Chương 13 Các thủ tục lưu

Chương 13 Các thủ tục lưu

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Lượt xem: 126,599Lượt tải: 2Số trang: 14

Mô tả tài liệu

Định nghĩa thủ tục lưu. Hiểu được các lợi ích của Thủ tục lưu. Hiểu rõ các kiểu thủ tục lưu. Hiểu rõ các loại thủ tục lưu hệ thống. Nắm vững các quy trình tạo, chỉnh sửa và thực hiện các thủ tục lưu do người dùng tự định nghĩa.  Sử dụng các tham số trong thủ tục lưu  Chọn lựa các tuỳ biến biên dịch thích hợp.

Tóm tắt nội dung

Chương 13 Các thủ tục lưu Mục tất chương này, bạn có thể  Định nghĩa thủ tục lưu.  Hiểu được các lợi ích của Thủ tục lưu.  Hiểu rõ các kiểu thủ tục lưu.  Hiểu rõ các loại thủ tục lưu hệ thống.  Nắm vững các quy trình tạo, chỉnh sửa và thực hiện các thủ tục lưu do người dùng tự Sử dụng các tham số trong thủ tục lưu  Chọn lựa các tuỳ biến biên dịch thích hợp.  Nắm vững quy tắc xử lý lỗi trong thủ tục lưu. Giới các chương trước, chúng ta đã biết các kiến thức về View và Con trỏ. Chúng ta đã thảo luận về các ưu điểm của việc sử dụng view cùng với các tác vụ được thực hiện trên chúng. Chúng ta đã học cách tạo và thực thi Con trỏ. Ở cuối phần đó, chúng ta đã học quy tắc đọc các hàng từ Con trỏ. Một thủ tục lưu là một nhóm các câu lệnh SQL được biên soạn trước. Các thủ tục lưu là một phần quan trọng của bất cứ cơ sở dữ liệu nào và có thể chứa các câu lệnh điều khiển, rẽ thủ tục lưu sử dụng các biến cục bộ để lưu các giá trị đơn. Chúng ta sẽ học về các thủ tục lưu trong phần Các thủ tục lưu Các thủ tục lưu là một công cụ quan trọng của bất cứ các hệ thống cơ sở dữ liệu nào. phát triển cơ sở dữ liệu hoặc những người quản trị viết các thủ tục lưu để thực thi các nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường hoặc để thực hiện các quy tắc phức tạp trong xử lý dữ liệu. Một thủ tục lưu chứa các lệnh thao tác với dữ liệu hoặc truy xuất dữ Định nghĩa các thủ tục lưu Ngôn ngữ T-SQL được sử dụng như là một giao diện lập trình giữa cơ sở dữ liệu SQL Server và ứng dụng của người dùng. Có hai phương pháp để chứa và thực thi các chương trình T-SQL. pháp là lưu trữ các chương trình một cách cục bộ, trong ứng dụng gửi các câu lệnh tới SQL Server và xử lý kết quả. Phương pháp thứ hai là chứa các chương trình như các thủ tục lưu trong SQL Server, trong ứng dụng sẽ thực hiện các thủ tục lưu này và xử lý kết quả. Một thủ tục lưu là một tập hợp các câu lệnh T-SQL chưa biên dịch. Các thủ tục lưu có tên và được xử lý như một đơn vị trong cơ sở dữ liệu. SQL Server cung cấp các thủ tục lưu đã được biên dịch cho việc điều khiển SQL Server và hiển thị thông tin vể cơ sở dữ liệu và người sử dụng. Những thủ tục lưu này được gọi là các thủ tục lưu hệ thủ tục lưu trong SQL Server tương tự như các thủ tục lưu trong các ngôn ngữ khác:  Chúng nhận các tham số đầu vào và trả lại giá trị cho lời gọi thủ tục. Thủ tục lưu 181  Chúng chứa các câu lệnh thực thi các tác vụ đối với cơ sở dữ liệu hoặc gọi tới các thủ tục lưu khác.  Chúng trả lại một giá trị trạng thái cho lời gọi thủ tục cho biết sự thành công hay không của việc thực thi thủ tục (và cùng với lý do nếu không thành thủ tục lưu có thể đơn giản là một khai báo SELECT đơn thông thường, hoặc cũng có thể phức tạp là một chuỗi các khai báo SQL sử dụng các điều khiển, rẽ nhánh như trên hình 13.1. Một thủ tục lưu có thể chứa một vài hoặc tất cả các cấu trúc điều khiển như lập trình Chi tiết một thủ tục lưu được mô tả trong hình 13.1. Hình 13.1: Các lệnh trong thủ tục Các lợi ích của thủ tục lưu Lợi ích của việc sử dụng các thủ tục lưu:  Tăng cường tốc độ xử lý Một trong những thuận lợi của việc sử dụng Thủ tục lưu đó là tốc độ. Các Thủ tục lưu được tối ưu hoá lần đầu tiên khi chúng được biên dịch, điều này cho phép chúng thực thi với chi phí ít hơn so với lệnh T-SQL thông Truy cập dữ liệu nhanh chóng hơn Các Thủ tục lưu được tối ưu hóa theo hướng tốt nhất đối với dữ liệu yêu cầu. Nó nâng cao tốc độ thực thi, SQL Server không phải chọn lựa cách tốt nhất để xử lý các lệnh SQL, và truy xuất dữ liệu mỗi khi chúng được biên dịch.  Lập trình thuận lợi khác liên quan đển các Thủ tục lưu là việc phân chia và dùng chung các logic ứng dụng. Một Thủ tục lưu lớn có thể được chia thành rất nhiều các Thủ tục lưu nhỏ hơn. Các Thủ tục lưu nhỏ hơn này có thể được dùng chung giữa rất nhiều các Thủ tục lưu lớn. Thủ tục lưu 182 Thủ tục lưu lệnh SELECT đơn Khối lệnh của báo SELECT với từ khóa điều khiển, rẽ lệnh chỉnh sửa hoặc truy xuẩt dữ này làm giảm thiểu thời gian trong việc thiết kế và thực thi các Thủ tục lưu. nhỏ này có thể dễ dàng quản lý và gỡ rối.  Tính nhất sử dụng các Thủ tục lưu bắt buộc tính nhất quán, bởi người sử dụng không phải tạo ra và sử dụng các câu lệnh T-SQL của họ.  Nâng cao độ an toàn bảo mật Một trong những thuận lợi chính của việc sử dụng các Thủ tục lưu đó là tính bảo mật. Nếu người sử dụng không được phép truy cập dữ liệu một cách trực tiếp, việc truy cập đến một bảng có thể bị hủy bỏ và chúng ta có thể tự tạo ra Thủ tục lưu. Chúng ta có thể chỉ ra thi cho các Thủ tục lưu này vì vậy nó thực hiện đúng tác vụ của người dùng. Điều này tạo nên môi trường an toàn hơn, cũng như sẽ có ít người được truy cập trực tiếp tới dữ liệu cơ sở phía Các dạng Thủ tục lưu Các Thủ tục lưu được chia ra như sau:  Các Thủ tục lưu hệ thống (chỉ có thể thi hành)  Các Thủ tục lưu được định nghĩa bởi người sử dụng (có thể được tạo ra và thi Các Thủ tục lưu hệ thống SQL Server cung cấp các Thủ tục lưu hệ thống, các thủ tục này là một tập hợp các câu lệnh T- SQL. Những thủ tục hệ thống cho phép quản trị cơ sở dữ liệu và cập nhật các bảng. Các Thủ tục lưu hệ thống đóng vai trò như các shortcut cho việc truy vấn thông tin từ các bảng hệ hình của SQL Server cung cấp thông tin và định nghĩa về các đối tượng, người sử dụng và các quyền, được chứa trong các bảng hệ thống. Mỗi cơ sở dữ liệu có một tập hợp các bảng hệ thống chứa thông tin cấu hình của riêng cơ sở dữ liệu đó. Các bảng hệ thống này được tạo ra một cách tự động khi cơ sở dữ liệu được tạo. Người dùng có thể truy cập và cập nhật các bảng hệ thống này chỉ thông qua các Thủ tục lưu hệ của tất cả các Thủ tục lưu hệ thống đều bắt đầu với ‘sp_’. Thủ tục lưu hệ thống được đặt trong cơ sở dữ liệu master. Người quản trị hệ thống sở hữu những thủ tục này. Chúng ta có thể chạy một Thủ tục lưu hệ thống từ bất kì nguồn cơ sở dữ liệu nào, nhưng kết quả của việc thực thi này sẽ được phản hồi trong cơ sở dữ liệu hiện tại Các Thủ tục lưu hệ thống được nhóm lại thành một số loại. Sau đây