Giáo trình thuật toán :Tìm hiểu PLC? phần 6

Giáo trình thuật toán :Tìm hiểu PLC? phần 6

Lượt xem: 142,448Lượt tải: 3Số trang: 14

Mô tả tài liệu

RUN: cho phép PLC thực hiện chương trình trong bộ nhớ. PLC sẽ tự chuyển về trạng thái STOP khi máy có sự cố, hoặc trong chương trình gặp lệnh STOP, do đó khi chạy nên quan sát trạng thái thực của PLC theo đèn báo

Tóm tắt nội dung

Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 71 + RUN: cho phÐp PLC thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh trong bé nhí. PLC sÏ tù chuyÓn vÒ tr¹ng th¸i STOP khi m¸y cã sù cè, hoÆc trong ch−¬ng tr×nh gÆp lÖnh STOP, do ®ã khi ch¹y nªn quan s¸t tr¹ng th¸i thùc cña PLC theo ®Ìn b¸o. + STOP: c−ìng bøc PLC dõng c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn, chuyÓn vÒ tr¹ng th¸i nghØ. ë chÕ ®é nµy PLC cho phÐp hiÖu chØnh l¹i ch−¬ng tr×nh hoÆc n¹p mét ch−¬ng tr×nh míi. + TERM: cho phÐp PLC tù quyÕt ®Þnh mét chÕ ®é lµm viÖc (hoÆc RUN hoÆc STOP). ChØnh ®Þnh t−¬ng tù: Nóm ®iÒu chØnh t−¬ng tù ®Æt d−íi n¾p ®Ëy c¹nh cæng ra, nóm ®iÒu chØnh t−¬ng tù cho phÐp ®iÒu chØnh tÝn hiÖu t−¬ng tù, gãc quay ®−îc 2700.. Pin vµ nguån nu«i bé nhí: Nguån pin ®−îc tù ®éng chuyÓn sang tr¹ng th¸i tÝch cùc khi dung l−îng nhí bÞ c¹n kiÖt vµ nã thay thÕ ®Ó d÷ liÖu kh«ng bÞ mÊt. Cæng truyÒn th«ng: S7-200 sö dông cæng truyÒn th«ng nèi tiÕp RS 485 víi phÝch c¾m 9 ch©n ®Ó phôc vô cho viÖc ghÐp nèi víi thiÕt bÞ lËp tr×nh hoÆc víi c¸c PLC kh¸c. Tèc ®é truyÒn cho m¸y lËp tr×nh kiÓu PPI lµ 9600 boud. C¸c ch©n cña cæng truyÒn th«ng lµ: 1. ®Êt 2. 24v DC 3. truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu 4. kh«ng dïng 5. ®Êt 6. 5v DC (®iÖn trë trong 100Ω) 7. 24v DC (120 mA) 8. truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu 9. kh«ng dïng 1.2. Th«ng sè • Víi CPU 214: + 14 cæng vµo vµ 10 cæng ra logic. Cã thÓ më réng thªm 7 module bao gåm c¶ module analog. + Tæng sè cæng vµo vµ ra cùc ®¹i lµ: 64 vµo, 64 ra. + 2048 tõ ®¬n (4Kbyte) thuéc miÒn nhí ®äc/ghi kh«ng ®æi ®Ó l−u ch−¬ng tr×nh (vïng nhí giao diÖn víi EFROM). + 2048 tõ ®¬n (4Kbyte) thuéc miÒn nhí ®äc/ghi ®Ó ghi d÷ liÖu, trong ®ã cã 512 tõ ®Çu thuéc miÒn kh«ng ®æi. + 128 bé thêi gian (Times) chia lµm ba lo¹i theo ®é ph©n d¶i kh¸c nhau: 4 bé 1ms, 16 bé 10ms vµ 108 bé 100ms. + 128 bé ®Õm chia lµm hai lo¹i: chØ ®Õm tiÕn vµ võa ®Õm tiÕn võa ®Õm lïi. + 688 bit nhí ®Æc biÖt ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i vµ ®Æt chÕ ®é lµm viÖc. 5 4 3 9 2 1 8 7 H×nh 6.2 Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 72 + C¸c chÕ ®é ng¾t vµ xö lý ng¾t gåm: ng¾t truyÒn th«ng, ng¾t theo s−ên lªn hoÆc xuèng, ng¾t thêi gian, ng¾t cña bé ®Õm tèc ®é cao vµ ng¾t truyÒn xung. + Ba bé ®Õm tèc ®é cao víi nhÞp 2KHz vµ 7KHz. + 2 bé ph¸t xung nhanh cho d·y xung kiÓu PTO hoÆc kiÓu PWM. + 2 bé ®iÒu chØnh t−¬ng tù. + Toµn bé vïng nhí kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu trong kho¶ng thêi gian 190h khi PLC bÞ mÊt nguån cung cÊp. • Víi CPU 212 + 8 cæng vµo vµ 6 cæng ra logic. Cã thÓ më réng thªm 2 module bao gåm c¶ module analog. + Tæng sè cæng vµo vµ ra cùc ®¹i lµ: 64 vµo, 64 ra. + 512 tõ ®¬n (1Kbyte) thuéc miÒn nhí ®äc/ghi kh«ng ®æi ®Ó l−u ch−¬ng tr×nh (vïng nhí giao diÖn víi EFROM). + 512 tõ ®¬n l−u d÷ liÖu, trong ®ã cã 100 tõ nhí ®äc/ghi thuéc miÒn kh«ng ®æi. + 64 bé thêi gian trÔ (Times) trong ®ã: 2 bé 1ms, 8 bé 10ms vµ 54 bé 100ms. + 64 bé ®Õm chia lµm hai lo¹i: chØ ®Õm tiÕn vµ võa ®Õm tiÕn võa ®Õm lïi. + 368 bit nhí ®Æc biÖt ®Ó th«ng b¸o tr¹ng th¸i vµ ®Æt chÕ ®é lµm viÖc. + C¸c chÕ ®é ng¾t vµ xö lý ng¾t gåm: ng¾t truyÒn th«ng, ng¾t theo s−ên lªn hoÆc xuèng, ng¾t thêi gian, ng¾t cña bé ®Õm tèc ®é cao vµ ng¾t truyÒn xung. + Toµn bé vïng nhí kh«ng bÞ mÊt d÷ liÖu trong kho¶ng thêi gian 50h khi PLC bÞ mÊt nguån cung cÊp. 2. C¸c module vµo ra më réng Khi qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ ®ßi hái sè l−îng ®Çu vµ ®Çu ra nhiÒu h¬n sè l−îng s½n cã trªn ®¬n vÞ c¬ b¶n hoÆc khi cÇn nh÷ng chøc n¨ng ®Æc biÖt th× cã thÓ më réng ®¬n vÞ c¬ b¶n b»ng c¸ch g¸ thªm c¸c module ngoµi. Tèi ®a cã thÓ g¸ thªm 7 module vµo ra qua 7 vÞ trÝ cã s½n trªn Panen vÒ phÝa ph¶i. §Þa chØ cña c¸c vÞ trÝ cña module ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kiÓu vµo ra vµ vÞ trÝ cña module trong r·nh, bao gåm cã c¸c module cïng kiÓu. VÝ dô mét module cæng ra kh«ng thÓ g¸n ®Þa chØ module cæng vµo, còng nh− module t−¬ng tù kh«ng thÓ g¸n ®Þa chØ nh− module sè vµ ng−îc l¹i. C¸c module sè hay rêi r¹c ®Òu chiÕm chç trong bé ®Öm, t−¬ng øng víi sè ®Çu vµo ra cña module. C¸ch g¸n ®Þa chØ ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh 6.3. Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 73 §6.2. CÊu tróc bé nhí Bé nhí ®−îc chia thµnh 4 vïng chÝnh ®ã lµ: 1. Vïng nhí ch−¬ng tr×nh Vïng nhí ch−¬ng tr×nh lµ miÒn bé nhí ®−îc sö dông ®Ó l−u gi÷ c¸c lÖnh ch−¬ng tr×nh. Vïng nµy thuéc kiÓu kh«ng ®æi ®äc / ghi ®−îc. 2. Vïng tham sè Vïng tham sè l−u gi÷ c¸c tham sè nh−: tõ kho¸, ®Þa chØ tr¹m... vïng nµy thuéc vïng kh«ng ®æi ®äc / ghi ®−îc. 3. Vïng d÷ liÖu Vïng d÷ liÖu ®Ó cÊt c¸c d÷ liÖu cña ch−¬ng tr×nh gåm kÕt qu¶ cña c¸c phÐp tÝnh, c¸c h»ng sè trong ch−¬ng tr×nh.... vïng d÷ liÖu lµ miÒn nhí ®éng, cã thÓ truy nhËp theo tõng bit, byte, tõ (word) hoÆc tõ kÐp. Vïng d÷ liÖu ®−îc chia thµnh c¸c vïng nhí nhá víi c¸c c«ng dông kh¸c nhau ®ã lµ: Tham sè TT Tªn tham sè DiÔn gi¶i CPU 212 CPU214 1 V Lµ miÒn ®äc ghi 0.0 ÷ 1023.7 0.0 ÷ 4095.7 2 I §Öm cæng vµo 0.0 ÷7.7 0.0 ÷ 7.7 3 Q §Öm cæng ra 0.0 ÷ 7.7 0.0 ÷ 7.7 4 M Vïng nhí néi 0.0 ÷ 15.7 0.0 ÷ 31.7 5 SM chØ ®äc Vïng nhí ®Æc biÖt 0.0 ÷ 29.7 0.0 ÷ 29.7 6 SM däc/ghi