Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

Thể loại: Lĩnh vực khác
Lượt xem: 93,370Lượt tải: 8Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Quyết định số 83/2017/QĐ-UBND ban hành quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tóm tắt nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Định, ngày 22 tháng 12 năm ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị định số ngày 21 tháng 12năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư liên tịch số 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nướctrên địa bàn tỉnh Bình Định; Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tư pháp. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các nội dung liên quan đến lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định, như các Phụ lục kèm theo: - Phụ lục 1: Định mức chi quản lý nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ. - Phụ lục 2: Hệ số tiền công ngày cho các chức danhthực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. - Phụ lục 3: Định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Các nội dung khác liên quan đến lập, thẩm tra phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định không quy định tại quyết định này thực hiện theo Thông tư liên tịch số ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác trên địa bàn tỉnh Bình Định. Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn tỉnh. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ Quốc LỤC 1 ĐỊNH MỨC CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Quyết định ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: 1.000 dung công việc Đơn vị tính Mức chi tối đa Mức chi tối vụ KH&CN cấp vụ KH&CN cấp thành phố, cấp huyện, cấp cơ sở I Chi tư vấn xác định nhiệm vụ họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN Hội tịch Hội Chủ tịch, thành viên hội ký hành biểu mời tham nhận xét, đánh giá(Phiếu NX-ĐG) 01 phiếu xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội xét đánh giá của ủy viên Hội tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN Hội tịch Hội Chủ tịch, thành viên hội ký hành biểu mời tham nhận xét, đánh giá(Phiếu NX-ĐG) 01 phiếu xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội xét đánh giá của ủy viên Hội thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ trưởng tổ thẩm viên tổ thẩm ký hành biểu được mời tham dự Nhiệm tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức nhiệm vụ họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm tịch Hội Chủ tịch, thành viên hội ký hành biểu mời tham nhận xét, đánh giá 01 phiếu xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội xét đánh giá của ủy viên Hội mức xây dựng dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn độc mức dự toán chi thuê chuyên gia độc lập tính tối đa Chuyên gia độc tiền công phục vụ họp hội đồng 01 Hội văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ Hội đồng 01 Hội công tác phí của các chuyên gia được mời tham gia công tác tư quy định Theo quy cấp lưu quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Theo quy định hiện hành trên địa bàn thuê phòng phương tiện đi thuê dịch vụ KH&CN liên quan đến việc đánh giá của Hội đồng; thuê cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng (nếu toán theo hóa đơn thực tế chi Thanh toán theo hóa đơn thực tế chi X Chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông (báo giấy, báo hình, báo điện tử và các phương tiện truyền thông báo tuyển chọn Theo báo giá của cơ quan truyền thông đăng tin Theo báo giá của cơ quan truyền thông đăng tin XI Dự toán chi công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ; kiểm tra đột xuất; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu toán chi tiền công cho Hội đồng đánh giá giữa kỳ; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu họp Hội đồng Hội tịch Hội Chủ tịch, thành viên hội ký hành biểu mời tham nhận xét, đánh giá (Phiếu NX, ĐG) 01 phiếu NX, xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội xét đánh giá của ủy viên Hội toán chi tiền công Hội đồng kiểm tra đột tịch Hội viên hội ký hành biểu mời tham toán chi công tác phí cho đoàn kiểm tra, đánh giá giữa kỳ; kiểm tra đột xuất; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh 4 Dự toán chi thuê phương tiện đi lại phục vụ kiểm tra, đánh giá giữa kỳ; kiểm tra đột xuất; kiểm tra, đánh giá sau khi giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu cơ sở báo giá của chủ phương tiện cho thuê Trên cơ sở báo giá của chủ phương tiện cho LỤC 2 HỆ SỐ TIỀN CÔNG NGÀY CHO CÁC CHỨC DANH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Nghị quyết định số ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội (Ban hành kèm theo Quyết định ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình danh Hệ số tiền công theo ngày số tiền công theo ngày vụ KH&CN cấp vụ KH&CN cấp thành phố, huyện, cấp cơ sở 1 Chủ nhiệm nhiệm viên thực hiện chính; thư ký khoa thuật viên, nhân viên hỗ LỤC 3 ĐỊNH MỨC LÀM CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) Đơn vị tính: 1.000 dung công định mức chi tối đa Khung định mức chi tối đa Khung định mức chi tối vụ KH&CN cấp vụ KH&CN cấp vụ KH&CN cấp thành phố, Huyện, cấp cơ sở I Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên chuyên gia trong nước (tính theo ngày chuyên gia trong nước (tính theo ngày quá 30% tổng dự toán kinh phí chi công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quá 30% tổng dự toán kinh phí chi công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên gia ngoài nước (tính theo ngày chuyên gia ngoài nước (tính theo ngày quá 35% tổng dự toán kinh phí chi công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quá 25% tổng dự toán kinh phí chi công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu 1 Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu Xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) và các báo giá liên quan Xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) và các báo giá liên toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định 1 Dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định Xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) và các báo giá liên quan Xây dựng trên cơ sở thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế độ, định mức hiện hành (nếu có) và các báo giá liên toán chi hội thảo khoa học; hội nghị phục vụ hoạt động nghiên cứu Dự toán chi hội thảo khoa học; hội nghị phục vụ hoạt động nghiên cứu Dự toán chi hội thảo khoa học; hội nghị phục vụ hoạt động nghiên cứu Dự toán chi hội thảo khoa học; hội nghị phục vụ hoạt động nghiên chủ ký Hội cáo viên trình bày tại Hội thảo (tối đa 01 nhiệm vụ KH&CN không quá 03 báo cáo 4 Báo cáo khoa học được tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo (Tối đa 01 nhiệm vụ không quá 05 báo viên tham gia hội toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu 1 Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu Dự toán chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu Thực hiện theo Thông tư số hiện theo Thông tư số toán chị Hội nghị, Tập huấn Dự toán chị Hội nghị, Tập huấn Dự toán chị Hội nghị, Tập huấn Dự toán chị Hội nghị, Tập huấn 1 Dự toán chi Hội nghị, Tập huấn Dự toán chi Hội nghị, Tập huấn Theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh VII Dự toán chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN Dự toán chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN Dự toán chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN Dự toán chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ toán chi họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tịch Hội Chủ tịch, thành viên hội ký hành biểu mời tham nhận xét, đánh xét đánh giá của ủy viên phản biện trong Hội nhận xét đánh nhận xét đánh nhận xét đánh xét đánh giá của ủy viên Hội nhận xét đánh nhận xét đánh nhận xét đánh toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ quản lý chung nhiệm vụ tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN (không quá 140 triệu tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN (không quá 140 triệu tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN (không quá 80 triệu