bë nhiãùm virus. B. Lympho T âäüc coï thãø tiãút caïc cháút laìm khuãúch âaûi khaí nàng thæûc baìo cuía âaûi thæûc baìo. C. Lympho T æïc chãú coï taïc duûng æïc chãú sæû sinh saín cuía virus. D. Lympho T giuïp âåî vaì T âäüc thuäüc loaûi T8. E. Lympho T âäüc vaì T æïc chãú thuäüc loaûi T4. 35. Cå såí miãùn dëch cuía viãûc chuíng ngæìa laì : A. Sæû hçnh thaình caïc tãú baìo lympho nhåï. B. Sæû hçnh thaình caïc tãú baìo lympho T giuïp âåî coï taïc duûng häù tråü cho chæïc nàng cuía táút caí caïc lympho B, lympho T cuîng nhæ caïc tãú baìo thæûc baìo. C. Âaïp æïng miãùn dëch láön hai seî nhanh vaì maûnh hån láön âáöu tiãn ráút nhiãöu. D. Cáu A vaì B âuïng. E. Cáu A vaì C âuïng. 36. Noïi vãö caïc loaûi lympho T, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Lympho T giuïp âåî coï vai troì quan troüng trong âaïp æïng miãùn dëch trung gian tãú baìo láùn miãùn dëch dëch thãø. B. Lympho T giuïp âåî häù tråü cho caïc cå chãú baío vãû cå thãø khäng âàûc hiãûu. C. Lympho T âäüc tiãút caïc cháút khuãúch âaûi khaí nàng thæûc baìo cuía âaûi thæûc baìo. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 7 D. Lympho T âäüc kêch thêch sæû sinh saín vaì biãût hoaï lympho B thaình tæång baìo. E. Lympho T æïc chãú coï taïc duûng âiãöu hoaì âaïp æïng miãùn dëch. 37. Nãúu säú læåüng baûch cáöu trong maïu ngoaûi vi låïn hån trë säú naìo sau âáy thç goüi laì tàng baûch cáöu : A. 2000/mm3. B. 4000/mm3. C. 6000/mm3. D. 8000/mm3. E. 38. Noïi vãö tyí lãû caïc loaûi baûch cáöu : A. Baûch cáöu lympho chiãúm nhiãöu nháút. B. Baûch cáöu haût æa acid chiãúm êt nháút. C. Baûch cáöu khäng haût chiãúm nhiãöu hån baûch cáöu haût. D. Baûch cáöu trung tênh chiãúm nhiãöu nháút trong säú caïc baûch cáöu khäng haût. E. Baûch cáöu mono chiãúm êt nháút trong baûch cáöu khäng haût. 39. Træåìng håüp naìo sau âáy laìm tàng tyí lãû baûch cáöu âa nhán trung tênh trong maïu ngoaûi vi : A. Stress. B. Nhiãùm khuáøn cáúp. C. Dë æïng. D. A vaì B âuïng. E. B vaì C âuïng. 40. Baûch cáöu haût æa acid tàng trong : A. Stress. B. Nhiãùm khuáøn cáúp. C. Suy tuyãún thæåüng tháûn. D. Nhiãùm virus. E. Bãûnh baûch cáöu. 41. Baûch cáöu haût æa kiãöm tàng trong : A. Mäüt säú træåìng håüp dë æïng. B. Nhiãùm khuáøn cáúp. C. Nhiãùm kyï sinh truìng. D. Bãûnh lao. E. Suy tuyãún thæåüng tháûn. 42. Træåìng håüp naìo sau âáy laìm tàng tyí lãû baûch cáöu lympho trong maïu ngoaûi vi: A. Nhiãùm virus. B. Nhiãùm kyï sinh truìng. C. Sæí duûng thuäúc D. Dë æïng. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 8 E. Stress. 43. Træåìng håüp naìo sau âáy laìm tàng tyí lãû baûch cáöu mono trong maïu ngoaûi vi : A. Lao. B. Nhiãùm khuáøn cáúp. C. Dë æïng. D. Nhiãùm saïn maïng. E. Sæí duûng thuäúc khaïng giaïp. 44. Noïi vãö hãû thäúng nhoïm maïu ABO, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Nhoïm maïu A coï khaïng nguyãn A trãn maìng häöng cáöu vaì khaïng thãø α trong huyãút tæång. B. Nhoïm maïu B coï khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu vaì khaïng thãø β trong huyãút tæång. C. Nhoïm maïu O khäng coï khaïng nguyãn trãn maìng häöng cáöu vaì khäng coï caïc khaïng thãø α, β trong huyãút tæång. D. Nhoïm maïu AB coï khaïng nguyãn AB trãn maìng häöng cáöu vaì khäng coï caïc khaïng thãø α, β trong huyãút tæång. E. Nhoïm maïu AB coï khaïng nguyãn A vaì khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu vaì khäng coï caïc khaïng thãø α, β trong huyãút tæång. 45. Noïi vãö caïc khaïng thãø cuía hãû thäúng nhoïm maïu ABO, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Sæû saín xuáút caïc khaïng thãø âæåüc quy âënh båíi gen. B. Sæû saín xuáút khaïng thãø xaíy ra tæì thåìi kyì baìo thai. C. Sæû saín xuáút khaïng thãø xaíy ra ngay sau khi sinh. D. Näöng âäü khaïng thãø âaût täúi âa sau khi sinh tæì 2-8 thaïng. E. Näöng âäü khaïng thãø âaût täúi âa vaìo nhæîng nàm 8-10 tuäøi. 