Vïng nhí ®Æc biÖt 30.0 ÷ 45.7 30.0 ÷ 85.7 I0.0 Q0.0 I0.1 Q0.1 I0.2 Q0.2 I0.3 Q0.3 I0.4 Q0.4 I0.5 Q0.5 I0.6 Q0.6 I0.7 Q0.7 I1.0 Q1.0 I1.1 Q1.1 I1.2 I1.3 I1.4 I1.5 CPU 214 I2.0 I2.1 I2.2 I2.3 Q2.0 Q2.1 Q2.2 Q2.3 I3.0 I3.1 I3.2 I3.3 I3.4 I3.5 I3.6 I3.7 AIW0 AIW2 AIW3 AIW4 AQW0 Q3.0 Q3.1 Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.5 Q3.6 Q3.7 AIW8 AIW10 AIW12 AQW4 H×nh 6.3: §Þa chØ c¸c module më 0 (4 vµo, 4 1 (8 vµo) Module 2 analog (3 vµo, 1 3 (8 ra) Module 4 analog (3 vµo, 1 Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 74 §Þa chØ truy nhËp ®−îc qui −íc víi c«ng thøc: * Truy nhËp theo bit: Tªn miÒn + ®Þa chØ byte.chØ sè bit. VÝ dô: V150.4 lµ ®Þa chØ bÝt sè 4 cña byte 150 thuéc miÒn V. * Truy nhËp theo byte: Tªn miÒn + B vµ ®Þa chØ byte. VÝ dô: VB150 lµ ®Þa chØ byte 150 thuéc miÒn V. * Truy nhËp theo tõ (word): Tªn miÒn + W vµ ®Þa chØ byte cao cña tõ. VÝ dô: VW150 lµ ®Þa chØ tõ ®¬n gåm hai byte 150 vµ 151 thuéc miÒn V, trong ®ã byte 150 cã vai trß byte cao cña tõ. * Truy nhËp theo tõ kÐp : Tªn miÒn + D vµ ®Þa chØ byte cao cña tõ. VÝ dô: VD150 lµ ®Þa chØ tõ kÐp gåm bèn byte 150, 151, 152 vµ 153 thuéc miÒn V, trong ®ã byte 150 cã vai trß byte cao, 153 cã vai trß lµ byte thÊp cña tõ kÐp. TÊt c¶ c¸c byte thuéc vïng d÷ liÖu ®Òu cã thÓ truy nhËp b»ng con trá. Con trá ®−îc ®Þnh nghÜa trong miÒn V hoÆc c¸c thanh ghi AC1, AC2, AC3. Mçi con trá chØ ®Þa chØ gåm 4 byte (tõ kÐp). Qui −íc sö dông con trá ®Ó truy nhËp nh− sau: & + ®Þa chØ byte cao VÝ dô: + AC1 = &VB150 lµ thanh ghi AC1 chøa ®Þa chØ byte 150 thuéc miÒn V. + VD100 = &VW150 lµ tõ kÐp VD100 chøa ®Þa chØ byte cao cña tõ ®¬n VW150 thuéc miÒn V. + AC2 = &VD150 lµ thanh ghi AC2 chøa ®Þa chØ byte cao 150 cña tõ kÐp VD150 thuéc miÒn V. To¸n h¹ng * (con trá): lµ lÊy néi dung cña byte, tõ hoÆc tõ kÐp mµ con trá ®ang chØ vµo. Víi c¸c ®Þa chØ ®· x¸c ®Þnh trªn ta cã c¸c vÝ dô: VÝ dô: + LÊy néi dung cña byte VB150 lµ: *AC1. + LÊy néi dung cña tõ ®¬n VW150 lµ: *VD100. + LÊy néi dung cña tõ kÐp VD150 lµ: *AC2. PhÐp g¸n ®Þa chØ vµ sö dông con trá nh− trªn còng cã t¸c dông víi nh÷ng thanh ghi 16 bit cña bé thêi gian, bé ®Õm thuéc ®èi t−îng. 4. Vïng ®èi t−îng Vïng ®èi t−îng ®Ó l−u gi÷ d÷ liÖu cho c¸c ®èi t−îng lËp tr×nh nh− c¸c gi¸ trÞ tøc thêi, gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cña bé ®Õm, hay bé thêi gian. D÷ liÖu kiÓu ®èi t−îng Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 75 bao gåm c¸c thanh ghi cña bé thêi gian, bé ®Õm, c¸c bé ®Õm cao tèc, bé ®Öm t−¬ng tù vµ c¸c thanh ghi AC. KiÓu d÷ liÖu ®èi t−îng bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu v× c¸c d÷ liÖu kiÓu ®èi t−îng chØ ®−îc ghi theo môc ®Ých cÇn sö dông cña ®èi t−îng ®ã. Tham sè TT Tªn tham sè DiÔn gi¶i CPU 212 CPU 214 1 AC0 ¾c qui 0 (Kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm con trá) 2 AC ¾c qui 1 ÷3 1 ÷ 3 3 C Bé ®Õm 0 ÷ 63 0 ®Õn 127 4 HSC Bé ®Õm tèc ®é cao 0 ®Õn 2 5 AW Bé ®Öm cæng vµo t−¬ng tù 0 ÷30 0 ®Õn 30 6 AQW Bé ®Öm cæng ra t−¬ng tù 0 ÷ 30 0 ®Õn 30 7 T Bé thêi gian 0 ÷63 0 ®Õn 127 §6.3. Ch−¬ng tr×nh cña S7-200 1. CÊu tróc ch−¬ng tr×nh S7-200 C¸c ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC S7-200 ®−îc viÕt cã cÊu tróc bao gåm ch−¬ng tr×nh chÝnh (main program) sau ®ã ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ c¸c ch−¬ng tr×nh sö lý ng¾t nh− h×nh 6.4. - Ch−¬ng tr×nh chÝnh ®−îc kÕt thóc b»ng lÖnh kÕt thóc ch−¬ng tr×nh MEND. - Ch−¬ng tr×nh con lµ mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh, ch−¬ng tr×nh con ®−îc kÕt thóc b»ng lÖnh RET. C¸c ch−¬ng tr×nh con ph¶i ®−îc viÕt sau lÖnh kÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh MEND. - C¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t lµ mét bé phËn cña ch−¬ng tr×nh, c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®−îc kÕt thóc b»ng lÖnh RETI. NÕu cÇn sö dông ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ph¶i viÕt sau lÖnh Main Program M MEND SBR 0 Ch−¬ng tr×nh con thø nhÊt M RET SBR n Ch−¬ng tr×nh con thø n +1 M RET INT 0 Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø nhÊt M RETI INT n Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t thø n +1 M RETI H×nh 6.4: CÊu tróc ch−¬ng tr×nh cña S7-200 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 76 kÕt thóc ch−¬ng tr×nh chÝnh MEND. C¸c ch−¬ng tr×nh con ®−îc nhãm l¹i thµnh mét nhãm ngay sau ch−¬ng tr×nh chÝnh. Sau ®ã ®Õn ngay c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t. Cã thÓ tù do trén lÉn c¸c ch−¬ng tr×nh con vµ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®»ng sau ch−¬ng tr×nh chÝnh. 2. B¶ng lÖnh cña S7-200 Xem phÇn phô lôc. §6.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7-200 1. LÖnh LD vµ lÖnh A LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 A I 0.1 A I 0.2 = Q 1.0 2. LÖnh AN LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 AN I 0.1 A I 0.2 = Q 1.0 3. LÖnh O LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 O I 0.1 O I 0.2 = Q 1.0 4. LÖnh ON: LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 ON I 0.1 O I 0.2 = Q 1.0 5. LÖnh OLD LËp tr×nh d¹ng STL (cã thÓ lËp tr×nh d¹ng LAD vµ kiÓm tra l¹i d¹ng STL). I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 6.5: LÖnh LD vµ A H×nh 6.6: LÖnh AN I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 6.7: LÖnh O I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 6.8: LÖnh ON I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 77 LD I 0.0 A I 0.1 LD I 0.2 OLD = Q 1.0 6. LÖnh ALD LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 LD I 0.1 O I 0.2 ALD = Q 1.0 7. LÖnh LPS, LRD, LPP LËp tr×nh d¹ng