Làm quen với Pro/Engineer

Làm quen với Pro/Engineer

Lượt xem: 145,285Lượt tải: 1Số trang: 17

Mô tả tài liệu

Phiên bản đầu tiên của Pro/Engineer ra đời vào cuối thập kĩ 80 của thế kĩ trước. Đến nay trên 20 năm tồn tại và phát triển Pro đã trỡ thành mô hình hóa 3D với nhiều chức năng trợ giúp thiết kế, phân tích và sản xuất mạnh.

Tóm tắt nội dung

Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 2.1. C¸c chøc n¨ng cña Pro/E 2.1.1. Chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) 2.1.2. Chøc n¨ng ph©n tÝch 2.1.3. Chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM) 2.2. Giíi thiÖu giao diÖn ng−êi dïng cña 2.2.1. Khëi ®éng vµ ®ãng 2.2.2. Giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E 2.3. ThiÕt ®Æt th«ng sè m«i tr−êng cña 2.3.1. §Æt th− môc lµm 2.3.2. 2.3.3. Mapkey 2.3.4. §Æt cÊu h×nh hÖ 2.3.5. §Æt c¸c th«ng sè cña m« 2.4. Thùc hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n 2.4.1. Më mét m« h×nh 2.4.2. Xem m« h×nh Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 10 Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i Phiªn b¶n ®Çu tiªn cña Pro/E ra ®êi vµo cuèi thËp kû 80 cña thÕ kû tr−íc. §Õn nay, sau trªn 20 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, Pro/E ®· trë thµnh phÇn mÒm m« h×nh ho¸ 3D víi nhiÒu chøc n¨ng trî gióp thiÕt kÕ, ph©n tÝch vµ s¶n xuÊt m¹nh. B¾t ®Çu tõ phiªn b¶n 2000i, PTC ®Çu t− m¹nh mÏ vµo ph¸t triÓn c¸c phiªn b¶n Windows. Tuy nhiªn, kÓ c¶ trong c¸c phiªn b¶n míi nhÊt, mÆc dï cã nh÷ng b−íc tiÕn ®¸ng ghi nhËn, m«i tr−êng lµm viÖc cña Pro/E vÉn ch−a thËt phï hîp víi ng−êi dïng Windows truyÒn thèng, vµ PTC vÉn ch−a xo¸ ®−îc Ên t−îng xÊu cña ng−êi dïng vÒ tÝnh khã sö dông trong s¶n phÈm cña hä. §iÒu ®ã ®ßi hái ng−êi míi b¾t ®Çu dïng Pro/E ph¶i bá nhiÒu thêi gian ®Ó lµm quen víi giao diÖn ng−êi dïng cña nã. Ch−¬ng nµy nh»m giíi thiÖu nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nhÊt vÒ m«i tr−êng lµm viÖc cña Pro/E. 2.1. C¸c chøc n¨ng cña Pro/E Pro/E lµ phÇn mÒm tÝch hîp, cã nhiÒu chøc n¨ng trî gióp thiÕt kÕ, ph©n tÝch kü thuËt vµ lËp tr×nh cho m¸y NC. Pro/E ®−îc chia nhá thµnh nhiÒu modul, ng−êi dïng cã thÓ chän mua tuú theo nhu cÇu sö dông. Mçi chøc n¨ng cã thÓ ®−îc chän nhê menu File -> New. Hép tho¹i New liÖt kª c¸c chøc n¨ng (Type) cã thÓ chän. Mét sè chøc n¨ng cã tuú chän bæ sung (h×nh 2.1). C¸c chøc n¨ng cña Pro/E cã thÓ ®−îc gép lµm 3 nhãm chÝnh: • Nhãm chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) • Nhãm chøc n¨ng phan tÝch (CAE) • Nhãm chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM). Sau ®©y m« t¶ mét sè chøc n¨ng chÝnh. Hép tho¹i New 2.1.1. Chøc n¨ng thiÕt kÕ (CAD) §©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n cña Pro/E, t¹o ra m«i tr−êng m« h×nh ho¸ 3D. Modul c¬ së cña Pro/E cã c¸c chøc n¨ng ph¸c th¶o t¹o m« h×nh chi tiÕt (Part t¹o m« h×nh l¾p r¸p (Assembly xuÊt b¶n xÏ kü thuËt §Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu chuyªn m«n, Pro/E cã c¸c modul tuú chän, nh−: • thiÕt kÕ chi tiÕt kim lo¹i tÊm • thiÕt kÕ mèi hµn • thiÕt kÕ khu«n • thiÕt kÕ ®−êng èng • thiÕt kÕ m« h×nh bÒ mÆt. Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 11 Mét sè modul phô trî cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, nh− ®Ó t¨ng c−êng n¨ng lùc xö lý ®å ho¹ trong m« h×nh ho¸, trî gióp lËp tr×nh tham sè. 2.1.2. Chøc n¨ng ph©n tÝch (CAE) C¸c chøc n¨ng ph©n tÝch cña Pro/E kh¸ phong phó vµ m¹nh, ®−îc gãi trong modul lµ mét modul CAE ®a chøc n¨ng, cho phÐp m« pháng c¸c tÝnh n¨ng vËt lý cña m« h×nh, gióp kh¶o s¸t vµ c¶i thiÖn m« h×nh thiÕt kÕ. Nhê cã thÓ x¸c ®Þnh øng suÊt, biÕn d¹ng, tÇn sè dao ®éng, truyÒn nhiÖt nh− khi m« h×nh lµm viÖc. cã 3 modul nhá: • Kh¶o s¸t c¸c ®Æc tr−ng c¬ häc cña kÕt cÊu, nh− øng suÊt, biÕn d¹ng, tÝnh bÒn, mái,... • Thermal: Kh¶o s¸t ®Æc tr−ng nhiÖt cña kÕt cÊu, nh− t¶i nhiÖt, truyÒn nhiÖt, tr−êng nhiÖt ®é,... • Motion: Kh¶o s¸t ®Æc tr−ng ®éng häc vµ ®éng lùc häc cña c¬ cÊu, nh− chuyÓn vÞ, vËn tèc gia tèc, lùc vµ moment, ®éng lùc häc ng−îc,... 2.1.3. Chøc n¨ng s¶n xuÊt (CAM) Pro/E cã nhiÒu chøc n¨ng trî gióp s¶n xuÊt, ®−îc ph©n chia cho nhiÒu modul. • Pro/NC: thùc hiÖn chøc n¨ng lËp tr×nh cho m¸y NC. ViÖc lËp tr×nh ®−îc thùchiÖn qua c¸c b−íc: t¹o m« h×nh gia c«ng Model), ®Þnh nghÜa thiÕt bÞ (Work Cell), nguyªn c«ng tr×nh tù gia c«ng (NC sinh quü ®¹o dao (CL Data), hËu xö lý §Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng, Pro/NC l¹i ®−îc chia thµnh c¸c modul nhá: cho m¸y phay 2,5 vµ 3 trôc; cho m¸y tiÖn 2 vµ 4 trôc; cho m¸y c¾t xung ®iÖn 2 ®Õn 4 trôc; dïng cho tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y nãi trªn, kÓ c¶ trung t©m phay - tiÖn. • trî gióp thiÕt kÕ khu«n vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®óc. • trî gióp thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng. 2.2. Giíi thiÖu giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E 2.2.1. Khëi ®éng vµ ®ãng Pro/E Cã 3 ph−¬ng ph¸p khëi ®éng Pro/E: - Tõ Menu Start cña Windows, chän PROGRAMS -> -> - KÝch ®óp vµo biÓu t−îng cña Pro/E trªn Desktop cña Windos. - T×m vµ kÝch vµo file <Th− môc cµi ®Æt §ã lµ file khëi ®éng Pro/E. §ãng Pro/E ®−îc thùc hiÖn nh− ®ãng c¸c øng dông Windows kh¸c: vµo Menu File -> Exit hoÆc kÝch chuét vµo « ®¸nh dÊu chÐo (⌧) ë gãc trªn - ph¶i mµn h×nh. Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 12 2.2.2. Giao diÖn ng−êi dïng cña Pro/E 2000i Sau khi khëi ®éng, Pro/E 2000i ®−a ra mµn h×nh nh− trong h×nh 2.2. Mµn h×nh lµm viÖc cña Pro/E 2000i Mµn h×nh lµm viÖc cña Pro/E cã vÎ ngoµi gièng nh− mµn h×nh cña c¸c phÇn mÒm CAD ch¹y trong Windows kh¸c. Tuy nhiªn, v× Pro/E kh«ng thËt sù lµ phÇn mÒm ch¹y trong Windows nªn giao diÖn ng−êi dïng cña nã cã mét sè ®iÓm kh¸c. • Thanh menu Thanh menu cña Pro/E 2000i t−¬ng tù nh− trong c¸c phÇn mÒm Windows kh¸c. Sau ®©y ®iÓm qua chøc n¨ng chÝnh cña c¸c menu. Chi tiÕt tõng môc chän sÏ ®−îc nãi râ trong mçi chñ ®Ò. C¸c chøc n¨ng t−¬ng tù còng ®−îc gäi tõ c¸c thanh c«ng cô hoÆc tõ Menu Manager. Nh×n tõ tr¸i sang ph¶i ta thÊy c¸c menu sau: 1. File: Phôc vô qu¶n lý c¸c file: t¹o file míi, më file, quy ®Þnh th− môc lµm viÖc, ®ãng cöa sæ, xo¸ c¸c phiªn b¶n cò, l−u ra file, ®æi tªn file, nhËp, xuÊt, in,... Tuú theo ®èi t−îng ®−îc l−u tr÷, Pro/E dïng c¸c phÇn më réng kh¸c nhau: Sketch: TEN.SEC.* Part: TEN .PRT.* TEN.ASM.* TEN .MFG.* Drawing TEN.DRG.* Format TEN .FRM.