Quyết định số 2837/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 2837/QĐ-BGDĐT

Thể loại: Giáo dục học
Lượt xem: 144,959Lượt tải: 7Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Quyết định số 2837/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tóm tắt nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2009 – 2012. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - TW Đoàn TNCSHCM (để p/h); - Như Điều 3 (để t/h); - Lưu: VT, Vụ CTHSSV. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2009 – 2012 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Đổi mới nội dung, phương pháp công tác học sinh, sinh viên (HSSV) ở các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là nhà trường) phù hợp với yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam, tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, đáp ứng việc đào tạo theo nhu cầu xã hội và theo hệ thống tín chỉ; xây dựng môi trường giáo dục có chất lượng, hiệu quả, an toàn; phát huy được vai trò chủ động, năng động, sáng tạo của HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện. 2. Mục tiêu cụ thể a) Xác lập được cơ chế để triển khai công tác HSSV phù hợp với đào tạo theo hệ thống tín chỉ. b) Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác HSSV được nâng cao, đáp ứng yêu cầu công tác HSSV trong điều kiện mới; định biên cán bộ làm công tác HSSV được xác định. c) HSSV được tạo điều kiện tốt để rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. HSSV có nếp sống văn hóa, thái độ học tập đúng đắn, lòng ham hiểu biết, trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Tình trạng sa sút đạo đức, thiếu tự tin, thụ động trong một bộ phận HSSV được khắc phục. d) Hệ thống hỗ trợ HSSV được tổ chức tốt, các điều kiện về ăn, ở, thư viện và các vấn đề khác hỗ trợ học tập, rèn luyện được quan tâm. đ) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong nhà trường; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân – HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiềm chế, đẩy lùi được tội phạm, tệ nạn xã hội trong HSSV. e) HSSV được tạo điều kiện để rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao và chăm sóc sức khỏe. Xây dựng được phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và ngày càng phát triển trong HSSV. II. CÁC GIẢI PHÁP 1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác HSSV: rà soát, bổ sung sửa đổi các văn bản hiện hành, ban hành các văn bản mới đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác HSSV (hàng năm). 2. Kiện toàn tổ chức phòng, ban làm công tác HSSV theo Điều lệ nhà trường (năm 2009). 3. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác HSSV các nhà trường theo từng chuyên đề; tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các nhà trường; giao lưu, trao đổi theo nhóm trường, khu vực, nhóm ngành nghề, v.v…; học tập kinh nghiệm quản lý HSSV qua khai thác thông tin, hợp tác đào tạo, thông qua trao đổi với các nước trong khu vực và quốc tế (hàng năm). 4. Xây dựng mô hình quản lý để đảm bảo các nội dung, yêu cầu của công tác HSSV phù hợp với đặc điểm biến động của lớp tín chỉ; các mặt công tác khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách có liên quan đến HSSV, tiêu chí đánh giá rèn luyện được xây dựng theo hướng quy chuẩn theo hệ số các tín chỉ để đảm bảo công bằng đối với HSSV, đặc biệt là giữa HSSV tích cực, học rút ngắn thời gian và HSSV học kéo dài (năm 2009). 5. Tạo điều kiện để HSSV học tập và rèn luyện tốt a) Tổ chức nghiên cứu, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những vướng mắc hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV học tập và rèn luyện tốt; nâng cao trách nhiệm, vinh dự của Đảng viên là HSSV để tạo động lực phấn đấu trong toàn thể đoàn viên thanh niên HSSV. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục để tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị và giáo dục tư tưởng cho HSSV (hàng năm). b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm về đổi mới phương pháp học tập trong HSSV, đặc biệt là học theo hệ thống tín chỉ (hàng năm). c) Đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp hoạt động ngoại khóa của HSSV theo hướng: đưa ra các chủ đề đa dạng, HSSV tự tổ chức theo nhóm phù hợp với sở thích cá nhân trên cơ sở các yêu cầu, nội dung hướng dẫn của trường; tổ chức hệ thống các câu lạc bộ chuyên môn, văn hóa, thể thao, sở thích để tạo điều kiện cho mỗi HSSV đều tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ trong trường (hàng năm). d) Xã hội hoá các nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa và các phong trào hoạt động của HSSV; huy động từ các nguồn tự có của nhà trường, đóng góp của xã hội, của HSSV để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện và khả năng của các nhà trường ở các khu vực, các thời điểm hợp lý. Khuyến khích HSSV tự tìm các nguồn tài trợ hợp pháp cho các hoạt động vừa có tác dụng tháo gỡ khó khăn, vừa là môi trường để HSSV rèn luyện năng lực và phát huy tính chủ động, sáng tạo (hàng năm). đ) Thực hiện tốt công tác thi đua, biểu dương khen thưởng HSSV xuất sắc, HSSV đạt kết quả cao trong thi Olympic các môn học và nghiên cứu khoa học; có cơ chế phát hiện và hỗ trợ HSSV giỏi, tài năng (hàng năm). 