Vẽ kỹ thuật với Auto CAD 2002 part 10

Vẽ kỹ thuật với Auto CAD 2002 part 10

Lượt xem: 64,037Lượt tải: 8Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Plot scale : ty lệ in mặc định là 1:1 khi in các Layout; mặc định là Scaled to Fit khi in Model tab. o Scale : xác định tỉ lệ in; Nếu muốn vùng vẽ đã xác định đặt vừa lên cỡ giấy đã chọn, hãy chọn chức năng Scale to Fit bằng cách đánh dấu vào ô chọn tương ứng. AutoCAD sẽ tự động hiệu chỉnh tỷ lệ vẽ cho các đối tượng để chúng được in ra vừa đúng với khổ giấy chọn.

Tóm tắt nội dung

C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 179 Plot scale : ty lÖ in mÆc ®Þnh lµ 1:1 khi in c¸c Layout; mÆc ®Þnh lµ Scaled to Fit khi in Model tab. o Scale : x¸c ®Þnh tØ lÖ in; NÕu muèn vïng vÏ ®∙ x¸c ®Þnh ®Æt võa lªn cì giÊy ®∙ chän, h∙y chän chøc n¨ng Scale to Fit b»ng c¸ch ®¸nh dÊu vµo « chän t−¬ng øng. AutoCAD sÏ tù ®éng hiÖu chØnh tû lÖ vÏ cho c¸c ®èi t−îng ®Ó chóng ®−îc in ra võa ®óng víi khæ giÊy chän. o Custom : t¹o tØ lÖ tuú ý, ®Þnh nghÜa mçi ®¬n vÞ ®iÖn tö t−¬ng ®−¬ng víi bao nhiªu ®¬n vÞ dµi (mm hoÆc trªn giÊy; Th«ng b¸o <®¬n vÞ> = Drawing Units ph¶n ¸nh ®¬n vÞ inch hay milimeter ®∙ chän tr−íc ®ã cho cì giÊy. VÝ dô: tr−íc ®ã chän ®¬n vÞ lµ milimeter th× th«ng b¸o trªn sÏ lµ: Plotted MM = Drawing Units. Trong c¸c « so¹n th¶o th«ng b¸o nµy, cã thÓ nhËp vµo gi¸ trÞ t−¬ng øng. VÝ dô: ®¬n vÞ lµ tû lÖ lµ 1 = 1 th× cã nghÜa lµ mét ®¬n vÞ vÏ sÏ ®−îc in ra ®óng mét NÕu tû lÖ nµy lµ 3=10 nghÜa lµ 10 ®¬n vÞ vÏ sÏ ®−îc in ra ®óng 3 o Scale biÕn x¸c ®Þnh viÖc bÒ réng nÐt vÏ cã bÞ thay ®æi bëi tû lÖ phãng nµy hay kh«ng? nÕu biÕn nµy ®−îc chän th× khi ta t¨ng tû lÖ b¶n vÏ bÒ réng nÐt vÏ còng t−¬ng øng ®−îc t¨ng theo. Plot offset : ®iÓm gèc b¾t ®Çu in (Plot origin). Plot options : chØ ®Þnh c¸c lùa chän bÒ réng nÐt in hiÖn hµnh o Plot with in víi chiÒu réng nÐt vÏ ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trªn hép tho¹i Layer Manager; o Plot with plot styles : in víi c¸c bÒ dµy nÐt vÏ ®∙ ®−îc ®Þnh nghÜa trong Plot Style Table (lùa chän nµy thay thÕ cho Pen cña c¸c phiªn b¶n tr−íc); o Plot last : in theo c¸c lùa chän nÐt in tõ Layout tr−íc ®ã o Hide object : che c¸c nÐt khuÊt khi in. Partial Preview : hiÓn thÞ vïng in so víi Paper size vµ vïng cã thÓ in; Full Preview : HiÓn thÞ toµn b¶n vÏ gièng nh− h×nh ¶nh nã sÏ xuÊt hiÖn trªn trang in (h×nh ¶nhmµu s¾c, kiÓu nÐt, ®é dµy nÐt ...) 