46. Noïi vãö sæû phán bäú cuía caïc nhoïm maïu thuäüc hãû thäúng ABO, cáu naìo sau âáy âuïng : A. ÅÍ ngæåìi da tràõng, nhoïm maïu B chiãúm tyí lãû cao nháút. B. ÅÍ ngæåìi da tràõng, nhoïm maïu B chiãúm haìng thæï hai. C. ÅÍ ngæåìi Viãût Nam, nhoïm maïu A chiãúm khäng quaï mäüt pháön tæ dán säú. D. ÅÍ ngæåìi Viãût Nam, nhoïm maïu AB chiãúm tyí lãû cao nháút. E. ÅÍ ngæåìi Viãût Nam, nhoïm maïu O chiãúm 99%. 47. Chuïng ta coï thãø duìng maïu O âãø truyãön cho táút caí caïc nhoïm maïu khaïc vç : A. Maìng häöng cáöu cuía maïu O khäng coï khaïng nguyãn A vaì khaïng nguyãn B. B. Khaïng thãø α vaì khaïng thãø β seî bë hoaì loaîng khi truyãön vaìo cå thãø ngæåìi nháûn. C. Näöng âäü khaïng thãø α vaì khaïng thãø β trong cå thãø ngæåìi maïu O ráút tháúp. D. A vaì B âuïng. E. A vaì C âuïng. 48. Ngæåìi nhoïm maïu AB coï thãø nháûn caïc nhoïm maïu khaïc vç : A. Ngæåìi naìy khäng coï khaïng thãø α vaì khaïng thãø β. B. Khaïng thãø α hoàûc khaïng thãø β trong maïu truyãön vaìo seî bë hoaì loaîng. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 9 C. Maìng häöng cáöu cuía ngæåìi naìy khäng coï khaïng nguyãn A vaì khaïng nguyãn B. D. A vaì B âuïng. E. B vaì C âuïng. 49. Khi truyãön dæåïi 200 ml maïu cáön phaíi baío âaím sao cho : A. Khaïng thãø α vaì khaïng nguyãn B khäng gàûp nhau trong cå thãø ngæåìi nháûn. B. Khaïng thãø β vaì khaïng nguyãn A khäng gàûp nhau trong cå thãø ngæåìi nháûn. C. Khaïng thãø α trong huyãút tæång ngæåìi cho khäng âæåüc gàûp khaïng nguyãn A trãn maìng häöng cáöu ngæåìi nháûn. D. Khaïng thãø β trong huyãút tæång ngæåìi cho khäng âæåüc gàûp khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu ngæåìi nháûn. E. Khaïng nguyãn A hoàûc khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu ngæåìi cho khäng gàûp khaïng thãø tæång æïng trong huyãút tæång ngæåìi nháûn. 50. “Thäng thæåìng, khi ngæåìi Rh ... âæåüc truyãön maïu Rh ... láön âáöu tiãn, tai biãún truyãön maïu ... vç näöng âäü khaïng thãø khaïng Rh ... âaût âãún näöng âäü gáy ngæng kãút.” A. Ám; dæång; chæa xaíy ra; phaíi cáön mäüt thåìi gian âãø. B. Dæång; ám; chæa xaíy ra; phaíi cáön mäüt thåìi gian âãø. C. Ám; dæång; xaíy ra; ráút nhanh choïng. D. Dæång; ám; xaíy ra; ráút nhanh choïng. E. Dæång; ám; chæa xaíy ra; ráút nhanh choïng. 51. “Thäng thæåìng, khi ngæåìi phuû næî Rh ... mang thai Rh ... láön âáöu tiãn tai biãún saín khoa ... vç maïu thai nhi vaìo tuáön hoaìn meû âãø kêch thêch taûo khaïng thãø khaïng Rh chuí yãúu ... .” A. Ám; dæång; khäng xaíy ra; vaìo luïc sinh. B. Dæång; ám; khäng xaíy ra; vaìo luïc sinh. C. Ám; dæång; xaíy ra; trong thai kyì. D. Dæång; ám; xaíy ra; trong thai kyì. E. Dæång; ám; xaíy ra; luïc sinh. 52. Noïi vãö nhoïm maïu hãû Rhesus, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Coï 6 loaûi khaïng nguyãn Rh. B. Khaïng nguyãn D laì thæåìng gàûp nháút. C. Khaïng nguyãn D coï tênh khaïng nguyãn maûnh nháút. D. Khaïng thãø khaïng Rh hiãûn diãûn tæû nhiãn trong huyãút tæång cuía ngæåìi Rh ám. E. Khaïng thãø khaïng Rh seî xuáút hiãûn trong maïu ngæåìi Rh ám nãúu ngæåìi naìy âæåüc truyãön maïu Rh dæång. 53. Tai biãún truyãön maïu do báút âäöng nhoïm maïu Rhesus thæåìng xaíy ra trong træåìng håüp naìo sau âáy : A. Truyãön maïu Rh ám cho ngæåìi Rh dæång. B. Ngay láön âáöu tiãn truyãön maïu Rh dæång cho ngæåìi Rh ám vaì ráút nàûng nãö. C. Truyãön maïu Rh ám cho ngæåìi Rh dæång, åí láön truyãön thæï hai. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 10 D. Truyãön maïu Rh dæång cho ngæåìi Rh ám, åí láön truyãön thæï hai. E. Khäng bao giåì xaíy ra vç khäng coï khaïng thãø tæû nhiãn khaïng Rh. 54. Noïi vãö tai biãún saín khoa do báút âäöng nhoïm maïu Rhesus, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Do phuû næî Rh dæång mang baìo thai Rh ám. B. Do phuû næî Rh ám mang baìo thai Rh dæång. C. Luän xaíy ra ngay trong láön mang thai âáöu tiãn. D. A vaì C âuïng. E. B vaì C âuïng. 55. Noïi vãö sæû co maûch sau khi thaình maûch bë täøn thæång, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Sau khi thaình maûch täøn thæång nhiãöu phuït hoàûc vaìi giåì, thaình maûch måïi bàõt âáöu co laûi. B. Maûch maïu bë thæång täøn do dao càõt seî co maûnh hån do báöm dáûp. C. Sæû co maûch xaíy ra do nhiãöu cå chãú : tháön kinh, thãø dëch vaì taûi chäù. D. Trong thåìi gian maûch maïu âang co, caïc cå chãú cáöm maïu khaïc chæa xaíy ra. E. Sæû co maûch taûi chäù chè keïo daìi vaìi phuït. 