* Trong ®ã TEN lµ tªn file, kh«ng qu¸ 31 ký tù, kh«ng chÊp nhËn ký tù trèng. Pro/E qu¶n lý File cã h¬i kh¸c víi Windows: Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 13 - Mçi khi SAVE mét file, Pro/E sÏ t¹o mét phiªn b¶n míi d−íi d¹ng mét file. Sè thø tù cña phiªn b¶n ®−îc ghi vµo sau dÊu chÊm cña phÇn më réng. VÝ dô, c¸c phiªn b¶n cña file HOP.PRT theo thø tù ghi sÏ lµ Muèn xo¸ c¸c phiªn b¶n cò th× ph¶i vµo menu File -> Delete -> Old Versions. - Pro/E kh«ng cho phÐp ghi mét file trïng tªn víi mét file ®· cã. C¸ch qu¶n lý nµy an toµn nh−ng h¬i phiÒn phøc. Trong tr−êng hîp nµy Windows chØ ®−a ra c¶nh b¸o nguy c¬ ghi ®Ì lªn file ®· cã. NÕu ng−êi dïng ®ång ý th× viÖc ghi ®Ì vÉn ®−îc thùc hiÖn. §Ó gi¶m phiÒn phøc, Pro/E ®−a ra môc Rename trong menu File. - Pro/E kh«ng nh¾c ng−êi dïng SAVE khi tho¸t. CÇn chó ý ®iÒu nµy ®Ó khái bá mÊt kÕt qu¶. 2. Info: Cho phÐp t×m kiÕm th«ng tin vÒ c¸c ®èi t−îng, c¸c th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh t¹o lËp, söa ®æi vµ nh÷ng lçi gÆp ph¶i. 3. View: Dïng ®Ó thay ®æi diÖn m¹o cña hÖ thèng vµ c¸c m« h×nh, nh− thu phãng, vÏ l¹i, thay ®æi mµu m« h×nh. 4. Chøa c¸c tiÖn Ých tuú biÕn m«i tr−êng lµm viÖc, ghi vµ söa ®æi file cÊu h×nh, t¹o vµ truy cËp c¸c mapkey. 5. Cho phÐp thay ®æi m«i tr−êng lµm viÖc cña Pro/E, nh− chuyÓn tõ thiÕt kÕ (Part) sang chÕ t¹o 6. Analys: Cho phÐp truy vÊn th«ng tin vÒ c¸c m« h×nh vµ c¸c thµnh phÇn cña nã. 7. Window: Phôc vô t×m kiÕm, më ®ãng, kÝch ho¹t c¸c cöa sè lµm viÖc. 8. Help: Cho phÐp truy cËp vµo c¸c nguån th«ng tin trî gióp, huÊn luyÖn. PhÇn trî gióp cña Pro/E 2000i ®−îc cung cÊp thµnh c¸c modul riªng (Pro/Help System, Books). PhÇn cßn l¹i rÊt nghÌo nµn. • Menu Manager Menu Manager n»m ë bªn ph¶i mµn h×nh. §ã lµ thanh menu d¹ng cét, cã néi dung biÕn ®æi theo néi dung c«ng viÖc (t−¬ng tù Screen Menu cña AutoCAD). Menu Manager chøa c¸c chøc n¨ng th−êng dïng nhÊt nhÊt cña Pro/E. • Thanh c«ng cô HÖ thèng thanh c«ng cô (Tool Bar) cña Pro/E 2000i ch−a thËt phong phó. H×nh thøc vµ c¸ch sö dông chóng t−¬ng tù nh− trong c¸c tr×nh øng dông kh¸c cña Windows. Trªn h×nh 2.2 cã thÓ thÊy 4 thanh c«ng cô chÝnh, th−êng trùc. §ã lµ c¸c thanh c«ng cô File (qu¶n lý file), View (®iÒu khiÓn mµn h×nh), Model Display (®iÒu khiÓn m« h×nh), Datum Display (bËt, t¾t c¸c mÆt, ®−êng, ®iÓm chuÈn) vµ nót Help (gäi trî gióp ng÷ c¶nh). Cã thÓ bËt t¾t vµ thay ®æi vÞ trÝ hiÓn thÞ cña mçi thanh c«ng cô. • Vïng ®å ho¹ Vïng ®å ho¹ cña Pro/E 2000i cã mµu mÆc ®Þnh lµ xanh n−íc biÓn, ë ®©y v× lý do in Ên nªn chóng t«i ®æi sang nÒn tr¾ng. B×nh th−êng vïng nµy kh«ng më to hÕt mµn h×nh m¸y tÝnh mµ dµnh mét phÇn bªn ph¶i cho Menu Manager. Chóng t«i khuyªn cø ®Ó nh− vËy ®Ó vÞ trÝ cña Menu Manager æn ®Þnh h¬n. Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 14 Thñ tôc thay ®æi mµu nÒn mµn h×nh ®å ho¹ nh− sau: 1. Chän Utilities -> Colors -> System. XuÊt hiÖn hép tho¹i System Color (h×nh 2.3). 2. Chän Scheme -> Black On White 3. Bá dÊu kiÓm tr−íc Blended 4. Chän OK. KÕt qu¶, nÒn mµn h×nh sÏ cã mµu tr¾ng. Muèn lÊy l¹i mµu xanh mÆc ®Þnh, chän Scheme -> Default vµ ®¸nh dÊu tr−íc Blended S¬ ®å mµu ®· ®Æt cã thÓ ®−îc l−u l¹i b»ng c¸ch chän menu File -> Save trong hép tho¹i System Color. File ghi ra cã phÇn më réng mÆc ®Þnh lµ .SCL. • Vïng th«ng b¸o (Message Area) Vïng nµy dµnh ®Ó hiÖn c¸c th«ng b¸o, c¸c lêi nh¾c cña Pro/E vµ khi cÇn, còng lµ n¬i ®Ó ng−êi dïng nhËp c¸c th«ng tin theo yªu cña phÇn mÒm. VÞ trÝ cña