thiên địa càn khôn - tập 1

thiên địa càn khôn - tập 1

Thể loại: Khoa Học Xã Hội
Lượt xem: 71,002Lượt tải: 9Số trang: 11

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'thiên địa càn khôn - tập 1', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Thiªn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia thø bÝch tr× uyÕt vÉn r¬i, giã kh«ng ngõng thæi, nh÷ng b«ng hoa tuyÕt bÞ giã ®­a ®Èy kh¾p n¬i ®Ó lóc r¬i xuèng chóng b¸m vµo v¹n vËt t¹o thµnh mét mµn xo¸. §ã lµ c¶nh quan rÊt b×nh th­êng mçi khi trêi trë §«ng ë bÊt kú ®Þa ph­¬ng nµo t¹i vïng phô cËn TuyÕt S¬n nµy. Vµ c¶nh quan cßn lµ b×nh th­êng h¬n nÕu trªn nh÷ng c¸nh ®ång tuyÕt ®ã, xuÊt hiÖn nh÷ng bãng ng­êi c« ®éc ! §èi víi c­ d©n l­u ngô quanh vïng nói TuyÕt s¬n nµy mçi khi cã viÖc cÇn ph¶i ra khái nhµ, n¬i thËt sù Êm cóng ®Ó mäi ng­êi tr¸nh c¸i l¹nh mïa ®«ng, hä ®©u ®Çu víi giã tuyÕt. V× hä ®∙ quen, quen ®Õn nçi hä cã thÓ xem th­êng giã tuyÕt! V¶ l¹i, kh«ng quen cïng kh«ng ®­îc, v× ch¼ng lÏ hä cø ru ró suèt ngµy ë trong lÏ v× sî gi¸ l¹nh hä cø ph¶i nhÞn ®ãi cho ®Õn tµn ®«ng ra ngoµi ­ ? Mò l«ng, ¸o l«ng giµy da h­¬u vµ mét bÇu r­îu nhá, chØ bÊy nhiªu ®ã lµ ®ñ cho hä chÞu ®ùng víi giã tuyÕt chÝ Ýt lµ mét ngµy tr­íc khi hä kÞp quay vÒ hoÆc t×m mét n¬i Êm cóng nµo ®ã l­u ngô qua ®ªm ! Nh­ng ®ã lµ nh÷ng c¶nh quan b×nh th­êng cña mäi n¨m víi tiÕt trêi cø nh­ vËy ! Riªng n¨m nay th× kh¸c, kh¸c ®Õn nçi mäi n¬i ph¶i kh¸o nhau lµ ch­a bao giê ë vïng nói TuyÕt S¬n nµy l¹i chÞu c¸i l¹nh kh¾c nghiÖt ®Õn vËy ! Giã thæi m¹nh h¬n mäi n¨m ! Vµ cã lÏ do ®iÒu kh¸c biÖt nµy nªn kh«ng riªng g× tuyÕt ph¶i r¬i mµ ®Õn c¶ líp m©y x¸m xÞt trªn bÇu trêi mäi h«m vÉn ngù trÞ trªn cao nay cø xµ thÊp xuèng s¾p ch¹m ®Êt ! Mµ ph¶i chi c¸i l¹nh kh¾c nghiÖt vµ ®ét ngét nµy chØ kÐo dµi mét hoÆc ®«i ba ngµy th× kh«ng cã g× ®Ó nãi ! BÊt gi¸c, nh­ mäi ng­êi th­êng b¶o, trêi còng nh­ ng­êi cã lóc buån lóc vui, lóc hên lóc giËn thÕ th«i ! Vµ khi tiÕt trêi ®∙ trë l¹i c¸i l¹nh b×nh th­êng, mäi ng­êi l¹i nghÜ, ®Êy, ®∙ nãi tr­íc mµ ! Nh­ng kh«ng ph¶i thÕ ! §∙ gÇn m­êi ngµy tr«i qua bÇu trêi vÉn cø x¸m xÞt vµ nÆng nÒ ®Õn nçi mét ®øa bÐ ®ang c« ®éc trªn con ®­êng ngËp tuyÕt do qu¸ l¹nh ph¶i tù lªn tiÕng vµ cè nãi thËt Lín hÇu tù trÊn an b¶n th©n : - Cµng l¹nh gi¸ cµng tèt ! Cø ®µ nµy n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× thÕ nµo còng ®ãng b¨ng vµ ®Êy lµ c¬ héi tèt gióp ta v­ît qua Khuyªn BÝch Tr× ®Õn vïng bê phÝa bªn kia ! Hõ... ­... ­! l¹nh lµm cho ®øa bÐ ph¶i run b¾n lªn tõng c¬n, hai hµng r¨ng va vµo nhau lµm cho c©u nãi cña nã ph¶i dõng l¹i ! Tõ ng«i nhµ bµng ®Êt nÖn ë c¹nh ®ã bçng cã tiÕng ng­êi gäi : TiÓu Thiªn ! Vµo ®©y ®∙ nµo ! Ng­¬i cø tiÕp tôc nh­ thÕ, lì ng­¬i ng∙ quþ xuèng th× ai thay ng­¬i lo l¾ng cho T©n thóc thóc ng­¬i §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia víi thanh ©m, tÊm da h­¬u che kÝn lèi vµo ng«i nhµ còng ®­îc vÐn lªn ! Vµ tõ mét gãc nhá cña tÊm da h­¬u mét c¸i ®Çu vµ mét bµn tay ®­a ra vÉy vÉy ®øa bÐ! Sau mét tho¸ng ngÇn ngõ, ®øa bÐn nh­ kh«ng muèn b¶n th©n,ph¶i ng∙ quþ nh­ lêi ng­êi kia võa nãi nªn véi vµng thui tät vµo ng«i nhµ nä ! TÊm da h­¬u lËp tøc ®­îc bu«ng phñ xuèng kÌm theo tiÕng xuýt xoa cña ng­êi võa gäi ®øa bÐ vµo nhµ : - Chµ... ! L¹nh khiÕp thËt ! ¦ !