56. Sæû co thàõt maûch maïu khi thaình maûch bë täøn thæång coï taïc duûng gç sau âáy : A. Tàng giaíi phoïng caïc yãúu täú gáy âäng maïu. B. Giaím båït læåüng maïu máút. C. ÆÏc chãú taïc duûng caïc cháút chäúng âäng maïu. D. Tàng sæû kãút dênh tiãøu cáöu. E. Hoaût hoaï caïc yãúu täú gáy âäng maïu. 57. Khi thaình maûch bë täøn thæång, coï sæû co maûch laì do cå chãú naìo sau âáy : A. Phaín xaû tháön kinh do âau. B. Sæû co cå thaình maûch taûi chäù âæåüc khåíi phaït træûc tiãúp tæì täøn thæång. C. Kêch thêch hãû tháön kinh phoï giao caím. D. A vaì B âuïng. E. B vaì C âuïng. 58. Tiãøu cáöu âoïng vai troì quan troüng trong giai âoaûn co maûch do noï tiãút ra cháút : A. B. C. A2. D. E. 59. Noïi vãö giai âoaûn co maûch trong cáöm maïu, cháút giuïp maûch maïu co maûnh hån laì : A. ADP B. Serotonin C. A2 D. A vaì B âuïng E. B vaì C âuïng YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 11 60. Sæû gia tàng tênh baïm dênh cuía tiãøu cáöu vaìo thaình maûch täøn thæång phuû thuäüc vaìo yãúu täú naìo sau âáy : A. ADP B. ATP C. Vitamin K D. Tyí troüng cuía maïu E. Âäü quaïnh cuía maïu 61. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng âäúi våïi quaï trçnh thaình láûp nuït tiãøu cáöu : A. Thaình maûch bë täøn thæång âãø läü ra låïp collagen. B. Tiãøu cáöu baïm dênh vaìo låïp collagen. C. Tiãøu cáöu phaït âäüng quaï trçnh âäng maïu. D. Tiãøu cáöu giaíi phoïng ADP. E. ADP laìm tàng tênh baïm dênh cuía caïc tiãøu cáöu, taûo nãn nuït tiãøu cáöu. 62. Noïi vãö tiãøu cáöu, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Säú læåüng bçnh thæåìng tæì B. Âåìi säúng 120 ngaìy. C. Coï caïc haût alpha chæïa ADP vaì D. Coï caïc haût âáûm âàûc chæïa PDGF growth factor). E. Chæïa giuïp co ruït. 63. Sæû hoaût hoaï tiãøu cáöu do tiãúp xuïc våïi thaình maûch täøn thæång laìm giaíi phoïng ADP vaì ... dáùn âãún sæû ... kãút dênh tiãøu cáöu. A. A2; æïc chãú. B. A2; khuãúch âaûi. C. æïc chãú. D. khuãúch âaûi. E. khuãúch âaûi. 64. Tiãøu cáöu coï vai troì træûc tiãúp trong viãûc : A. Bêt kên thæång täøn låïn åí thaình maûch vaì hçnh thaình cuûc maïu âäng. B. Bêt chäù tãú baìo näüi mä maûch maïu bë bong ra vaì tan cuûc maïu âäng. C. Bêt kên loìng maûch thæång täøn vaì laìm tan cuûc maïu âäng. D. Bêt kên thæång täøn nhoí åí maûch maïu nhoí vaì laìm co cuûc maïu âäng. E. Bêt kên thæång täøn låïn åí thaình maûch vaì co cuûc maïu âäng. 65. Phæïc håüp enzyme âæåüc hçnh thaình coï taïc duûng chuyãøn : A. thaình plasmin. B. thaình thrombin. C. thaình fibrin. D. thaình fibrin. E. thaình thrombin. 66. Trong quaï trçnh âäng maïu, bæåïc naìo sau âáy khäng cáön sæû coï màût cuía ion Ca++ : YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 12 A. Chuyãøn thaình thrombin B. Chuyãøn thaình fibrin. C. Hoaût hoaï yãúu täú VII. D. Hoaût hoaï yãúu täú XII. E. Hoaût hoaï yãúu täú IX. 67. Trong con âæåìng ngoaûi sinh cuía quaï trçnh âäng maïu, yãúu täú X âæåüc hoaût hoaï båíi : (choün cáu âuïng nháút) A. Yãúu täú VIIa. B. Yãúu täú IXa. C. Yãúu täú IXa vaì VIIIa. D. Yãúu täú III. E. Yãúu täú VIIa vaì yãúu täú III. 68. Trong con âæåìng näüi sinh cuía quaï trçnh âäng maïu, yãúu täú X âæåüc hoaût hoaï båíi : (choün cáu âuïng nháút) A. Yãúu täú VIIa. B. Yãúu täú IXa. C. Yãúu täú IXa, VIIIa vaì tiãøu cáöu. D. Yãúu täú VIIIa vaì IXa. E. Yãúu täú VIIa vaì yãúu täú III. 69. Sau khi yãúu täú XII âæåüc hoaût hoaï thç láön læåüt caïc yãúu täú sau âæåüc hoaût hoaï : A. Yãúu täú VIII, yãúu täú IX. B. Yãúu täú IX, yãúu täú XI. C. Yãúu täú IX, yãúu täú VIII. D. Yãúu täú III, yãúu täú XIII. E. Yãúu täú XI, yãúu täú IX. 70. Vitamin K cáön cho quaï trçnh täøng håüp caïc yãúu täú âäng maïu sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ : A. Yãúu täú I B. Yãúu täú II C. Yãúu täú VII D. Yãúu täú IX E. Yãúu täú X 71. Caïc yãúu täú tham