vïng tr¹ng th¸i cã thÓ ë phÝa trªn hoÆc d−íi ®¸y vïng ®å ho¹. Hép tho¹i System Color • Model Tree Model Tree n»m ë bªn tr¸i mµn h×nh, trong ®ã lµ danh môc c¸c ®èi t−îng thiÕt kÕ d−íi d¹ng nh¸nh c©y. §©y lµ c«ng cô rÊt h÷u dông trong t×m kiÕm, chän c¸c ®èi t−îng. VÒ h×nh thøc th× Model Tree nµy t−¬ng tù Browser cña mét sè phÇn mÒm CAD kh¸c. Theo mÆc ®Þnh th× nã chiÕm chç trong mµn h×nh ®å ho¹ nªn khi kh«ng cÇn thiÕt th× nªn bÊm vµo phÝm "-" phÝa trªn - bªn ph¶i mµn h×nh ®Ó cho Èn ®i. Cã thÓ ®Æt Model Tree ë ngoµi mµn h×nh ®å ho¹. • Tuú biÕn giao diÖn cña Pro/E 2000i Cã thÓ bËt t¾t, thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c thanh c«ng cô, thªm bít c¸c nót lÖnh trong mçi thanh, thªm bít c¸c lÖnh trong menu theo thñ tôc t−¬ng tù nh− trong c¸c tr×nh øng dông Windows kh¸c: chän Utilities -> Customize Screen trªn thanh menu hoÆc nh¾p phÝm ph¶i vµo thanh c«ng cô vµ chän Hép tho¹i Customize ®−îc më. Chän mét trong c¸c thÎ sau ®Ó thay ®æi néi dung vµ c¸ch hiÓn thÞ cña c¸c giao diÖn: • Toolbars: BËt t¾t vµ thay ®æi vÞ trÝ cña c¸c thanh c«ng cô. • Commands: Thªm, bít c¸c nót lÖnh trong mçi thanh c«ng cô. • Menus: Thªm, bít c¸c lÖnh trong c¸c menu. • Options: Thay ®æi c¸c giao diÖn sau (h×nh 2.4): Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 15 - Message Area Position: hiÖn vïng th«ng b¸o phÝa trªn (Above) hay phÝa d−íi (Below) mµn h×nh. - Default Tree Setting: vÞ trÝ ®Æt Model Tree. trong h×nh vÏ lµ d−íi - ph¶i. - Height (%): ChiÒu cao cña Model Tree, b»ng cöa sæ ®å ho¹. - Width (%): BÒ réng cña Model Tree, ®Æt b»ng (27%). - Apply Setting: Lµm cho c¸c thiÕt ®Æt cã t¸c dông. - save to: Tù ®éng ghi kÕt qu¶ ra file... Tuú biÕn giao diÖn cña Pro/E 2000i - OK: ®ång ý vµ tho¸t, Camcel: huû thiÕt ®Æt, Default: lÊy thiÕt ®Æt mÆc ®Þnh cña Pro/E 2000i. 2.3. ThiÕt ®Æt th«ng sè m«i tr−êng cña Pro/E 2.3.1. §Æt th− môc lµm viÖc Th− môc lµm viÖc lµ vÞ trÝ mÆc ®Þnh ®Ó Pro/E ghi, truy cËp c¸c file. Cã 2 ph−¬ng ph¸p quy ®Þnh th− môc lµm viÖc: • Ngoµi m«i tr−êng Pro/E KÝch ph¶i chuét vµo biÓu t−îng cña Pro/E trªn Desktop hoÆc trong Start-up Menu, chän -> Program -> Working -> OK. §©y lµ ph−¬ng ph¸p th−êng dïng trong Windows. B»ng c¸ch nµy sÏ quy ®Þnh ®−îc th− môc lµm viÖc mÆc ®Þnh cho tÊt c¶ c¸c phiªn lµm viÖc vÒ sau. • Trong m«i tr−êng Pro/E Tõ Menu File -> Working Mét hép tho¹i ®−îc më cho phÐp chän mét th− môc cã s½n trªn ®Üa lµm th− môc lµm viÖc. 2.3.2. Layer Pro/E sö dông Layer (líp) gióp ng−êi dïng chñ ®éng s¾p xÕp c¸c ®èi t−îng (Peature, Part, ®Ó xö lý chóng cïng nhau. Sau khi chän menu View -> Layers, hép tho¹i ®−îc më (h×nh 2.5). Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 16 Hép tho¹i Layers Hép tho¹i nµy cã c¸c tuú chän: New Layer (thªm), Delete Layer (xo¸), Layer (thuéc tÝnh) Layer Info (hiÖn th«ng tin), Add Iterm (thªm ®èi t−îng) Remove Iterm (bít ®èi t−îng) Show Layer (hiÖn ®èi t−îng) Blank Layer (Èn ®èi t−îng) Isolate Layer (t¸ch biÖt) Pure Layer (xo¸ hÕt ®èi t−îng). 2.3.3. Mapkey Mapkey thùc ra lµ tù chøc n¨ng Macro bµn phÝm. Mapkey ®−îc t¹o b»ng c¸ch ghi l¹i chuçi c¸c thao t¸c th−êng xuyªn ph¶i dïng lÆp ®i lÆp l¹i. VÝ dô, nÕu cÇn Mapkey ®Ó t¹o 3 mÆt chuÈn mÆc ®Þnh cña Pro/E, ta lµm nh− sau: 1. Menu Utilities -> Mapkeys. XuÊt hiÖn hép tho¹i Mapkeys (h×nh 2.6). 