là một vài loại thông dụng:  Các thủ tục danh mục: Các thủ tục danh mục cung cấp một giao diện danh mục thống nhất cho việc truy cập vào các cầu nối cơ sở dữ liệu, cũng như SQL Server, từ cùng một ứng dụng. Những thủ tục lưu này tương thích với giao diện danh mục cho kết nối cơ sở dữ liệu mở của Microsoft tục lưu ý: ODBC là một định nghĩa tiêu chuẩn của giao diện lập trình ứng dụng (API) sử dụng để truy cập dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc các cơ sở dữ liệu truy cập pháp truy cập tuần tự các chỉ mục (ISAM).  Các thủ tục mở rộng Các thủ tục mở rộng cho phép người dùng khôi phục và thực hiện một chức năng trong một thư viện liên kết động (DLL). Các tác vụ ngoài phạm vi SQL Server có thể dễ dàng bị bắt lỗi và những thông tin bên ngoài có thể được đưa về SQL Server. Những thủ tục bên ngoài cung cấp các mã trạng thái trở về và các tham số đầu ra, giống như các bản sao của chúng trong các thủ tục lưu trữ thông thường. Chúng thường xuyên được bắt đầu bởi cụm kí tự ý: Thư viện liên kết động là một tập hợp các thủ tục, chương trình con được lưu trữ trong một file .dll. Nó được nạp vào khi một chương trình cần đến.  Các thủ tục tái tạo Các thủ tục tái tạo cho phép người dùng sao chép các giản đồ bảng và dữ liệu.  Các thủ tục hệ thủ tục hệ thống của SQL Server làm cho việc truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu quản trị và các bảng hệ thống trở nên dễ dàng và thực hiện các nhiệm vụ khác mà trong quá trình cập nhật các bảng hệ thống yêu cầu.  Các thủ tục bảo mật SQL Server cung cấp một số thủ tục hệ thống giúp cho việc quản lý bảo mật.  Các thủ tục Con trỏ Các thủ tục này được sử dụng để thực hiện các chức năng của một Con trỏ. Con trỏ là một đối tượng dữ liệu mà một trình ứng dụng sử dụng để thao tác với dữ liệu từng hàng một, thay cho việc thao tác với toàn bộ kết quả của tập hợp đó.  Các thủ tục truy vấn phân tán SQL Server cung cấp các thủ tục thực thi và quản lý các truy vấn phân tán. Các truy vấn phân tán nhận về dữ liệu không đồng nhất từ các nguồn kết hợp, bao gồm một hay nhiều cơ sở dữ liệu SQL Các thủ tục truy vấn dùng cho các tiến trình (agent) trong SQL Server Các tiến trình trong SQL Server sử dụng các thủ tục này để quản lý và lập lịch cho các Các thủ tục SQL Mail Các thủ tục này được sử dụng để thực hiện các thao tác về thư điện tử trong SQL tục lưu 13.1 liệt kê một số các Thủ tục lưu hệ tục lưu trữ hệ thống Miêu Liệt kê tất cả các cơ sở dữ liệu hiện tại trong Liệt kê thông tin vể server, ví dụ như bộ kí tự, và thứ tự sắp Liệt kê tất cả các Thủ tục lưu có trong môi Liệt kê tất cả các đối tượng mà có thể được truy môi trường hiện Bắt đầu một nhiệm vụ tự động ngay lập Dừng lại một nhiệm vụ tự động khi nó đang chạy. Thêm hoặc thay đổi mật khẩu của tài khoản Thay đổi các tuỳ chọn trong cấu hình toàn cục của SQL Server. Khi sử dụng không có tuỳ chọn, nó sẽ hiển thị những thiết lập hiện thời của Hiển thị thông tin vể một đối tượng cơ sở dữ liệu Hiển thị chuỗi ký tự thực cho một quy tắc, hoặc thủ tục lưu trữ không mã hóa, hàm định nghĩa bởi người sử dụng, bẫy lỗi hoặc 13.1: Các Thủ tục lưu 13.3 Các Thủ tục lưu định nghĩa bởi người sử dụng Bên cạnh việc sử dụng những thủ tục lưu được cài sẵn, chúng ta có thể tạo ra những