¦! Ng­êi mau ngåi s¸t lß s­ëi. TiÓu Thiªn ! Phï...! Xem s¾c mÆt cña ng­êi k×a, cø t¸i nhît cã kh¸c g× da ng­êi chÕt ? Hõ ! NghÜ còng l¹, tiÕt trêi nh­ thÕ nµy sao T©n thóc thóc ng­¬i kh«ng gi÷ ng­¬i ë nhµ ? §Ó ng­¬i ®i nh­ thÕ s­ëi Êm, tuy TiÓu Thiªn ch­a l¹i hån nh­ng khi nghe lêi nãi cña ng­êi kia hµm ý tr¸ch mãc vÞ T©n thóc thóc nµo ®ã, nã véi lªn tiÕng thanh minh: - Kh«ng ph¶i thÕ ®©u, Tõ ThÊt thóc ®õng nghÜ oan Cho T©n thóc thóc ! TiÓu ®iÖt cè t×nh lÎn ®i ! Chø nÕu biÕt ®­îc T©n thóc thóc ®©u ®Ó cho tiÓu ®iÖt ®i vµo lóc tiÕt trêi nh­ thÕ nµy ! ¸nh löa bËp bïng soi tá g­¬ng mÆt cña ba ng­¬i ngåi quanh lß s­ëi. Ngoµi vµ ng­êi tõ n∙y giê ®∙ lªn tiÕng cßn mét phô nh©n n÷a vi cø xãt xa nh×n nªn ch­a nãi lêi nµo ! §Õn lóc nµy vi phô nh©n míi lªn tiÕng: - Ng­êi l¹i ®i t×m vµ h¸i thuèc ch÷a bÖnh cho T©n thóc thóc ? TiÓu Thiªn thë dµi, tiÕng thë dµi cña mét ®øa bÐ chØ cã niªn kû ®é m­êi hai m­êi ba tho¹t nghe th× tøc c­êi nh­ng nghe kü th× l¹i rÊt ai o¸n : - ChØ v× tiÓu ®iÖt, v× ph¶i c­u mang nu«i d­ìng tiÓu ®iÖt ngÇn Êy n¨m dµi. T©n thóc thóc nh÷ng n¨m qua cø mang bÖnh trÇm kha! Cã lý nµo tiÓu ®iÖt kh«ng t×m c¸ch b¸o ®Òn ? Phô nh©n khÏ l¾c ®Çu : - ChØ b»ng tuæi ng­¬i ®∙ biÕt nghÜ thÕ nµy, gi¸ mµ ng­¬i cßn song vËt nä xua tay g¹t ngang : - Ng­¬i ®õng nghe ThÊt thÈm ng­¬i råi l¹i buån v× kh«ng cßn song th©n! Kh«ng Cã song th©n th× ®∙ sao? Suèt n¨m n¨m sèng cËn kÒ, ta biÕt T©n thóc thóc rÊt lo cho ng­¬i ! §­îc mét thóc thóc nh­ thÕ ®©u kh¸c g× ng­êi cã ®ñ song th©n ? Mµ nhiªn ®æi giäng, nh©n vËt nä hái : - Hay T©n thóc thóc ng­¬i trë bÖnh, ng­¬i míi ph¶i gÊp g¸p h¸i thuèc bÊt kÓ tiÕt trêi ®ang lóc kh¾c nghiÖt kh¸c Thiªn cã phÇn dô dù th× nghe phô nh©n b¶o : - Ph¶i ®ã ! NÕu trêi chi l¹nh nh­ b×nh th­êng th× ta kh«ng nãi, ®µng Thiªn nh­ ®∙ nghÜ kü , ®µnh më miÖng thè lé : - TiÓu ®iÖt cã lÇn nghe T©n thóc thóc b¶o, muèn bÖnh t×nh cña T©n thóc thóc hoµn toµn b×nh phôc cÇn ph¶i t×m cho ®­îc lo¹i th¶o d­îc chØ sinh tr­ëng ë n¬i §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia ! §ã lµ nguyªn do khiÕn T©n thóc thóc ph¶i ®­a tiÓu ®iÖt ®Õn sinh sèng ë vïng nµy ! Nh©n vËt nä ngÊt lêi : - §iÒu ®ã ta còng biÕt ! ChÝnh T©n thóc thóc ng­¬i ngay tõ ®Çu ®∙ nãi nh­ vËy ! Nh­ng ë n¬i nµy lµm g× cã nh÷ng lo¹i d­îc th¶o t­¬ng tù ? TiÓu Thiªn chíp m¾t : - §∙ kh«ng biÕt bao nhiÔu lÇn ®i t×m thuèc, tiÓu ®iÖt còng cã nhËn ®Þnh nµy ! Nh­ng, cßn ë bªn kia bê Khuyªn BÝch Tr× th× sao! RÊt cã thÓ ë ®ã tiÓu ®iÖt sÏ t×m thÊy lo¹i d­îc th¶o cÇn thiÕt ! Phô nh©n nä lé vÎ sî sÖt : - Êy chÕt ! Sao ®ét nhiªn ng­¬i l¹i cã ý nghÜ nµy ? Khuyªn BÝch Tr× lµ n¬i rÊt l¹nh, chØ cÇn ch¹m tay vµo n­íc còng ®ñ l¹nh ®Õn g∙y l×a x­¬ng cèt råi ! Thiªn mØm c­íi : - Nh­ng tiÓu ®iÖt ®©u d¹i g× ch¹m tay hoÆc nhóng ch©n vµo Khuyªn BÝch vËt nä kinh ng¹c : Ng­¬i võa b¶o lµ ng­¬i sÏ v­ît qua Khuyªn BÝch Tr×, nÕu kh«ng ch¹m ThiÒn véi gi¶i