2. Chän New. XuÊt hiÖn thªm hép tho¹i Record Mapkeys. 3. NhËp chuçi phÝm (Key tªn (Name), m« t¶ Hép tho¹i Mapkey Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 17 4. Chän phÝm Record. 5. Thùc hiÖn c¸c thao t¸c. (vÝ dô, bÊm menu File -> New -> Part -> OK. Trong Menu Manager chän Create -> Datum -> Plane -> Default -> OK). 6. BÊm Stop ®Ó dõng ghi. NÕu bÊm Save th× Mapkey sÏ ®−îc ghi vµo file config mÆc ®Þnh. Khi cÇn ch¹y Mapkey th× nhÊn phÝm theo tr×nh tù ®· ®Þnh (vÝ dô F1) hoÆc bÊm phÝm Run trong hép tho¹i Mapkey. 2.3.4. §Æt cÊu h×nh hÖ thèng • §Æt cÊu h×nh Hép tho¹i ®Æt cÊu h×nh hÖ thèng ®−îc gäi qua menu Utilities -> Hép tho¹i cã 3 phÇn: Quy ®Þnh c¸c bé phËn ®−îc hiÖn trong m«i tr−êng lµm viÖc. Default Actions: Quy ®Þnh c¸ch thøc ph¶n øng cña hÖ thèng tr−íc t¸c ®éng cña ng−êi dïng. 3 dßng cuèi cña hép tho¹i quy ®Þnh c¸ch thøc hiÓn thÞ m« h×nh. ý nghÜa cña c¸c môc nh− sau: §Æt chÕ ®é hiÖn dung sai ON hay OFF. ChÕ ®é nµy còng ®−îc quy ®Þnh qua tuú chän Display trong file cÊu h×nh Gi¸ trÞ dung sai mÆc ®Þnh lÊy trong file nµy, trõ khi cã quy ®Þnh kh¸c. Datum Planes: §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c mÆt ph¼ng chuÈn ON, OFF. ChÕ ®é nµy còng ®−îc ®iÒu khiÓn nhê thanh c«ng cô. Datum Axes: §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c trôc chuÈn ON, OFF. ChÕ ®é nµy còng ®−îc ®iÒu khiÓn nhê thanh c«ng cô. Point Symbols: §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®iÓm chuÈn ON, OFF. ChÕ ®é nµy còng ®−îc ®iÒu khiÓn nhê thanh c«ng cô(*). Point Tags: §Æt hiÓn thÞ point Tags hoÆc tªn ON, OFF. Systems: §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ hÖ to¹ ®é ON, OFF. ChÕ ®é nµy còng ®−îc ®iÒu khiÓn nhê thanh c«ng cô. Spin Center: §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ t©m quay m« h×nh ON, OFF. ChÕ ®é nµy còng ®−îc ®iÒu khiÓn nhê thanh c«ng cô. Quay m« h×nh b»ng c¸ch gi÷ phÝm CTRL vµ phÝm chuét gi÷a hoÆc vµ phÝm chuét tr¸i. 3D Notes & Notes as Names: §iÒu khiÓn c¸ch hiÓn thÞ c¸c ghi chó ®i kÌm m« h×nh ®Ó l−u tr÷ hoÆc trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c ng−êi dïng, kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn c¸c ®èi t−îng h×nh häc. §Æt chÕ ®é hiÓn thÞ ®Þnh danh ON, OFF trong modul (*) Nh−îc ®iÓm cña Pro/E lµ kh«ng cho phÐp ®iÒu khiÓn tõng Datum riªng biÖt. Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 18 Cables: Tuú chän hiÓn thÞ d©y c¸p ®−îc t¹o nhê modul b»ng ®−êng t©m hay b»ng c¸p. ChÕ ®é hiÓn thÞ ®−êng t©m gi¶m thêi gian tÝnh to¸n vµ hiÓn thÞ. Model Tree: §iÒu khiÓn Model Tree ON hay OFF. Query Bin: §iÒu khiÓn Query Bin ON hay OFF. Query bin cho phÐp chän c¸c feature víi tuú chän �Query select�. Colors: §iÒu khiÓn hiÓn thÞ mµu ON hay OFF. §iÒu khiÓn hiÓn thi textures ON hay OFF. Texture gióp hiÓn thÞ m« h×nh thùc h¬n, nh−ng lµm chËm qu¸ tr×nh. V× vËy chØ dïng khi cÇn thiÕt. Levels of Detail: §iÒu khiÓn møc ®é chi tiÕt cña m« h×nh khi render. Ring Message Bell: §iÒu khiÓn chu«ng b¸o ON hay OFF. Khi ON, chu«ng rung mçi khi Pro/E nh¾c ng−êi dïng nhËp sè liÖu qua bµn phÝm. Save Display: Khi ®¸nh dÊu môc nµy, th«ng tin mµn h×nh sÏ ®−îc ghi l¹i ®Ó lÇn sau m« h×nh ®−îc më nhanh h¬n. Make Regen Backup: Pro/E t¹m thêi l−u model tr−íc mçi lÇn t¸i t¹o. Snap To Grid: Con trá b¾t vµo