gia vaìo quaï trçnh thaình láûp phæïc håüp enzyme ngoaûi sinh laì : A. II, III, IV, V, VII B. I, III, V, VII, X C. III, IV, V, VII, X D. II, IV, VII, IX, X E. I, II, IV, V, VII 72. Trong giai âoaûn thaình láûp thrombin tæì yãúu täú naìo sau âáy tham gia : YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 13 A. Vitamin K B. C. D. E. A2 73. Co cuûc maïu coï taïc duûng gç sau âáy : A. Laìm vãút thæång thaình maûch âæåüc bêt kên hån. B. Ngàn caín sæû hçnh thaình huyãút khäúi. C.Taûo âiãöu kiãûn liãön seûo. D. Hoaût hoaï caïc yãúu täú gáy tan maïu. E. Laìm tàng sæû co thàõt maûch maïu. 74. Plasmin ... A. Huíy hoaûi mäüt säú yãúu täú âäng maïu vaì laìm tan cuûc maïu âäng. B. Hoaût hoaï mäüt säú yãúu täú âäng maïu vaì giuïp hçnh thaình nãn cuûc maïu âäng. C. Huíy hoaûi mäüt säú yãúu täú âäng maïu vaì gáy co cuûc maïu âäng. D. Hoaût hoaï mäüt säú yãúu täú chäúng âäng laìm tan cuûc maïu âäng. E. Hoaût hoaï mäüt säú yãúu täú âäng maïu vaì gáy co cuûc maïu âäng. 75. Quaï trçnh tan maïu diãùn ra sau khi hçnh thaình cuûc maïu âäng låïn khoaíng : A. Vaìi thaïng. B. Vaìi tuáön. C. Mäüt vaìi ngaìy. D. Mäüt vaìi giåì. E. 20-60 phuït. 76. Cuûc maïu âäng loaûi naìo sau âáy thæåìng khäng xaíy ra hiãûn tæåüng tan cuûc maïu âäng : A. Cuûc maïu âäng hçnh thaình taûi vãút thæång nhoí cuía thaình maûch. B. Cuûc maïu âäng hçnh thaình taûi vãút thæång låïn cuía thaình maûch. C. Cuûc maïu âäng låïn hçnh thaình do maïu chaíy vaìo täø chæïc xung quanh thaình maûch täøn thæång. D. Cáu A vaì C âuïng. E. Cáu B vaì C âuïng. 77. Baûch cáöu âæåüc phán thaình caïc loaûi nhæ sau : A. Coï 3 loaûi baûch cáöu haût vaì 3 loaûi baûch cáöu khäng haût. B. Coï 2 loaûi baûch cáöu haût vaì 3 loaûi baûch cáöu khäng haût. C. Coï 2 loaûi baûch cáöu âa nhán vaì 3 loaûi baûch âån nhán. D. Coï 3 loaûi baûch cáöu âa nhán vaì 2 loaûi baûch cáöu âån nhán. E. Coï 3 loaûi baûch cáöu âa nhán vaì 3 loaûi baûch cáöu âån nhán. 78. Noïi vãö baûch cáöu haût æa kiãöm, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Coï khaí nàng thæûc baìo nhæng yãúu. B. Coï khaí nàng thæûc baìo caïc protein laû. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 14 C. Laì tãú baìo coï chæïc nàng chäúng dë æïng. D. Giaíi phoïng histamin gáy caïc triãûu chæïng cuía dë æïng. E. Giaíi phoïng laìm tan caïc cuûc maïu âäng. 79. Noïi vãö baûch cáöu haût æa acid, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Coï taïc duûng khæí âäüc caïc protein laû nhæ tãú baìo cuía khäúi u, maính gheïp. B. Tham gia vaìo phaín æïng dë æïng. C. Bë háúp dáùn âãún âãø doün saûch vuìng viãm nhiãùm vaìo giai âoaûn cuäúi. D. Tham gia hçnh thaình cuûc maïu âäng. E. Giaím säú læåüng åí nhæîng ngæåìi cå âëa dë æïng. 80. Noïi vãö baûch cáöu haût trung tênh, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Baío vãû cå thãø bàòng caïch mäùi baûch cáöu thæûc baìo 100 vi khuáøn mäùi ngaìy. B. Coï khaí nàng xuyãn qua thaình maûch âãø âãún vuìng bë vi khuáøn xám nháûp. C. Coï tênh hoaï æïng âäüng nghéa laì coï thãø khæí âäüc tênh cuía caïc hoaï cháút xám nháûp vaìo cå thãø. D. Cáu A vaì B âuïng. E. Cáu B vaì C âuïng. 81. Noïi vãö chæïc nàng cuía caïc loaûi baûch cáöu, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Baûch cáöu haût trung tênh trung hoaì caïc taïc nhán gáy dë æïng. B. Baûch cáöu haût æa acid thæûc baìo âæåüc caïc phæïc håüp khaïng thãø. C. Baûch cáöu haût æa kiãöm giaíi phoïng D. Âaûi thæûc baìo chè thæûc baìo caïc váût laû låïn, khäng thæûc baìo vi khuáøn. E. Baûch cáöu lympho thæûc hiãûn chæïc nàng miãùn dëch thãø dëch træåïc räöi âãún chæïc nàng miãùn dëch tãú baìo. 82. Noïi vãö säú læåüng häöng cáöu, cáu naìo sau âáy âuïng A. Tàng åí ngæåìi lao âäüng nàûng. B. Giaím trong bãûnh suy tim maûn. C. Tàng trong bãûnh ung thæ maïu . D. Giaím khi säúng åí vuìng cao. E. Táút caí âãöu sai. 83. coï taïc duûng : A. Tàng váûn chuyãøn häöng cáöu læåïi ra maïu ngoaûi vi. B. Tàng biãût hoaï tiãön nguyãn häöng cáöu thaình nguyãn häöng cáöu. C. Tàng täøng håüp trong häöng cáöu læåïi. D. Cáu A vaì B âuïng. E. Táút caí âãöu âuïng. 