Adobe Systems - Học Adobe Photoshop CS3 phần 3

Adobe Systems - Học Adobe Photoshop CS3 phần 3

Lượt xem: 72,751Lượt tải: 3Số trang: 12

Mô tả tài liệu

Từ phiên bản Photoshop 7.0 ra đời năm 2002, Photoshop đã làm lên một cuộc cách mạng về ảnh bitmap. Phiên bản mới nhất hiện nay là Adobe Photoshop CS5.

Tóm tắt nội dung

29 31. Notes Tool: Taïo chuù thích. 32. Laáy maãu caùc maøu trong 1 aûnh. 30 33. Color Sampler : Laáy maãu maøu. 34. Ruler: Ño khoaûng caùch, vò trí vaø goùc. 35. Hand: Di chuyeån aûnh trong cöûa soå cuûa noù . BAØI 5. SÖÛ DUÏNG MOÄT VAØI COÂNG CUÏ TRONG HOÄP TOOLS BOX 1) Coâng cuï zoom tool (phoùng to thu nhoû) Tìm nhöõng khuyeát ñieåm treân ñoái töôïng xöû lyù coù quan troïng vôùi baïn khoâng? Neáu quan troïng thì baïn luoân phaûi nhôø ñeán Zoom Tool. Töø hoäp coâng cuï baïn click chuoät vaøo bieåu töôïng kính luùp (hoaëc töø baøn phím; nhaán phím Z). Zoom Out Zoom In 31 Quan saùt thanh traïng thaùi ôû phía döôùi cuûa moâi tröôøng laøm vieäc vaø chuù yù ñeán tæ leä phaàn traêm ñöôïc lieät keâ ôû goùc xa beân traùi. Con soá naøy bieåu thò möùc phoùng to hoaëc thu nhoû cuûa hình aûnh. A: Möùc Zoom B: Thanh traïng thaùi * Phoùng to caùc pixel aûnh: Sau khi choïn coâng cuï Zoom In –––> Di chuyeån con troû qua cöûa soå hình aûnh. Baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình chieác kính luùp nhoû vaø moät daáu coäng ôû taâm. Taám hình seõ ñöôïc phoùng to tuyø theo soá laàn click chuoät. * Thu nhoû caùc pixel aûnh: 32 Sau khi choïn Zoom Out –––> Di chuyeån con troû qua cöûa soå hình aûnh. Baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình chieác kính luùp nhoû vaø daáu tröø (–) ôû taâm. Taám hình seõ ñöôïc thu nhoû tuyø theo soá laàn click chuoät. * Baïn coù theå nhaán ñoàng thôøi phím Alt + Zoom Tool ñeå chuyeån ñoåi qua laïi giöõa Zoom In vaø Zoom Out. * Chuù yù: Coù raát nhieàu caùch ñeå choïn coâng cuï zoom tool chaúng haïn: + View –––> Zoom In hoaëc View ––– > Zoom Out 33 + Phoùng to = Ctrl + (+) ; thu nhoû = Ctrl + (–) + Goõ moät tæ leä phaàn traêm thaáp hôn hoaëc cao hôn tröïc tieáp vaøo thanh traïng thaùi. 2) Coâng cuï aån Raát nhieàu coâng cuï duøng ñeå chænh söûa aûnh nhöng söùc chöùa cuûa hoäp coâng cuï laïi coù haïn khoâng theå cuøng luùc cho hieån thò taát caû. Photoshop ñaõ raát thoâng minh khi chuû ñoäng saép xeáp moät vaøi coâng cuï thaønh moät nhoùm vaø chæ hieån thò moät coâng cuï ñaïi dieän. Vaäy moät soá coâng cuï coøn laïi Photoshop giaáu ñi ñaâu? Noù ñöôïc giaáu ngay sau coâng cuï ñaïi dieän. Moät tam giaùc nhoû ôû goùc phía döôùi seõ ñieåm maët chæ teân cho baïn thaáy, coøn neáu coâng cuï naøo khoâng coù tam giaùc nhoû phía döôùi coù nghóa noù laø ngöôøi trung thöïc khoâng che giaáu. Ví duï: Choïn vaø söû duïng Eliptical Marquee aån sau coâng cuï Marquee: * Choïn: – Caùch 1: Click chuoät phaûi treân coâng cuï Marquee Tool, moät danh saùch caùc coâng cuï aån hieän ra, choïn coâng cuï Eliptical Marquee – Caùch 2: Alt + Click chuoät traùi treân coâng cuï Marquee Tool, laàn löôït caùc coâng cuï aån seõ hieän leân sau moãi laàn click. – Caùch 3: Töø baøn phím nhaán Shift + M ñeå chuyeån qua laïi giöõa hai coâng cuï vaø Marquee. * Söû duïng: – Di chuyeån qua cöûa soå hình aûnh, baây giôø con troû seõ bieán thaønh hình daáu coäng vaø baïn ñaët leân phaàn treân beân traùi nhuïy hoa. 34 – Keùo con troû xuoáng phía beân phaûi ñeå taïo thaønh moät hình elip bao nhuïy hoa vaø sau ñoù nhaû chuoät. Moät ñöôøng kieán boø chæ ra vuøng naèm trong noù ñaõ ñöôïc choïn. Vuøng nhuïy hoa seõ trôû thaønh ñoái töôïng chænh söûa. – Di chuyeån con troû vaøo beân trong vuøng choïn, con troû seõ bieán thaønh muõi teân vôùi moät hình vuoâng nhoû ôû döôùi vaø baây giôø baïn coù theå di chuyeån ñöôøng kieán boø moät caùch deã daøng nghóa laø baïn coù theå ñieàu chænh vuøng löïa choïn sao cho vöøa yù nhaát. 