STL LD I 0.0 LPS LD I 0.1 O I 0.2 ALD = Q 0.0 LRD LD I 0.3 0 I 0.4 ALD = Q 0.1 LPP A I 0.5 = Q 0.2 H×nh 6.10: ALD I 0.0 I 0.2 I 0.1 ( 6.9: LÖnh OLD I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 6.11: LPS, LRD, LPP I 0.0 I 0.2 I 0.1 I 0.4 I 0.3 I 0.5 ( ) Q0.2 ( ) Q0.1 ( Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 7: Bé ®iÒu khiÓn PLC - S7-300 §7.1. CÊu h×nh cøng 1. CÊu t¹o cña hä PLC- S7-300 PLC Step S7-300 thuéc hä Simatic do h·ng Siemens s¶n xuÊt. §©y lµ lo¹i PLC ®a khèi. CÊu t¹o c¬ b¶n cña lo¹i PLC nµy lµ mét ®¬n vÞ c¬ b¶n (chØ ®Ó xö lý) sau ®ã ghÐp thªm c¸c module më réng vÒ phÝa bªn ph¶i, cã c¸c module më réng tiªu chuÈn. Nh÷ng module ngoµi nµy bao gåm nh÷ng ®¬n vÞ chøc n¨ng mµ cã thÓ tæ hîp l¹i cho phï hîp víi nh÷ng nhiÖm vô kü thuËt cô thÓ. 1.1. §¬n vÞ c¬ b¶n §¬n vÞ c¬ b¶n cña PLC S7-300 nh− h×nh 7.1 Trong ®ã: 1. C¸c ®Ìn b¸o: + §Ìn SF: b¸o lçi CPU. + §Ìn BAF: B¸o nguån ¾c qui. + §Ìn DC 5v: B¸o nguån 5v. + §Ìn RUN: B¸o chÕ ®é PLC ®ang lµm viÖc. + §Ìn STOP: B¸o PLC ®ang ë chÕ ®é dõng. 2. C«ng t¾c chuyÓn ®æi chÕ ®é: + RUN-P: ChÕ ®é võa ch¹y võa söa ch−¬ng tr×nh. + RUN: §−a PLC vµo chÕ ®é lµm viÖc. + STOP: §Ó PLC ë chÕ ®é nghØ. + MRES: VÞ trÝ chØ ®Þnh chÕ ®é xo¸ ch−¬ng tr×nh trong CPU. Muèn xo¸ ch−¬ng tr×nh th× gi÷ nót bÊm vÒ vÞ trÝ MRES ®Ó ®Ìn STOP nhÊp nh¸y, khi th«i kh«ng nhÊp nh¸y th× nh¶ tay. Lµm l¹i nhanh mét lÇn n÷a (kh«ng ®Ó ý ®Ìn STOP) nÕu ®Ìn vµng nh¸y nhiÒu lÇn lµ xong, nÕu kh«ng th× ph¶i lµm l¹i. 1.2. C¸c kiÓu module Tuú theo qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ ®ßi hái sè l−îng ®Çu vµo vµ ®Çu ra ta ph¶i l¾p thªm bao nhiªu module më réng còng nh− lo¹i module cho phï hîp. Tèi ®a cã thÓ g¸ thªm 32 module vµo ra trªn 4 panen (r·nh), trªn mçi panen ngoµi module H×nh 7.1: H×nh khèi mÆt tr−íc CPU-314 M C 9 51 / 16 K B 6 E 7 SF BAF DC 5v FRCE RUN STOP 314 RUN-P RUN STOP MRES Simatic S7 - 300 Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh CPU vµ module ghÐp nèi cßn g¸ ®−îc 8 c¸c module vÒ bªn ph¶i. Th−êng Step 7-300 sö dông c¸c module sau: + Module nguån PS + Module ghÐp nèi IM (Intefare Module): + Module tÝn hiÖu SM (Signal Module): - Vµo sè: 8 kªnh, 16 kªnh, 32 kªnh. - Ra sè: 8 kªnh, 16 kªnh, 32 kªnh. - Vµo, ra sè: 8 kªnh vµo 8 kªnh ra, 16 kªnh vµo 16 kªnh ra. - Vµo t−¬ng tù: 2 kªnh, 4 kªnh, 8 kªnh. - Ra t−¬ng tù: 2 kªnh, 4 kªnh, 8 kªnh. - Vµo, ra t−¬ng tù: 2 kªnh vµo 2 kªnh ra, 4 kªnh vµo 4 kªnh ra. + Module hµm (Function Module). - §Õm tèc ®é cao. - TruyÒn th«ng CP 340, CP340-1, CP341. + Module ®iÒu khiÓn (Control Module): - Module ®iÒu khiÓn PID. - Module ®iÒu khiÓn Fuzzy. - Module ®iÒu khiÓn r« bot. - Module ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b−íc. - Module ®iÒu khiÓn ®éng c¬ Servo. 