84. Häöng cáöu coï chæïc nàng : A. Taûo aïp suáút thuyí ténh. B. Thæûc baìo caïc hoaï cháút âäüc âãø giæî thàng bàòng C. Khæí âäüc protein laû. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 15 D. Cung cáúp cho tãú baìo . E. Váûn chuyãøn khê. 85. Noïi vãö quaï trçnh cáöm maïu, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Con âæåìng näüi sinh nhanh vaì maûnh hån con âæåìng ngoaûi sinh. B. Yãúu täú XI hoaût hoaï khåíi phaït con âæåìng näüi sinh. C. Ion Na+ coï vai troì quan troüng trong giai âoaûn âäng maïu D. Caïc såüi fibrin hoaì tan giam giæî tãú baìo maïu taûo nãn cuûc maïu âäng. E. Maïu trong äúng nghiãûm âäng theo con âæåìng näüi sinh. 86. Noïi vãö hiãûn tæåüng tan cuûc maïu sau quaï trçnh âäng maïu, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Taûo nãn cháút dëch maìu vaìng trong goüi laì huyãút tæång. B. Nhåì vai troì quan troüng cuía ion Ca++. C. Taûo nãn cháút dëch vaìng trong goüi laì huyãút thanh. D. Coï yï nghéa ngàn ngæìa huyãút khäúi. E. Laìm caïc båì cuía thaình maûch âæåüc keïo saït laûi ngàn caín sæû chaíy maïu. 87. Thrombin laì : A. Saín pháøm cuía giai âoaûn 2 trong quaï trçnh âäng maïu. B. Saín pháøm âæåüc taûo ra træûc tiãúp tæì phæïc håüp enzym C. Mäüt loaûi protease coï taïc duûng càõt fibrin thaình caïc phán tæí âån phán. D. Cáu A vaì C âuïng. E. Táút caí âãöu âuïng. 88. Noïi vãö cáu naìo sau âáy âuïng : A. Laì yãúu täú laìm tàng tênh baïm dênh cuía caïc tiãøu cáöu vaìo thaình maûch täøn thæång. B. Laì yãúu täú kêch thêch taûo tiãøu cáöu. C. Laì yãúu täú coï tênh háúp dáùn caïc baûch cáöu âa nhán trung tênh âãún täø chæïc viãm. D. Laì mäüt phæïc håüp gäöm caïc yãúu täú âäng maïu Xa, V, vaì ion Ca++. E. Laì yãúu täú baío vãû tiãøu cáöu khoíi bë våî khi âi qua caïc xoang ténh maûch åí laïch. 89. Mäüt häöng cáöu bçnh thæåìng coï thãø coï caïc hçnh daûng sau âáy : A. Hçnh cáöu B. Hçnh bia bàõn. C. Hçnh liãöm D. Hçnh âéa hai màût loîm. E. Cáu A vaì D âuïng. 90. Näöng âäü baîo hoaì trong häöng cáöu laì : A. 14 g/dl B. 19 g/dl C. 24 âll D. 30 g/dl E. 34 g/dl YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 16 91. Chæïc nàng naìo sau âáy khäng phaíi laì chæïc nàng cuía häöng cáöu : A. Váûn chuyãøn oxy tåïi täø chæïc B. Váûn chuyãøn mäüt pháön CO2 tæì täø chæïc vãö phäøi. C. Häù tråü sæû váûn chuyãøn CO2 cuía huyãút tæång. D. Âiãöu hoaì cán bàòng toan kiãöm. E. Khæí âäüc protein laû. 92. Baín cháút cuía laì : A. B. C. D. E. Táút caí âãöu sai. 93. cuía nhæîng ngæåìi bãûnh häöng cáöu hçnh liãöm âæåüc goüi laì : A. HbA B. HbA2 C. HbH D. HbF E. HbS 94. Trong bãûnh häöng cáöu hçnh liãöm, chuäùi beta bë thay âäøi nhæ sau : A. Coï mäüt acid amin valin bë thay thãú båíi glutamic. B. Coï mäüt acid amin glutamic bë thay thãú båíi valin. C. Coï mäüt acid amin valin bë thay thãú båíi analin. D. Coï mäüt acid amin glutamic bë thay thãú båíi E. Coï mäüt acid amin lysin bë thay thãú båíi glutamic. 95. Mäüt ngæåìi nam giåïi træåíng thaình coï näöng âäü trong maïu 14 g% thç âæåüc xem laì : A. Bçnh thæåìng B. Cao hån thæåìng bçnh C. Thiãúu maïu mæïc âäü nheû D. Thiãúu maïu mæïc âäü væìa E. Thiãúu maïu mæïc âäü nàûng 96. Noïi vãö ngäü âäüc khê CO, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Khê CO âæåüc sinh ra khi âäút chaïy nhiãn liãûu khäng hoaìn toaìn. B. Phaín æïng kãút håüp giæîa vaì CO laì phaín æïng thuáûn nghëch. C. khäng coï khaí nàng váûn chuyãøn oxy. D. Âáöu tiãn, da bãûnh nhán tråí nãn coï maìu âoí saïng. E. Cáön nhanh choïng âæa bãûnh nhán ra khoíi mäi træåìng khê CO vaì cho thåí oxy. 97. Bçnh thæåìng tyí lãû häöng cáöu læåïi trong maïu ngoaûi vi laì : A. 3-4% YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 17 B. 2-3% C. 1-2% D. Khäng quaï 1% E. Khäng quaï 0,5% 98. Täúc âäü sinh häöng cáöu seî giaím trong træåìng håüp naìo sau âáy : A. Säú læåüng häöng cáöu trong maïu ngoaûi vi tàng cao B. Säú læåüng häöng cáöu trong maïu ngoaûi vi tháúp C. Näöng âäü oxy täø chæïc âaî væåüt quaï nhu cáöu cáön thiãút D. Suy