6. Tổ chức hệ thống hỗ trợ HSSV a) Tổ chức hỗ trợ HSSV mới nhập trường: giới thiệu nhà trọ, xây dựng phương pháp học tập, văn hóa ứng xử trong nhà trường, văn hóa ứng xử nơi công cộng, vv….(hàng năm). b) Xây dựng hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV. - Triển khai thực hiện Quyết định ngày 9/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp; thành lập các trung tâm hỗ trợ HSSV (năm 2009); - Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân để mở rộng các hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho HSSV; định hướng nghề nghiệp; truyền thông, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, các kỹ năng ứng xử xã hội, kiến thức xã hội; thu thập và tổ chức thông tin 2 chiều giữa nhà trường với các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng HSSV tốt nghiệp (hàng năm); - Hỗ trợ, tổ chức hoạt động để hình thành các kỹ năng đầu ra cần có cho HSSV, đáp ứng nhu cầu xã hội (hàng năm). - Thống kê tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm, thiết lập mối quan hệ với cựu HSSV của nhà trường (hàng năm). c) Triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng đào tạo đối với HSSV; hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó như tài trợ học bổng, ứng trước chi phí đào tạo, vv….từ kinh phí của trường, kinh phí tài trợ (hàng năm). 7. Tổ chức lại nhà ăn cho sinh viên để đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, thuận tiện và phù hợp với nhu cầu của HSSV; truyền thông, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cho HSSV, thực hiện tốt quy định về tổ chức và hoạt động của trạm y tế trong các nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện thể dục, thể thao và tổ chức xây dựng phong trào tập luyện, rèn luyện thường xuyên cho HSSV (hàng năm). 8. Xây dựng cơ chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của nhà trường, các cơ quan, chính quyền địa phương, gia đình HSSV trong việc bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và xung quanh trường, trong công tác HSSV ngoại trú (năm 2009); xây dựng tài liệu tuyên truyền về giáo dục chính trị, đạo đức, pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống tệ nạn xã hội cho HSSV (năm 2010). 9. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho HSSV các trường sư phạm các kiến thức cơ bản có liên quan đến hình thành nhân cách của thế hệ trẻ như: kỹ năng sống, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, các kiến thức về bảo vệ sức khỏe, môi trường, vv…để có đội ngũ giáo viên có khả năng lồng ghép trong chương trình giảng dạy các kiến thức, kỹ năng có liên quan đến việc giáo dục đạo đức, lối sống của HSSV (hàng năm). III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trách nhiệm triển khai a) Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm: - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về công tác HSSV; - Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu việc ban hành các quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chế độ, chính sách và các vấn đề khác có liên quan đến HSSV; - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác HSSV trong các nhà trường; - Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác HSSV trong các nhà trường. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác HSSV, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HSSV theo quy định. b) Các Sở giáo dục và đào tạo: - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình; - Phối hợp với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Trung ương trên địa bàn tổ chức triển khai Chương trình; - Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác HSSV trong các cơ sở giáo dục trực thuộc; định kỳ theo học kỳ, năm học báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý cấp trên. c) Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp - Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; - Phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức triển khai Chương trình; - Sơ kết, tổng kết đánh giá trong học kỳ, năm học, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. 2. Kinh phí a) Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp xây dựng cơ chế, bố trí kinh phí hợp lý cho công tác HSSV. b) Tăng cường việc huy động kinh phí từ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu, các nguồn thu khác của trường và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, người học theo quy định hiện hành. 3. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thường xuyên tổ chức kiểm tra nắm tình hình triển khai chương trình công tác HSSV, kịp thời phát hiện vấn đề để điều chỉnh. b) Tổ chức sơ kết chương trình vào năm 2010, tổng kết vào năm 2012.