thủ tục lưu của riêng mình. Để tạo ra một thủ tục lưu trong SQL Server, chúng ta có thể sử dụng trình Procedure Wizard trong Manager hoặc các câu lệnh T-SQL để tạo ra một thủ tục lưu là CREATE Tất cả các thủ tục lưu được tạo ra trong cơ sở dữ liệu hiện hành. Để tạo ra một thủ tục, chúng ta cần quyền thực hiện Ngầm định, quyền này được gán cho người sử hữu cơ sở dữ mà có thể sau đó chuyển quyền đó cho những người sử dụng khác. Cấu trúc lệnh là: CREATE dụ, một thủ tục lưu tên là mà hiển thị chi tiết các tiêu đề của publisher ID 1389, sẽ như PROCEDURE ‘Mã này hiển thị các tiêu đề cho publisher * FROM titles WHERE pub_id = Các chỉ dẫn để tạo ra các Thủ tục lưu Những hướng dẫn sau đây có thể được xem xét trong lúc tạo các thủ tục lưu:  Tên phải được đặt theo quy tắc nhận diện tên. Thủ tục lưu 185  Tất cả các đối tượng dữ liệu có thể được tạo ra trong một thủ tục lưu, trừ các mặc định, các quy tắc, bắt lỗi, các thủ tục và các view. Đối tượng có thể được tham chiếu đến trong thủ tục mỗi khi nó đã được tạo ra.  Thủ tục lưu có thể tham chiếu đến như một bảng tạm thời.  Các thủ tục được gọi trong một thủ tục lưu có thể truy cập vào tất cả các đối tượng được tạo ra trong lời gọi thủ tục  Trong thủ tục lưu chúng ta có thể sử dụng tới 2100 tham số.  Chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các biến số cục bộ trong thủ tục lưu mà bộ nhớ có thể  Kích cỡ lớn nhất của một thủ tục lưu là 128 Thực thi Thủ tục lưu Câu lệnh EXECUTE được sử dụng để chạy thủ tục lưu. Cấu trúc lệnh dụ, câu lệnh để thực thi một thủ tục lưu quả trả về của câu lệnh trên được thể hiện ở hình 13.2: Thực thi một thủ tục lưu 13.4 Sử dụng tham biến trong Thủ tục lưu Các tham biến có thể được truyền đến một thủ tục lưu từ câu lệnh thực hiện nó. Tham biến có thể được sử dụng để nhập vào hay xuất ra các giá trị từ thủ tục lưu. Để thêm một tham biến, cú pháp sẽ như PROCEDURE tục lưu 186 Ví dụ, thủ tục trả về những tiêu đề chi tiết cho publisher ID 1389. Chúng ta cùng tạo ra một thủ tục có tên là trả về những tiêu đề chi tiết cho bất cứ một publisher ID cụ thể nào. Một publisher ID cụ thể có thể được truyền vào như một tham số tới thủ PROCEDURE * FROM titles WHERE pub_id = khi thủ tục được tạo ra, sử dụng câu lệnh EXECUTE để truyền tham số và thực thi thủ tục. Lệnh EXECUTE để lấy các giá trị của tiêu đề cho publisher với ID là 0877 sẽ như quả của lệnh trên được chỉ ra trong hình 13.3: Sử dụng tham biến trong Thủ tục lưu 13.5 Biên dịch lại Thủ tục khi làm việc với các bảng trong cơ sở dữ liệu, người sử dụng tạo ra một vài thay đổi trong các bảng chỉ mục. Để phản ánh những thay đổi này, chúng ta cần tối ưu hoá các câu truy vấn mà thủ tục lưu sử dụng để truy nhập tới các bảng. Khi thủ tục lưu được thực hiện lần đầu tiên sau khi SQL Server khởi động, nó sẽ tự động được tối ưu hóa. Điều này cũng xảy ra khi có một sự thay đổi trong các bảng mà thủ tục lưu sử dụng. Tuy nhiên, khi một chỉ mục mới được thêm vào bảng, việc tối ưu hóa không chiếm dụng không gian nhớ nữa cho tới khi SQL Server được khởi động lại. Trong những trường hợp này, các thủ tục phải được biên dịch bằng tay không cần khởi động lại SQL 3 cách để biên dịch lại thủ tục:  Sử dụng thủ tục lưu hệ thống tục lưu tục lưu hệ thống buộc một thủ tục lưu phải được biên dịch lại khi nó thực hiện ở lần kế tiếp. Cấu trúc của nó =] ‘object’ Nếu một thủ tục lưu được xác định như tên đối tượng, nó sẽ được biên dịch lại vào lần chạy tiếp theo. Một tên bảng hoặc một tên view có thể cũng được xác định như đối tượng. Điều này đảm bảo rằng tất cả thủ tục lưu mà tham chiếu tới các bảng hoặc view sẽ được biên dịch lại khi chúng được thực hiện lần kế tiếp.  