Bài Giảng và Đề Ôn Luyện -Phương pháp tìm CTPT khi biết % khồi lượng

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 37,116Lượt tải: 5Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu ' bài giảng và đề ôn luyện -phương pháp tìm ctpt khi biết % khồi lượng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Moân: Hoaù hoïc OÂN THI ÑAÏI HOÏC BOÅ TRÔÏ KIEÁN THÖÙC Moân: Hoaù hoïc OÂN THI ÑAÏI HOÏC BOÅ TRÔÏ KIEÁN THÖÙC GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Baøi 2 (Töø % ( theo Khoái löôïng)) Böôùc 1: Ñaët CTTQ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) Goàm 3 böôùc giaûi Böôùc 1: Ñaët CTTQ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) Gôïi yù: -Neáu phöông trình (*) coù 3 aån, thì coù daïng: B1: Cho z=1; 2; ... Cho ñeán khi Tìm ñöôïc x,y thì döøng vaø suy ra coâng thöùc nguyeân (CTNG). B2: Tìm chæ soá CTNG ñeå ⇒ CTPT ax + by = cz ( Phöông phaùp 2: PP2) Chaât höõu cô (A) thuoäc daõy ñoàng ñaúng benzen, coù % H = 9,43 (theo khoái löôïng) Tìm CTPT (A) PP tìm CTPT Khi döïa treân % nguyeân toá Böôùc 1: Ñaët CTTQ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) (ÑH Ngoaïi Thöông – 1998)Ví duï1: Ví duï 1: A: Ñoâng ñaúng Benen %H = 9,43 A: ? B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân toá Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CnH2n - 6 - Theo ñeà coù: %H = 14 n - 6 = 9,43 n = 8 1(2n – 6) . 100 Vaäy CTPT A: C8H10 ví duï 2: A chöùa C,H,O coù %O = 43,24. Tìm CTPT cuûa A trong moãi tröôøng hôïp : a. MA<140 ñvC. b. Khoái löôïng oxi coù trong 1 mol A beù hôn khoái löôïng nitô trong 150 gam muoái amoni nitrat. B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*) PP Tìm CTPT Bieát %1 nguyeân toá Ví duï 2: A: C, H, O coù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân toá Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz - Theo ñeà coù: % O = = 43,2412x +y + 16z 16. z . 100 ⇒ 12x + y + 16z = 43,24 16. z =37.z ⇒ 12x + y = 21 z (*) .100 Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân toá Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 21 ⇒ y = 21 – 12x x y Ñieàu kieän: 0 < y ≤ 2.x + 2 1 9 2 aâm Loaïi TH naøy Giaûi: Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. (*) ⇔ 12x + y = 42 ⇒ y = 42 – 12x x y Ñieàu kieän: 0 < y ≤ 2.x + 2 1 30 2 18 Choïn: x = 3 ⇒ y = 6 ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+ Vôùi z = 2: 3 6 4 aâm Giaûi: Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+a. MA < 140 ⇔74 n < 140 ⇒ n < 1,89 ⇒ n =1 Vaäy CTPT A: C3H6O2 Giaûi: Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+a. MA < 140 Coù CTPT A: C3H6O2 COÙ: mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 ⇔ 1.16.2n < 150/ 80 . 14.2 b. Theo treân ta coù. CTNG A: ( C3H6O2)n ; n ∈ Ζ+ ⇒ n < 1,64 ⇒ n =1 ; Vaäy CTPT A: C3H6O2 ví duï 3: A laø chaát höõu cô chöùa 3 nguyeân toá, coù %O = 50. Tìm CTPT – CTCT cuûa A B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*) PP Tìm CTPT Bieát %1 nguyeân toá (ÑH Ngoaïi Thöông – 1998) Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân toá Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz - Theo ñeà coù: % O = = 5012x +y + 16z 16. z . 100 ⇒ 12x + y + 16z = 50 16. z = 32.z ⇒ 12x + y = 16 z (*) .100 C, H, O- Theo ñeà A chöùa: Ta ñöôïc: 12x + y = 16 z (*) Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz C, H, O- Theo ñeà A chöùa: Vôùi z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 16 ⇒ y = 16 – 12x x y Ñieàu kieän: 0 < y ≤ 2.x + 2 1 4 2 aâm Vaäy choïn: x = 1 ⇒ y =4 ⇒ CTNG A: ( CH4O)n ; n ∈ Ζ+ Vaäy ta coù: CTNG A: ( CH4O)n ; n ∈ Ζ+ Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? Deã thaáy baøi naøy n chæ coù theå tìm töø ñieàu kieän hoaù trò ! Theo ÑK Hoaù trò ta coù: 0 <Soá H ≤ 2 Soá C + 2 0 < 4n ≤ 2 n + 2 ⇒ n = 1 Vaäy A : CH4O coù CTCT laø CH3OH Caùc baøi taäp töï luyeän: A(C,H,O) chæ chöùa 1 loaïi chöùc coù %O = 37,21. Khi A pöù vôùi dd AgNO3/NH3 (dö), thaáy: 1mol A sinh ra 4 mol Ag. Tìm CTPT-CTCT cuûa A . (ÑS:C2H4 (CHO)2) 1. ( ÑH THUYÛ SAÛN - 1997) 2. ( ÑHSPKTTP.HCM –2001) GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Chaát A CxHyO2 coù %O = 29,0909. A phaûn öùng vôùi NaOH theo tyû leä n A : n NaOH = 1 : 2 A phaûn öùng vôùi Br2 tyû leä n A : n = 1 : 3 Tìm CTPT- CTCT – Teân goïi cuûa A. (ÑS: C6H6O2) Br2