7.10. LÖ nh PLOT XuÊt b¶n vÏ ra giÊy LÖnh plot cho phÐp xuÊt b¶n vÏ ra c¸c thiÕt bÞ ®∙ cµi ®Æt hay xuÊt b¶n vÏ thµnh c¸c file h×nh vÏ kh¸c nhau ®∙ ®−îc ®Þnh h×nh. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 180 T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ File menu, chän Plot Command line: Plot (hoÆc Print) LÖnh nµy gäi ®Õn hép tho¹i t−¬ng tù nh− thÓ hiÖn trªn h×nh 7.5 (hoÆc 7.10) ®Ó råi th«ng qua ®ã NSD cã thÓ chän lùa c¸c tham sè trang in, khæ giÊy, h−íng in v.v... Khi in c¸c b¶n vÏ trong AutoCAD nÕu biÕt sö dông Layout kÕt hîp víi lùa chän vµ khai b¸o Viewport sÏ cã thÓ t¹o ra c¸c c«ng cô in rÊt tiÖn lîi. Sau khi ®∙ chän c¸c tham sè trang in bÊm chän phÝm OK ®Ó xuÊt b¶n vÏ ra giÊy. Trong tr−êng hîp kh«ng cã m¸y in kÕt nèi trùc tiÕp (hoÆc qua m¹ng) ta cßn cã thÓ chän chøc n¨ng in ra File (h×nh 7.11). KiÓu in ra File nµy kh«ng ph¶i lµ ghi l¹i c¸c néi dung vÏ *.DWG mµ lóc nµy AutoCAD tÝnh to¸n c¸c phÇn tö vÏ (t−¬ng øng víi c¸c tham sè trang in, m¸y in ®∙ chän) råi ghi chóng thµnh mét d¹ng File ®Æc biÖt ®Ó råi sau ®ã NSD cã thÓ mang ®Õn bÊt kú n¬i nµo cã m¸y tÝnh kÕt nèi víi lo¹i m¸y in mµ m×nh ®∙ ®Þnh nghÜa råi thùc hiÖn lÖnh xuÊt b¶n vÏ (mµ kh«ng cÇn cã File b¶n vÏ, thËm chÝ kh«ng cÇn ®Õn m«i tr−êng ®å ho¹ AutoCAD, thËm chÝ kh«ng cÇn ®Õn c¶ m«i tr−êng WINDOWS) VÝ dô: tõ hÖ ®iÒu hµnh DOS, cã thÓ dïng lÖnh: COPY/b <tªn file kÕt xuÊt>PRN H× nh 7.11 - In b¶n vÏ ra File. C ç lÖ nh t¹o vµ hiÖ u chØ nh khung nh× n ® éng Khung nh×n ®éng lµ mét ®èi t−îng ®Æc biÖt cña AutoCAD. T¹i mçi NSD cã thÓ dêi h×nh (Move), xoay h×nh, thay ®æi kÝch th−íc v.v... sau ®ã c¸c cã thÓ ®−îc ®Æt trªn c¸c Layout (®Ó chuÈn bÞ in). V× c¸c Viewport lµ c¸c ®èi t−îng cña AutotCAD nªn ta kh«ng thÓ trùc tiÕp hiÖu chØnh chóng trªn c¸c Layout, mäi viÖc hiÖu chØnh ®Ò ph¶i ®−îc tiÕn h×nh tõ Model tab. C¸c hiÖu chØnh tõ Model tab kh«ng chØ cã hiÖu lùc trªn Model tab mµ sau khi hiÖu chØnh chóng sÏ ®−îc tù ®éng cËp nhËt ®Õn tÊt c¶ c¸c Viewport vµ Layout cã liªn quan. Mét lîi thÕ cña Floating Viewport lµ trªn tõng Viewport ta cã thÓ lµm ®ãng c¸c líp theo nh÷ng ý ®å riªng biÖt. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ta cã thÓ xuÊt ra giÊy c¸c b¶n vÏ cã phÇn thÓ C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 181 hiÖn rÊt kh¸c nhau; cã thÓ vÏ t¸ch ®èi t−îng theo mét ph¹m vi nµo ®ã råi phãng to chóng vµ ®Æt vµo mét vÞ trÝ kh¸c trong b¶n in... 7.11. LÖ nh LAYOUT T¹o mét Viewport tõ cÊc mÉu cã s½n T¹i thanh c«ng cô, chän Command line: Layout Enter layout option <set>: T ThÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh 7.12. H× nh 7.12 - T¹o mét Layout tõ c ç File mÉ u. Tõ hép tho¹i nµy NSD cã thÓ chän mét mÉu cho Layout cña m×nh th«ng qua c¸c mÉu theo nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau. Thùc chÊt c¸c mÉu nµy còng lµ c¸c File *.DWT ®−îc vÏ vµ ®Æt trong th− môc Template. Chóng ta còng cã thÓ t¹o thªm c¸c mÉu cho phï hîp víi tiªu chuÈn VN, tiªu chuÈn ngµnh ®Ó sö dông l¹i cho c¸c b¶n vÏ sau nµy. 7.12. LÖ nh VPORTS T¹o mét Floating Viewport T¹i thanh c«ng cô, chän Tõ View menu, chän Viewport -> New Viewport vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 182 Command line: Vports ThÊy xuÊt hiÖn hép tho¹i sau H× nh 7.13 - T¹o vµ hiÖ u chØ nh Viewport. Trªn thanh Setup : nÕu ta chän l¹i lµ 3D th× t¹i b¶ng danh s¸ch Change view to sÏ t−¬ng óng xuÊt hiÖn c¸c h×nh chiÕu 3 chiÒu. Preview : thÓ hiÖn h×nh ¶nh cña Viewport sÏ xý©t hiÖn trªn trang in. BÊm chuét lªn mét « nµo ®ã t¹i ®©y ta cã thÓ chän l¹i kiÓu thÓ hiÖn cña cöa sè ®ã (vÝ dô bÊm chän gãc phÇn t− thø nhÊt [phi¸ trªn bªn tr¸i] - råi chän vïng nµy thÓ hiÖn Top tõ [Change view to]). 7.13. LÖ nh MVIEW T¹o vµ s¾p xÕp c¸c khung nh×n ®éng. Command line: Mview (hoÆc -Vport) Specify corner of viewport or 2/ 3/ 4] <Fit>: chän mét ®iÓm Specify opposite corner: chän ®iÓm gèc thø 2 C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 183 model. ON/OFF : lµm hiÖn (Èn) c¸c ®èi t−îng trong Layout hiÖn t¹i (b»ng c¸ch bÊm chän ®èi t−îng trªn mµn h×nh). Hideplot : che nÐt khuÊt cho c¸c ®èi t−îng trªn Layout hiÖn t¹i; Fit : t¹o Viewport võa khÝt vïng ®å ho¹ Lock : kho¸ Viewport ®−îc chän Object : chØ ®Þnh mét ®−êng bao kÝn ®Ó chuyÓn chóng thµnh ®−êng bao cña Polygonal : t¹o mét Viewport cã h×nh d¹ng bÊt kú b»ng c¸ch chØ ®Þnh c¸c ®Ønh cña ®a gi¸c. C¸c tham sè yªu cÇu nhËp vµo t−¬ng tù nh− khi thùc hiÖn lÖnh Pline. 