tim keïo daìi E. Säúng åí vuìng cao 99. Nhu cáöu sàõt haìng ngaìy åí ngæåìi bçnh thæåìng laì : A. Nam 1mg, næî 2mg B. Nam 2mg, næî 1mg C. Caí nam láùn næî âãöu laì 1mg D. Caí nam láùn næî âãöu laì 2mg E. Táút caí âãöu sai 100. Noïi vãö chæïc nàng cuía baûch cáöu trung tênh, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Laì haìng raìo cuía cå thãø chäúng laûi vi khuáøn sinh muí B. Coï thãø tiãu hoaï, huyí hoaûi nhiãöu loaûi vi khuáøn C. Coï thãø thæûc baìo fibrin D. Coï nhiãûm vuû trçnh diãûn khaïng nguyãn cho tãú baìo coï tháøm quyãön miãùn dëch. E. Váûn âäüng ráút têch cæûc 101. Noïi vãö nhoïm maïu ABO, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Coï ba loaûi khaïng nguyãn laì A, B, O B. Coï hai loaûi khaïng nguyãn læu haình trong huyãút tæång laì A vaì B C. Coï hai loaûi khaïng thãø gàõn trãn maìng häöng cáöu laì α vaì β. D. Cáu B vaì C âuïng E. Táút caí âãöu sai 102. Noïi vãö nguyãn tàõc truyãön maïu, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Nguyãn tàõc chung laì khäng âæåüc âãø khaïng nguyãn vaì khaïng thãø tæång æïng gàûp nhau B. Nguyãn tàõc täúi thiãøu laì khäng âæåüc âãø khaïng nguyãn trãn maìng häöng cáöu cuía ngæåìi cho gàûp khaïng thãø tæång æïng trong huyãút tæång ngæåìi nháûn. C. Nguyãn tàõc täúi thiãøu laì khäng âæåüc âãø khaïng nguyãn trãn maìng häöng cáöu cuía ngæåìi nháûn gàûp khaïng thãø tæång æïng trong huyãút tæång ngæåìi cho. D. Nãúu tuán thuí nguyãn tàõc chung, chuïng ta coï thãø truyãön mäüt læåüng låïn maïu trong mäüt láön E. Nãúu chè tuán thuí nguyãn tàõc täúi thiãøu, chuïng ta chè coï thãø truyãön täúi âa 200 ml maïu khaïc nhoïm (theo âuïng så âäö truyãön maïu kinh âiãøn) trong mäüt láön YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 18 103. Täø håüp khaïng nguyãn Rhesus naìo sau âáy coï thãø hiãûn diãûn trãn maìng häöng cáöu ngæåìi : A. Täø håüp CcDd B. Täø håüp CDdE C. Täø håüp CDE D. Täø håüp CDd E. Täø håüp cEe 104. Kãút táûp tiãøu cáöu laì hiãûn tæåüng : A. Coï mäüt låïp tiãøu cáöu âãún dênh vaìo låïp collagen taûi chäù thaình maûch täøn thæång B. Caïc tiãøu cáöu bë ngæng kãút do phaín æïng khaïng thãø C. Caïc tiãøu cáöu xuyãn maûch âi vaìo täø chæïc vaì táûp trung taûi äø viãm D. Caïc tiãøu cáöu baïm maûch cuía thaình maûch bçnh thæåìng. E. Caïc låïp tiãøu cáöu näúi tiãúp nhau âæåüc hoaût hoaï vaì dênh vaìo låïp tiãøu cáöu ban âáöu âaî âæåüc kãút dênh vaìo collagen cuía thaình maûch täøn thæång. 105. Noïi vãö tãn cuía caïc yãúu täú âäng maïu kinh âiãøn, cáu naìo sau âáy âuïng : A. Yãúu täú I laì B. Yãúu täú II laì C. Yãúu täú III laì tiãön huyãút tæång D. Yãúu täú IV laì ion can-xi E. Yãúu täú V laì yãúu täú chäúng chaíy maïu A 106. Ba giai âoaûn trong quaï trçnh âäng maïu láön læåüt laì : A. Thaình láûp thrombin, thaình láûp thaình láûp fibrin B. Thaình láûp A2, thaình láûp thaình láûp fibrin C. Thaình láûp thaình láûp thrombin, thaình láûp fibrin D. Thaình láûp A2, thaình láûp thaình láûp thrombin E. Thaình láûp thaình láûp fibrin, thaình láûp thrombin 107. Phæïc håüp enzyme gäöm caïc thaình pháön sau : A. Yãúu täú Xa, yãúu täú V, yãúu täú VIII B. Yãúu täú II, yãúu täú Va, Ca++, C. Yãúu täú II, yãúu täú Xa, Ca++ D. Yãúu täú Va, thrombin E. Yãúu täú Xa, yãúu täú V, Ca++, 108. Trong phæïc håüp enzyme yãúu täú coï taïc duûng chênh laì : A. Yãúu täú Xa B. Yãúu täú XIIIa C. Yãúu täú Va D. Thrombin E. YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 19 109. Trong quaï trçnh hçnh thaình yãúu täú naìo sau âáy tham gia vaìo caí hai con âæåìng näüi sinh vaì ngoaûi sinh : A. Yãúu täú I B. Yãúu täú II C. Yãúu täú VII D. Yãúu täú VIII E. Yãúu Täú XII 110. Noïi vãö sæû âiãöu hoaì ngæåüc dæång tênh trong quaï trçnh hçnh thaình thrombin, cáu naìo sau âáy khäng âuïng : A. Thrombin âæåüc hçnh thaình seî hoaût hoaï yãúu täú V, räöi yãúu täú Va seî thuïc âáøy taïc duûng cuía yãúu täú Xa. B. Thrombin âæåüc hçnh thaình seî hoaût hoaï yãúu täú VII, räöi yãúu täú VIIa seî thuïc âáøy taïc duûng cuía yãúu täú Xa. C. Thrombin âæåüc hçnh thaình seî hoaût hoaï yãúu täú VIII, räöi yãúu täú VIIIa seî thuïc âáøy sæû hoaût hoaï yãúu täú Xa. D. Thrombin âæåüc hçnh thaình coï thãø taïc âäüng lãn chênh âãø tàng taûo thrombin thãm næîa. E. Táút caí âãöu âuïng. 