Sử dụng SAP2000 v9.03- P9

Lượt xem: 75,836Lượt tải: 9Số trang: 10

Mô tả tài liệu

Load Case Name: (chọn trường hợp tải cần gán tải vào) TINHTAI Load Type and Direction: (Loại tải và hướng tác dụng) Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity. Trepezoidal Loads: (Tải phân bố đường tuyến tính trên phần tử).

Tóm tắt nội dung

Trang 81 Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) TINHTAI Load Type and Direction: (Loaïi taûi vaø höôùng taùc duïng) Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity. Trepezoidal Loads: (Taûi phaân boá ñöôøng tuyeán tính treân phaàn töû). Choïn Absolute Distance from End-I (khoaûng caùch tuyeät ñoái) Distance 0 2 3 5 Load 0 1800 1800 0 Uniform Load: (Taûi phaân boá ñeàu) 0. * Gaùn taûi cho phaàn töû 4: 2 löïc phaân boá tam giaùc caân qmax = 1400kg/m taïi x1 = 1m, x2 = 3m vaø löïc taäp trung treân phaàn töû P = 2500kg taïi x = 2m. - Choïn phaàn töû 4 (Gaùn phaàn taûi tam giaùc thöù nhaát) - Assign > Frame/Cable/Tendon Loads > Distributed … Trang 82 Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) TINHTAI Load Type and Direction: (Loaïi taûi vaø höôùng taùc duïng) Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity. Trepezoidal Loads: (Taûi phaân boá ñöôøng tuyeán tính treân phaàn töû). Choïn Absolute Distance from End-I (khoaûng caùch tuyeät ñoái) Distance 0 1 2 0 Load 0 1400 0 0 Uniform Load: (Taûi phaân boá ñeàu) 0. - Choïn laïi phaàn töû 4 (Gaùn phaàn taûi tam giaùc thöù hai) - Assign > Frame/Cable/Tendon Loads > Distributed … Trang 83 Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) TINHTAI Load Type and Direction: (Loaïi taûi vaø höôùng taùc duïng) Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity. Trepezoidal Loads: (Taûi phaân boá ñöôøng tuyeán tính treân phaàn töû). Choïn Absolute Distance from End-I (khoaûng caùch tuyeät ñoái) Distance 2 3 4 0 Load 0 1400 0 0 Uniform Load: (Taûi phaân boá ñeàu) 0. - Choïn laïi phaàn töû 4 (Gaùn löïc taäp trung treân phaàn töû) - Assign > Frame/Cable/Tendon Loads > Point … Trang 84 Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) TINHTAI Load Type and Direction: (Loaïi taûi vaø höôùng taùc duïng) Choïn Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity. Point Load: (Taûi taäp trung treân phaàn töû). Choïn Absolute Distance from End-I (khoaûng caùch tuyeät ñoái) Distance 2 0 0 0 Load 2500 0 0 0 * Gaùn taûi cho phaàn töû 5: Löïc phaân boá giaät caáp q1 = 1600kg/m trong khoaûng x = 0~3m vaø q2 = 1200kg/m trong khoaûng x = 3~6m. - Choïn phaàn töû 5 - Assign > Frame/Cable/Tendon Loads > Distributed … Trang 85 Load Case Name: (choïn tröôøng hôïp taûi caàn gaùn taûi vaøo) TINHTAI Load Type and Direction: (Loaïi taûi vaø höôùng taùc duïng) Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity. Trepezoidal Loads: (Taûi phaân boá ñöôøng tuyeán tính treân phaàn töû). Choïn Absolute Distance from End-I (khoaûng caùch tuyeät ñoái) Distance 0 3 3 6 Load 1600 1600 1200 1200 Uniform Load: (Taûi phaân boá ñeàu) 0. 