thÝch : - N¨m nay tiÕt trêi ®ét nhiªn l¹nh kh¸c th­êng, tiÓu ®iÖt nghÜ cã thÓ Tr× ®Õn ph¶i ®ãng vËt nä vç tay vµo tr¸n : - Ph¶i råi ! Ng­¬i nghÜ ®­îc ®iÒu nµy qu¶ lµ th«ng minh ! Phô nh©n kia thë dµi : - Nh­ng ®i nh­ ng­¬i th× qu¸ m¹o hiÓm ! NÕu thóc thóc ng­¬i biÕt Thiªn ®­a mét ngãn tay lªn m«i: - Tõ ThÊt thóc vµ ThÊt thÈm ph¶i gi÷ kÝn cho tiÓu ®iÖt ! ChØ cÇn T©n thóc thóc b×nh phôc, tiÓu ®iÖt cã m¹o hiÓm còng kh«ng sao ! ThÊy hä, ®«i phu thª ®Þnh nãi thªm, TiÓu Thiªn véi b¶o : - Nãi th× nãi vËy chø nÕu n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× kh«ng ®ãng b¨ng, tiÓu ®iÖt sÏ lËp tøc quay vÒ, ThÊt thóc vµ ThÊt thÈm kh«ng cÇn ph¶i qu¸ lo l¾ng cho tiÓu ®iÖt ! Nh©n vËt nä thõ ng­êi : - Xem ra ng­¬i ®∙ nghÜ thÊu ®¸o tÊt c¶, ta cã lo cho ng­¬i còng thõa ! Phô nh©n kia l¹i thë dµi: - VÉn cã c©u Hoµng thiªn bÊt phô khæ nh©n t©m ! Ng­¬i lµ kÎ cã lßng còng lµ ng­êi chÝ t×nh chÝ nghÜa, hy väng ng­¬i sÏ ®¹t ý nguyÖn vµ T©n thóc thóc ng­êi rçi sÏ b×nh phôc ! §øng lªn, TiÓu Thiªn gËt ®Çu nh×n hä §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia §­îc s­ëi Êm nh­ thÕ nµy, b©y giê cã ®i tiÓu ®iÖt tin ch¾c cã thÓ ®i mét m¹ch ®Õn Khuyªn BÝch Tr× ! Vµ nÕu kh«ng cã g× nghiªm träng, lóc trêi ch­a tèi tiÓu ®iÖt vÉn kÞp quay vÒ nhµ ! §a t¹ ThÊt thóc, ThÊt thÈm ! Víi tay cÇm mét bÇu r­îu còng ®­îc lµm b»ng da h­¬u, vi Tõ ThÊt thóc cè Ên vµo tay TiÓu Thiªn : - Dï ng­¬i cßn bÐ , ch­a quen dïng r­îu nh­ng cø cÇm lÊy vµ mang theo ! Còng cã lóc ng­¬i sÏ cÇn ®Õn. ! Nhí mau quay vÒ , ®õng ®Ó T©n thóc thóc ng­¬i v× qu¸ lo l¹i sinh thªm phiÒn n∙o ! Kh«ng thÓ chèi tõ, TiÓu ThiÖn ®eo bÇu r­îu vµo ngang l­ng vµ véi vµng b­íc ®i! Tõ chç Êm b­íc ra chç l¹nh, mét c¬n giã chît quÐt qua khiÕn TiÓu Thiªn suýt n÷a ph¶i quay l¹i vµ bá cuéc ! Nh­ng v× nghÜ ®Õn th©m t×nh träng hËu cña T©n thóc thóc dµnh cho nã, víi quyÕt t©m ®∙ cã, TiÓu Thiªn lËp tøc dÊn b­íc, ®­¬ng ®Çu víi giã vµ BÝch Tr× vèn lµ mét ao n­íc lín cã d¹ng h×nh khuyªn nh­ tr¨ng l­ìi liÒm ! Vµ ë phÇn lâm phÝa bªn kia, nÕu nh×n tõ bê bªn nµy nh×n qua th× chØ lµ mét vïng ®Êt ®¸ chØ cã lò c©y d¹i míi ®ñ søc chäc rÔ s©u vµo nh÷ng kÏ ®¸ ®Ó cè sinh sèng! Do ®Þa h×nh qu¸ kh« c»n nªn ®∙ bao l©u råi kh«ng biÕt, nh÷ng c­ d©n l­u ngô hÇu nh­ kh«ng bao giê t×m c¸ch ®Æt ch©n ®Õn ! Huèng chi nh­ mäi ng­êi n­íc ë Khuyªn BÝch Tr× cã ®é l¹nh kh¸c th­êng vµ nh­ vËy, nÕu muèn ®Æt ch©n ®Õn bê bªn kia cÇn ph¶i v­ît qua mét ao n­íc l¹nh lÏo ®Õn vËy hä cµng cã lý do ®Ó kh«ng ph¶i m¹o hiÓm ! §èi víi TiÓu Thiªn th× kh¸c, n¨m n¨m ngô c­ cïng T©n thóc thóc ë ®©y còng lµ n¨m n¨m nã cè c«ng t×m lo¹i d­îc th¶o cÇn thiÕt ®Ó gióp T©n thóc thóc b×nh phôc ! Tho¹t ®Çu th× ®i gÇn sau di xa d©n, vµ hÇu hÕt ë mäi n¬i quanh vïng ®Òu ®∙ ®­îc t×m kiÕm ! Nh­ng lo¹i d­îc th¶o cÇn nh­ T©n thóc thóc b¶o, TiÓu Thiªn kh«ng hÒ t×m thÊy ! Vµ b©y giê, nÕu thËt sù cã c¬ héi gióp nã dÔ dµng v­ît qua ®Õn bê bªn BÝch Tr× t¹i sao nã kh«ng m¹o hiÓm ? BiÕt ®©u ë bªn ®ã sÏ cã lo¹i d­îc th¶o nã muèn t×m Khuyªn BÝch Tr×, TiÓu Thiªn dï ®ang l¹nh vÉn mØm c­êi ! VÞ ThÊt thÈm ®∙ nãi g× nhØ ? µ... ! Hoµng thiªn bÊt phô khæ nh©n t©m!? tiÕt trêi ®ét nhiªn trë l¹nh kh¾c nghiÖt qu¶ nhiªn ®∙ lµm mÆt n­íc Khuyªn BÝch Tr× ph¸t ®ãng b¨ng ! VËy lµ c¬ héi ®∙ cã ! TiÓu Thiªn hín hë véi ch¹y b¨ng qua Khuyªn BÝch b¨ng d­íi ch©n nã vÉn kªu lªn nh­ s¾p vì vôn ®Õn n¬i nh­ng d­êng nh­ vÉn cã ®ñ søc chÞu ®ùng th©n h×nh bÐ nhá cña nã ! §iÒu ®ã ®­îc minh chøng khi rèt cuéc nã còng qua bªn kia Khuyªn BÝch Tr× an toµn ! BÇu trêi x¸m víi nh÷ng ®¸m m©y nÆng nÒ cµng khiÕn cho c¶nh quan vèn ®∙ c« liªu cµng thªm u ¸m ! Vµ ë n¬i lÇn ®Çu tiªn TiÓu Thiªn ®Æt ch©n ®Õn kh«ng chØ cã §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia mµ th«i, h¬n n÷a ph¶i nãi lµ c»n cçi míi ®óng víi nh÷ng ®¸ vµ ®¸ chång lªn thêi, ë nh÷ng kÏ ®¸ nh­ lóc tr­íc chÝnh lµ n¬i b¸m vÝu duy nhÊt cña lò c©y d¹i ®Ó chi tr× søc sèng th× b©y giê tuyÕt tõ ®Ønh ®¸ tr«i xuèng ®∙ lÊp kÝn tÊt c¶ ! Nh×n c¶nh quan n¬i nµy, ®©u ®©u chØ thÊy toµn lµ ®¸ vµ tuyÕt, TiÓu Thiªn hÇu nh­ hÕt hy väng t×m thÊy lo¹i d­îc th¶o nh­ T©n thóc thóc ®∙ nãi, lµ lo¹i chØ cã thÓ sinh tr­ëng ë nh÷ng n¬i thËt l¹nh ! Tuþ vËy, mét lÇn n÷a nh÷ng th©m t×nh träng hËu mµ T©n thóc thóc ®∙ dµnh cho nã lËp tøc khiÕn nã bá ngay ý ®Þnh thÊt väng ! Nã ph¶i g¾ng t×m, chØ khi nµo thËt sù biÕt ë n¬i nµy kh«ng hÒ cã lo¹i d­îc th¶o ®ã nã míi yªn t©m quay vÕ ! TiÓu Thiªn b¾t ®Çu leo qua tõng gép ®¸ vµ nh×n kü vµo tõng kÏ ®¸ ë hai bªn còng nh­ ë ngay phÝa d­íi nh÷ng t¶ng ®¸ ! §­îc mét lóc, TiÓu Thiªn chît nghe ë phÝa bªn t¶ cø vang lªn nh÷ng thanh ©m kú kªu võa gièng vµ võa kh«ng gièng l¾m tiÕng h« hÊp cña ai ®ã hoÆc cña mét sinh vËt bÊt kú nµo ®ã ! Chît nghÜ ®©y lµ n¬i ®∙ l©u kh«ng cã ng­êi ®Æt ch©n ®Õn, cã thÓ ®ã lµ tiÕng thë nãng nhäc cña qu¸i vËt kú h×nh dÞ ®ang, 'TiÓu Thiªn bÌn co róm ng­êi l¹i ! §ang ®øng ch«ng chªnh trªn mét t¶ng ®¸, th¸i ®é sî h∙i cña TiÓu Thiªn khiÕn b¶n th©n nã mÊt th¨ng b»ng ! ChÊp chíi, dï cè gi÷ thÕ nµo ®i n÷a cuèi cïng vÉn ph¶i ®Ó r¬i ng­êi xuèng phÝa d­íi t¶ng ! Ng∙ ®au nh­ng TiÓu Thiªn vÉn kh«ng ®¸m kªu. §∙ vËy, TiÓu Thiªn cßn cè g­îng ®au ®Ó l¸ch ng­êi qua hai t¶ng ®¸ ngay tr­íc mÆt, n¬i cã mét khe hë mµ TiÓu Thiªn dï muèn vÉn kh«ng thÓ v­ît qua ! So¹t ! Líp ¸o l«ng thó kho¸c ë bªn ngoµi ®Ó gi÷ Êm do sù cè søc cña TiÓu Thiªn ®∙ bÞ mét c¹nh ®¸ s¾c bÐn cøa ®øt mÊt mét mÈu ! §ang lóc sî h∙i vµ lµ lóc chØ cÇn tr¸nh xa n¬i Èn th©n cña con qu¸i vËt nµo ®ã võa ph¸t ra nh÷ng nhÞp h« hÊp kú dÞ, viÖc bÞ mÊt mét mÈu ¸o ®èi víi TiÓu Thiªn hÇu nh­ kh«ng cßn lµ ®iÒu ®¸ng l­u t©m ! TiÓu Thiªn b­íc ®i nhanh ! Do véi v× qu¸ sî, TiÓu Thiªn v« t×nh ®Æt ch©n vµo mét n¬i kh«ng ngê chØ toµn lµ tuyÕt xèp ! Toµn th©n nã lËp tøc r¬i ngËp vµo kinh-Suýt n÷a nã ®∙ bËt lªn tiÕng kªu, nh­ng may thay ®iÒu ®ã vÉn kh«ng x¶y ra-TiÓu Thiªn giang réng hai tay vµ kÞp gi÷ ®­îc phÇn ®Çu cßn nh« cao trªn mÆt tuyÕt nhì nã t×nh cê bÊu tay vµo mét kÏ ®¸ §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia cè rót ng­êi lªn khái mÆt tuyÕt TiÓu Thiªn võa thÇm cè nhËn ®Þnh, cã lÏ n¬i nã r¬i vµo chÝnh lµ mét hè ®Êt ®ét nhiªn xuÊt hiÖn gi÷a hai khèi ®¸ vµ do tuyÕt lÊp ®Çy hè ®Êt nÖn nã kh«ng thÓ nh×n thÊy ®Ó tr¸nh ! §ang rót ng­êi lªn, ®«i m¾t TiÓu Thiªn vôt s¸ng lªn, ®ång thêi, mäi ®éng t¸c cña nã lËp tøc ph¶i khùng Thiªn c¬ hå ®ang nÝn thë ®Ó nh×n chßng chäc vµo khe ®¸, n¬i tay cña nã vÉn ®ang b¸m vµo ! Trong khe ®¸, mét khãm cá l¹ vÉn cø t­¬i m¬n mën bÊt chÊp tiÕt trêi ®ang l¹nh kh¾c nghiÖt lµm cho nh÷ng bôi cËy d¹i kh¸c to lín h¬n, m¹nh mÏ h¬n vÉn bÞ ¶nh h­ëng ! Khãm cá nµy ®ang chøng tá mét søc sèng m∙nh liÖt kh«ng kÓ g× ®Õn trêi gi¸ rÐt, ®ã lµ ®iÒu kú l¹ thø nhÊt ! §iÒu kú l¹ thø hai chÝnh lµ s¾c mµu cña chÝn chiÕc l¸ cá ! Chóng tuyÒn lµ mét mµu tÝa vµ mµu tÝa nµy còng ®∙ lan dÇn ®Õn cuèng l¸, ®Õn c¶ phÇn th©n cña khãm cá ! Nãi nh­ vËy ®ñ chøng tá khãm cá cã toµn th©n m¸u tÝa nµy nÕu kh«ng Ph¶i linh d­îc h∙n h÷u th× còng lµ lo¹i kú th¶o ! Vµ ®∙ lµ lo¹i kú th¸o ai d¸m nãi nã kh«ng Ph¶i d­îc th¶o tr©n quý ? Cè nÐn sù vui mõng ®ét nhiªn xuÊt hiÖn vµ ®ang trµn ngËp trong lßng, vÉn võa rót ng­êi lªn võa t×m c¸ch chäc s©u tay vµo kÏ ®¸! Sau mét lóc g¾ng søc, ®óng lóc tay cña nã võa ch¹m vµo khãm cá nh­ng ch­a kÞp nhæ, tõ phÝa khi n∙y ®∙ cã tiÕng h« hÊp kú l¹ bçng cã mét trµng c­êi vang lªn. - Ha... Ha... b¾n th©n m×nh, TiÓu Thiªn lËp tøc bÞ tuét ng­êi, r¬i trë l¹i vµo hè mÊt c¬ héi chép lÊy khãm cá kú l¹ TiÓu ThiÖn cè v­¬n tay mét lÇn cuèi vµo khãm cá. Bùt ! Do chép véi trong lóc th©n h×nh bÞ r¬i xuèng nªn TiÓu Thiªn cã phÇn thÊt väng khi nhËn ra nã chØ bøt ®øt cã hai trong sè chÝn chiÕc l¸ cña nhãm cá ! Toµn th©n l¹i ngËp vµo tuyÕt nh­ng ®iÒu nµy kh«ng lµm TiÓu Thiªn h∙i sî b»ng sù kiÖn kh¸c! §ã lµ cã tiÕng ng­êi gÊm thÐt : - KÎ nµo ? ! Chît hiÓu ra ®ã lµ do tiÕng ®éng khi nã r¬i xuèng hè ®Êt lµm cho ng­êi bÝ Èn nä ph¸t hiÖn, TiÓu Thiªn cè thu ng­êi ngåi im d­íi ®¸y hè ®Êt víi tuyÕt b¾t ®Çu bao phñ xung quanh ! L¹nh §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia tuyÕt b¸m quanh ng­êi vµ c¶ ë bªn trªn n÷a, TiÓu Thiªn ®­¬ng nhiªn ph¶i l¹nh ! Nh÷ng c¸i l¹nh ®ã kh«ng thÓ lµm TiÓu Thiªn ph¶i run lªn cÇm cËp cho b»ng mét thanh ©m chît vang lªn ®©u ®ã ngay bªn trªn ®Çu nã: - Vi cao nh©n nµo ®©y d¸m ®Õn sao kh«ng d¸m xuÊt ®Çu lé diÖn cho L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n mç b¸i pháng ? TiÓu Thiªn thÇm kinh ng¹c: -" Cao nh©n ? Ai lµ cao nh©n ? Kh«ng lÏ ë ®©y ngoµi ta cßn cã thªm nh©n vËt kh¸c ? Vµ ng­êi bÞ L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ph¸t hiÖn chÝnh lµ nhËn vËt ®ã, kh«ng ph¶i TiÓu Thiªn ta?". - Hõ ! Nªu c¸c h¹ kh«ng d¸m xuÊt hiÖn, Cao S¬n mç ®µnh Ph¶i xem c¸c h¹ nh­ h¹ng rïa ®en chØ biÕt co ®Çu thôt cæ kh«ng ®¸ng cho Cao S¬n nµy bËn t©m ! Nghe thªm c©u nµy TiÓu Thiªn cµng minh b¹ch ng­êi bÞ Cao S¬n ph¸t ph¶i nã. Huèng chi râ rµng nã chØ lµ mét ®øa bÐ nµo ph¶i cao nh©n g× nh­ nh©n vËt cã tÝnh danh dµi, qu¸ dµi kia võa nãi? VÉn ngåi im vµ ®iÓm l¹i tÝnh danh cña gÇn hai m­¬i ng­êi ®ang l­u ngô quanh ®©y nh­ tiÓu Thiªn tõng biÕt, lµm g× cã ai trong hä cã tÝnh danh lµ Cao S¬n l¹i cßn cã thªm bèn ch÷ L∙nh KiÕm Phi Thñ ë phÝa tr­íc ? Nh­ vËy Cao S¬n nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i ng­êi ngô c­ ë ®©y ! Vµ ®∙ lµ ng­êi l¹ tÝnh t×nh nh­ thÕ nµo ch­a thÓ biÕt, TiÓu Thiªn nghÜ nã nªn ngåi im th× h¬n ! Tr¸i l¹i, nÕu d¹i dét xuÊt hiÖn biÕt ®©u TiÓu Thiªn sÏ gËp ph¶i tai bay v¹ göi ? Cµng ngåi im cµng c¶m thÊy l¹nh, TiÓu Thiªn kh«ng thÓ kh«ng lo sî rèi sÏ cã lóc c¸i l¹nh nµy sÏ lµm toµn th©n nã bÞ ®ãng b¨ng vµ chÕt mÊt ! Cßn ®ang suy tÝnh kh«ng biÕt cã nªn T×m c¸ch chui lªn khái hè ®Êt ®Ó tr¸nh c¸i chÕt v× l¹nh hay kh«ng, TiÓu Thiªn chît nhí ®Õn bÇu r­îu ®∙ ®­îc Tõ ThÊt thóc mét lóc ngÇn ngõ, TiÓu Thiªn nghÜ thµ dïng thø r­îu chØ lµm cay xÌ m«i miÖng ®Ó gi÷ h¬i Êm cho c¬ thÓ cßn h¬n lµ bÞ chÕt cãng, nã ®­a tay lÇn t×m bÇu r­îu vèn ®­îc cét ë ngang l­ng ! BÊt chît, nã ®iÕng ng­êi ! BÇu r­îu ®©u cßn ë vÞ trÝ nã ®∙ cét ! Nh­ vËy hoÆc khi r¬i tõ ®Ønh ®¸, hoÆc lóc nã cè l¸ch ng­êi qua hai t¶ng ®¸, bÇu r­îu ®∙ bÞ r¬i ! Do kh«ng cßn bÇu r­îu TiÓu Thiªn chØ cßn mét c¸ch duy nhÊt ®Ó kh«ng bÞ chÕt cãng lµ nã ph¶i mau mau leo lªn khái hè ®Êt ngËp tuyÕt ! §Þnh thùc hiÖn ®iÒu nµy, bÊt ngê trµng c­êi cña Cao S¬n l¹i vang lªn lµm nã hÕt d¸m thùc hiÖn : - Ha... Ha... Ha...! Ng­¬i ®»ng nµo còng chÕt nh­ng ®õng väng t­ëng t×m mét c¸i chÕt nhÑ nhµng §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia Thiªn kinh ho¶ng v× d­êng nh­ c©u nãi cña Cao S¬n lµ muèn ¸m chØ nã. Nh­ng kh«ng ph¶i, ho¸ ra nã ®∙ hiÓu lÇm ! V× Cao S¬n l¹i nãi vµ lÇn nµy lµ c©u nãi dµnh cho mét ng­êi nµo ®ã : - Ta ®∙ nãi råi, thuËn ta th× sèng, nghÞch ta th× chÕt! Ng­¬i lµ kÎ thø nhÊt còng lµ kÎ cuèi cïng d¸m ng¨n c¶n ý ®Þnh cña ta "'Ha.:.. Ha... Ha... ! Mét khi ng­êi ®∙ chÕt ®i d­íi gÇm trêi nµy cßn ¸t d¸m ®èi ®Çu víi L∙nh KiÕm Phi Thñ Cao S¬n ta ? Ha... vËy, hiÖn t¹i ë n¬i nµy ph¶i cã ®Õn bèn ng­êi cïng t×nh cê xuÊt hiÖn ! Mét lµ nã, tiÓu Thiªn; hai lµ kÎ ®∙ bÞ Cao S¬n ph¸t hiÖn khi n∙y; ba lµ ng­êi võa bÞ Cao S¬n b¶o lµ ®»ng nµo còng chÕt vµ ng­êi thø t­ chÝnh lµ Cao S¬n ! Vµ nÕu Cao S¬n ®∙ lµ ng­êi xa l¹ ë vïng nµy th× hai nh©n vËt kia h¼n nhiªn còng vËy ! Cã nghÜa lµ TiÓu Thiªn kh«n hån th× cø ngåi im nÕu kh«ng muèn gÆp tai ho¹ tõ nh÷ng ng­êi xa l¹ ! Nã ngåi thËt l©u! Vµ cµng l©u th× cµng thÊm l¹nh ! L¹nh ®Õn nçi nã muèn l¶ ®i do qu¸ mái mÖt ! Nã tiÕc bÇu r­îu ®∙ mÊt ! NÕu nh­ cßn bÇu r­îu, chµ... ! NghÜ ®Õn ®©y cã c¶m nhËn lµ nã ®ang ®ãi cån ®ãi cµo ! Kh«ng ®­îc, TiÓu Thiªn l¹i nghÜ, nã kh«ng thÓ ngåi m∙i thÕ nµy ! L¹nh vµ ®ãi hai ®iÒu nµy nhÊt ®Þnh sÏ lµm nã mÊt m¹ng. Vµ nÕu nã thËt sù chÕt. Thø nhÊt sÏ kh«ng ai ch¨m lo vµ t×m thuèc cho T©n thóc thóc, thø hai T©n thóc thóc v× qu¸ lo cho nã do ®i m∙i kh«ng vÕ tÊt còng ng∙ bÖnh mµ chÕt ! Nã ph¸i leo lªn ! §Þnh thùc hiÖn ®iÒu nµy, nh­ng TiÓu Thiªn tho¸ng t¸i mÆt ! Nã kh«ng thÓ cö ®éng ®­îc n÷a ! Do ngåi l©u vµ do ngÊm l¹nh qu¸ l©u toµn th©n nã nh­ ®∙ cøng l¹i, ®Õn mét ngãn tay còng kh«ng xong ! NghÜ ®Õn nhÝch ®éng mét ngãn tay, TiÓu Thiªn lËp tøc nhí ®Õn nh÷ng ®iÒu cÇn lµm nÕu ai ®ã bi l©m vµo t×nh tr¹ng nh­ nã hiÖn giê ! Nã thö nhÝch ®éng tõng ngãn tay ! Tuy khã kh¨n nh­ng sau mét lóc cè søc nã còng b¾t ®Çu nhÝch ®éng ®­îc