111. Noïi vãö giai âoaûn thaình láûp fibrin, cáu naìo sau âuïng : A. Dæåïi taïc duûng cuía vaì Ca++, chuyãøn thaình fibrin âån phán B. Sau khi âæåüc hçnh thaình, caïc fibrin âæåüc näúi våïi nhau båíi caïc cáöu näúi âäöng hoaï trë ráút loíng leîo. C. Dæåïi taïc duûng cuía yãúu täú XIIIa, caïc cáöu näúi âäöng hoaï trë giæîa caïc phán tæí fibrin âæåüc thay thãú båíi caïc cáöu näúi hydro. D. Dæåïi taïc duûng cuía thrombin vaì Ca++, chuyãøn thaình caïc fibrin âån phán E. Dæåïi taïc duûng cuía yãúu täú VIIIa, maûng læåïi fibrin tæì chäù hãút sæïc loîng leîo tråí nãn bãön væîng. 112. Cuûc maïu âäng âæåüc cáúu taûo båíi caïc thaình pháön sau : A. Caïc tiãøu cáöu vaì collagen B. Fibrin, häöng cáöu, tiãøu cáöu cuìng caïc protein huyãút tæång C. vaì häöng cáöu, tiãøu cáöu cuìng caïc protein huyãút tæång D. Yãúu täú Xa, yãúu täú V, Ca++ vaì E. tiãøu cáöu, 113. Caïc yãúu täú tham gia hoaût hoaï thaình plasmin laì : (choün cáu âuïng nháút) A. t-PA, yãúu täú XIa B. t-PA, yãúu täú XIIa YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 20 C. Thrombin, yãúu täú XIIa, yãúu täú XIIIa D. Thrombin, A2, yãúu täú XIa E. t-PA, thrombin, yãúu täú XIIa 114. Thåìi gian häöng cáöu læåïi täön taûi trong maïu ngoaûi vi træåïc khi chuyãøn thaình häöng cáöu træåíng thaình laì : A. 12-24 giåì B. 24-48 giåì C. 2-3 ngaìy D. 2-4 ngaìy E. 7 ngaìy 115. Âåìi säúng cuía häöng cáöu keïo daìi : A. 1 thaïng B. 2 thaïng C. 3 thaïng D. 4 thaïng E. 5 thaïng 116. Âåìi säúng cuía tiãøu cáöu keïo daìi A. Vaìi giåì B. Vaìi ngaìy âãún 2 tuáön C. Vaìi tuáön D. Vaìi tuáön âãún vaìi thaïng E. Haìng thaïng, haìng nàm 117. Trong cäng thæïc baûch cáöu thäng thæåìng, loaûi baûch cáöu naìo chiãúm tyí lãû cao nháút A. Baûch cáöu trung tênh B. Baûch cáöu æa kiãöm C. Baûch cáöu æa acid D. Baûch cáöu mono E. Baûch cáöu lympho 118. Trong cäng thæïc baûch cáöu thäng thæåìng, loaûi baûch cáöu naìo chiãúm tyí lãû tháúp nháút A. Baûch cáöu trung tênh B. Baûch cáöu æa kiãöm C. Baûch cáöu æa acid D. Baûch cáöu mono E. Baûch cáöu lympho 119. Trong cäng thæïc baûch cáöu thäng thæåìng, loaûi baûch cáöu naìo chiãúm tyí lãû cao thæï hai : A. Baûch cáöu trung tênh B. Baûch cáöu æa kiãöm C. Baûch cáöu æa acid YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 21 D. Baûch cáöu mono E. Baûch cáöu lympho 120. HIV gáy bãûnh AIDS laì do : A. Noï táún cäng vaì huyí hoaûi caïc baûch cáöu âa nhán trung tênh nãn laìm tã liãût cå chãú baío vãû khäng âàûc hiãûu. B. Noï táún cäng vaìo doìng T4 (chuí yãúu laì T giuïp âåî) nãn caïc âaïp æïng miãùn dëch bë tã liãût vaì cå chãú baío vãû khäng âàûc hiãûu cuîng bë suy giaím. C. Noï táún cäng vaìo doìng T8 (chuí yãúu laì T æïc chãú) nãn caïc âaïp æïng miãùn dëch bë tã liãût vaì cå chãú baío vãû khäng âàûc hiãûu cuîng bë suy giaím. D. Noï táún cäng vaìo caïc âaûi thæûc baìo laìm caïc tãú baìo naìy khäng trçnh diãûn âæåüc khaïng nguyãn trong quaï trçnh âaïp æïng miãùn dëch. E. Noï táún cäng vaìo caïc tãú baìo diãût tæû nhiãn laìm cå thãø máút sæïc âãö khaïng vi sinh váût gáy bãûnh. 121. Khi truyãön nháöm nhoïm maïu B cho ngæåìi maïu O, phaín æïng xaíy ra laì do : A. Caïc häöng cáöu cuía ngæåìi nháûn bë ngæng kãút B. Caïc häöng cáöu trong maïu truyãön vaìo bë ngæng kãút C. Caí hai loaûi häöng cáöu âãöu bë ngæng kãút D. Maìng häöng cáöu bë máút tênh mãöm deîo vaì tråí nãn dãù våî E. Táút caí âãöu sai 122. Thaình pháön naìo sau âáy khäng coï trong haût âáûm âàûc cuía tiãøu cáöu A. ADP B. ATP C. Ca++ D. E. A2 123. Hiãûn tæåüng vaìng da sinh lyï åí treí så sinh laì do våî häöng cáöu. Âuïng hay sai ? 124. Tyí lãû häöng cáöu læåïi trong maïu ngoaûi vi cho pheïp âaïnh giaï täúc âäü sinh häöng cáöu cuía tuyí xæång sau liãûu trçnh âiãöu trë thiãúu maïu hoàûc sau khi bë máút maïu cáúp. Âuïng hay sai ? 