Chương 3: Hồi qui đơn biến

Chương 3: Hồi qui đơn biến

Thể loại: Cơ sở dữ liệu
Lượt xem: 95,870Lượt tải: 8Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'chương 3: hồi qui đơn biến', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 1 CHƯƠNG 3: HỒI QUI ĐƠN BIẾN 3.1 Bản chất thống kê của mô hình hồi quy đơn biến Phương pháp ước lượng LS, về thực chất, chỉ là vẽ một đường hồi quy đi xuyên qua “đám bụi” dữ liệu, sao cho tổng bình phương các phần dư [hay sai số] ESS là nhỏ nhất. Nhưng việc đo lường mang tính thuần túy đại số đó chưa có gì bảo đảm chắc chắn rằng nó sẽ cho ra những ước lượng tốt nhất của các tham số tổng thể ^^ ,βα βα , theo những tiêu chuẩn xác định về mặt thống kê. Để có thể những đánh giá cụ thể hơn về độ tốt của ước lượng, chúng ta cần xem xét sâu hơn bản chất thống kê của mô hình hồi quy. Để dễ hình dung, chúng ta bắt đầu bằng sự giả định phi thực rằng, quan hệ giữa biến X và [chẳng hạn như giữa thu nhập và tiêu dùng] chỉ tuân theo quy luật xác định, và hoàn toàn không bị chi phối bởi các yếu tố ngẫu nhiên. Khi đó, các quan sát sẽ nằm gọn trên một đường thẳng mô tả xu thế thực của tổng thể: Y N nnn yx 1},{ = XY ⋅+= βα Không có yếu tố ngẫu nhiên tác động 12 =R x x x x x x x x 0 ββ ≡ˆ nx ny Đồ thị 3.1a: quy luật xác định giữa X và Y. Khi đó, việc ước lượng trở nên tầm thường, vì ta luôn có , và ββαα == ^^ , 12 =R . Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 2 Bây giờ, chúng ta cho phép các yếu tố ngẫu nhiên tác động lên quan hệ giữa . Như đã nêu, các nhân tố này khiến cho các quan sát bị lệch một cách ngẫu nhiên khỏi đường xu thế tổng thể. Vì vậy, thay vì nhìn thấy một đường xu thẳng tuyến tính như trên hình 3.1a, ta chỉ nhìn thấy một đám bụi dữ liệu bám xung quanh một xu thế nào đó mà ta muốn ước lượng. YX , N nnn yx 1},{ = x x x x x x x x 0 Đồ thị 3.1b: Quan hệ giữa X và Y bị nhiễu bởi các yếu tố ngẫu nhiên Trên Đồ thị 3.1b, ta thấy các điểm quan sát , trước đây nằm trên cùng một đường thẳng trên hình 3.1a, nay bị “thổi bay” lên thành một “đám bụi” dữ liệu, mà việc “chụp ảnh” chúng [tức là đi thu thập dữ liệu], rồi vẽ một đường hồi quy chạy xuyên qua chúng sẽ không nhất thiết là trùng với quy luật tổng thể (mô tả bởi gạch chấm). Điều này gợi ý rằng mỗi ước lượng chịu sự quy định bởi tham số tổng thể N nnn yx 1},{ = ^ β β , nhưng bị lái đi bởi các biến ngẫu nhiên. [Tương tự, ta có thể nói như vậy về ]. Vì vậy, cũng là một biến ngẫu nhiên. Vấn đề đặt ra là, về trung bình mà nói [tức là sau rất nhiều lần chụp ảnh các đám bụi dữ liệu], liệu ước lượng có thể hiện đúng β hay không? Và liệu phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu có là hiệu quả nhất hay không? Về mặt toán học, phương pháp bình phương cực tiểu cho ta ước lượng sau: Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 3 ( )( ∑ −−==β̂ (3.1) ay cũng vậy, H ( −=β̂ (3.2) iều này là do 0)( =− − ∑ yxxn n[đ , như đã chỉ ra ở chương 1, phần ôn tập]. Trong (3.2), ta đặt XX n n , và nhận xét rằng, tham số đó chỉ phụ thuộc vào các quan 1= nó không ch ) có th = ∑ sát Nx }{ . Do vậy, ịu ảnh hưởng bởi các yếu tố ngẫu nhiên. Khi đó, công thức (3.2 ể viết lại như sau: nn ∑= n nn yc ^ β + ][ nn nn xc εβα + ∑ ∑ ∑++= nnnnn cxcc εβα Chúng ta có th ễ dàng chỉ ra rằng, ∑ =n nc 0 và ∑ =n nn xc 1.