2 / 3 / 4 : cho phÐp t¹o Viewport cã 2 hoÆc 3 hoÆc 4 cöa sæ. C ç Viewport sau khi t¹o cã thÓ thay ®æ i thuéc tÝ nh th«ng qua lÖ nh (bÊm chuét ph¶i lªn vïng ®å ho¹ ®Ó hiÖ n MENU ®éng sau ®ã chän Tõ hép tho¹i nµy cã thÓ ®Æ t thªm nhiÒ u thuéc tÝ nh kh ç cho Viewport nh− : kho ̧ (lock); che nÐ t khuÊt, ® Þ nh l¹i tû lÖ vÏ v.v... 7.14. LÖ nh VPLAYER (Viewport Layer) §iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ cña c¸c líp trªn khung nh×n ®éng. Command line: Vplayer Enter an option chän mét chñ ®Ò LÖnh nµy cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn tr¹ng th¸i cña riªng tõng (kh¸c víi lÖnh Layer lµ ®iÒu khiÓn trang th¸i cho toµn bé b¶n vÏ c¶ ë Model tab lÉn Layout tab). VÝ dô trªn h×nh mét Layout ta ®ang thÓ hiÖn 2 Viewport (cña cïng mét h×nh vÏ gièng nhau). Nay ta muèn in ra giÊy víi mét Viewport hiÖn ®Çy ®ñ cßn mét lµ vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 184 kh«ng cã ®−êng kÝch th−íc ch¼ng h¹n. NÕu dïng lÖnh Layer ®Ó t¾t líp DIM (líp ghi ®−êng kÝch th−íc) th× trªn c¶ 2 Viewport ®−êng kÝch th−íc sÏ cïng bÞ t¾t. VËy ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých nµy ta ph¶i sö dông lÖnh VPLayer nh− sau Command line: Vplayer Enter an option F (Freeze) Enter layer name(s) to freeze or <select objects>: DIM Enter an option A (toµn bé) Enter an option ↵ ®Ó kÕt thóc C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 185 Lêi KÕt AutoCAD lµ bé ch−¬ng tr×nh ®å sé, víi hµng tr¨m hµm ®å ho¹, trong mçi hµm l¹i chøa kh«ng Ýt c¸c kh¶ n¨ng ph©n nh¸nh, v× vËy kh«ng thÓ chØ víi trªn d−íi hai tr¨m trang tµi liÖu nµy mµ cã thÓ tr×nh bµy ®−îc hÕt c¸i hay, c¸i tinh tÕ cña ch−¬ng tr×nh. Ngay b¶n th©n bé s¸ch h−íng dÉn sö dông cña h∙ng AutoDesk còng ph¶i tÝnh ®Õn c¶ ngµn trang, v× thÕ trong khu«n khæ cã h¹n, tµi liÖu nµy kh«ng nh»m môc ®Ých h−íng dÉn chi tiÕt c¸ch sö dông C¸c néi dung tr×nh bµy ®Òu cè ý ®−îc lµm gi¶n l−îc, rót gän, nhiÒu néi dung thËm chÝ cßn ch−a ®−îc ®Ò cËp. Tuy nhiªn khi viÕt tµi liÖu nµy t¸c gi¶ ®∙ ®øng trªn quan ®iÓm cña mét ng−êi lµm c«ng t¸c thiÕt kÕ kü thuËt. Trong s¸ch ®∙ cè ý g¹n läc chØ giíi thiÖu nh÷ng lÖnh c¬ b¶n nhÊt, th−êng dïng nhÊt trong AutoCAD. Nh÷ng lÖnh ®∙ giíi thiÖu tuy ch−a ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, t¹o nªn nh÷ng b¶n vÏ hoµnh tr¸ng hay nh÷ng b¶n vÏ kü thuËt chuyªn s©u, tuy nhiªn nã lµ ®∙ ®ñ ®Ó ng−êi häc cã thÓ sö dông, t¹o nªn hÇu hÕt c¸c b¶n vÏ kü thuËt (thuéc c¸c ngµnh c¬ khÝ, x©y dùng, giao th«ng, thuû lîi, kiÕn tróc, ®iÖn, Do qu¸ chó ý ®Õn yªu cÇu ng¾n gän nªn c¸ch tr×nh bµy trong tµi liÖu nµy h¼n sÏ ch−a lµm võa lßng mét sè b¹n ®äc. Tuy thÕ ng−êi viÕt tµi liÖu nµy còng hy väng, c¸c néi dung viÕt ra ®∙ phÇn nµo gióp giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh AutoCAD ®Õn b¹n ®äc lµ c¸c nhµ kü thuËt thuéc nh÷ng ngµnh nghÒ liªn quan. Víi gÇn 100 lÖnh c¬ b¶n nhÊt ®∙ ®−îc giíi thiÖu trªn ®©y, nÕu cã ®iÒu kiÖn thùc hµnh trªn m¸y céng víi tÝnh kiªn tr× vµ lßng quyÕt t©m, ch¾c ch¾n b¹n ®äc vÉn cã thÓ t¹o ra c¸c b¶n vÏ x©y dùng chuÈn vµ ®Ñp, ®¸p øng yªu cÇu ngµnh nghÒ cña m×nh. §Ó tiÖn cho phÇn tra cøu vµ t×m hiÓu thªm vÒ AutoCAD, phÇn cuèi cña tµi liÖu xin ®−îc liÖt kª c¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cho c¸c lÖnh ®ã. §©y lµ c¸c lÖnh th−êng gÆp cña AutoCAD ®−îc xÕp theo thø tù vÇn ABC (trong ®ã cã c¶ c¸c lÖnh ch−a tõng ®−îc giíi thiÖu trong tµi liÖu nµy). vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 186 C ç lÖ nh vµ phÝ m t¾ t cña AutoCAD 2002 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 1 3DARRAY 3a T¹o mét m¶ng 3 chiÒ u gåm nhiÒ u ® èi t−îng. 2 3DFACE 3f T¹o mét bÒ mÆ t 3 chiÒ u. 3 3DPOLY 3p T¹o mét ® a tuyÕ n trong kh« ng gian 3 chiÒ u. 4 ALIGN al S¾ p xÕ p ® èi t−îng. 5 APPLOAD ap T¶i mét ø ng dông d¹ng AutoLISP, ADS, hoÆ c ARX vµ o m« i tr−êng c« ng t¸c cña AutoCAD . 6 ARC a VÏ cung trß n. 7 AREA aa §o diÖ n tÝ ch vµ chu vi. 8 ARRAY ar Sao chÐ p ® èi t−îng. 9 ATTDEF att T¹o mét thuéc tÝ nh g¸n (cho khèi). 10 ATTEDIT ate Söa c¸c thuéc tÝ nh g¸n cho khèi. 11 BHATCH h, bh §iÒ n ® Ç y mÉ u t« cho mét vïng kÝ n. 12 BLOCK b §Þ nh nghÜ a 1 khèi tõ c¸c ® èi t−îng ® · ® ¸nh dÊ u. 13 BOUNDARY bo T¹o 1 miÒ n hoÆ c 1 ® −êng ® a tuyÕ n tõ mét vïng ® ãng kÝ n. 14 BREAK br Xo¸ mét phÇ n ® èi t−îng hoÆ c chia nã thµnh 2 phÇ n. 15 CHAMFER cha Lµ m v¸t gãc cho mét ® èi t−îng. 16 CHANGE -ch Thay ® æ i thuéc tÝ nh cho 1 ® èi t−îng. 17 CIRCLE c VÏ mét vß ng trß ng. 18 COPY co, cp Sao chÐ p 1 ® èi t−îng. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 187 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 19 DDEDIT ed Söa x© u ký tù vµ c¸c thuéc tÝ nh. 20 DDVPOINT vp Chän h−íng nh× n trong kh« ng gian 3 chiÒ u. 21 dal, dimali T¹o h−íng cho ® −êng ghi kÝ ch th−íc. 22 dan, dimang T¹o ® −êng ghi kÝ ch th−íc cho gãc. 23 dba T¹o c¸c ® −êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc. 24 DIMCENTER dce §¸nh dÊ u vÞ trÝ t© m cña vß ng trß n hoÆ c cung trß n. 25 dco, dimcont T¹o c¸c ® −êng ghi kÝ ch th−íc liªn tôc. 26 ddi, dimdia Ghi kÝ ch th−íc ® −êng kÝ nh cho vß ng trß n hoÆ c cung trß n. 27 DIMEDIT ded ,dimed Söa ® −êng ghi kÝ ch th−íc. 28 DIMLINEAR dli, dimlin T¹o mét ® −êng ghi kÝ ch th−íc. 29 dor, dimord T¹o 1 ® iÓ m ghi kÝ ch th−íc. 30 dov, dimover Qu¶n lý c¸c kiÓ u biÕ n ghi kÝ ch th−íc. 31 DIMRADIUS dra, dimrad Ghi kÝ ch th−íc b¸n kÝ nh cho vß ng trß n hoÆ c cung trß n. 32 DIMSTYLE d, dst, T¹o vµ chØ nh söa kiÓ u ghi kÝ ch th−íc tõ dß ng lÖ nh. 33 DIMTEDIT dimted DÞ ch chuyÓ n vµ xoay trÞ sè ® −êng kÝ ch th−íc. 34 DIST di −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc th« ng qua 2 ® iÓ m. 35 DIVIDE div Chia ® èi t−îng thµnh nhiÒ u phÇ n. 36 DONUT do VÏ vµ ® iÒ n ® Ç y mét vß ng trß n hoÆ c mét vµ nh khuyªn. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 188 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 37 DRAWORDER dr Thay ® æ i c¸c thuéc tÝ nh hiÓ n thÞ cña ® èi t−îng. 38 DSVIEWER av Më cöa sæ trî gióp. 39 DTEXT dt HiÖ n Text trªn mµ n h× nh. 40 DVIEW dv Chän chÕ ® é vÏ h× nh chiÕ u trôc ® o hoÆ c phèi c¶nh. 41 ELLIPSE el VÏ h× nh Ellipse hoÆ c cung Ellipse. 42 ERASE e Xo¸ ® èi t−îng khá i b¶n vÏ. 43 EXPLODE x LÖ nh ph© n t¸ch mét khèi b¶n vÏ thµnh c¸c ® èi t−îng riªng biÖ t. 44 EXPORT exp Ghi sè liÖ u b¶n vÏ ra File d¹ng kh¸c. 45 EXTEND ex Më réng ® èi t−îng vÏ. 46 EXTRUDE ext Dùng h× nh khèi tõ mét h× nh ph¼ ng. 47 FILLET f lµm tr¬ n gãc cña 2 ® −êng th¼ ng. 48 FILTER fi Läc ® èi t−îng. 49 GROUP g §Æ t tªn cho mét nhãm ® èi t−îng ® · ® ¸nh dÊ u. 50 HATCH -h T« mét vïng theo mÉ u t« ® · chØ ® Þ nh. 51 HATCHEDIT he Söa mÉ u t« . 51 HIDE hi DÊ u c¸c nÐ t vÏ khuÊ t trong mét ® èi t−îng 3 chiÒ u. 52 IMAGE im ChÌn 1 File ¶nh vµo b¶n vÏ hiÖ n t¹i. 53 iad §iÒ u khiÓ n ® é t−¬ ng ph¶n, ® é s¸ng tèi cho mét ® èi t−îng Image ® · ® ¸nh dÊ u. 54 iat §Þ nh danh cho ® èi t−îng Image míi. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 189 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 55 IMAGECLIP icl C¾ t mét phÇ n h× nh vÏ vµ t¹o thµnh 1 ® èi t−îng 56 IMPORT imp ChÌn File ¶nh vµ o AutoCAD . 57 INSERT i, ddinsert ChÌn khèi vµo b¶n vÏ. 58 INSERTOBJ io Nhóng ® èi t−îng vµ o AutoCAD . 59 INTERFERE inf T× m giao thø c chung cña 2 ® èi t−îng 3 chiÒ u. 60 INTERSECT in T× m phÇ n giao cña 2 miÒ n ® ãng kÝ n. 61 LAYER la, ddlmodes §iÒ u khiÓ n líp. 62 LEADER lead T¹o ® −êng chó gi¶ i cho ® èi t−îng. 63 LENGTHEN len KÐ o dµ i mét ® èi t−îng. 64 LINE l VÏ 1 ® −êng th¼ ng. 65 LINETYPE lt, ltype, ddltype §Þ nh kiÓ u ® −êng vÏ. 66 LIST li, ls HiÓ n thÞ c¸c th«ng tin vÒ nhãm ® èi t−îng ® ¸nh dÊ u. 67 LTSCALE lts §Æ t hÖ sè tû lÖ nÐ t vÏ. 68 MATCHPROP ma Copy thuéc tÝ nh tõ mét ® èi t−îng sang ® èi t−îng kh¸c. 69 MEASURE me LÖ nh chia ® èi t−îng theo ® é dµ i ® o¹n. 70 MIRROR mi LÖ nh lÊ y ® èi xø ng g−¬ ng. 71 MLINE ml T¹o c¸c ® −êng th¼ ng song song nhau. 72 MOVE m LÖ nh di chuyÓ n mét hay nhiÒ u ® èi t−îng. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 190 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 73 MSPACE ms ChuyÓ n kiÓ u hiÓ n thÞ vïng vÏ. 74 MTEXT t, mt LÖ nh viÕ t nhiÒ u dß ng ch÷ trªn b¶n vÏ th« ng qua hép héi tho¹i. 75 MVIEW mv T¹o ® iÓ m nh× n ® éng. 76 OFFSET o LÖ nh vÏ song song. 77 OPTIONS op, pr, gr, ddgrips Gäi hép tho¹i chän ® Ó tõ ® ã ® iÒ u chØ nh c¸c tham sè 78 OSNAP os, ddosnap B¾ t ® iÓ m ® Æ c biÖ t cña mét ® èi t−îng. 79 PAN p Xª dÞ ch b¶n vÏ trªn mµn h× nh. 80 PASTESPEC pa ChÌn vµo b¶n vÏ c¸c néi dung tõ 81 PEDIT pe LÖ nh söa ® æ i c¸c ® −êng ® a tuyÕ n Polyline. 82 PLINE pl LÖ nh vÏ ® −êng ® a tuyÕ n. 83 PLOT print XuÊ t b¶n vÏ ra giÊ y. 84 POINT po VÏ mét ® iÓ m cã to¹ ® é ® Þ nh tr−íc. 85 POLYGON pol VÏ ® a gi¸c ® Ò u. 86 PREVIEW pre Xem tr−íc trang in. 87 ch, mo, props, HiÖ n hép tho¹i thuéc tÝ nh ® èi t−îng 88 PSPACE ps ChuyÓ n kiÓ u hiÓ n thÞ vïng vÏ. 89 PURGE pu Xo¸ c¸c tªn vµ biÕ n kh«ng dïng ® Õ n (® Ó lµm gän kÝ ch th−íc b¶n vÏ). C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 191 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 90 QUIT exit Tho¸t khá i AutoCAD . 91 RECTANG rec VÏ h× nh ch÷ nhË t. 92 REDRAW r VÏ l¹i c¸c ® èi t−îng trªn mµn h× nh hiÖ n t¹i. 93 REDRAWALL ra VÏ l¹i c¸c ® èi t−îng trªn tÊ t c¶ c¸c mµ n h× nh. 94 REGEN re Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mµn h× nh hiÖ n t¹i. 95 REGENALL rea Phôc håi vµ lµm s¹ch vïng vÏ trªn mäi mµn h× nh. 96 REGION reg T¹o vïng cho ® èi t−îng vÏ. 97 RENAME ren §æ i tªn mét ® èi t−îng. 98 RENDER rr T¹o ¶nh cho b¶n vÏ theo chÕ ® é thùc t¹i ¶o. 99 REVOLVE rev T¹o h× nh khèi b» ng c¸ch xoay ® èi t−îng ph¼ ng quanh 1 trôc. 100 ROTATE ro Xoay ® èi t−îng. 101 RPREF rpr §Æ t c¸c tham sè cho lÖ nh Render (® ¸nh bãng). 102 SCALE sc LÖ nh thay ® æ i kÝ ch th−íc ® èi t−îng vÏ. 103 SCRIPT scr Ch¹y liªn tiÕ p c¸c lÖ nh theo kÞ ch b¶n. 104 SECTION sec T¹o mÆ t c¾ t cña mét mÆ t ph¼ ng víi mét h× nh khèi. 105 SETVAR set §Æ t biÕ n cho c¸c ® èi t−îng trong b¶n vÏ. 106 SHADE sha §¸nh bãng b¶n vÏ. 107 SLICE sl ChiÕ u mét h× nh khèi lªn mét mÆ t ph¼ ng. 108 SNAP sn BË t (t¾ t) chÕ ® é b¾ t ® iÓ m khi di chuyÓ n chuét. vÏ kü thuËt b»ng ch−¬ng tr× nh 192 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 109 SOLID so T¹o ra mét ® −êng ® a tuyÕ n ® ãng kÝ n ® −îc t« ® Æ c. 110 SPELL sp KiÓ m tra v¨n ph¹m cho c¸c ký tù ® · nhË p trong b¶n vÏ. 111 SPLINE spl T¹o ra c¸c ® −êng cong bË c 2 hoÆ c bË c 3. 112 SPLINEDIT spe Söa ® èi t−îng Spline. 113 STRETCH s Di chuyÓ n hoÆ c kÐ o d·n ® èi t−îng. 114 STYLE st §Þ nh kiÓ u cho c¸c ký tù . 115 SUBTRACT su T¹o vïng hoÆ c miÒ n cña hai ® èi t−îng theo nguyªn t¾ c lo¹i trõ. 116 TABLET ta BË t (t¾ t) kÕ t nèi tíi bµ n sè ho¸. 117 THICKNESS th §é dµ y ® −êng vÏ. 118 TOLERANCE tol §Þ nh nghÜ a c¸c dung sai h× nh häc. 119 TOOLBAR to HiÖ n (È n) c¸c thanh c« ng cô cña AutoCAD . 120 TORUS tor T¹o h× nh b¸nh xe. 121 TRIM tr LÖ nh c¾ t ® −êng cã ® èi t−îng chÆ n. 122 UNION uni Hîp nhÊ t 2 ® èi t−îng, xo¸ c¸c ® −êng ranh giíi chung. 123 UNITS un, ddunits Chän kiÓ u to¹ ® é, ® ¬ n vÞ tÝ nh cho b¶n vÏ. 124 VIEW v, ddview CÊ t hoÆ c ® äc l¹i phÇ n hiÓ n thÞ trªn mµn h× nh. 125 VPOINT -vp Chän ® iÓ m nh× n, h−íng nh× n cho c¸c ® èi t−îng 3 chiÒ u. 126 WBLOCK w Ghi c¸c ® èi t−îng ra File. C«ng ty tin häc Hµi Hoµ 193 Sè TT Tªn lÖ nh PhÝ m t¾ t T ç dông cña lÖ nh 127 WEDGE we T¹o h× nh khèi 3 chiÒ u tõ 1 mÆ t dèc h−íng trôc X. 128 XATTACH xa KÕ t nèi mét tham chiÕ u kh¸c ® Õ n b¶n vÏ hiÖ n t¹i. 129 XBIND xb §Ý nh mét biÓ u t−îng ® éc lË p vµo b¶n vÏ. 130 XLINE xl T¹o mét ® −êng th¼ ng dµ i v« h¹n. 131 XREF xr §iÒ u khiÓ n c¸c tham chiÕ u bªn ngoµ i ® Õ n b¶n vÏ. 132 ZOOM z Thu phãng ® èi t−îng vÏ.