Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý - đề số 1

Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý - đề số 1

Thể loại: Ôn thi ĐHCĐ
Lượt xem: 117,858Lượt tải: 8Số trang: 6

Mô tả tài liệu

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng năm 2010 môn vật lý - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Tóm tắt nội dung

ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Một vật thực hiện ñồng thời 4 dao ñộng ñiều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình: x1 = 3sin(πt + π) cm; x2 = 3cosπt (cm);x3 = 2sin(πt + π) cm; x4 = 2cosπt (cm). Hãy xác ñịnh phương trình dao ñộng tổng hợp của vật. A. )2/cos(5 ππ += tx cm B. )2/cos(25 ππ += tx cm C. )2/cos(5 ππ += tx cm D. )4/cos(5 ππ −= tx cm Câu 2: Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên? A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Câu 3: Ánh sáng không có tính chất sau: A. Có truyền trong chân không. B. Có thể truyền trong môi trường vật chất. C. Có mang theo năng lượng. D. Có vận tốc lớn vô hạn. Câu 4: Tìm phát biểu sai về ñặc ñiểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ. B. Khác nhau về màu sắc các vạch. C. Khác nhau về ñộ sáng tỉ ñối giữa các vạch. D. Khác nhau về số lượng vạch. Câu 5: Hiện tượng quang ñiện trong là hiện tượng A. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách ñốt nóng. D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion. Câu 6: ðoạn mạch AC có ñiện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ ñiện mắc nối tiếp. B là một ñiểm trên AC với uAB = sin100πt (V) và uBC = - π 2) (V). Tìm biểu thức hiệu ñiện thế uAC. A. ACu 2 2 sin(100 t) V= π B. ACu 2 sin 100 t V3 π = π +    C. ACu 2sin 100 t V3 π = π +    D. ACu 2sin 100 t V3 π = π −    Câu 7: Tìm phát biểu ñúng khi nói về ñộng cơ không ñồng bộ 3 pha: A. ðộng cơ không ñồng bộ 3 pha ñược sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia ñình. B. Rôto là bộ phận ñể tạo ra từ trường quay. C. Vận tốc góc của rôto nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay. D. Stato gồm hai cuộn dây ñặt lệch nhau một góc 90o. Câu 8: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5cm. Sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng 2cm. Trên S1S2 quan sát ñược số cực ñại giao thoa là A. 7 B. 9 C. 5 D. 3 Câu 9: Cho dòng ñiện có tần số f = 50Hz qua ñoạn mạch RLC không phân nhánh, dùng Oát kế ño công suất của mạch thì thấy công suất có giá trị cực ñại. Tìm ñiện dung của tụ ñiện, biết ñộ tự cảm của cuộn dây là L = 1/π (H) A. C ≈ 3,14.10-5 F. B. C ≈ 1,59.10-5 F C. C ≈ 6,36.10-5 F D. C ≈ 9,42.10-5 F ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí Câu 10: Một con lắc lò xo dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật ñi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ ñộ. Tổng quãng ñường ñi ñược của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời ñiểm ñược chọn làm gốc là: A. 48cm B. 50cm C. 55,76cm D. 42cm Câu 11: Tính chất nào sau ñây không phải của tia X: A. Tính ñâm xuyên mạnh. B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm. C. Gây ra hiện tượng quang ñiện. D. Iôn hóa không khí. Câu 12: Một vật dao ñộng ñiều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất ñể vật ñi từ vị trí có li ñộ x1 = - 0,5A (A là biên ñộ dao ñộng) ñến vị trí có li ñộ x2 = + 0,5A là A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s. Câu 13: Trong các trường hợp sau ñây trường hợp nào có thể xảy hiện tượng quang ñiện? Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu vào A. mặt nước. B. mặt sân trường lát gạch. C. tấm kim loại không sơn. D. lá cây. Câu 14: Trong máy phát ñiện xoay chiều một pha A. ñể giảm tốc ñộ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và giảm số cặp cực. B. ñể giảm tốc ñộ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và tăng số cặp cực. C. ñể giảm tốc ñộ quay của rô to người ta giảm số cuộn dây và giảm số cặp cực. D. ñể giảm tốc ñộ quay của rô to người ta tăng số cuộn dây và tăng số cặp cực. Câu 15: Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế: A. Khi giảm số vòng dây ở cuộn thứ cấp, cường ñộ dòng ñiện trong cuộn thứ cấp giảm. B. Muốn giảm hao phí trên ñường dây tải ñiện, phải dùng máy tăng thế ñể tăng hiệu ñiện thế. C. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế xem như không tiêu thụ ñiện năng. D. Khi tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp, hiệu ñiện thế giữa hai ñầu cuộn thứ cấp tăng. Câu 16: Sau 2 giờ, ñộ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm 4 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là A. 1 giờ. B. 1,5 giờ. C. 2 giờ. D. 3 giờ. Câu 17: Trong ñoạn mạch RLC không phân nhánh, ñộ lệch pha giữa hai ñầu cuộn dây và hai ñầu trở thuần R không thể bằng A. π/4 B. π/2 C. π/12 D. 3π/4 Câu 18: Một ñoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu ñiện thế cực ñại ở hai ñầu ñiện trở, hai ñầu cuộn dây và hai ñầu tụ ñiện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới ñây về ñộ lệch pha giữa dòng ñiện và hiệu ñiện thế giữa hai ñầu mạch ñiện là ñúng: A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4 C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sớm pha i một góc π/4 Câu 19: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là sự kết hợp của hai sóng ánh sáng thỏa mãn ñiều kiện: A. Cùng pha và cùng biên ñộ. B. Cùng tần số và ñộ lệch pha không ñổi. C. Cùng tần số và cùng ñiều kiện chiếu sáng. D. Cùng tần số và cùng biên ñộ. Câu 20: Sóng FM của ðài Tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Tìm bước sóng. A. 5m B. 3m C. 10m. D. 1 m. Câu 21: Chọn tính chất không ñúng khi nói về mạch dao ñộng LC: A. Năng lượng ñiện trường tập trung ở tụ ñiện C. B. Năng lượng ñiện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung. C. Dao ñộng trong mạch LC là dao ñộng tự do vì năng lượng ñiện trường và từ trường biến thiên qua lại với nhau. D. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm L. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí Câu 22: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe sáng cách nhau 0,8mm. Khoảng cách từ hai khe ñến màn là 2m, ñơn sắc chiếu vào hai khe có bước sóng λ = 0,64µm. Vân sáng bậc 4 và bậc 6 (cùng phía so với vân chính giữa) cách nhau ñoạn A. 3,2mm. B. 1,6mm. C. 6,4mm. D. 4,8mm. Câu 23: Phản ứnh nhiệt hạch 21 D + 2 1 D → 3 2 He + 1 0 n + 3,25 (MeV). Biết ñộ hụt khối của 2 1 D là ∆ mD= 0,0024 u và 1u = 931 lượng liên kết của hạt 32 He là A. 8,52(MeV) B. 9,24 (MeV) C. 7.72(MeV) D. 5,22 (MeV) Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng ñứng, lò xo có khối lượng không ñáng kể. Hòn bi ñang ở vị trí cân bằng thì ñược kéo xuống dưới theo phương thẳng ñứng một ñoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao ñộng. Hòn bi thực hiện 50 dao ñộng mất 20s . Cho g = 2π = 10m/s 2 . tỉ số ñộ lớn lực ñàn hồi cực ñại và lực ñàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao ñộng là: A. 5 B. 4 C. 7 D. 3 Câu 25: Âm sắc là một ñặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt ñược hai âm A. có cùng ñộ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. B. có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. C. có cùng biên ñộ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau. D. có cùng biên ñộ ñược phát ra