Lập trình ASP.NET_.NET-Based Languages

Lập trình ASP.NET_.NET-Based Languages

Lượt xem: 48,087Lượt tải: 5Số trang: 15

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'lập trình asp.net_.net-based languages', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

học: Lập trình ASP.NET ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN dung 1. Tổng quan về các So sánh các Web Form trong Tạo Component sử dụng Visual Studio Tổng quan về các .NET- Based Hỗ trợ đa ngôn ngữ � The Common Language Runtime - CLR � Các thành phần trong CLR � Runtime and Khái niệm Sử dụng trợ đa ngôn ngữ � Kiến trúc .NET Framework mang đến tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình � Hiện tại hỗ trợ khoảng 20 NNLT � Microsoft cung cấp các ngôn ngữ: Visual Basic .NET, C#, Visual J# .NET, and JScript .NET � Lợi ích của hỗ trợ đa ngôn ngữ: � Code modules có thể được tái sử dụng Lựa chọn ngôn ngữ thích hợp tương ứng với một tác vụ cụ thể (ngôn ngữ phát triển web, ngôn ngữ ứng dụng) � Hiệu năng tương đương cho tất cả ngôn Common Language Common Common Language Common Language Quá trình Runtime chung cho tất cả các NNLT � Quản lý đa tiểu trình, quản lý bộ nhớ � Garbage Đảm bảo code Xây dưng giải pháp DLL version � Nhiều version của một DLL file có thể chạy đồng thời � Ứng dụng có thể lựa chọn version của DLL file để chạy chương thành phần trong CLR .NET Framework Class Library Framework Class Library Support COM Checker Exception to to Engine Debug and code Visual Basic .NET Basic .NET niệm Gom nhóm các relation Classes � Gom theo mối liên quan logical, không theo Thể hiện kiến trúc phân tầng � Giảm vấn đề conflict (xung đột) trong vấn đề đặt tên class � Imports keyword in Visual Basic .NET code � Using keyword in C# dụng Implicit object – khai báo ngầm định � Explicit object – khai báo tường minh Dim listBox1 As New listBox1 As New listBox1 = new Item"); listBox1 = new Item"); So sánh các .NET- Based Visual Basic .NET � C# � Basic .NET � Visual Basic .NET là version mới nhất của NN Visual Basic � Là ngôn ngữ hướng đối tượng thực Sub sender As _ ByVal e As Handles i As Integer = 0 Dim x As Double = i = 0 To 4 x *= = & x & C# là một ngôn ngữ LT mới � Tương tự Java, Visual C++ và void sender, e) { int i = 0; double x = (i=0; i<=4; i++) { x *= = + x + Web Forms � Thành phần chính trong các ASP.NET là các Web pages � Là file text với extension là .aspx, gọi là Web Forms � Bao gồm: � Thành phần thể hiện markup (HTML) � Thành phần lập trình (các đoạn code gọi là logic � Th/p logic có thể có 2 vị trí xuất hiện: � Trong cùng các file web page � Trong cùng file Code block � Trong một file class riêng � file � Chứa hai file: � � Web Form � � Page Directive cung cấp các đặc tả ban đầu của các Web pages cho môi trường ASP.NET � Xác định ngôn ngữ lập trình được sử dụng là C# FIT - phần <script> � Sử dụng với thuộc tính runat = Xác định với môi trường ASP.NET là đoạn code ở trong sẽ được thực thi ở - phần <form> � Tất cả các trang ASP.NET web page phải chứa form với thuộc tính runat = Nội dung của web page được đặt trong thành phần form <asp: Label> � ID: runat = ‘server’� xác định server Tương đương với đoạn code � Label labDate = new - logic � Th/p logic có thể có 2 vị trí xuất hiện: � Trong cùng các file web page � Trong cùng file Code block � Trong một file class riêng � file � Chứa hai file: � � Web Form � � behind behind file � Tách biệt giữa thành phần logic và thành phần giao Tạo Component sử dụng VS.NET � Khái niệm Classes và Sử dụng Component trong ASP.NET Web Forms � Demo: Tạo Class sử dụng niệm Classes và Classes là tập hợp các đoạn code không có giao diện là các compiled classes � được complied thành các DLL files � được sử dụng với mục đích share code giữa các ứng Class _ (ByVal sngPrice As Single) As Class } public class Single (Single } } dụng Add a reference to the DLL � Khởi tạo class Sử dụng = x As New (5) End = x = new void (5) { Tạo Class sử dụng Lab Web Web Page Web or or