125. Tháût ra caïc baûch cáöu khäng haût váùn coï haût trong baìo tæång, nhæng caïc haût naìy quaï nhoí vaì bàõt maìu pháøm nhuäüm keïm nãn khäng tháúy âæåüc dæåïi kênh hiãøn vi quang hoüc. Âuïng hay sai ? 126. Mäüt trong nhæîng háûu quaí gáy tæí vong cuía phaín æïng truyãön maïu laì keût tháûn cáúp. Âuïng hay sai ? 127. Tai biãún truyãön maïu do báút âäöng nhoïm maïu Rhesus khäng bao giåì xaíy ra trong láön truyãön âáöu tiãn. Âuïng hay sai ? 128. laì yãúu täú coï taïc duûng tàng sinh saín táút caí caïc loaûi tãú baìo gäúc. Âuïng hay sai ? YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 22 129. Dæûa vaìo hçnh daûng, chuïng ta coï thãø phán biãût tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng vaì tãú baìo gäúc biãût hoaï. Âuïng hay sai ? 130. Læåüng khê CO trong khäng khê laì mäüt chè säú âo mæïc âäü ä nhiãùm mäi træåìng. Âuïng hay sai ? 131. Ngæåìi huït thuäúc laï nhiãöu seî coï näöng âäü trong maïu cao hån ngæåìi bçnh thæåìng. Âuïng hay sai ? 132. Häöng cáöu træåíng thaình coï màût trong tuyí xæång âoí. Âuïng hay sai ? 133. Ngæåìi säúng åí vuìng cao coï säú læåüng häöng cáöu trong maïu cao hån bçnh thæåìng vç caìng lãn cao thç aïp suáút riãng pháön cuía oxy trong khäng khê caìng cao. Âuïng hay sai ? 134. Theo Täø chæïc Y tãú thãú giåïi, thiãúu maïu âæåüc âënh nghéa laì giaím säú læåüng häöng cáöu trong maïu ngoaûi vi. Âuïng hay sai ? 135. Sau khi thæûc baìo caïc vi khuáøn khäng coï näüi âäüc täú, baûch cáöu âa nhán trung tênh coï thãø säúng soït mäüt thåìi gian. Âuïng hay sai ? 136. Caïc baûch cáöu haût æa kiãöm coï vai troì quan troüng trong dë æïng vç trãn bãö màût noï coï thãø gàõn caïc khaïng thãø loaûi IgG. Âuïng hay sai ? 137. Baûch cáöu haût æa acid táûp trung nåi coï phaøn æïng dë æïng xaíy ra âãø khuãúch âaûi phaín æïng naìy lãn. Âuïng hay sai ? 138. Baûch cáöu mono chæa thæûc sæû træåíng thaình. Âuïng hay sai ? 139. Tãú baìo diãût tæû nhiãn coï thãø táún cäng vi sinh váût gáy bãûnh vaì tãú baìo khäúi u. Âuïng hay sai ? 140. Khaïng nguyãn A hoàûc B bàõt âáöu xuáút hiãûn trãn maìng häöng cáöu tæì thaïng thæï hai âãún thaïng thæï taïm sau khi sinh. Âuïng hay sai ? 141. Khi truyãön nháöm nhoïm maïu, hiãûn tæåüng tan maïu coï thãø xaíy ra sau vaìi giåì, vaìi ngaìy hoàûc tháûm chê ngay láûp tæïc. Âuïng hay sai ? 142. Trong hãû thäúng nhoïm maïu Rh, khaïng thãø khaïng Rh khäng coï sà ôn tæû nhiãn trong maïu. Âuïng hay sai ? 143. Sæû co maûch xaíy ra khi vãút thæång thaình maûch bë càõt doüc seî maûnh hån khi bë càõt ngang. Âuïng hay sai ? 144. Sæû hçnh thaình nuït tiãøu cáöu coï vai troì quan troüng trong viãûc bêt kên caïc thæång täøn nhoí åí caïc maûch maïu nhoí xaíy ra haìng tràm láön mäùi ngaìy. Âuïng hay sai ? 145. Trong quaï trçnh âäng maïu, con âæåìng ngoaûi sinh âæåüc khåíi phaït træåïc con âæåìng näüi sinh. Âuïng hay sai ? 146. Yãúu täú hoaût hoaï täø chæïc (t-PA) âæåüc tiãút ra ngay khi hçnh thaình xong cuûc maïu âäng. Âuïng hay sai ? 147. Huyãút thanh khaïc huyãút tæång åí chäù laì trong huyãút thanh khäng coìn caïc yãúu täú âäng maïu. Âuïng hay sai ? 148. Yãúu täú chênh kiãøm soaït täúc âäü sinh häöng cáöu laì säú læåüng häöng cáöu trong maïu ngoaûi vi. Âuïng hay sai ? YH DP 08 - tầm YHDP nghiãûm Bäü män Sinh lyï Lưu hành nội bộ 23 149. CSFs (caïc yãúu täú kêch thêch taûo cuûm) laì caïc yãúu täú kêch thêch taûo baûch cáöu. Âuïng hay sai ? 150. Trçnh baìy så âäö quaï trçnh biãût hoaï doìng häöng cáöu (bàõt âáöu tæì tiãön nguyãn häöng cáöu) ? 151. Trçnh baìy chæïc nàng cuía baûch cáöu haût trung tênh. 152. Trçnh baìy chæïc nàng cuía baûch cáöu haût æa kiãöm. 153. Trçnh baìy chæïc nàng cuía baûch cáöu haût æa acid. 154. Trçnh baìy chæïc nàng cuía baûch cáöu mono - âaûi thæûc baìo. 155. Trçnh baìy chæïc nàng cuía lympho B. 156. Veî så âäö truyãön maïu kinh âiãøn. 157. Giaíi thêch tai biãún saín khoa do báút âäöng nhoïm maïu Rhesus. 158. Trçnh baìy cáúu truïc cå baín cuía tiãøu cáöu. 159. Veî så âäö hçnh thaình phæïc håüp theo con âæåìng ngoaûi sinh. 160. Taûi sao cuûc maïu âäng co laûi âæåüc ? YH DP 08 - 1 4