35 – Trong quaù trình thao taùc baïn muoán boû choïn thì sao? + Töø cöûa soå hình aûnh, nhaáp chuoät vaøo baát cöù vuøng naøo ngoaøi vuøng löïa choïn. + Choïn Select –––> Deselect. + Ctrl+ D. – Laøm thay ñoåi vuøng choïn: Chaúng haïn trong vuøng choïn giöõ nguyeân saùng toái, phaàn coøn laïi cuûa taám hình toâi seõ laøm xaäm hôn moät chuùt ñeå cho caùc baïn deã quan saùt nhöõng thay ñoåi taùc ñoäng leân böùc hình. + Choïn Select –––> Inverse. + Vuøng löïa choïn chöa coù gì thay ñoåi khi baïn duøng leänh Inverse, tuy nhieân ngoaøi ñöôøng kieán boø choïn tröôùc, xung quanh taám hình cuõng xuaát hieän ñöôøng kieán boø. Ñieàu ñoù coù nghóa caû böùc hình ñöôïc löïa choïn tröø vuøng nhuïy hoa. 36 + Image –––> –––> Curves (hoaëc Ctrl + M) Hoäp thoaïi xuaát hieän, baïn ñaùnh daáu vaøo hoäp kieåm Preview ñeå quan saùt ngay nhöõng söï thay ñoåi tröïc tieáp leân böùc aûnh. + Di chuyeån sôïi ñieàu khieån xuoáng phía döôùi nhöõng thoâng soá thay ñoåi seõ ñöôïc hieån thò trong hoäp Input vaø Output: + Click OK ñeå ñoùng hoäp Curves. 37 3) Thieát laäp thuoäc tính cho coâng cuï: Nhìn chung moãi coâng cuï ñeàu coù moät tuyø bieán rieâng, thoâng qua ñoù chuùng ta coù theå thay ñoåi moät soá tính naêng. Trong baøi naøy toâi ñeà caäp ñeán thuoäc tính cuûa coâng cuï Type Tool. – Ñaàu tieân baïn môû file New –––> choïn coâng cuï Type Tool (T) – Thanh tuyø bieán cuûa coâng cuï Type seõ kích hoaït: + Choïn kieåu font: VNI - Centur • + Côõ chöõ: 100pt + Kieåu chöõ: bình thöôøng: Normal – Vieát chöõ: Photoshop 38 BAØI 6. VAØI NEÙT VEÀ MAØU (COLOR) ° Caùc maøu goác: – Maøu cô baûn goàm ba maøu cuûa aùnh saùng: maøu ñoû (Red), maøu xanh luïc (Green) vaø maøu xanh (Blue). Thoâng qua vieäc keát hôïp ba maøu naøy, chuùng ta coù theå taïo ra taát caû nhöõng maøu trong phoå nhìn thaáy ñöôïc. Ñaây chính moät trong soá nguyeân taéc phoái maøu cuûa R = Red; G = Green; B = Blue – Maøu cô baûn goàm boán chaát maøu: + Maøu xanh laù maï (Cyan) + Maøu tím thaãm (Magenta) + Maøu vaøng (Yellow) + Maøu ñen (Black) 39 Hoaø troän chuùng laïi –––> taïo ra nhöõng chaát maøu môùi. Chaúng haïn maøu da cam ñöôïc taïo ra thoâng qua söï hoaø troän (cuûa) maøu tím thaãm vaø maøu vaøng. C = Cyan M = Magenta Y = Yellow B = Black – Baùnh xe maøu: Sô ñoà baùnh xe lieät keâ taát caû caùc maøu tieâu chuaån. Baïn coù theå söû duïng moâ hình naøy döï ñoaùn söï thay ñoåi, cuõng nhö söï töông taùc laãn nhau giöõa caùc nhoùm maøu. 40 BAØI 7. COLOR PALETTE Maøn hình laøm vieäc cuûa baïn ñaõ coù Color Paltte ? Neáu chöa, click vaøo Window –––> Color (hoaëc F6). Hoäp Palette xuaát hieän seõ naèm phía phaûi maøn hình laøm vieäc. + Choïn theû Swatches, maãu maøu xuaát hieän, di chuyeån con troû xuoáng baûng maøu, con troû seõ bieán daïng (hình döôùi). Baïn thoaû söùc löïa choïn tuy nhieân aên saün thì chaúng coù gì thuù vò maø ngöôïc laïi baïn seõ phaûi ñoái dieän vôùi moät thoâng soá sai leäch giöõa maøu hieån thò vaø maøu khi in. + Theû Color: