Báo cáo Nghiên cứu dân số Việt Nam trong thời gian tới: Duy trì mức sinh thấp và nhu cầu biện pháp tránh thai cao - TS. Nguyễn Quốc Anh

Báo cáo Nghiên cứu dân số Việt Nam trong thời gian tới: Duy trì mức sinh thấp và nhu cầu biện pháp tránh thai cao - TS. Nguyễn Quốc Anh

Thể loại: Xã hội học
Lượt xem: 31,607Lượt tải: 1Số trang: 20

Mô tả tài liệu

Báo cáo Nghiên cứu dân số Việt Nam trong thời gian tới: Duy trì mức sinh thấp và nhu cầu biện pháp tránh thai cao do TS. Nguyễn Quốc Anh trình bày cung cấp cho người đọc các kiến thức về đặc điểm dân số Việt Nam, tính toán nhu cầu biện pháp tránh thai,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Tóm tắt nội dung

KÍNH CHÀO CÁC QUÝ VỊ ĐẠI CỨU DÂN SỐ VIỆT THỜI GIAN TỚI: DUY TRÌ MỨC SINH THẤP VÀ NHU CẦU BiỆN PHÁP TRÁNH THAI bày: TS. Nguyễn Quốc Anh Sinh hoạt khoa học Chuyên đề Trung tâm Nghiên cứu,Thông tin và Dữ ĐÍCH, YÊU CẦU • Lựa chọn vấn đề, tên đề tài • Lựa chọn lý thuyết, phương pháp cứu • Nguồn số liệu sử điểm dân số Việt Nam: • Qui mô dân số lớn, 90 triệu dân năm 2013 (đứng thứ 13 thế giới) • Mức sinh thấp, TFR (2013) = 2,10 • Tỷ xuất sinh thô (CBR) = 17,0 • Tỷ lệ phát triển dân số = 1,05 • Đạt mức sinh thay thế từ 2003 ®iÓm: Cơ cấu dân sè đã b-íc vµo giµ hóa dân số B¶ng 2: C¬ cÊu d©n sè ViÖt Nam theo träng tõng nhãm tuæi trong tæng sè d©n (%) Tæng sè 0-14 15-59 TĐTDS 1979, 1989, 1999, TCTK 2013 ®Æc ®iÓm: Sù mÊt c©n ®èi giíi tÝnh ®èi víi trÎ s¬ sinh đã nghiêm trọng từ 2006 đến nay Tû sè giíi tÝnh khi 2: Tỷ số giới tính của trẻ sơ sinh Việt nam, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Điều tra DS-KHHGĐ 109 107 104 108 106 110 Thẻ khám chữa bệnh 108 107 107 108 109 109 Điều tra tại cơ sở Y tế FPA) SRB 2013 là 113,8 (2012 là ®iÓm: D©n sè ph©n bè kh«ng ®Òu. M« hình di d©n thay ®æi. Năm 2013, trung bình trên mỗi km2 có 271 người, thấp nhất là vùng Tây nguyên 100 người, cao Đồng bằng sông Hồng 971 người (gấp gần 10 lần vùng Tây nguyên). Vùng Đông Nam Bộ đông thứ hai với 655 Hơn nữa, vốn đầu tư không đều, ĐNB & ĐBSH chiếm Tổng cục Thống kê, năm 2013, tỷ lệ dân số thành thị chỉ mới là 32,36%. Nhưng nhiều vùng, khu vực chưa thực sự là đô thị hóa mà chuyển đổi do các quyết định hành chính. Ngay cả các lớn như Hà Nội, Hải Phòng, . . . . Nhiều tỉnh, tỷ lệ đô thị rất thấp dưới 10%. ®ặc ®iÓm: Tû lÖ d©n ®« thÞ ®iÓm: Møc sinh ®· gi¶m m¹nh æn ®Þnh vµ cßn kh¸c nhau giữa c¸c vïng Năm CBR Năm CBR Năm CBR Năm CBR 1957 44,0 1992 30,04 1997 22,8 2002 36,3 1993 25,8 1998 21,5 2003 34,5 1994 25,2 1999 19,9 2004 32,5 1995 23,9 2000 19,2 2005 30,1 1996 22,8 2001 18,6 2013 Tû suÊt sinh th« ë ViÖt Nam. Đơn vị NXB Thèng kª: KÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra d©n sè 1999, 2009; Niên giám Thống kê tóm tắt 6: Kh¸c biÖt vÒ møc sinh theo khu vùc/Vïng Tæng tû suÊt 2013 Cả n-íc 2,33 thÞ 1,59 th«n 2,54 2,21 T©y Nguyªn 3,90 2,49 B¾c Trung bộ 3,60 Hải miền Trung 2,80 B¾c 2,30 2,18 Tây Bắc 2,50 b»ng s«ng Hång 2,00 b»ng s«ng Cöu Long 2,10 Nam bé 1,90 TCTK 2013, KÕt qu¶ Tæng ®iÒu tra d©n sè lệ sử dụng các BPTT cao • Tỷ lệ sử dụng các