Giao diện Wild Form FX phần 3

Giao diện Wild Form FX phần 3

Lượt xem: 70,743Lượt tải: 9Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'giao diện wild form fx phần 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

GIAO DIỆN WILD FORM FX (PHẦN 3) Giới thiệu tiếp theo các hiệu ứng trong Wildform fx từ hiệu ứng 40 đến 67. 40. Hiệu ứng Heavy Explode 41. Hiệu ứng Jump 42. Hiệu ứng Letter Blow 43. Hiệu ứng Letter Explode 44. Hiệu ứng Letter Flow 45. Hiệu ứng Light Blur 46. Hiệu ứng Light Explode 47. Hiệu ứng Little Nova 48. Hiệu ứng Lowscale 49. Hiệu ứng Magma Blur 50. Hiệu ứng Memory 51. Hiệu ứng Mirror 52. Hiệu ứng Nova Fade 53. Hiệu ứng Overlay 54. Hiệu ứng 55. Hiệu ứng Points 56. Hiệu ứng Pulse 57. Hiệu ứng Quad 58. Hiệu ứng Quad Mask 59. Hiệu ứng Quad Mask2 60. Hiệu ứng Quad Spin 61. Hiệu ứng Rainbow 62. Hiệu ứng Resharp 63. Hiệu ứng REvert 64. Hiệu ứng Rotate 65. Hiệu ứng Scale Up 66. Hiệu ứng Scan Down 67. Hiệu ứng SideFlow