Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT39

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT39

Lượt xem: 86,772Lượt tải: 9Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Việc sử dụng Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Kỹ thuật xây dựng - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA KTXD-LT39 sau đây sẽ giúp cho sinh viên nghề xây dựng củng cố kiến thức được học qua các lời giải chi tiết cho mỗi câu hỏi và chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

Tóm tắt nội dung

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã: DA KTXD - LT 39 I. PHẦN BẮT BUỘC: (7.0 điểm) Câu 1: (1.0 điểm) * Kiểm tra đường thẳng đứng của khối xây:- Áp thước tầm theo phương thẳng đứng vào bề mặt khối xây, áp nivô vào thước tầm. Nếu bọt nước ống thủy kiểm tra thẳng đứng nằm vào giữa thì tường thẳng đứng. Nếu bọt nước lệch về một phía là tường bị nghiêng. 0.25 đ - Muốn biết trị số độ nghiêng là bao nhiêu thì chỉnh thước cho bọt nước của nivô nằm vào giữa. khe hở giữa thước và tường là độ nghiêng của đ * Kiểm tra độ nằm ngang của khối xây:- Đặt thước tầm lên mặt của khối xây, chồng ni vô lên thước. Nếu bọt nước của ống thủy kiểm tra nằm ngang nằm vào giữa thì khối xây ngang bằng và ngược lại. 0.25 đ - Trị số sai lệch nằm ngang là khe hở giữa đầu thước và mặt tường khi điều chỉnh thước cho bọt nước nằm vào đ Câu 2: (2.0 điểm) - Ván khuôn cột có tiết diện hình vuông hay hình chữ nhật: gồm 2 tấm trong và 2 tấm khuôn ngoài (đối với cột lớn mỗi mặt có thể ghép nhiều mảng). Cố định ván khuôn cột bằng gông thép hay gông gỗ, áp lực ngang của bê tông do gông chịu. Khoảng cách giữa các gông từ 0,4~0,6m kích thước và khoảng cách gông có thể làm theo cấu tạo. 0.25 đ - Khi kích thước cột lớn hơn 1m thì kích thước gông và khoảng cách giữa các gông xác định theo tính toán. Ở dưới chân cột bố trí một cửa dọn vệ sinh (tại tấm ngoài), khi đổ bê tông thì cửa được bịt lại. Cột có chiều có lớn hơn 2,5m thì bố trí thêm cửa đổ bê tông, để giữ ổn định ván khuôn cột, dùng chống xiên bằng gỗ hoặc kim loại. Khi cột cao hơn 6m thì dùng giáo hoặc dây neo cố định. 0.25 đ * Các bước lắp dựng ván khuôn cột:- Xác định tim ngang và dọc của cột, vạch mặt cắt cột lên mặt nền, sàn. 0.2 đ - Ghim khung cố định chân cột với những đệm gỗ (đã đặt sẵn trong khối móng hoặc mặt sàn) để làm cữ dựng ván khuôn cột. 0.2 đ - Lắp các tấm khuôn thành hộp. Nếu dựng lắp bằng thủ công thì ghép ba mặt (gồm hai tấm trong và một tấm ngoài), tại hiện trường dựng hộp khuôn ba mặt theo khung định vị. Nếu chưa lắp cốt thép phải chờ lắp xong cột thép cột mới lắp tiết tấm khung còn lại, dùng gông để gông chặt các mảng ván lại với nhau. 0.2 đ Lưu ý: Nếu vận chuyển và cẩu lắp bằng cơ giới thì lắp hộp khuôn cả bốn mặt, và tiến hành gông cứng hộp khuôn, dùng cần trục nâng hộp khuôn lên cao hơn cốt thép rồi từ từ đặt hộp khuôn đúng khung định vị. 0.2 đ - Kiểm tra vị trí và độ thẳng đứng của ván khuôn cột (bằng dây dọi). 0.2 đ - Lắp chống xiên, dây neo giữ cho cột thẳng đứng ổn định. + Cột cao < 4m: Chống 2 đợt. + Cột cao 4~5,5m: Chống 3 đợt + Góc nghiêng nhỏ nhất 450, lớn nhất 750 0.3 đ - Đối với cột tròn: ván khuôn làm thành hai lòng máng, mỗi máng là một nửa hình tròn. Kích thước bên trong lòng máng bằng kích thước cột. Sau đó lắp ghép lại và liên kết với nhau, rồi điều chỉnh và cố định ván khuôn. 0.2 3 (4,0 ®iÓm) 1. B¶ng tÝnh to¸n khèi l­îng Sè TT Lo¹i c«ng viÖc vµ quy c¸ch Sè bé phËn gièng nhau KÝch l­îng §¬n phÇn Toµn t­êng g¹ch chØ v÷a XM/CV m¸c 50 ; H≤ Trôc 1, Trôc Trôc T­êng thu Trõ khèi l­îng Trõ khèi l­îng bª t«ng gi»ng Trôc Trôc Trôc l­îng x©y TÝnh to¸n vËt liÖu, nh©n c«ng Tra b¶ng I m· hiÖu AE.222 x©y t­êng th¼ng H≤ 4m - G¹ch chØ: 550 V÷a: 0.29 m3 - Nh©n c«ng c«ng - M¸y trén v÷a ca Tra b¶ng II ®Þnh møc cÊp phèi cho m3 v÷a x©y, tr¸t xi m¨ng PC30, v÷a xi m¨ng c¸t mÞn m¸c 50 (c¸t cã m« ®un ®é lín M = 1.5 ÷ 2.0) M· hiÖu - Xi m¨ng: 230 C¸t: 1.09 m3 3. TÝnh to¸n vËt liÖu, nh©n c«ng - x x 0.29 = 6.35 m3 + Xi m¨ng 6.35 x 230 = 1460.5 kg + C¸t vµng 6.35 x 1.09 = 6.92 m3 - Nh©n x 1.92 = 42.08 c«ng - M¸y trén 80 lÝt 21.92 x 0.036 = 0.789 ca 3.1. B¶ng ph©n tÝch vËt liÖu nh©n hiÖu ®Þnh møc Tªn c«ng viÖc vµ quy c¸ch §¬n vÞ Khèi l­îng V©t liÖu sö dông Nh©n t­êng g¹ch chØ v÷a xi m¨ng c¸t m¸c 50 M =1.5 ÷ B¶ng tæng hîp vËt vËt liÖu vµ quy c¸ch Sè l­îng §¬n vÞ 1 Xi m¨ng B¶ng tæng hîp nh©n c«ng Sè l­îng §¬n I 7 ® II. PHẦN TỰ CHỌN: (3 điểm) các trường tự ra ngày tháng năm HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ 1