ể d Và do vậy: (3.3) hương trình (3.3) khẳng định nhận định trước đây về là đúng: Ước lượng bị ảnh ∑+= nnc εββ̂ P β̂ β̂ hưởng bởi các yếu tố ngẫu nhiên nε , làm giá trị của nó không trùng khít với β tổ húng ta gọi là ước lượng không chệch, nếu . Và gọi nó là ước lượng hiệu quả nhất, nếu sai số ước lượng là nhỏ nhất trong lớp tất cả các ước lượng tuyến tính, không chệch. ng thể. Và vì vậy, β̂ cũng là một biến ngẫ hiên. u n β̂ ββ βββ −= EVar C Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 4 Trần Thiện Trúc Phượng ng không chệch ình ngẫu nhiên [mà ta đã ví chúng như những “cơn ió”, ngẫu nhiên “thổi bay” các quan sát khỏi đường xu thế xác định của tổng thể]. .2 Các yếu tố ngẫu nhiên húng ta hãy nêu lên giả định về các quá trình ngẫu nhiên. Hãy nhìn vào đồ thị sau: Để trả lời xem β̂ có phải là ước lượ và hiệu quả hay không, ta phải xét đến bản chất thống kê của các quá tr Nnn 1}{ =ε g 3 C Đồ thị 3.2: Quy luật phân phối xác suất của các nhiễu Như đã nhận xét từ các Đồ thị 3.1a và 3.1b, khi không có các tác động ngẫu nhiên, hay N nn 1}{ =ε 0=nε , các quan sát N nnn yx 1},{ = nằm ngay trên đường xu thế của tổng thể. D c ưới tá động u tố ngẫ nằm rải ra, nhưng “bám” xung quanh đường ế. Rất hiếm khi có quan sát bị “thổi” mạnh tới nỗi “bay” quá xa so với đường xu thế. c xu th ủa yế u nhiên, các quan sát Nnnn yx 1},{ = Điều đó dẫn đến hai giả thiết sau: Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5 A1 ,0=nEε với mọi n. [Bụi giữ liệu không thể bay quá xa, mà bám xung quanh đường tổng thể] Trần Thiện Trúc Phượng A2 với mọi n. [Độ tán xạ của đám bụi dữ liệu được thể hiện bởi độ lớn của ng ta cũng c ngẫ n iên ,2σε =nVar 2σ ]. Chú oi rằng quy luật tác động của “cơn gió”, tức là phân bố xác suất của yếu tố u h nε là như nhau và theo phân bố chuẩn. Hơn nữa, các yếu tố ngẫu iên đó là độc lập Vì vậy, kết hợp với các giả thiết A1 và A2, ta có: i cùng, ta coi ta coi là xác định trước. Từ giả thiết A1 và dạng mô hình nh A3 ),0(~ 2σε N iid n với mọi n. xα β ε++ o hàm rằng: = , điều đó ba A4 nnn xxyE βα +=)|( , với mọi n. Hai gi ng nhất. A3 nhiê ế c tổng thể, m ả thiết cuối là quan trọ tóm tắt mọi đặc trưng thống kê của nhiễu ngẫu n, và A4 mô tả xu th ủa à ta ước lượng nó theo phương pháp bình phương ực tiểu. ờ ta có thể nói đến tính tốt của các ước lượng theo các tiêu chuẩn thống kê . c 3.3 Những đặc trưng thống kê của ước lượng bình phương cực tiểu Bây gi Từ phương trình (3.3), ta đã có: ∑+= nnc εββ . Bây giờ, hãy áp dụng toán tử vào hai vế của (3.3): ˆ kỳ vọng += (ˆ EE ββ ∑ )nnc ε ∑+= nn Ec εβ β= 0=nEε[ở ụ thiết A : đây, ta sử d ng giả 1 ].Ta đi đến kết luận rằng, ước lượng là không ệch: Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 6 Trần Thiện Trúc Phượng iếp theo, sử dụng công thứ ββ =ˆE (3.4) c: )()( −=T [xem chương 1, phần ôn tập], và lưu ý (3.3), (3.4), ta có: β̂ =VarVar ( = ∑ )( nncVar ε tín c lập của các yếu tố ngẫu nhiên, cuối cùng ta nhận được: Sử dụng giả thiết A3 về h độ ∑= nnVarcVar εβ 2ˆ = ∑ 22σ , hay σβ = (3.5) (ở đây, ta sử dụng cái điều là Sxx SSS