Chỉ định WITH RECOMPILE với câu lệnh CREATE PROCEDURE Nếu mệnh đề WITH RECOMPILE được sử dụng để tạo ra thủ tục lưu, SQL Server sẽ biên dịch lại thủ tục mỗi lần nó được thực thi. Tuy nhiên, điều này làm chậm lại quá trình xử lý thủ tục.Cú pháp của nó PROCEDURE Chỉ định WITH RECOMPILE với lệnh EXECUTE Chúng ta có thể biên dịch lại một thủ tục bằng câu lệnh EXECUTE với mệnh đề Thủ tục sẽ được biên dịch lại một lần với cú pháp này. Phương pháp biên dịch như trên có thể được sử dụng nếu dữ liệu bị thay đổi một cách đáng kể sau khi thủ tục được tạo ra. Cú pháp của nó WITH RECOMPILE 13.6 Sửa đổi Thủ tục lưu Khi yêu cầu của hệ thống thay đổi, các thủ tục lưu đang tồn tại trong hệ thống cũng phải thay đổi. SQL Server cung cấp câu lệnh ALTER PROCEDURE cho việc chỉnh sửa thủ tục lưu. Cú pháp của lệnh này giống với CREATE Việc thay đổi một thủ tục lưu cũng giống như việc xóa và tái tạo lại thủ tục, trừ trường hợp quyền của người sử dụng được duy trì trong suốt quá trình thay đổi này. 13.7 Thông báo lỗi Vì các thủ tục lưu ngày càng phức tạp nên việc kêt hợp các đoạn lệnh kiểm tra lỗi ở trong các thủ tục lưu là rất cần thiết. Chúng ta có thể sử dụng mã trả về hoặc câu lệnh RAISERROR để thông báo lỗi cho người sử dụng. Các tham số và mã trả về có thể trao đổi giá trị dữ liệu với các biến số T-SQL , hoặc các biến của ứng Mã trả về Thủ tục lưu các thủ tục lưu, các mã trả về chỉ có giá trị số nguyên. Mặc định, giá trị của mã là 0, chỉ ra rằng việc thực hiện thủ tục lưu là thành công. Để xuất ra mã trả về, chúng ta cần khai báo một biến và thực thi một thủ tục lưu. Sau đó chúng ta có thể xem giá trị biến đó. Mã trả về phải trả lại giá trị của chúng vào trong một biến số. Câu lệnh để khai báo biến số và sử dụng nó trong suốt quá trình thực thi thủ tục = chứa mã trả về bởi thủ tục lưu. Ví dụ: Hãy sửa đổi thủ tục để trả về giá trị 0, giá trị mặc định của SQL Server, nếu nó thực hiện thành công thì hiển thị các hàng. Nếu không có hàng nào được tìm thấy, nó sẽ trả về giá trị 1. Câu lệnh ALTER PROCEDURE sẽ như PROCEDURE @v_return FROM titles WHERE pub_id = * FROM titles WHERE pub_id = quả thực thi thủ tục được trình bày trong bảng 13.4: Sử dụng Mã trả về Bởi vì không có tiêu đề nào được tìm thấy của publisher ID ‘9952’, nên thủ tục trả lại giá trị 1 và thông báo tương ứng được hiển thị. 13.7.2 Câu lệnh RAISERROR Thủ tục lưu một thủ tục lưu, chúng ta có thể sử dụng lệnh PRINT để hiển thị thông báo lỗi do định nghĩa. Tuy nhiên, các thông báo này chỉ là tạm thời và chỉ hiển thị cho người sử dụng. Câu lệnh RAISERROR được sử dụng để ghi lại những lỗi này và gán cho chúng các cấp độ .Cú pháp ({msg_id | severity, Thông báo lỗi cụ thể do người sử dụng định nghĩa trong hệ thống bảng Thông báo đặc biệt mà chúng ta đã định nghĩa, nhiều nhất là đến 255 kí Các cấp độ do người sử dụng định nghĩa