Quyết định số 83/QĐ-VKSTC-V11

Quyết định số 83/QĐ-VKSTC-V11

Lượt xem: 98,435Lượt tải: 9Số trang: 5

Mô tả tài liệu

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tóm tắt nội dung

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Căn cú Nghị định số ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định hoạt động Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành Kiểm sát nhân dân” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (TP) trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các đ/c Lãnh đạo Viện (để b/c); - Lưu: VP, V11 (Vthư, LĐ vụ, 5p) LVH(100) KT. VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG Nguyễn Thị Thủy Khiêm QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày 09 tháng 03 năm 2012) I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích chung Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành Kiểm sát nhân dân được xây dựng và tổ chức hoạt động trong ngành kiểm sát nhân dân, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu về công tác quản lý trong lĩnh vực tài chính. Diễn đàn được xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn chế độ chính sách và phổ biến kiến thức về công tác Kế hoạch – Tài chính trong ngành Kiểm sát nhân dân thông qua mạng Internet góp phần làm giảm thiểu số văn bản bằng giấy và đáp ứng yêu cầu thuận lợi về thời gian. Nơi tập trung của các thành viên để cùng nhau trao đổi những vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực trong hoạt động tài chính kế toán, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản… Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng Phạm vi hoạt động của diễn đàn là những vấn đề có liên quan đến công tác tài chính kế toán, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản… trong ngành kiểm sát nhân dân. Quy định này được áp dụng đối với tất cả các cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Điều 3. Tên, địa chỉ Tên diễn đàn: Diễn đàn điện tử công tác tài chính ngành KSND. Địa chỉ truy cập: II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4. Nội dung, phạm vi gửi bài, cung cấp thông tin 1. Hướng dẫn các chế độ có liên quan đến công tác Kế hoạch – Tài chính trong ngành Kiểm sát nhân dân; 2. Trả lời các đơn vị dự toán trong ngành Kiểm sát nhân dân những nội dung có liên quan đến công tác Kế hoạch – Tài chính; 3. Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính giữa các đơn vị dự toán trong ngành; 4. Tra cứu các thông tin về công tác quản lý tài chính trong Ngành; 5. Hỏi, đáp những vấn đề phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ tài chính – kế toán, đầu tư xây dựng, quản lý tài sản… Điều 5. Đối với thành viên tham gia diễn đàn 1. Mỗi thành viên tham gia đều phải đăng ký một tài khoản (tài khoản đơn vị hoặc cá nhân) với các khoản mục sau: a. Tên truy cập b. Địa chỉ email đang sử dụng c. Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ 2. Quá trình đăng ký tham gia vào diễn đàn hoàn toàn miễn phí; 3. Các thành viên khi đã đăng ký có quyền gửi bài thảo luận trong các chuyên mục tại diễn đàn; 4. Thành viên không có quyền xem và gửi bài trong các chuyên mục của Ban quản trị; 5. Các bài viết gửi lên diễn đàn phải viết bằng tiếng Việt trên font chữ Unicode; 6. Các bài viết phải được gửi đúng vào các chuyên mục đã được lập ra, nội dung bài viết phải đúng mục tiêu của diễn đàn; 7. Các bài viết có nội dung phải phù hợp với mục đích của diễn đàn và quy định của pháp luật; 8. Các thành viên khi đăng bài viết là đã chấp nhận nội quy viết bài của diễn đàn. Tất cả các bài viết vi phạm nội quy sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước; 9. Các bài viết được trích dẫn phải có nguồn gốc rõ ràng; 10. Mọi ý kiến của thành viên về việc gửi bài đều được Ban quản trị xem xét và trả lời công khai trên diễn đàn; 11. Các thành viên đã đăng ký vào diễn đàn là đã chấp nhận nội quy của diễn đàn, mọi hình thức vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và theo quy định tại quyết định này. Điều 6. Đối với đội ngũ quản trị diễn đàn 1. Quản trị về nội dung và quản trị kỹ thuật: Người quản trị phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan tới nội dung hoạt động của diễn đàn: các bài gửi, các thành viên, xử lý bài viết, cập nhật tin tức từ các thành viên, từ các nguồn khác đưa về. 2. Quản trị chuyên mục: Quản trị chuyên mục là một thành viên trong Ban quản trị được quản trị một chuyên mục nhất định a. Quản trị chuyên mục Kế hoạch – Tổng hợp b. Quản trị chuyên mục Tài chính kế toán c. Quản trị chuyên mục Đầu tư xây dựng d. Quản trị chuyên mục Trang phục tài sản e. Quản trị chuyên mục Chính sách tài chính Quản trị chuyên mục có quyền chỉnh sửa, định hướng cho chuyên mục của mình phát triển theo định hướng của diễn đàn. Tất cả các quản trị đều có thẩm quyền quản lý thành viên, nhắc nhở, cảnh báo thành viên khi xuất hiện vi phạm có liên quan đến thành viên đó. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 7. Trực tiếp tổ chức thực hiện quản trị diễn đàn Vụ Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm quản trị, hướng dẫn các đơn vị và cá nhân tham gia sử dụng diễn đàn. Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm a. Khen thưởng: Các thành viên có nhiều đóng góp xây dựng diễn đàn đều được khen thưởng bằng các hình thức như tuyên dương trong trang chủ, các hình thức khen thưởng khác do diễn đàn quy định. b. Các hình thức xử lý vi phạm: - Mọi thành viên vi phạm vào nội dung đăng ký thành viên sẽ không được quyền sử dụng tài khoản; - Các thành viên vi phạm nội quy sẽ bị từ chối hoạt động trong diễn đàn tùy thuộc vào mức độ: + Với các thành viên vi phạm lần đầu, lỗi nhỏ không gây ảnh hưởng tới diễn đàn sẽ cảnh cáo trước diễn đàn, không bị tước quyền thành viên; + Các thành viên vi phạm lỗi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới diễn đàn, vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị từ chối truy cập. Trên cơ sở quy định này, đề nghị các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện trong đơn vị mình và hướng dẫn các đơn vị cấp dưới.