2. §Þa chØ vµ g¸n ®Þa chØ Trong PLC c¸c bé phËn cÇn göi th«ng tin ®Õn hoÆc lÊy th«ng tin ®i ®Òu ph¶i cã ®Þa chØ ®Ó liªn l¹c. §Þa chØ lµ con sè hoÆc tæ hîp c¸c con sè ®i theo sau ch÷ c¸i. Ch÷ c¸i chØ lo¹i ®Þa chØ, con sè hoÆc tæ hîp con sè chØ sè hiÖu ®Þa chØ. Trong PLC cã nh÷ng bé phËn ®−îc g¸n ®Þa chØ ®¬n nh− bé thêi gian (T), bé ®Õm (C).... chØ cÇn mét trong 3 ch÷ c¸i ®ã kÌm theo mét sè lµ ®ñ, vÝ dô: T1, C32... C¸c ®Þa chØ ®Çu vµo vµ ®Çu ra cïng víi c¸c module chøc n¨ng cã c¸ch g¸n ®Þa chØ gièng nhau. §Þa chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ g¸ cña module trªn Panen. Chç g¸ module trªn panen gäi lµ khe (Slot), c¸c khe ®Òu cã ®¸nh sè, khe sè 1 lµ khe ®Çu tiªn cña vµ cø thÕ tiÕp tôc. , §Þa chØ vµo ra trªn module sè: Khi g¸ module sè vµo, ra lªn mét khe nµo lËp tøc nã ®−îc m¹ng ®Þa chØ byte cña khe ®ã, mçi khe cã 4 byte ®Þa chØ. Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 80 Trªn mçi module th× mçi ®Çu vµo, ra lµ mét kªnh, c¸c kªnh ®Òu cã ®Þa chØ bit lµ 0 ®Õn 7. §Þa chØ cña mçi ®Çu vµo, ra lµ sè ghÐp cña ®Þa chØ byte vµ ®Þa chØ kªnh, ®Þa chØ byte ®øng tr−íc, ®Þa chØ kªnh ®øng sau, gi÷a hai sè cã dÊu chÊm. Khi c¸c module g¸ trªn khe th× ®Þa chØ ®−îc tÝnh tõ byte ®Çu cña khe, c¸c ®Çu vµo vµ ra cña mét khe cã cïng ®Þa chØ. §Þa chØ byte vµ ®Þa chØ kªnh nh− h×nh 7.2. VÝ dô: Module 2 ®Çu vµo, 2 ®Çu ra sè g¸ vµo khe sè 5 r·nh 0 cã ®Þa chØ lµ I4.0, I4.1 vµ Q4.0, Q4.1. Module sè cã thÓ ®−îc g¸ trªn bÊt kú khe nµo trªn panen cña PLC. H×nh 7.2: §Þa chØ khe vµ kªnh trªn module sè §¬n vÞ c¬ b¶n 0.0 1.0 2.0 3.0 0.1 1.1 2.1 3.1 : : : : 0.7 1.7 2.7 3.7 Khe sè: 1 2 3 4 5 ... 11 PS IM 28.0 29.0 30.0 31.0 28.1 29.1 30.1 31.1 : : : : 28.7 28.7 30.7 31.7 Byte sè: 0÷3 4÷7 ... 28÷31 R·nh 0 IM Byte sè: 32÷35 ... 60÷63 R·nh 1 IM Byte sè: 64÷ 67 ... 92÷95 R·nh 2 IM Byte sè: 96÷99 ... 124÷127 R·nh 3 H×nh 7.3: §Þa chØ cña module t−¬ng tù §¬n vÞ c¬ b¶n ... 270-271 Khe sè: 1 2 3 4 5 ... 11 PS IM ... 382-383 R·nh 0 1 384-385 ... IM ... 2 640-641 ... IM ... 3 Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 81 , §Þa chØ vµo ra trªn module t−¬ng tù §Ó diÔn t¶ mét gi¸ trÞ t−¬ng tù ta ph¶i cÇn nhiÒu bit. Trong PLC S7-300 ng−êi ta dïng 16 bit (mét word) cho mét kªnh. Mét khe cã 8 kªnh víi ®Þa chØ ®Çu tiªn lµ PIW256 hoÆc PQW256 (byte 256 vµ 257) cho ®Õn PIW766 hoÆc PQW766 nh− h×nh 7.3. Module t−¬ng tù cã thÓ ®−îc g¸ vµo bÊt kú khe nµo trªn panen cña PLC. VÝ dô: Mét module t−¬ng tù 2 vµo, 1 ra g¸ vµo khe sè 6 r·nh 0 cã ®Þa chØ lµ PIW288, PIW290, PQW288. Chó ý: C¸c khe trèng bao giê còng cã tr¹ng th¸i tÝn hiÖu “0”. §7.2. Vïng ®èi t−îng 1. C¸c vïng nhí B¶ng 7.1 TT Tªn tham sè DiÔn gi¶i Vïng tham sè 1 I §Çu vµo bit 0.0 ®Õn 65535.7 2 IB §Çu vµo byte 0 ®Õn 65535 3 IW §Çu vµo tõ 0 ®Õn 65534 4 ID §Çu vµo tõ kÐp 0 ®Õn 65532 5 Q §Çu ra bit 0.0 ®Õn 65535.7 6 QB §Çu ra byte 0 ®Õn 65535 7 QW §Çu ra