Bài Giảng và Đề Ôn Luyện -Phương pháp tìm CTPT khi biết % khồi lượng

Bài Giảng và Đề Ôn Luyện -Phương pháp tìm CTPT khi biết % khồi lượng

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 37,125Lượt tải: 5Số trang: 19

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu ' bài giảng và đề ôn luyện -phương pháp tìm ctpt khi biết % khồi lượng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

Moân: Hoaù hoïc OÂN THI ÑAÏI HOÏC BOÅ TRÔÏ KIEÁN Hoaù hoïc OÂN THI ÑAÏI HOÏC BOÅ TRÔÏ KIEÁN NGUYEÃN TAÁN Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH NGUYEÃN TAÁN Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH 2 (Töø % ( theo Khoái 1: Ñaët 2: Laäp phöông trình ñaïi soá 3: Giaûi phöông trình (*) Goàm 3 böôùc 1: Ñaët 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) Gôïi yù: -Neáu phöông trình (*) coù 3 aån, thì coù Cho z=1; 2; ... Cho ñeán khi Tìm ñöôïc x,y thì döøng vaø suy ra coâng thöùc nguyeân Tìm chæ soá CTNG ñeå ⇒ CTPT ax + by = cz ( Phöông phaùp 2: PP2) Chaât höõu cô (A) thuoäc daõy ñoàng coù % H = 9,43 (theo khoái löôïng) Tìm CTPT (A) PP tìm CTPT Khi döïa treân % nguyeân 1: Ñaët 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) (ÑH Ngoaïi Thöông – 1998)Ví duï 1: A: Ñoâng ñaúng Benen %H = 9,43 A: pt (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân Ñaët CTTQ (A): CnH2n - 6 - Theo ñeà coù: %H = 14 n - 6 = 9,43 n = 8 1(2n – 6) . 100 Vaäy CTPT A: duï 2: A chöùa C,H,O coù %O = 43,24. Tìm CTPT cuûa A trong moãi tröôøng hôïp : a. MA<140 ñvC. b. Khoái löôïng oxi coù trong 1 mol A beù hôn khoái löôïng nitô trong 150 gam muoái amoni nitrat. B1.Ñaët pt (*) PP Tìm %1 nguyeân toá Ví duï 2: A: C, H, O coù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN g pt (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân Ñaët CTTQ (A): CxHyOz - Theo ñeà coù: % O = = 43,2412x +y + 16z 16. z . 100 ⇒ 12x + y + 16z z =37.z ⇒ 12x + y = 21 z duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN g pt (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân Ñaët CTTQ (A): + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 21 ⇒ y = 21 – kieän: 0 < y ≤ 2.x + Loaïi TH duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN g NH4NO3 - Ñaët CTTQ (A): + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. (*) ⇔ 12x + y = 42 ⇒ y = 42 – kieän: 0 < y ≤ 2.x + x = 3 ⇒ y = 6 ⇒CTNG A: ( ∈ Ζ+ Vôùi z = duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN g NH4NO3 - Ñaët CTTQ (A): + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+a. MA < 140 ⇔74 n < 140 ⇒ n < 1,89 ⇒ n =1 Vaäy CTPT A: duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN g NH4NO3 - Ñaët CTTQ (A): + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+a. MA < 140 Coù CTPT A: mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 ⇔ 1.16.2n < 150/ 80 . 14.2 b. Theo treân ta coù. CTNG A: ( C3H6O2)n ; n ∈ Ζ+ ⇒ n < 1,64 ⇒ n =1 ; Vaäy CTPT A: duï 3: A laø chaát höõu cô chöùa 3 nguyeân toá, coù %O = 50. Tìm CTPT – CTCT cuûa A B1.Ñaët pt (*) PP Tìm %1 nguyeân toá (ÑH Ngoaïi Thöông – duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = - pt (*) PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa 1 nguyeân Ñaët CTTQ (A): CxHyOz - Theo ñeà coù: % O = = 5012x +y + 16z 16. z . 100 ⇒ 12x + y + 16z = 50 16. z = 32.z ⇒ 12x + y = 16 z H, O- Theo ñeà A ñöôïc: 12x + y = 16 z (*) Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz C, H, O- Theo ñeà A z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 16 ⇒ y = 16 – kieän: 0 < y ≤ 2.x + choïn: x = 1 ⇒ y =4 ⇒ CTNG A: ( CH4O)n ; n ∈ ta coù: CTNG A: ( CH4O)n ; n ∈ Ζ+ Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = - thaáy baøi naøy n chæ coù theå tìm töø ñieàu kieän hoaù trò ! Theo ÑK Hoaù trò ta coù: 0 <Soá H ≤ 2 Soá C + 2 0 < 4n ≤ 2 n + 2 ⇒ n = 1 Vaäy A : CH4O coù CTCT laø baøi taäp töï chæ chöùa 1 loaïi chöùc coù %O = 37,21. Khi A pöù vôùi dd AgNO3/NH3 (dö), A sinh ra 4 mol Ag. Tìm CTPT-CTCT cuûa A . (ÑS:C2H4 ( ÑH THUYÛ SAÛN - 1997) 2. ( NGUYEÃN TAÁN Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH A CxHyO2 coù %O = phaûn öùng vôùi NaOH theo tyû leä n A : n NaOH = 1 : 2 A phaûn öùng vôùi Br2 tyû leä n A : n = 1 : 3 Tìm CTPT- CTCT – Teân goïi cuûa A. (ÑS: