ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 145,274Lượt tải: 3Số trang: 7

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn vật lý khối a- đề thi thử đại học số 10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) C©u 1 : ChiÕu ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã b­íc sãng  vµo Catèt cña tÕ bµo quang ®iÖn cã b­íc sãng giíi h¹n 0 . §­êng ®Æc tr­ng V«n- Ampe cña tÕ bµo quang ®iÖn nh­ h×nh vÏ th× A. 0  B. 0  C. 0  D. 0  C©u 2 : Thùc chÊt cña phãng x¹   lµ: A. p n e  B. n p e  C. n p e    D. p n e    C©u 3 : Stato cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha gåm 9 cuén d©y , cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ba pha tÇn sè 50 Hz vµo ®éng c¬ . Roto cña ®éng c¬ cã thÓ quay víi tèc ®é nµo ? A. 1500 vßng/phót B. 900 vßng/phót C. 1000 vßng/phót D. 3000 vßng/phót C©u 4 : Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph­¬ng theo c¸c ph­¬ng tr×nh sau : x1 = 4sin( t  ) cm vµ x2 = 4 3 cos( )t cm. Biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp lín nhÊt A. 2    rad B.   rad C. 2     rad D. 0  rad C©u 5 : Chän ph¸t biÓu sai vÒ dao ®éng ®iÒu hßa ? A. §éng n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa cïng chu kú víi vËn tèc B. ThÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hßa víi tÇn sè gÊp 2 lÇn tÇn sè cña li ®é C. §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng biÕn ®æi ®iÒu hoµ víi cïng chu kú. D. Tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng kh«ng phô thuéc thêi gian C©u 6 : Mét g­êi nh×n vµo mét g­¬ng cÇu lâm b¸n kÝnh R = 25cm , thÊy ¶nh cña m×nh cïng chiÒu vµ lín gÊp ®«i .Kho¶ng c¸ch tõ ng­êi tíi g­¬ng lµ A. 40cm B. 50cm C. 6,25cm D. 100cm C©u 7 : Mét kÝnh lóp cã ®é tô D = 20dp ,víi kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt §= 30cm kÝnh nµy cã ®é béi gi¸c khi ng¾m chõng ë v« cùc b»ng bao nhiªu ? A. 2,25 B. 4 C. 6 D. 1,8 C©u 8 : Chän ph¸t biÓu ®óng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c ®¬n A. Lùc kÐo vÒ phô thuéc khèi l­îng cña vËt nÆng B. Gia tèc cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng cña vËt nÆng C. Lùc kÐo vÒ phô thuéc chiÒu cña dµi con l¾c D. TÇn sè gãc cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng vËt C©u 9 : Sãng truyÒn tõ O ®Õn M (trªn ph­¬ng truyÒn sãng )víi vËt tèc kh«ng ®æi v = 40 cm/s ph­¬ng tr×nh sãng t¹i O lµ u0 = 4sin( )2 t cm .BiÕt ë thêi ®iÓm t li ®é cña M lµ 3cm , vËy lóc t + 6 s li ®é cña M lµ : A. -3cm B. 2cm C. 3cm D. -2cm C©u 10 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ ¶nh qua g­¬ng cÇu lµ kh«ng ®óng ? A. VËt thËt qua g­¬ng cÇu låi lu«n cho ¶nh ¶o ,cïng chiÒu vµ nhá h¬n vËt B. VËt thËt ë ngoµi xa h¬n tiªu diÖn , qua g­¬ng cÇu lâm lu«n cho ¶nh thËt C. Qua g­¬ng cÇu låi kh«ng bao giê cã ¶nh thËt D. VËt thËt ë gÇn phÝa trong tiªu diÖn qua g­¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt UAK O i ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 2 C©u 11 : NhËn xÐt nµo sau ®©y vÒ m¸y biÕn thÕ lµ kh«ng ®óng ? A. M¸y biÕn thÕ cã thÓ thay ®æi tÇn sè cña dßng ®iÖn xoay chiÒu B. M¸y biÕn thÕ cã thÓ gi¶m hiÖu ®iÖn thÕ C. M¸y biÕn thÕ cã thÓ t¨ng hiÖu ®iÖn thÕ D. M¸y biÕn thÕ cã t¸c dông biÕn ®æi c­êng ®é dßng ®iÖn C©u 12 : Cho ®o¹n m¹ch nh­ h×nh vÏ : 63 2 sin ( )ABU t V 0AR  , VR   . Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng 200LZ   , thay ®æi C cho ®Õn khi chØ cùc ®¹i 105V . Sè chØ cña Ampe kÕ lµ : A. 1,2A B. 0,42A C. 0,48A D. 0,21A C©u 13 : M¹ch dao ®éng LC lÝ t­ëng tô cã ®iÖn dung C = 5 F .Khi cã dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n tô ®iÖn lµ U0 = 12 V. T¹i thêi ®iÓm mµ hiÖu ®iÖn thÕ ë hai b¶n tô ®iÖn lµ u = 8V th× n¨ng l­îng tõ tr­êng lµ : A. 41,8.10 J B. 42.10 J C. 42,6.10 J D. 44,5.10 J C©u 14 : §iÖn n¨ng ë mét tr¹m ph¸t ®iÖn ®­îc truyÒn ®i d­íi hiÖu ®iÖn thÕ 2 kV vµ c«ng suÊt 200 kW .HiÖu sè chØ cña c¸c c«ng t¬ ®iÖn ë tr¹m ph¸t vµ ë n¬i tiªu thô sau mçi ngµy ®ªm chªnh lÖch nhau thªm 480 kWh . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh t¶i ®iÖn lµ : A. H = 95% B. H = 90% C. H = 85% D. H = 80% C©u 15 : Ph¸t biÓu nµo vÒ m¾t cËn thÞ lµ ®óng : A. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn B. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc C. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh ph©n kú ®Ó nh×n râ vËt ë xa v« cùc D. M¾t cËn thÞ ®eo thÊu kÝnh héi tô ®Ó nh×n râ vËt ë gÇn C©u 16 : M¹ch dao ®éng LC ®ang thùc hiÖn dao ®éng ®iÖn tõ tù do , ®iÖn tÝch cùc ®¹i trªn b¶n tô ®iÖn 7 0 4 10Q C   ; c­êng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch 0 2I A .B­íc sãng cña sãng ®iÖn tõ mµ m¹ch nµy céng h­ëng lµ : A. 30m B. 120m C. 180m D. 90m C©u 17 : Mét ng­êi ®Æt m¾t trong kh«ng khÝ nh×n mét hßn sái trong mét bÓ n­íc theo ph­¬ng gÇn nh­ vu«ng gãc víi mÆt n­íc . M¾t c¸ch mÆt n­íc 50cm , hßn sái c¸ch mÆt n­íc 1m . Hái m¾t thÊy ¶nh cña hßn sái c¸ch m¾t bao nhiªu ? BiÕt chiÕt suÊt cña n­íc lµ 4/3 A. 1,5m B. 55 3 m C. 1,25m D. Kh«ng tÝnh ®­îc C©u 18 : H¹t 6027Co cã khèi l­îng 55,940u .Cho 1,0073Pm u , 1,0087nm u 21 . N¨ng l­îng liªn kÕt riªng cña h¹t 6027Co lµ: A. 54,4MeV B. 70,4MeV C. 48,9MeV D. 70,55MeV C©u 19 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ 0 50 3R   , 50L CZ Z   AMU vµ MBU lÖch pha 75 0 §iÖn trë R cã gi¸ trÞ lµ A. 25 3 B. 50 C. 25 D. 50 3 C©u 20 : Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y ®óng : Khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp sím pha 4  víi dßng ®iÖn trong m¹ch th× : A. HiÖu sè gi÷a c¶m kh¸ng vµ dung kh¸ng b»ng ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch B. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng hai lÇn thµnh phÇn ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch V1 A B M R L C V A B L, R0 R C M A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 3 C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë sím pha 4  so víi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn D. TÇn sè dßng ®iÖn trong m¹ch nhá h¬n gi¸ trÞ cÇn x¶y ra hiÖn t­îng céng h­ëng C©u 21 : §é phãng ®¹i cña vËt kÝnh cña kÝnh hiÓn vi víi ®é dµi quang häc 12cm  b»ng 30.NÕu tiªu cù cña thÞ kÝnh lµ 2cm, kho¶ng nh×n râ ng¾n nhÊt § = 30cm th× ®é béi gi¸c cña kÝnh hiÓn vi ®ã lµ : A. 200 B. 900 C. 450 D. 350 C©u 22 : Chän c©u sai trong hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng : A. §èi víi mét cÆp m«i tr­êng cho s½n th× tØ sè gi÷a sini ( i lµ gãc tíi) víi sinr ( r lµ gãc khóc x¹) lµ h»ng sè B. Khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ gi¶m C. Tia s¸ng kh«ng bÞ ®æi ph­¬ng khi nã ®Õn vu«ng gãc víi mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«I tr­êng trong suèt D. Tia s¸ng ®i tõ m«i tr­êng chiÕt quang h¬n sang m«i tr­êng chiÕt quang kÐm th× gãc khóc x¹ r lu«n lín h¬n gãc tíi i C©u 23 : Mét ®iÓm s¸ng n»m trªn trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh héi tô cho ¶nh thËt .Cho ®iÓm s¸ng ®ã dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× ¶nh còng dao ®éng ®iÒu hßa .Chän ®¸p ¸n ®óng A. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa cïng pha víi ®iÓm s¸ng B. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa ng­îc pha víi ®iÓm s¸ng C. Kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc quan hÖ pha D. ¶nh dao ®éng ®iÒu hßa vu«ng pha víi ®iÓm s¸ng C©u 24 : Ph¸t biÓu nµo ®óng : A. Tia hång ngo¹i cã kh¶ n¨ng ®©m xuyªn rÊt m¹nh B. Tia hång ngo¹i cã thÓ kÝch thÝch cho mét sè chÊt ph¸t quang C. Tia hång ngo¹i chØ ®­îc ph¸t ra tõ c¸c vËt bÞ nung nãng cã nhiÖt ®é trªn 5000C D. Tia hång ngo¹i m¾t ng­êi kh«ng thÓ nh×n thÊy ®­îc C©u 25 : Chän c©u ®óng : A. Tia X do c¸c vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é cao ph¸t ra B. Tia X cã thÓ ph¸t ra tõ c¸c ®Ìn ®iÖn C. Tia X lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng nhá h¬n b­íc sãng cña tia tö ngo¹i D. Tia X cã thÓ xuyªn qua tÊt c¶ mäi vËt C©u 26 : Radon(Ra 222) lµ chÊt phãng x¹ víi chu kú b¸n r· T = 3,8 ngµy .§Ó ®é phãng x¹ cña mét l­îng chÊt phãng x¹ Ra 222 gi¶m ®i 93,75% th× ph¶i mÊt : A. 152 ngµy B. 1,52 ngµy C. 1520 ngµy D. 15,2 ngµy C©u 27 : Chän c©u ®óng : A. Quang phæ liªn tôc cña mét vËt phô thuéc vµo b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng B. Quang phæ liªn tôc kh«ng phô thuéc vµo nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng C. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña vËt nãng s¸ng D. Quang phæ liªn tôc phô thuéc vµo c¶ nhiÖt ®é vµ b¶n chÊt cña vËt nãng s¸ng C©u 28 : NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng A. Biªn ®é cña dao ®éng c­ìng bøc kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè cña lùc c­ìng bøc B. Dao ®éng t¾t dÇn cµng nhanh nÕu lùc c¶n m«i tr­êng cµng lín C. Dao ®éng c­ìng bøc cã tÇn sè b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc c­ìng bøc D. Dao ®éng duy tr× cã chu kú b»ng chu kú dao ®éng riªng cña con l¾c C©u 29 : ChiÕu mét tia s¸ng mµu lôc ®Õn gÇn nh­ vu«ng gãc víi mÆt bªn cña mét l¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A = 60 ,vËn tèc cña tia s¸ng mµu lôc trong l¨ng kÝnh lµ 81,9.10 m/s.Gãc lÖch cña tia lã lµ : A. 0,0426 rad B. 0,0567 rad C. 0,0518 rad D. 0,06 rad C©u 30 : HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña èng R¬nghen lµ 15kV .Gi¶ sö ªlectr«n bËt ra tõ Catèt cã vËn tèc ban ®Çu b»ng kh«ng th× b­íc sãng ng¾n nhÊt cña tia X mµ èng cã thÓ ph¸t ra lµ : ( 191,6.10e C ; 34 86,625.10 ; 3.10 mh Js c s   ) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 4 A. 1082,8.10 m B. 1075,5.10 m C. 1275,5.10 m D. 1282,8.10 m C©u 31 : Cho ®o¹n m¹ch xoay chiÒu nh­ h×nh vÏ : Cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng 80LZ   .HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n MB b»ng hÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch AB vµ b»ng 0,6. §iÖn trë R cã gi¸ trÞ lµ : A. 40 B. 30 C. 100 D. 50 C©u 32 : Mét vËt nhá cã khèi l­îng m = 100g thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph­¬ng ®­îc biÓu diÔn theo hai ph­¬ng tr×nh sau : 1 3sin 20x t cm vµ 2 2sin(20 )3 x t   cm. N¨ng l­îng cña vËt lµ : A. 0,038 J B. 0,016 J C. 0,032 J D. 0,040 J C©u 33 : Mét ®Ìn Nª«n ®Æt d­íi hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu cã gi¸ trÞ hiÖu dông 220V ,tÇn sè 50Hz .BiÕt ®Ìn s¸ng khi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc kh«ng nhá h¬n 155V .Hái trong mét gi©y ®Ìn s¸ng lªn vµ t¾t ®i bao nhiªu lÇn ? A. 200 lÇn B. 100 lÇn C. 150 lÇn D. 50 lÇn C©u 34 : Trong thÝ ngiÖm I©ng vÒ hiÖn t­îng giao thoa víi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c biÕt 0,6 m  , a = 0,9mm, D = 1,8m . V©n s¸ng bËc 4 c¸ch v©n s¸ng bËc 2 mét kho¶ng lµ : A. 4,8mm B. 1,2mm C. 2,4cm D. 2,4mm C©u 35 : Mét kÝnh thiªn v¨n cã tiªu cù vËt kÝnh 1 120f cm vµ tiªu cù thÞ kÝnh 2 5f cm .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai kÝnh khi ng­êi m¾t tèt quan s¸t mÆt tr¨ng ë tr¹ng th¸i m¾t kh«ng ®iÒu tiÕt vµ ®é béi gi¸c khi ®ã lµ A. 124cm ; 30 B. 115cm ; 20 C. 125cm ; 24 D. 120cm ; 25 C©u 36 : Mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi ph­¬ng tr×nh 10sin( ) 2 6 x t cm   thêi gian ng¾n nhÊt tõ lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é 5 3cm lÇn thø 3 theo chiÒu d­¬ng lµ : A. 11s B. 9s C. 12s D. 7s C©u 37 : Mét ng­êi cËn thÞ ph¶i ®eo kÝnh cËn sè 0,5 . NÕu xem tivi mµ kh«ng muèn ®eo kÝnh , ng­êi ®ã ng­êi ®ã ph¶i ngåi c¸ch mµn h×nh xa nhÊt lµ : A. 1,5m B. 0,5m C. 2m D. 1m C©u 38 : Trong ®o¹n xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y . BiÕt X, Y lµ mét trong ba phÇn tö R, C vµ cuén d©y .§Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ 6 sin100u U t (V) th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn X vµ Y lµ 2 XUU  ; YU U .H·y cho biÕt X vµ Y lµ phÇn tö g× ? A. Kh«ng tån t¹i bé phÇn tö tháa m·n B. C vµ R C. Cuén d©y vµ R D. Cuén d©y vµ C C©u 39 : H¹t Triti (T) vµ D¬teri (D) tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch t¹o thµnh h¹t  vµ n¬tr«n .Cho biÕt ®é hôt khèi cña c¸c h¹t : 0,0087Tm u  ; 0,0024Dm u  ; 0,0305m u  , 21 .N¨ng l­îng táa ra tõ mét ph¶n øng lµ: A. 18,0614 J B. 38,7296 MeV C. 38,7296 J D. 18,0614 MeV C©u 40 : Mét ®iÓm s¸ng thËt S cã ¶nh t¹o bëi thÊu kÝnh lµ S’ ë vÞ trÝ ®èi xøng víi S qua tiªu ®iÓm F cña thÊu kÝnh .S vµ S’ n»m c¸h nhau 10cm trªn trôc chÝnh. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ : A. 2,07f cm hoÆc 12,07f cm  B. 2,07f cm C. 12,07f cm hoÆc 2,07f cm  D. 12,07f cm  C©u 41 : C«ng thøc tÝnh ®é tô cña thÊu kÝnh máng lµ : A. 1 2( 1)( )D n R R   B. 1 2 1 1(1 )( )D n R R    R L C B M A ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 5 C. 1 2 1 1( 1)( )D n R R    D. 1 2 1 1 1( )( )nD n R R    C©u 42 : ¢m s¾c lµ mét ®Æc tÝnh sinh lÝ cña ©m trªn c¬ së cña ®Æc tÝnh vËt lÝ cña ©m lµ : A. TÇn sè vµ biªn ®é ©m B. Biªn ®é ©m vµ vËn tèc truyÒn ©m C. TÇn sè vµ b­íc sãng D. Biªn ®é ©m vµ c­êng ®é ©m C©u 43 : Hai nguån sãng kÕt hîp A vµ B dao ®éng ng­îc pha víi cïng tÇn sè lµ 40Hz , vËn tèc truyÒn sãng lµ 60 cm/s .Kho¶ng c¸ch gi÷a hai nguån lµ 7 cm .Sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc tiÓu gi÷a A vµ B lµ : A. 9 B. 7 C. 10 D. 8 C©u 44 : ThÊu kÝnh nµo sau ®©y lµ thÊu kÝnh héi tô ? A. ( L2 ) B. ( L4 ) C. ( L3 ) D. ( L1 ) C©u 45 : Nguyªn tö Hi®r« bÞ kÝch thÝch vµ ªlectr«n ®· chuyÓn tõ quü ®¹o K lªn quü ®¹o M. Sau ®ã ngõng chiÕu x¹ nguyªn tö Hi®r« ®· ph¸t x¹ A. Mét v¹ch d·y Laiman vµ mét v¹ch d·y Banme B. Hai v¹ch cña d·y Laiman C. Hai v¹ch d·y Banme D. Mét v¹ch d·y Banme vµ hai v¹ch d·y Laiman C©u 46 : Trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®ang x¶y ra hiÖn t­îng céng h­ëng t¨ng dÇn tÇn sè cña dßng ®iÖn vµ gi÷ nguyªn c¸c th«ng sè cña m¹ch .KÕt luËn nµo sau ®©y kh«ng ®óng : A. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn tô ®iÖn t¨ng B. C­êng ®é hiÖu dông cña dßng ®iÖn gi¶m C. HÖ sè c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch gi¶m D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn ®iÖn trë gi¶m C©u 47 : KÕt luËn nµo sau ®©y vÒ b¶n chÊt cña c¸c tia phãng x¹ kh«ng ®óng ? A. Tia  lµ dßng h¹t nh©n nguyªn tö B. Tia  lµ dßng h¹t mang ®iÖn C. Tia  sãng ®iÖn tõ D. Tia , ,   ®Òu cã chung b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ cã b­íc sãng kh¸c nhau C©u 48 : VËt thËt qua g­¬ng nµo lu«n cho ¶nh ¶o ? A. G­¬ng cÇu lâm B. G­¬ng ph¼ng vµ g­¬ng cÇu låi C. G­¬ng cÇu låi D. G­¬ng ph¼ng C©u 49 : Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A. N¨ng l­îng liªn kÕt lµ toµn bé n¨ng l­îng cña nguyªn tö gåm ®éng n¨ng vµ n¨ng l­îng nghØ B. N¨ng l­îng liªn kÕt lµ n¨ng l­îng liªn kÕt c¸c ªlectr«n vµ h¹t nh©n nguyªn tö C. N¨ng l­îng liªn kÕt lµ n¨ng l­îng toµn phÇn cña nguyªn tö tÝnh trung b×nh trªn sè nucl«n D. N¨ng l­îng liªn kÕt lµ n¨ng l­îng táa ra khi c¸c nucl«n liªn kÕt nhau t¹o thµnh h¹t nh©n C©u 50 : Mét lß so rÊt nhÑ ®Çu trªn g¾n cè ®Þnh , ®Çu d­íi g¾n vËt nhá cã khèi l­îng m .Chän trôc Ox th¼ng ®øng gèc O trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng .VËt dao ®éng ®iÒu hßa trªn Ox theo ph­¬ng tr×nh x = cm. Khi vËt ë vÞ trÝ cao nhÊt th× lùc ®µn håi cã ®é lín lµ : (lÊy g = 10m/s2) A. 0 B. 1N C. 1,8N D. 10N ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 6 M«n VËt Lý 12 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : VËt Lý 12 §Ò sè : 1 01 28 02 29 03 30 04 31 05 32 06 33 07 34 08 35 09 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 22 49 23 50 24 25 26 27 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 10 7