tõ 0 ®Õn 65534 8 QD §Çu ra tõ kÐp 0 ®Õn 65532 9 M Nhí néi d¹ng bit 0.0 ®Õn 255.7 10 MB Nhí néi d¹ng byte 0 ®Õn 255 11 MW Nhí néi d¹ng tõ 0 ®Õn 254 12 MD Nhí néi d¹ng tõ kÐp 0 ®Õn 252 13 PIB Vïng ®Öm ®Çu vµo d¹ng byte 0 ®Õn 65535 14 PIW Vïng ®Öm ®Çu vµo d¹ng tõ 0 ®Õn 65534 15 PID Vïng ®Öm ®Çu vµo d¹ng tõ kÐp. 0 ®Õn 65532 16 PQB Vïng ®Öm ®Çu ra d¹ng byte 0 ®Õn 65535 17 PQW Vïng ®Öm ®Çu ra d¹ng tõ 0 ®Õn 65534 18 PQD Vïng ®Öm ®Çu ra d¹ng tõ kÐp 0 ®Õn 65532 19 T Bé thêi gian 0 ®Õn 255 20 C Bé ®Õm 0 ®Õn 255 21 DBX Khèi d÷ liÖu kiÓu BD d¹ng bit 0.0 ®Õn DBB Khèi d÷ liÖu kiÓu BD d¹ng byte 0 ®Õn 65535 23 DBW Khèi d÷ liÖu kiÓu BD d¹ng tõ 0 ®Õn 65534 24 DBD Khèi d÷ liÖu kiÓu BD d¹ng tõ kÐp 0 ®Õn 65532 25 DIX Khèi d÷ liÖu kiÓu BI d¹ng bit 0.0 ®Õn DIB Khèi d÷ liÖu kiÓu BI d¹ng byte 0 ®Õn 65535 27 DIW Khèi d÷ liÖu kiÓu BI d¹ng tõ 0 ®Õn 65534 28 DID Khèi d÷ liÖu kiÓu BI d¹ng tõ kÐp 0 ®Õn 65532 29 L Vïng d÷ liÖu t¹m thêi d¹ng bit 0.0 ®Õn Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 82 30 LB Vïng d÷ liÖu t¹m thêi d¹ng byte 0 ®Õn 65535 31 LW Vïng d÷ liÖu t¹m thêi d¹ng tõ 0 ®Õn 65534 32 LD Vïng d÷ liÖu t¹m thêi d¹ng tõ kÐp 0 ®Õn 65532 2. NhËp c¸c h»ng sè C¸c h»ng sè ®−îc viÕt gåm phÇn ®Çu vµ tham sè ®i liÒn nhau vÝ dô B#16#1A lµ sè: (viÕt d¹ng byte, c¬ sè 16, gi¸ trÞ lµ 1A t−¬ng øng c¬ sè thËp ph©n lµ 26). C¸c h»ng sè vÒ thêi gian ®−îc viÕt theo c¸c ký hiÖu: D (Date) ngµy_ H (Hours) giê_ M (minuter) phót_ S (seconds) gi©y_ MS mili gi©y vÝ dô lµ: (2 ngµy, 23 giê, 10 phót, 50 gi©y, 13 mili gi©y). C¸c kiÓu viÕt h»ng sè ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶ng 7.2: B¶ng 7.2 Lo¹i Bit C¬ sè PhÇn ®Çu Ph¹m vi tham sè Byte 8 16 B#16#... 0 ®Õn FF Tõ 16 2 16 BCD 10 kh«ng W#16#... C# B#... 0 ®Õn ®Õn FFFF 0 ®Õn 999 (0,0) ®Õn kÐp 32 2 16 10 kh«ng B#... 0 ®Õn ®Õn ®Õn thùc 16 cã dÊu (kh«ng cã) -32768 ®Õn 32767 Sè thùc 32 cã dÊu L#... ®Õn thùc 32 dÊu ph¶y ®éng (kh«ng cã) lín h¬n ± 3,402823 e+38 nhá h¬n ± gian 16 32 miligi©y T#... ®Õn ®Õn D#... 1990-1-1 ®Õn gian cña ngµy 32 giê:phót: TOD#... 0:0:0.0 ®Õn tù 8 ‘....’ viÕt c¸c ký tù nh− ‘HA’ Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 83 §7.3. Ng«n ng÷ lËp tr×nh 1. CÊu tróc ch−¬ng tr×nh S7-300 C¸c ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn víi PLC S7-300 cã thÓ ®−îc viÕt ë d¹ng ®¬n khèi hoÆc ®a khèi. Ch−¬ng tr×nh ®¬n khèi Ch−¬ng tr×nh ®¬n khèi chØ viÕt cho c¸c c«ng viÖc tù ®éng ®¬n gi¶n, c¸c lÖnh ®−îc viÕt tuÇn tù trong mét khèi. Khi viÕt ch−¬ng tr×nh ®¬n khèi ng−êi ta dïng khèi OB1. Bé PLC quÐt khèi theo ch−¬ng tr×nh, sau khi quÐt ®Õn lÖnh cuèi cïng nã quay trë l¹i lÖnh ®Çu tiªn. Ch−¬ng tr×nh ®a khèi (cã cÊu tróc) Khi nhiÖm vô tù ®éng ho¸ phøc t¹p ng−êi ta chia ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ra thµnh tõng phÇn riªng gäi lµ khèi. Ch−¬ng tr×nh cã thÓ xÕp lång khèi nµy vµo khèi kia. Ch−¬ng tr×nh ®ang thùc hiÖn ë khèi nµy cã thÓ dïng lÖnh gäi khèi ®Ó sang lµm viÖc víi khèi kh¸c, sau khi ®· kÕt thóc c«ng viÖc ë khèi míi nã quay vÒ thùc hiÖn tiÕp ch−¬ng tr×nh ®· t¹m dõng ë khèi cò. C¸c khèi ®−îc xÕp thµnh líp. Mçi khèi cã: + §Çu khèi gåm tªn khèi, sè hiÖu khèi vµ x¸c ®Þnh chiÒu dµi khèi. + Th©n khèi: ThÓ hiÖn néi dung khèi vµ ®−îc chia thµnh ®o¹n (Segment) thùc hiÖn tõng c«ng ®o¹n cña tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt. Mçi ®o¹n l¹i bao gåm mét sè dßng lÖnh phôc vô viÖc gi¶i bµi to¸n logic. KÕt qu¶ cña phÐp to¸n logic ®−îc göi vµo RLO (Result of logic ViÖc ph©n chia ch−¬ng tr×nh thµnh c¸c ®o¹n còng ¶nh h−ëng ®Õn RLO. Khi b¾t ®Çu mét ®o¹n míi th× t¹o ra mét gi¸ trÞ RLO míi, kh¸c víi gi¸ trÞ RLO cña ®o¹n tr−íc. + KÕt thóc khèi: PhÇn kÕt thóc khèi lµ lÖnh kÕt thóc khèi BEU. C¸c lo¹i khèi: * Khèi tæ chøc OB Block) Khèi tæ chøc qu¶n lý ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn vµ tæ chøc viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. * Hµm sè FC Khèi hµm sè FC lµ mét ch−¬ng tr×nh do ng−êi sö dông t¹o ra hoÆc cã thÓ sö dông c¸c hµm chuÈn s½n cã cña SIEMENS. * Khèi hµm FB (Function Block) Khèi hµm lµ lo¹i khèi ®Æc biÖt dïng ®Ó lËp tr×nh c¸c phÇn ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn t¸i diÔn th−êng xuyªn hoÆc ®Æc biÖt phøc t¹p. Cã thÓ g¸n tham sè cho c¸c khèi ®ã vµ chóng cã mét nhãm lÖnh më réng. Ng−êi sö dông cã thÓ t¹o ra c¸c khèi hµm míi cho m×nh, cã thÓ sö dông c¸c khèi hµm s½n cã cña SIEMENS. * Khèi d÷ liÖu: cã hai lo¹i lµ Gi¸o Tr×nh PLC S−u tÇm : NguyÔn Huy M¹nh 84 + Khèi d÷ liÖu dïng chung DB (Shared Data Block) Khèi d÷ liÖu dïng chung l−u tr÷ c¸c d÷ liÖu chung cÇn thiÕt cho viÖc xö lý ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. + Khèi d÷ liÖu riªng DI (Instance Data Block) Khèi d÷ liÖu dïng riªng l−u tr÷ c¸c d÷ liÖu riªng cho mét ch−¬ng tr×nh nµo ®ã cho viÖc xö lý ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn. Ngoµi ra trong PLC S7-300 cßn hµm hÖ thèng SFC (System Function) vµ khèi hµm hÖ thèng SFB (System Function Block). 2. B¶ng lÖnh cña S7-300 Xem phÇn phô lôc §7.4. LËp tr×nh mét sè lÖnh c¬ b¶n 1. LÖnh LD vµ lÖnh A LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 A I 0.1 A I 0.2 = Q 1.0 2. LÖnh AN LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 AN I 0.1 A I 0.2 = Q 1.0 3. LÖnh O LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 O I 0.1 O I 0.2 = Q 1.0 4. LÖnh ON LËp tr×nh d¹ng STL. LD I 0.0 ON I 0.1 O I 0.2 = Q 1.0 I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 7.4: LÖnh LD vµ A H×nh 7.5: LÖnh AN I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 7.6: LÖnh O I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( 7.7: LÖnh ON I 0.0 I 0.1 I 0.2 ( ) Q1.0