vµi ngãn tay ! Cè n÷a, cè nhiÒu n÷a, vµ khi c¶ n¨m ngãn tay cïng cã thÓ nhÝch ®éng. liÒn nh×n thÊy hai chiÕc l¸ cá vèn ®­îc nã n¾m chÆt vµo lßng bµn tay! Cá cã thÓ lµ d­îc th¶o th× còng cã thÓ lµ mét thøc ¨n ! Dï nhá nhoi, dï Ýt, nh­ng cã c¸i ®Ó ¨n cho quªn ®ãi cßn h¬n lµ kh«ng cã ! dÌ dÆt thö cho mét chiÕc l¸ vµo miÖng ! NhÊm nh¸p mét miÕng, ®¾ng, TiÓu Thiªn lÌ l­ìi chùc phun ra ! May thay, dÞch tõ chiÕc l¸ võa lät qua khái miÖng ngay lËp tøc t¹o cho c¬ thÓ TiÓu Thiªn mét chót Êm §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia l­ìi, TiÓu Thiªn bÊm bông cè nhai chiÕc l¸ ®¾ng ch¸t kia ! Kh«ng hÒ nghÜ chÝnh chiÕc l¸ kia ®ang t¹o cho nã h¬i Êm. TiÓu Thiªn chØ nghÜ ®ã lµ do nã trÊn ¸p ®­îc c¸i ®ãi nªn toµn th©n võa Êm võa cã thÓ cö ®éng ®­îc ! Khi c¶m thÊy ®∙ cã thÓ cö ®éng ®­îc, TiÓu Thiªn lËp tøc ®øng lªn vµ t×m c¸ch leo lªn khái hè ®Êt ! TuyÕt phñ trªn ®Çu nã khi r¬i xuèng ®∙ ®Ó lé cho nã thÊy mét bÇu trêi tèi ®en ! Nã th©m ho¶ng sî, ho¸ ra nã ®∙ ngåi ë d­íi hè ®Êt gÇn trän mét ngµy ? Vµ b©y giê nÕu muèn quay vÕ, vÞ tÊt nã cã thÓ nh×n thÊy lèi ®i ! Cµng ho¶ng sî nã cµng leo bõa lªn khái hè ®Êt ! TuyÕt phñ bªn trªn do nh÷ng cö ®éng cña nã cµng lóc cµng vì ra ! Vµ thËt bÊt ngê , nã chît nh×n thÊy bÇu r­îu. BÇu r­îu ®∙ r¬i khái ng­êi nã khi nã v« t×nh r¬i xuèng hè ®Êt lÇn thø hai vµ ®∙ ngËp vµo líp tuyÕt xÕp c¹nh hè ®Êt ! Cã bÇu r­îu t¹m thêi kÓ nh­ cã cøu tinh, TiÓu Thiªn véi më nót vµ tîp nhanh mét híp r­îu. R­îu vÉn cay xÌ nh­ng may thay l¹i lµm miÖng nã phai ®i vÞ ®¾ng cña chiÕc l¸ khi n∙y ! Nh×n chiÕc l¸ duy nhÊt cßn l¹i trªn tay, nã ®Þnh vÊt ®i do nghÜ ®©y kh«ng ph¶i d­îc th¶o v× cã vÞ qu¸ ®¾ng ! Ch­a kÞp lµm g× c¶, nghÜa lµ ch­a vÊt chiÕc l¸ cã mµu tÝa vµ còng ch­a ®ãng nót bÇu r­îu. TiÓu Thiªn bçng nghe cã tiÕng ó í m¬ hå vang lªn: - R­îu... ! Cã ai kh«ng ?...H∙y mau ®Õn gióp ta... Ph×... víi tiÕng kªu lµ nh÷ng nhÞp h« hÊp tr× trÖ, ®óng lµ nh÷ng nhÞp h« hÊp ®∙ nghe vµ ®∙ cho ®ã lµ tiÕng h« hÊp cña qu¸i vËt ! Sau mét tho¸ng bµng hoµng TiÓu Thiªn chît ®o¸n ra c¬ sù ! Ng­¬i cã h¬i thë nÆng nhäc nµy ph¸i ch¨ng chÝnh lµ nh©n vËt ®»ng nµo còng chÕt nh­ Cao S¬n ®∙ b¶o ? NÕu ®óng nh­ vËy th× ng­êi nµy ®∙ bÞ h¹i bëi Cao S¬n ? Gióp ng­êi bÞ h∙m h¹i lµ ®iÒu nghÜa. TiÓu Thiªn véi ®¸nh tiÕng : - VÞ thóc thóc nµo ®ã? Thóc thóc ®ang ë ®©u? LËp tøc cã thanh ©m håi ®¸p: - Ta ë ®©y... ! BÐ con... D­êng nh­ lµ thanh ©m cña mét ®øa bÐ ? A...Ta chØ n»m m¬ cho ng­êi ®ã l¶m nh¶m v× nghÜ kh«ng thÓ cã thanh ©m cña mét ®øa bÐ ë chç nµy, TiÓu Thiªn cø theo h­íng xuÊt ph¸t tiÕng kªu dÔ b­íc lÇn ®Õn. Sau khi cè g¾ng v­ît qua hai gép ®¸ to, TiÓu Thiªn míi nh×n thÊy cã d¹ng ng­êi n»m co quÆp trªn bÒ mÆt cña mét phiÕn ®¸ to lín ! Do bÇu r­îu vÇn ch­a ®ãng nót nªn cã kh«ng Ýt nh÷ng giät r­îu s¸nh ra ngoµi lóc TiÓu Thiªn di chuyÓn §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia lÏ ®©y lµ nguyªn do khiÕn ng­êi nä dï ®ang n»m nh­ ng­êi s¾p chÕt vÉn nhËn ra quanh ®©y cã ng­êi ! Mïi r­îu mét lÇn n÷a gióp cho ng­êi kia kªu lªn : - R­îu!... §óng lµ r­îu !Cã ng­êi... ! Ai ®ã... ! Mau ®Õn ®©y gióp Thiªn võa b­íc ®Õn gÇn võa lªn tiÕng : - TiÓu ®iÖt ®∙ ®Õn ®©y ! Thóc thóc bi sao thanh ©m ng­êi nä cè nhoi ng­êi nh­ng kh«ng ®­îc: - Ta nghe kh«ng lÇm... chø ? Sao vÉn lµ... thanh ©m cña mét ®øa bÐ? §­a bÇu r­îu l¹i gÇn miÖng ng­êi nä, TiÓu Thiªn b¶o : - Thóc thóc cã muèn uèng chót r­îu kh«ng ? Tuy chØ lµ mét ®øa bÐ nh­ng may m¾n lµ tiÓu ®iÖt cã mang theo bÇu r­îu lµm ng­êi nä phÊn chÊn! Vµ cuèi cïng ng­êi nä còng më ®­îc hai m¾t ®Ó nh×n thÊy TiÓu Thiªn : - R­îu ? Tèt !... B¶o lµ tèt nh­ng nh­ TiÓu Thiªn nh×n thÊy râ rµng ng­êi nä dï ®ang cè hÕt søc còng kh«ng thÓ tù n»m ngöa ra, nãi g× ®Õn viÖc ngåi lªn ! §Æt bÇu r­îu ë vÞ thÕ nghiªng, TiÓu Thiªn cè rãt tõng chót mét vµo miÖng ng­êi nä ! R­îu trµn ra ngoµi, chøng tá ng­êi nä ®Õn nuèt còng rÊt khã kh¨n ! Tuy r­îu dÝnh vµo m«i còng lµm ng­êi nä chÐp miÖng : - Tèt ! ChËc... ! ChØ tiÕc ta kh«ng thÓ uèng ®­îc ! Chît nghÜ ra mét c¸ch TiÓu Thiªn ®Æt bÇu r­îu ë bªn c¹nh ! Sau ®ã cè vÇn ng­êi ®ã cho n»m ngöa ra !§Õn khi thùc hiÖn xong TiÓu Thiªn míi biÕt t¹i sao Cao S¬n b¶o nh©n vËt nµy ®µng nµo còng chÕt ! Kh«ng kÓ mét vÕt ®øt thËt s©u ë bê vai h÷u cña ng­êi nä, ë gÇn vïng t©m thÊt còng cã m¸u øa ra ! Vµ tõ hai vÕt th­¬ng nµy khi TiÓu Thiªn cè n©ng ng­êi ®ã cho nhám nöa ng­êi lªn m¸u l¹i phón ra, thÊm ­ít chç y phôc cã lÏ ®∙ nhiÔu lÇn thÊm m¸u ! Kinh h∙i, TiÓu Thiªn dïng th©n h×nh bÐ nhá cña nã ®ì lÊy h×nh hµi to cao cña ng­êi nä, mét tay bÞt kÝn vÕt th­¬ng ë vïng t©m thÊt, tay cßn l¹i cÇm bÇu r­îu trót vµo miÖng ng­êi nä ! ùc nä uèng nh­ ch­a bao giê ®­îc uèng vµ TiÓu Thiªn biÕt ®ã lµ do ng­êi nä bÞ mÊt m¸u qu¸ nhiÒu nªn míi uèng nh­ vËy ! Uèng mét h¬i c¹n bÇu r­îu, ng­êi lä khµ lªn mét tiÕng m∙n nguyÖn : - Tèt ! Cã kh¸c nµo võa dïng xong tiÖc ly trÇn tr­íc khi tiÔn chÝnh ta qua Quû M«n Quan ? H¶o, h¶o hµi tö §Þa Cµn Kh«n Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch gi¶: KhuyÕt & Converted to pdf by BacQuai Scanned by Thanh Nghia nä kh«ng cßn g­îng n÷a, ®Òu ®ã lµm cho søc dùa cña ng­êi ®ã vµo thªm nÆng ! HiÓu râ c¶m nhËn vµ ­íc muèn cña ng­êi nµy. TiÓu Thiªn nhÝch dÇn ra, sau cïng ®Æt ng­êi ®ã n»m trë l¹i trªn mÆt phiÕn ®¸ ! H¬i thë cña ng­êi ®ã bÊt ®Çu nhÑ dÇn nhÑ vÉn r¬i, giã vÉn thæi nh­ng kh«ng hiÓu t¹i sao trong c¬ thÓ TiÓu Thiªn vÉn cßn nguyªn c¶m gi¸c Êm ¸p nh­ lóc nã võa dïng xong chiÕc l¸ kú l¹ nä ? Nh×n ng­êi nä cø lÞm dÇn cïng víi chç tuyÕt r¬i ®ang phñ dÇn ng­êi ®ã, ®ét nhiªn cã mét hµnh ®éng ph¶i nãi lµ khã hiÓu ! Nã vß n¸t chiÕc l¸ cßn l¹i trong tay sau ®ã võa ®Ì võa nhÐt vµo miÖng ®∙ mÝm chÆt cña ng­êi nä ! Ngåi chê thªm mét lóc l©u nh­ng vÉn kh«ng thÊy ë ng­êi ®ã cã dÊu hiÖu nµo håi phôc, TiÓu Thiªn ®øng lªn vµ lªn tiÕng nh­ muèn nãi cho ng­êi ®ã nghe : - TiÓu diÖt ®∙ tËn lùc råi nh­ng vÉn kh«ng thÓ gióp ®­îc g× thªm ! Thóc thóc cã chÕt xin ®õng o¸n tr¸ch tiÓu ®iÖt ! Nh×n bÇu trêi öng s¸ng dÇn, TiÓu Thiªn véi quay lui vµ quay l¹i bê bªn kia BÝch Tr×, do mÆt n­íc ®Õn giê vÉn cßn ®ãng b¨ng ! ThÊt väng trµn trÔ, TiÓu Thiªn liÒn b­íc quay vÒ n¬i cã T©n thóc thóc ®ang mßn mái tr«ng chê