BPTT 2013 (CPR): • Chung : 77,2% • Hiện đại : 67,0% • Biện pháp truyền thống : sở phương pháp luận • Mối quan hệ Mức sinh (TFR, CBR) và Biện pháp tránh thai (CPR) • Dorothy Norman 1985: • CBR = 48,4 – 0,44 x CPR • TFR = 6,83 - 0,062 x CPR; hiệu chỉnh : TFR = 7,4 – 0,07 x CPR • Maudin (ASEAN) 1995: • TFR = 7,08 - 0,0671 x CPR • TĐTDS 1989 & 1999: • CBR = 51,054 – 0,45162 x CPR • TFR = 7,4817 - 0,0818 x CPR • Theo các phương trình hồi qui tương quan này, để giảm sinh 0,1 con hoặc 0,3-0,5 phần ngàn thì cần tăng được 2% số tính toán, ước lượng, đánh giá nhu cầu BPTT • Qui mô dân số 90 triệu người, theo cơ cấu hiện tại nữ là 50,53%, Việt Nam có 45,48 triệu phụ nữ. • Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) là 24,74 triệu người. • Số phụ nữ nhóm tuổi trẻ 15-29 đạt cực đại cả về tỷ lệ và số tuyệt đối. • Nhóm phụ nữ này phải 20-30 năm nữa mới ra khỏi độ tuổi sinh đẻ. • Đây chính là tiềm năng cho nhu cầu BPTT toán nhu cầu biện pháp tránh thai • Số phụ nữ trẻ 15-29 tuổi chiếm tỷ trọng cao nhất là 25% như vậy có 11,37 triệu phụ nữ. Đây là trực tiếp lâu dài cho sử dụng các BPTT. • Số trẻ em nữ từ 0-14 tuổi (tuổi 14 là tuổi chuẩn bị bước vào tuổi sinh đẻ) chiếm 22,5% và triệu trẻ em gái. Đây là nhóm đối năng của toán nhu cầu BPTT • Xem xét theo vùng : Tây nguyên, Trung du miền núi phía bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải là các vùng có mức sinh cao. Đồng là những vùng nghèo, khó khăn do những là vùng có nhu cầu BPTT cao mà còn cần được cung cấp trợ giá hoặc miễn toán nhu cầu BPTT • Xét theo nhóm tuổi (ASFR), số phụ nữ nhóm có mức sinh cao nhất, ngoài ra ngay ở nhóm kế cận là nhóm 20-24 thì tỷ lệ sinh phụ nữ nông thôn cao gấp đôi ở thành thị, với 70% phụ nữ nông thôn thì đây là nhu cầu lớn về BPTT. Tính toán nhu cầu BPTT • Một trong những đối tượng cần quan tâm là tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên. Số liệu cho thấy tỷ lệ này đã giảm 20,8% (2005) giảm xuống 14,2 (2012), nhưng năm 2013 tăng nhẹ trở lại Dù sao đây cũng là một tiềm năng đối với nhu cầu toán nhu cầu BPTT • Trình độ học vấn của phụ nữ tác động mạnh đến sử dụng BPTT. Tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi sinh con thứ 3+; Chưa đi học 42,9%; Chưa tốt nghiệp tiểu học chiếm 30,5%; Tốt nghiệp tiểu học 20,0%. • Như vậy nhu cầu BPTT tiềm năng còn lớn. Đặc điểm: Sức khỏe sinh sản, tình hình nạo phá thai còn tồn tại  Sè ca n¹o ph¸ thai trong y tÕ Nhµ n-íc nh- sau: Năm 1992: 1,33 triÖu 1993: 1,20 triÖu; 1994: 1,25 triÖu; 1995: 1,20 vµ 1996: 1,22 triÖu. ĐÆc biÖt trong sè nµy, vÞ thµnh niªn vµ thanh niªn trÎ chiÕm kho¶ng 300.000 ca .  Nạo phá thai giảm từ năm 2000, nhưng hiện ổn định ở mức nhất định: 1,3 (2001), 1,0 (2005), 0,8 (2010), 0,5 (2012)  Tû lÖ nhiễm khuÈn ®-êng sinh s¶n cao, tû lÖ nµy ë n«ng th«n, dao ®éng tõ 32,8% ®Õn Đặc biệt là số nhiễm HIV/AIDS tăng nhanh. Cả nước có 213.413 người có HIV/AIDS (80% là nam giới), trong đó 63.373 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 65.133 người đã tử vong do AIDS (Cục phòng tính đến hoạt khoa học Xin tr©n träng c¶m ¬n.