c 2 2 ∑∑ ) Định Lý Gauss - Markov: Phương pháp bình phương cực tiểu có sai số ước lượng, đo lường bởi , là nhỏ nhất trong lớp tất cả các ước lượng tuyến tính và không chệch. ư ng c là iả thiết A3. ố của ước lượng sẽ nhỏ đi, hay hiệu quả ước lượng sẽ tăng lên, nếu độ a dạng của thông tin quan sát, đo bởi , tăng lên. Điều đó bao hàm rằng, khi làm nghiên cứu, ta không cứ nhất thiết phải tăng r n số quan sát (sample size) N. Nếu giả thiết về tính tuyến tính của đường hồi quy là đúng, thì việc tăng độ đa dạng của thông tin quan sát, Định lý là hết sức quan trọng. Nó nêu lên rằng, chúng ta có được những tính chất rất tốt cho ớc lượng theo phương pháp bình phương cực tiểu, mà chỉ đòi hỏi có tru bình bằng zero, tính độc lập, và phương sai giống nhau của các yếu tố ngẫu nhiên – tứ g Chúng ta cũng nên nói thêm là, phương trình (3.5) có một ý nghĩa thực tiễn đáng lưu ý. Nó nói rằng sai Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 7 Trần Thiện Trúc Phượng ví dụ ấp, do nhỏ. Trên Đồ thị 3.3a, giả sử ta có số quan sát N rất lớn, nhưng với biên độ giao động nhỏ. Khi đó, chỉ cần bỏ đi một quan sát như ứng với điểm A thôi, thì cũng đủ làm các h ước lượ thay đổ da cam]. Điều đó chứng tỏ sai s ước lượng, đo bởi , là lớn. Ta sẽ xét kỹ hơn vấn đề này trong Đồ thị 3.3b: Ước lượng có độ chính xác cao hơn, ứng vớ lớn hơn. hay biên độ giao động của biến giải thích, ∑ − −= n nXX xxS 2)( , sẽ làm cho ước lượng có độ chính xác cao hơn. Hãy xét các sau: Đồ thị 3.3a: Ước lượng có độ chính xác th số ng },{ ^^ βα i rất mạnh [từ đường mầu đỏ chuyển sang đường tô mầu 7 về đa cộng tuyến i XXS x A x x x x x x 0 x x x x A x x x x x 0 x x Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 8 Trần Thiện Trúc Phượng Trên Đồ thị 3.3b, việc loại bỏ đi một vài quan sát, như điểm A, sẽ ít làm thay đổi các hệ số ước lượng. Kết quả ước lượng có độ ổn định cao hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên, những nhận xét trên chỉ đúng, khi giả thuyết tuyến tính của đường hồi quy là đúng. Đôi khi, giá trị rất lớn của lại hàm ý rằng giả thuyết tuyến tính là đáng nghi vấn: Đồ thị 3.3c: Quy luật tổng thể không phải là tuyến tính (gây nên ớn) ụ 3.5: Một công ty bảo hiểm ở Mỹ muốn kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Họ tiến hành ghiên cứu tiềm năng của thị trường sở tại. Lý luận kinh tế đã chỉ ra rằng, yêu cầu về mua i ó uộc u XXS x x XXS l Đồ thị 3.3c thể hiện rằng, việc hiểu sai về bản chất kinh tế đã gây nên việc áp dụng sai mô hình hồi quy tuyến tính. Những sai lầm kiểu như vậy dẫn đến yêu cầu phải kiểm định giả thuyết thống kê về tính có ý nghĩa của các tham số của mô hình. Đó là chủ đề của phần 3.4.2 của chương này. Việc sử dụng các dạng hàm khác nhau forms) để mô tả quy luật chi phối các dữ liệu quan sát Nnnn yx 1},{ = là một chủ đề khác nữa, mà nó cũng sẽ được đề cập trong chương 6. 