liên quan với thông báo đặc biệt. Người sử dụng có thể sử dụng các cấp độ từ 0 đến 18. Các cấp độ từ 19 đến 25 được dành riêng cho các thành viên trong sysadmin, và yêu cầu đi kèm tùy chọn WITH LOG . Các cấp độ từ 20-25 được coi là mức Các giá trị từ 1 đến 127 trình bày tình trạng Chỉ ra khi nào lỗi sẽ được ghi vào trong nhật ký lỗi của dụ, đoạn mã dưới đây hiển thị thứ tự số bắt đầu từ số 5, theo thứ tự giảm dần. Khi giá trị này là 2, một lỗi được đưa ra và vòng lặp bị PROCEDURE @v_ctr @v_ctr = 5 WHILE @v_ctr > @v_ctr * @v_ctr = @v_ctr - 1 IF @v_ctr = has fallen below 3', 1, quả đầu ra của đoạn mã trên là: 25 thông báo sẽ hiển thị ra như sau: (1 row(s) tục lưu 190 (1 row(s) row(s) 50000, Level 1, State has fallen below 3 Thủ tục lưu kết  Một thủ tục lưu là một tập hợp các câu lệnh SQL chưa biên dịch.  Người phát triển cơ sở dữ liệu hoặc người quản trị viết ra các thủ tục lưu để thực thi các nhiệm vụ quản trị thông thường hoặc để áp dụng cho những quy tắc xử lỹ dữ liệu phức tạp. Thủ tục lưu chứa các câu lệnh thao tác với dữ liệu hoặc các câu lệnh nhận dữ liệu trả về.  Các thủ tục lưu tăng tốc các câu truy vấn, làm cho việc truy cập dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ các modul lập trình, duy trì tính nhất quán và tăng cường tính bảo mật.  Có hai loại thủ tục lưu: • Thủ tục lưu hệ thống đề cập đến phương pháp quản trị dữ liệu và cập nhật thông tin vào các bảng. • Thủ tục lưu do người dùng định nghĩa.  Câu lệnh CREATE PROCEDURE được sử dụng để tạo ra thủ tục lưu.  Câu lệnh EXECUTE được sử dụng để chạy thủ tục lưu.  Các tham biến có thể được sử dụng để nhập vào hoặc xuất ra các giá trị từ thủ tục lưu.  Có ba cách để biên dịch lại các thủ tục lưu: • Sử dụng thủ tục lưu hệ thống Chỉ định WITH RECOMPILE với lệnh CREATE PROCEDURE • Chỉ định WITH RECOMPILE với lệnh EXECUTE  Câu lệnh ALTER PROCEDURE được sử dụng để chỉnh sửa một thủ tục lưu.  Các mã trả về và câu lệnh RAISERROR được dùng để thông báo cho người sử dụng về các lỗi xuất hiện trong thủ tục lưu. Thủ tục lưu tra kiến thức 1. Kí tự nào dưới đây được chấp nhận như kí tự đầu củat tên biến truyền vào câu ? a. & b. @ c. # d. ? 2. Thông báo đặc biệt với RAISERROR có thể chứa tối đa ________ ký tự. a. 64 b. 128 c. 255 d. 510 3. Những thủ tục lưu mở rộng nằm trong các file nào dưới đây? a. DLLs c. Batch Files d. Script Files 4. Những người sử dụng nào dưới đây có quyền mặc định để thực hiện lệnh Table Owner b. Database Owner c. Data Owner d. Row Owner 5. Mệnh đề WITH RECOMPILE ảnh hưởng gì đến định nghĩa trong một thủ tục lưu? a. Thủ tục được biên dịch lại ở lần chạy tiếp theo b. Thủ tục được biên dịch lại ở lần khởi động tiếp theo của SQL Server, và thủ tục hiện. c. Thủ tục được biên dịch lại mỗi khi nó được thực hiện. d. Thủ tục được biên dịch lại mỗi khi một chỉ mục mới được tạo ra trên bảng được tập Viết các câu lệnh như sau: 1. Tạo một thủ tục lưu tên là mà chấp nhận một tên như một tham số. Thủ tục sẽ kiểm tra tiếp đầu ngữ của tên là ‘Ms.’ hay ‘Mr.’.Nếu bắt đầu là ‘Ms.’ hiển thị thông báo “Bạn đã nhập vào tên một phụ nữ ” Nếu bắt đầu là ‘Mr.’, hiển thị thông báo “Bạn đã nhập vào tên một đàn ông” 2. Thực hiện thủ tục lưu với tham số là chuỗi “Ms. Olive tục lưu page has been left tục lưu 194