3.4. Khai baùo toå hôïp taûi troïng Khoâng thöïc hieän vì chæ xeùt 1 tröôøng hôïp taûi troïng 3.5. Giaûi baøi toaùn 3.5.1 Choïn baäc töï do Analyze > Set Options … Trang 86 Choïn vaøo bieåu töôïng khung phaúng (Plane Frame – XZ Plane). 3.5.2 Gaùn soá maët caét caàn xuaát keát quaû Assign > Frame/Cable/Tendon > Output Stations … Min Number Stations: (Soá maët caét toái thieåu) 9. 3.5.3 Löu baøi toaùn File > Save as… Choïn ñöôøng daãn vaø ñaët teân file. 3.5.4 Giaûi baøi toaùn Analyze > Run Analysis hoaëc nhaán phím F5 hoaëc nhaán nuùt >Run Choïn Run Now vaø chôø maùy chaïy ñeán khi xuaát hieän doøng ANALYZE COMPLETE thì quaù trình giaûi hoaøn taát, choïn OK ñeå ñoùng cöûa soå giaûi. Trang 87 3.6. Xöû lyù keát quaû 3.6.1 Xem sô ñoà bieán daïng Display > Show Deformed Shape … 3.6.2 Xem bieåu ñoà noäi löïc Display > Show Forces/ Stresses > Frame/Cable … Trang 88 - Axial Force: Löïc doïc. - Shear 2-2: Löïc caét theo phöông 2 (daàm coù phöông 2 truøng vôùi phöông Z). - Moment 3-3: Moâ ment uoán quanh truïc 3, 3.6.3 Xuaát keát quaû thaønh file * File text.TXT , file.RTF, file.HTML File > Print Tables… Choïn caùc döõ lieäu nhaäp vaø caùc keát quaû töông öùng caàn xuaát thaønh file. * File Excel: File > Export > SAP2000 MS Excel Spreadsheet xls File. Choïn caùc döõ lieäu nhaäp vaø caùc keát quaû töông öùng caàn xuaát thaønh file. 3.7 Kieåm tra vaø hieäu chænh 3.7.1 Kieåm tra caùc döõ lieäu ñaõ nhaäp - Kieåm tra ñôn vò. Xem laïi ñôn vò löïc – chieàu daøi – nhieät ñoä trong hoäp ñôn vò. - Kieåm tra vaät lieäu. Define > Material… Choïn loaïi vaät lieäu caàn xem CONC, Choïn Modify/Show Material… - Kieåm tra khai baùo tieát dieän. Define > Frame Sections… Choïn Modify/Show Property… - Kieåm tra gaùn tieát dieän. Display > Show Misc Assign > Frame/Cable/Tendon … Choïn tieát dieän caàn xem, Choïn Frame Section. - Kieåm tra khai baùo caùc tröôøng hôïp taûi troïng. Define > Load Cases… - Kieåm tra taûi troïng ñaõ gaùn: Display > Show Load Assign > Frame/Cable/Tendon … Choïn tröôøng hôïp taûi troïng caàn xem, TINHTAI - Kieåm tra khai baùo caùc tröôøng hôïp toå hôïp. Trang 89 Define > Combinations… Choïn tröôøng hôïp toå hôïp caàn xem, Choïn Modify/Show Combo… - Kieåm tra baäc töï do. Analyze > Set Options … - Kieåm tra soá maët caét. Display > Show Misc Assign > Frame/Cable/Tendon … Choïn Output Stations. 3.7.2 Hieäu chænh caùc döõ lieäu ñaõ nhaäp Neáu phaùt hieän sai thì baám vaøo oå khoùa ñeå môû khoùa (Unlock), sai phaàn naøo thì hieäu chænh phaàn ñoù. Trang 90 Chöông 3 KEÁT CAÁU KHUNG PHAÚNG §1 KHUNG PHAÚNG CHÒU TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG Ñeà baøi 1: - Sô ñoà tính vaø tieát dieän (nhòp daàm 4-6-4m, cao taàng 5-4-4-4-4m) - Vaät lieäu: BTCT#250 coù W = 2500 kg/m3, E=2.65x109kg/m2, µ = 0.2. - Tieát dieän: chöõ nhaät bxh = xem treân sô ñoà tính.