nót l−íi trong chÕ ®é 2D (khi Sketch hay Drawing). Erased Views: Khi ®¸nh dÊu môc nµy, Pro/E chiÕu s¸ng c¸c khung nh×n bÞ xo¸ khái b¶n vÏ. Muèn xo¸ bá chiÕu s¸ng th× ph¶i trë l¹i khung nh×n vµ xo¸ nã khái b¶n vÏ. Keep Info Datums: Tuú chän nµy coi c¸c chuÈn lµ thuéc m« h×nh, ®−îc thiÕt lËp trong chÕ ®é info. Use 2D Sketcher: NÕu môc nµy ®−îc chän th× mÆt ph¼ng Sketch sÏ ®Þnh h−íng song song víi mµn h×nh. NÕu kh«ng, nã vÉn ®Þnh h−íng trong kh«ng gian 3 chiÒu. Hép tho¹i ®Æt cÊu h×nh hÖ thèng Use Fast HLR: Khi môc nµy ®−îc chän th× Pro/E cho hiÖn c¸c nÐt khuÊt trong khi quay hoÆc ®Þnh h−íng m« h×nh. Nhê vËy thêi gian tÝnh to¸n nÐt khuÊt ®−îc gi¶m. Display Style: HiÓn thÞ m« h×nh d−íi d¹ng Wireframe hay Shade. Default Orient: §Þnh h−íng m« h×nh theo Trimetric hay tuú ng−êi dïng (User Defined). ChÕ ®é User Defined cã thÓ ®−îc x¸c lËp trong file Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 19 • C¸c file cÊu h×nh C¸c thiÕt ®Æt m«i tr−êng cã thÓ ®−îc l−u trong c¸c file cÊu h×nh. C¸c file nµy cã thÓ ®−îc ®Æt ë th− môc cµi ®Æt hoÆc th− môc lµm viÖc cña Pro/E. Th−êng th× c¸c file dïng chung ®−îc ®Æt trong [th− môc cµi C¸c file dïng riªng th−êng ®−îc ®Æt trong th− môc lµm viÖc. Cã 3 file cÊu h×nh hÖ thèng lµ vµ File lµ file text, ®¨ng ký c¸c th«ng sè m«i tr−êng ®−îc x¸c lËp. V× sè th«ng sè nh− vËy rÊt nhiÒu, mçi lÇn thiÕt ®Æt rÊt mÊt c«ng vµ phiÒn phøc, nªn viÖc ®¨ng ký vµo mét file ®Ó mçi khi khëi ®éng, Pro/E tù ®éng n¹p vµo th× rÊt tiÖn lîi. Muèn söa ®æi file tõ menu Utilities -> -> Edit. Mét hép tho¹i xuÊt hiÖn nh− trong h×nh 2.8. Mét b¶ng tõ kho¸ ®−îc gäi tõ menu Edit cña hép tho¹i cho phÐp ®¨ng ký c¸c th«ng sè mét c¸ch dÔ dµng vµ ®óng có ph¸p. Hép tho¹i Edit file File Trong môc 2.2.2 ®· tr×nh bµy thñ tôc tuú biÕn mµn h×nh cña Pro/E. Nh÷ng thiÕt ®Æt cã thÓ ®−îc ghi l¹i trong file Trong file nµy còng ghi l¹i nh÷ng Mapkey do ng−êi dïng ®Þnh nghÜa. File Color.map dïng ®Ó ghi l¹i nh÷ng thiÕt ®Æt vÒ mµu s¾c cña c¸c ®èi t−îng. Thñ tôc thùc hiÖn viÖc nµy sÏ ®−îc tr×nh bµy ë môc sau. 2.3.5. §Æt c¸c th«ng sè cña m« h×nh M« h×nh ®¹i diÖn cho vËt thÓ trong thÕ giíi thùc vÒ c¶ h×nh thøc biÓu hiÖn lÉn nh÷ng ph¶n øng cña chóng tr−íc t¸c ®éng c¬, lý cña m«i tr−êng. Mong muèn cña ng−êi dïng lµ tÝnh trung thùc cña m« h×nh. §Ó kh¶o s¸t tÝnh chÊt c¬, lý cña c¸c chi tiÕt vµ c¬ cÊu m¸y, c¸c th«ng tin vÒ vËt liÖu, h×nh häc, ®é chÝnh x¸c kÝch th−íc lµ quan träng nhÊt. Ngoµi ra mµu s¾c, ¸nh s¸ng còng gãp phÇn t¨ng tÝnh thùc cña m« h×nh. Muèn vµo m«i tr−êng thiÕt ®Æt c¸c th«ng sè h×nh häc, c¬, lý cña m« h×nh, chän Setup cña Menu Manager. Mét menu con sÏ hiÖn ra. Néi dung cña menu sÏ thay ®æi tuú theo øng dông ®−îc chän. Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 20 Trong h×nh 2.9 lµ menu PART SETUP trong m«i tr−êng Part Tõ ®©y, chóng ta cã thÓ quy ®Þnh c¸c th«ng sè vËt liÖu ®é chÝnh x¸c hÖ ®¬n vÞ (Units), khèi l−îng riªng c¸c th«ng sè quy ®Þnh riªng c¸c chó gi¶i (Notes), c¸c thuéc tÝnh khèi l−îng (Mass Props), hÖ dung sai (Tol Sau ®©y tr×nh bµy c¸ch thiÕt ®Æt c¸c thuéc tÝnh quan träng nhÊt cña m« h×nh. • Material VËt liÖu ®−îc ®Þnh nghÜa cho chi tiÕt ®ang ho¹t ®éng trong m«i tr−êng thiÕt kÕ. 1. Chän Setup -> Material. Menu con MATRL MGT xuÊt hiÖn víi c¸c môc chon: - Define: §Þnh nghÜa vËt liÖu míi. - Delete: Xo¸ mét vËt liÖu ®· ®Þnh nghÜa. - Edit: Söa th«ng sè vËt liÖu ®· ®Þnh nghÜa. - Show: HiÖn danh s¸ch vËt liÖu. - Write: Ghi vËt liÖu ra file. - Assign: G¸n vËt liÖu cho m« h×nh. Menu Part setup - Unassign: Gì vËt liÖu khái m« h×nh. NÕu chän Define th× mét khung file d÷ liÖu ®−îc më trong m«i tr−êng so¹n th¶o v¨n b¶n Notepad cña Windows, nh− trong h×nh 2.10. Ng−êi dïng ph¶i gâ c¸c tham sè sau dÊu "=". VËt liÖu ®· ®Þnh nghÜa ®−îc l−u trong d÷ liÖu cña m« h×nh vµ chØ cã t¸c dông cho m« h×nh hiÖn cã. Tuy nhiªn, muèn vËt liÖu cã t¸c dông ph¶i g¸n nã vµo m« h×nh b»ng c¸ch chän môc Assign vµ quyÕt ®Þnh lÊy nguån d÷ liÖu From Part hay From File. §Ó l−u vËt liÖu ra file dïng chung th× chän Write vµ gâ tªn file. Pro/E g¸n phÇn më réng mÆc ®Þnh lµ .MAT. Khung file vËt liÖu Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 21 • Units HÖ ®¬n vÞ ®o lµ th«ng sè cÇn ®−îc quy ®Þnh tr−íc tiªn, v× nã ¶nh h−ëng ®Õn c¸c th«ng sè kh¸c. Muèn quy ®Þnh ®¬n vÞ ®o: - Chän Setup -> Units. Hép tho¹i Units Manager ®−îc më (h×nh 2.11). - Chän hÖ ®¬n vÞ thÝch hîp, xong nhÊn Set. - NhÊn OK trong b¶ng Warning. - NhÊn Close trong Units Manager. Cã thÓ ®Þnh nghÜa mét hÖ ®¬n vÞ míi b»ng phÝm New. Giao diÖn ®Ó ®Þnh nghÜa Units Ngoµi ra cã thÓ xo¸ (Delete), söa (Edit), xem th«ng tin chi tiÕt (Info) mét hÖ ®¬n vÞ ®· cã. • Tol Setup Chän Setup -> Tol Setup ®Ó chän hÖ dung sai. Menu con TOL SETUP hiÖn ra víi c¸c môc chän: - Standard- chän tiªu chuÈn dung sai ANSI hay ISO/DIN. - Mode Class- chän cÊp chÝnh x¸c: tinh (Fine), th« (Coarse), rÊt th« (Very Coarse). - Tol Tables- chän b¶ng dung sai trong sè: b¶ng chung (General Dims), c¹nh g·y (Broken Edges), trôc lç (Holes). • Geom Tol Chän Setup -> Geom Tol ®Ó ®Þnh nghÜa dung sai h×nh häc. Menu con GEOM TOL xuÊt hiÖn víi c¸c môc chän: - Set Datum: §Æt chuÈn kÝch th−íc. - Base Dim: ChØ ®Þnh mét kÝch th−íc lµm kÝch th−íc c¬ së. - Inspect Dim: KiÓm tra kÝch th−íc. - Specify Tol: X¸c ®Þnh dung sai. Thñ tôc ®Þnh nghÜa dung sai h×nh häc nh− sau: Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 22 1. Trong Menu Manager chän Setup -> Geom Tol. 2. Trong menu Geom Tol, chän Specify Tol, xuÊt hiÖn hép tho¹i Geometric Tolerance nh− h n, nh− ®é song song, ®é vu«ng gãc, ®é ®¶o,... míi cÇn chuÈn. Dung sai h×nh d¸ng kh«ng cÇn. ng dung sai. KÕt qu¶ ghi dung sai trªn m« h×nh nh− trong h×nh 2.12. ×nh 2.12. 3. Chän kiÓu dung sai nhê c¸c biÓu t−îng. 4. Trong thÎ Datum Refs chän chuÈn. ChØ c¸c dung sai vÞ trÝ t−¬ng qua 5. Trong thÎ Tol Value, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ dung sai. 6. Trong thÎ Symbols chän ký hiÖu bæ sung nÕu cÇn. 7. Trong thÎ Model Refs, chän Model vµ Entity ¸p dô 8. Chän vÞ trÝ ®Æt ký hiÖu dung sai trong « Mµn h×nh khi x¸c ®Þnh dung sai h×nh häc nd (ghi bæ sung s¬ ®å mµu vµo file), Modify From Model (hiÖu chØnh mµu chän tõ m« h×nh). • Model Color Môc nµy giíi thiÖu thñ tôc thay ®æi mµu hiÓn thÞ m« h×nh. 1. Vµo menu View -> Model Setup -> Color XuÊt hiÖn hép tho¹i nh− h×nh 2.13. PhÇn trªn cña hép tho¹i hiÖn c¸c mÉu mµu ®· ®−îc ®Þnh nghÜa trong s¬ ®å mµu. PhÇn gi÷a lµ c¸c phÝm chän: Add (thªm mµu), Modify (hiÖu chØnh mµu), Save (l−u s¬ ®å mµu ra file, tªn mÆc ®Þnh lµ 2. Lµm quen víi 2000i 23 PhÇn d−íi hép tho¹i (Set Object ®Ó chän ®èi t−îng vµ g¸n mµu (Set) hoÆc bá g¸n mµu (Unset). 