Tiếng anh lớp 6 - Bài 8 Out and about

Tiếng anh lớp 6 - Bài 8 Out and about

Lượt xem: 135,130Lượt tải: 1Số trang: 35

Mô tả tài liệu

Nhằm giúp các bạn học sinh nâng cao các kỹ năng tiếng anh, quý thầy cô thuận tiện trong quá trình chuẩn bị... Bài giảng được thiết kế đẹp, sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn.

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG THCS MINH HÀ TRƯỜNG THCS MINH HÀ GD THẠCH THẤT T I Ế N 6 G A N H viên: Nguyễn Thị Nhạn bike plane D C 1 A B 2 3 4 5 train E car Tim 44: A1-2 What are you doing? Chờ, đợi .. .. (v) : • wait for a train I. wait [v] Đi xe đạp, xe máy ride a bike ride a motorbike ride [v] Lái xe (ô tô) • drive [v] drive a car Trò chơi điện tử • video game [n] Play video games ride [v] wait [v] video game [n] drive [v] I. A.1: Listen and repeat What are you doing? What are you doing? I am playing video games He is playing video games. A.1: Listen and repeat What are you doing? She is riding her bike. I am riding my bike A.1: Listen and repeat What are you doing? He is driving his car. I am driving my car. A.1: Listen and repeat What are you doing? They are walking to school. We are walking to school. A.1: Listen and repeat What are you doing? They are traveling to school by bus We are traveling to school by bus. A.1: Listen and repeat What are you doing? We are waiting for a train. They are waiting for a train. A.1: Listen and repeat S + am / is / are + Verb - ing + Ob am She is I are video games II. Grammar THE PRESENT TENSE He We playing walking to school You They waiting for a train Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. am = ’m is = ’s are = ’re Rule of V-ing: 2. Động từ một âm tiết tận cùng là 1 nguyên âm + 1 phụ âm, gấp đôi phụ âm trước khi thêm “ing”. ride ride ride e ing 1. Động từ tận cùng là 1 phụ âm và e câm: bỏ e thêm ing get get t ing Add “ing” to the verbs: a) do b) walk c) fish d) dive e) run f) swim g) sink a) doing b) walking c) fishing d) diving e) running f) swimming g) sinking III. Practice: What are you doing? I am playing video games He is playing video games. What are you doing? She is riding her bike. I am riding my bike What are you doing? I am driving my car. He is driving his car. What are you doing? We are walking to school. They are walking to school. What are you doing? We are traveling to school by bus. They are traveling to school by bus. What are you doing? We are waiting for a train. They are waiting for a train. IV. We / wait What are you doing? We are waiting for a train IV. He / play What is he doing? He is playing soccer. IV. She / ride What is she doing? She is riding her bike I ………doing my homework. are am is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1: c B A A am He is ……… haveing havving having 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2: c B A B having They ……… to work by are traveling is traveling are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3: c B A C are traveling I. II. Grammar : Present tense ( Thì hiện tại tiếp diễn) : S + am/ is / are + V- ing + Ob V. Homework: Unit 8: OUT AND ABOUT Period 44: A- What are you doing? (A1, 2) ride [v] wait [v] video game [n] drive [v] III. Practice : IV. : • Practice the models • Learn new words • Do exercises in workbook