HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 4

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 4

Thể loại: Y khoa Dược
Lượt xem: 453Lượt tải: 8Số trang: 5

Mô tả tài liệu

Máu tụ ngoài màng cứng ngoài Thể không điển hình: nh: -Tỷ trọng khối máu tụ: tụ: .Đồng tỷ trọng do không có máu cục .Tỷ trọng không đều: tăng và đồng tỷ trọng ều: đồng -Theo vị trí: trí: Máu tụ ngoài vùng thái dương(30%) tránchẩmđỉnh ương(30%) tránchẩmđỉnh chẩm chẩmhố sau

Tóm tắt nội dung