3.4 Kiểm định giả thuyết thống kê Để có màu sắc kinh tế, ta hãy xét vấn đề kiểm định thông qua một ví dụ cụ thể. Ví d n bảo hiểm tăng lên cùng với khả năng xẩy ra rủi ro, với quy mô về tổn thất tài chính khi rủ ro xẩy ra, và với tâm lý ngại rủi ro của cá nhân. Họ nhận định rằng, gia đình càng giầu c nhờ kinh doanh, thì người chủ gia đình càng chịu nhiều stress. Tức là, những người lệ th càng ngại rủi ro gây nên bởi stress cho người chủ gia đình, hơn là tại những gia đình có th x x x x x x 0 x x x Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 9 Trần Thiện Trúc Phượng . Vì vậy, ảo nhập thấp, ít tham dự vào kinh doanh ban nghiên cứu thị trường của công ty b hiểm này đề xuất mô hình sau: INCINS βα += ẩy ra rủi điều tra và ết quả ước lượng được ghi lại trong các bảng dưới đây 5 41 16 243 58 7 145 37 17 335 87 8 192 46 18 299 72 395 105 19 305 80 10 339 81 20 205 48 Trong đó, INS là giá trị hợp đồng bảo hiểm, được trả cho bên mua bảo hiểm, nếu x ro. Và INC là thu nhập. Cả hai biến lượng đều tính bằng nghìn dollars. Dữ liệu k obs INSUR INC obs INSUR INC 1 90 25 11 230 57 2 165 40 12 262 72 3 220 60 13 570 140 4 145 30 14 100 23 5 114 29 15 210 55 6 17 9 Bảng 3.1: Số liệu điều tra về nhu cầu mua bảo hiểm Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 10 40 60 80 100 120 140 vs. INC Đồ thị 3.4: Nhu cầu mua bảo hiểm Sử dụng eviews, chúng ta nhận được kết quả hồi quy dưới đây: Variable: INSUR Method: Least Squares Date: 04/21/07 Time: 21:41 Sample: 1 20 Included 20 Std. Error Prob. C 6.854991 7.383473 0.928424 0.3655 INC 3.880186 0.112125 34.60601 0.0000 0.985192 Mean dependent var 236.9500 Adjusted R-squared 0.984370 S.D. dependent var 114.8383 S.E. of 14.35730 Akaike info criterion 8.261033 Sum squared resid 3710.375 Schwarz criterion 8.360606 Log -80.61033 1197.576 stat 3.175965 0.000000 Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 11 Bảng 3.2: Kết quả ước lượng các tham số của mô hình Kết quả ước lượng được tóm tắt lại như sau: INCINS 88.385.6 += (3.6) (7.38) (0.11) 2 === ESSRN Vấn đề tiếp theo của các nhà hoạch định chiến lược của công ty là liệu họ có thể nói gì về sức mua bảo hiểm tương ứng với từng lớp thu nhập. Điều đó sẽ giúp cho công ty ra quyết định kinh doanh. Ví dụ, nếu thu nhập gia đình tăng thêm một ngàn dollars, thì chi cho bảo hiểm sẽ tăng lên trong khỏang từ 3 ngàn tới 5 ngàn dollars với độ tin cậy là bao nhiêu? Nghĩa là công ty cần xác định được khoảng tin cậy của β tổng thể. 3.4.1 Khoảng tin cậy Chúng ta sẽ sử dụng các đặc trưng thống kê của ước lượng để đánh giá về các tính chất của tham số thực (tổng thể) βα ˆ,ˆ βα , . Từ quan hệ (3.3), , và giả thuyết A3 về tính phân bố chuẩn của các yếu tố ngẫu nhiên ∑+= nnc εββ̂ nε , ta đã biết rằng có phân bố chuẩn. Hơn thế nữa, từ các đánh giá về trung bình và phương sai của , ghi trong phương trình (3.4) và (3.5), ta có thể viết lại σββ . Điều đó có nghĩa là, sau khi chuẩn hóa, − = . Để công thức này có ý nghĩa ứng dụng, ta thay thế , bởi ức lượng không trệch của nó là n 2 1 2 1 ∑ . Khi đó, thống kê Z chuyển thành thống kê β ββββ . Đồ thị phân bố của thống kê t , trông rất tương tự như thống kê Z: Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 12 Đồ thị 3.5: Phân bố Như đã chỉ ra trên Đồ thị 3.5, khoảng tin cậy interval) )1( λ− % của thống kê −= là vùng mà sẽ rơi vào khoảng đó với xác suất là t )1( λ− . Tức là: . Nói khác đi, ta có: Ntse λβββ với độ tin cậy )1( λ− % (3.7) Chẳng hạn, trong ví