2. Chän Add ®Ó thªm mµu. Hép tho¹i Editor xuÊt hiÖn (h×nh 2.14). 3. KÝch vµo « vu«ng (cã mµu ®· chän), xuÊt hiÖn tiÕp hép tho¹i Color Editor ®Ó chän mµu (h×nh 2.15). Ph−¬ng ph¸p chän vµ pha mµu t−¬ng tù nh− trong Paint cña Windows. Hép tho¹i Hép tho¹i Editor §Þnh nghÜa mµu S¬ ®å mµu sau khi thªm mµu • Lights Vµo menu View -> Model Setup -> Lights, hiÖn hép tho¹i Lights (h×nh 2.17). Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 24 Hép tho¹i ®Þnh nghÜa ®Ìn Tõ hép tho¹i nµy cã thÓ bËt, t¾t ®Ìn vµ ¸nh s¸ng m«i tr−êng cã thÓ thªm c¸c lo¹i ®Ìn, quy ®Þnh vÞ trÝ vµ c−êng ®é chiÕu s¸ng cña chóng. Pro/E cho s½n 1 ®Ìn chiÕu song song vµ ¸nh s¸ng m«i tr−êng nh− trong h×nh vÏ. • T¹o vµ sö dông Layer Layer (líp) ®−îc sö dông phæ biÕn trong CAD 2D. V× sö dông Layer phiÒn phøc nªn nhiÒu phÇn mÒm CAD 3D ®· lo¹i chóng khái giao diÖn ng−êi dïng. Pro/E vÉn sö dông Layer phôc vô cho tæ chøc c¸c ®èi t−îng h×nh häc ®Ó cã thÓ xö lý chóng cïng nhau. Pro/E quy ®Þnh mét Layer mÆc ®Þnh, kh«ng thÓ söa ®æi ®−îc. Ng−êi dïng cã thÓ ®Þnh nghÜa c¸c Layer riªng, ®−a vµo ®ã c¸c ®èi t−îng h×nh häc tuú ý. Mét Layer cã thÓ ®−îc Èn, hiÖn, c« lËp. Muèn lµm viÖc víi Layer, vµo menu View -> Layer. Hép tho¹i Layer xuÊt hiÖn nh− trong h×nh 2.18. Hép tho¹i Layers Tõ menu phÝa trªn hép tho¹i hoÆc c¸c phÝm, cã thÓ t¹o thªm hoÆc xo¸ Layer; hiÖn vµ Èn Layer vµ c¸c ®èi t−îng chøa trong ®ã; thªm hoÆc bít ®èi t−îng trong Layer; t¸ch biÖt ®Ó hiÓn thÞ riªng mét Layer trong khi c¸c Layer kh¸c bÞ Èn. PhÇn gi÷a cña hép tho¹i lµ danh s¸ch d¹ng nh¸nh c©y c¸c Layer vµ c¸c ®èi t−îng chøa trong mçi Layer. Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 25 2.4. Thùc hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n §Ó kÕt thóc phÇn nµy, chóng ta sÏ thùc hµnh mét sè thao t¸c ®¬n gi¶n: më mét m« h×nh cã s½n vµ ®iÒu khiÓn c¸ch hiÓn thÞ cña m« h×nh ®ã. 2.4.1. Më mét m« h×nh 1. Vµo menu File - > Working Directory ®Ó ®Þnh th− môc lµm viÖc hiÖn hµnh. 2. Vµo menu File - > Open. Hép tho¹i File Open xuÊt hiÖn (h×nh 2.19). 3. Xem thµnh phÇn cña hép tho¹i. 4. Kh¶o s¸t chøc n¨ng c¸c phÝm trong hép tho¹i. 5. So s¸nh víi cÊu t¹o vµ chøc n¨ng trong hép tho¹i t−¬ng tù cña Windows. Hép tho¹i File Open 6. Dïng thanh c«ng cô qu¶n lý flie ®Ó thùc hiÖn c¸c lÖnh t−¬ng tù. Thanh c«ng cô chÝnh 2.4.2. Xem m« h×nh 1. Kh¶o s¸t c¸c chøc n¨ng Repaint, Zoom in, Zoom out, Refit, Orient, Saved Views trong thanh c«ng cô §iÒu khiÓn mµn h×nh (h×nh 2.20). 2. Quan s¸t biÓu hiÖn cña m« h×nh khi bÊm, nh¶ c¸c phÝm trªn thanh c«ng cô HiÖn m« h×nh. 3. Quan s¸t biÓu hiÖn cña m« h×nh khi bÊm, nh¶ c¸c phÝm trªn thanh c«ng cô HiÖn datum. 4. T×m c¸c chøc n¨ng t−¬ng tù trªn thanh menu. 5. Dïng chuét: Spin: Ctrl + Shift + PhÝm tr¸i hoÆc Ctrl + PhÝm gi÷a. Zoom: Ctrl + PhÝm tr¸i. Pan: Ctrl + PhÝm ph¶i Ch−¬ng 2. Lµm quen víi 2000i 26 C¸c chøc n¨ng cña n¨ng thiÕt kÕ n¨ng ph©n tÝch n¨ng s¶n xuÊt thiÖu giao diÖn ng­êi dïng cña ®éng vµ ®ãng diÖn ng­êi dïng cña Pro/E c«ng cô Vïng ®å ho¹ Vïng th«ng b¸o (Message Tree Tuú biÕn giao diÖn cña Pro/E ®Æt th«ng sè m«i tr­êng cña th­ môc lµm m«i tr­êng m«i tr­êng cÊu h×nh hÖ cÊu h×nh C¸c file cÊu c¸c th«ng sè cña m« vµ sö dông hµnh c¸c thao t¸c ®¬n gi¶n Më mét m« h×nh Xem m« h×nh