dụ về công ty bảo hiểm (3.6), ta có: ; . Lưu ý rằng , độ tin cậy 95% của =t β tổng thể là: ×±∈β (3.8) 3.4.2 Kiểm định giả thuyết thống kê Thông thường, kết quả ước lượng mô hình (3.6) và đánh giá độ tin cậy (3.8) sẽ được đính kèm trong bản báo cáo đưa lên cho ban giám đốc công ty để ra quyết định về chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên, công việc nghiên cứu thị trường không chỉ dừng lại tại đó. Chúng ta Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 13 tiếp tục ví dụ bảo hiểm bằng việc nói rằng, ban giám đốc công ty họp để đánh giá bản báo cáo này. Sau đây là những ghi chép được từ cuộc họp: Nhà quản lý M1 nói rằng, theo kinh nghiệm của ông, thu nhập đã được thể chế hóa qua các tài sản tài chính, như cổ phiếu, địa ốc, vân vân. Và ảnh hưởng của thu nhập bằng tiền mặt tới chi tiêu cho bảo hiểm nhân thọ là rất yếu. Thành viên khác của ban giám đốc, nhà quản lý M2 lại cho rằng, thu nhập bằng tiền có ảnh hưởng rất mạnh tới nhu cầu mua bảo hiểm nhân thọ. Kinh nghiệm làm ăn của ông cho thấy, cứ 1000 dollars tăng thêm về thu nhập sẽ kéo theo giá trị gói bảo hiểm mua bởi hộ gia đình tăng lên 5000 dollars. Cuối cùng, ông M3 nêu lại rằng, thu nhập bằng tiền đúng là có ảnh hưởng, nhưng không mạnh tới như vậy. Cứ 1000 dollars tăng thêm về thu nhập chỉ kéo theo nhu cầu về bảo hiểm tăng lên 4000 dollars. Vậy ai trong số họ là đúng? Và nếu nhận định của nhà quản lý M1 đúng, thì thật là rất đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta cần tiến hành kiểm định lại những nhận định này. Một cách tổng quát, ta tiến hành kiểm định giả thiết thống kê như sau: 00 : ββ =H .vs. 01 : ββ ≠H Ví dụ, theo nhận định của nhà quản lý công ty M1, ta có: 0:0 =βH .vs. 0:1 ≠βH Logic chung của vấn đề kiểm định giả thuyết là như sau: Nếu như nhận định của anh là đúng, thì nó phải phù hợp với phần lớn trường hợp quan sát thấy trên thực tế. Tức là, giá trị thống kê phải rơi vào khoảng tin cậy, chẳng hạn là 95%. Trong trường hợp đó, ta không bác bỏ giả thuyết (hay ký hiệu bằng tiếng Anh: . Nếu giá trị 0H nằm ngoài khoảng tin cậy, tức là rơi vào vùng hiếm quan sát thấy trên thực tế, khi đó ta bác bỏ (hay ký hiệu là ). 0H 0RH Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 14 Đồ thị 3.6: Vùng chấp nhận và bác bỏ 0H Đồ thị 3.6 thể hiện rằng, chúng ta sẽ bác bỏ ( ), nếu 0RH −≥ − = Nt se t λ β ββ , và chúng ta sẽ không bác bỏ ( ), nếu 0DNRH )2( )( . Trong ví dụ nêu trên, đối với nhận định của nhà quản lý M1, ta tiến hành kiểm định như sau: 025.00 tt =≥== Như vậy, dựa trên kết quả kiểm định, ta có thể bác bỏ mạnh mẽ giả định của nhà quản lý M1. Bây giờ chúng ta hãy thử tự kiểm định xem nhận định của các nhà quản lý M2 và M3 có đúng không. Cuối cùng, để cho tiện sử dụng, trong các software ứng dụng như eviews, người ta thường cho biết giá trị p-value, được định nghĩa như sau: ≥−=− Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 15 Đồ thị 3.7: biểu diễn của p-value Vì vậy, chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết ( ), nếu: 0RH λ≤− valuep , [như chỉ ra trên đồ thị 3.7]. Và chúng ta sẽ không bác bỏ giả thuyết đó ( , nếu )0DNRH λ≥− valuep . Trần Thiện Trúc Phượng