ở cùng một nhạc cụ tại hai thời ñiểm khác nhau. Câu 26: Sau 1năm, khối lượng chất phóng xạ giảm ñi 3 lần. Hỏi sau 2 năm, khối lượng chất phóng xạ trên giảm ñi bao nhiêu lần so với ban ñầu. A. 9 lần. B. 6 lần. C. 12 lần. D. 4,5 lần Câu 27: Sự hình thành dao ñộng ñiện từ tự do trong mạch dao ñộng là do hiện tượng A. từ hóa. B. tự cảm. C. cộng hưởng ñiện. D. cảm ứng ñiện từ. Câu 28: Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu ñược hai hạt A. Phản ứng tỏa năng lượng 15MeV. B. Phản ứng thu năng lượng 17,41MeV. C. Phản ứng thu năng lượng 15MeV. D. Cho biết mp = 1,0073u; mα = 4,0015u. và mLi = 7,0144u. Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng bao nhiêu? A. Phản ứng tỏa năng lượng 17,41MeV. Câu 29: ðặt vào hai ñầu mạch ñiện RLC nối tiếp một hiệu ñiện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không ñổi thì hiệu ñiện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C ñều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu ñịện thế hiệu dụng hai ñầu ñiện trở bằng: A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V Câu 30: Một hạt nhân có khối lượng m = ñang chuyển ñộng với ñộng năng 4,78MeV. ðộng lượng của hạt nhân là A. B. C. D. Câu 31: Một vật có khối lượng m dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ A .Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay ñổi như thế nào? A. Giảm 3 lần. B. Tăng 9 lần. C. Giảm 9 lần D. Tăng 3 lần Câu 32: Một vật dao ñộng ñiều hòa, trong 1 phút thực hiện ñược 30 dao ñộng toàn phần. Quãng ñường mà vật di chuyển trong 8s là 64cm. Biên ñộ dao ñộng của vật là A. 3cm B. 2cm C. 4cm D. 5cm Câu 33: Một vật phát ra tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt ñộ A. trên 1000C. B. cao hơn nhiệt ñộ môi trường. C. trên 00K. D. trên 00C. Câu 34: Hạt nhân 21084 Po là chất phóng xạ A. Sau khi phân rã, hạt nhân con sinh ra có ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí A. 84 proton và 126 nơtron. B. 80 proton và 122 nơtron. C. 82 proton và 124 nơtron. D. 86 proton và 128 nơtron. Câu 35: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4µm vào catot của một tế bào quang ñiện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu ñiện thế ñặt vào hai ñầu anot và catot ñể triệt tiêu dòng quang ñiện. Cho h = và c = 3.108m/s. 1eV = A. UAK ≤ - 1,2V. B. UAK ≤ - 1,4V. C. UAK ≤ - 1,1V. D. UAK ≤ 1,5V. Câu 36: Cho dòng ñiện xoay chiều có cường ñộ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có ñộ tự cảm L = 2/π H. Hiệu ñiện thế hai ñầu dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300 2V. D. U = 320V. Câu 37: Chiếu vào catot của một tế bào quang ñiện các bức xạ có bước sóng λ = 400nm và λ' = 0,25µm thì thấy vận tốc ban ñầu cực ñại của electron quang ñiện gấp ñôi nhau. Xác ñịnh công thoát eletron của kim loại làm catot. Cho h = và c = 3.108m/s. A. A = B. A = C. A = D. A = Câu 38: ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu ñiện thế u = 100 2cos100πt (V) thì dòng ñiện qua mạch là i = 2cos100πt (A). Tổng trở thuần của ñoạn mạch là A. R = 50Ω. B. R = 100Ω. C. R = 20Ω. D. R = 200Ω. Câu 39: Trong mạch ñiện xoay chiều không phân nhánh, hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch và cường ñộ dòng ñiện trong mạch lần lượt là: u = (V) và i = + π/3) (mA). Công suất tiêu thu trong mạch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 40: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp, trong ñó cuộn dây thuần cảm L = 1/π (H); tụ ñiện có ñiện dung C = 16 µF và trở thuần R. ðặt hiệu ñiện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai ñầu ñoạn mạch. Tìm giá trị của R ñể công suất của mạch ñạt cực ñại. A. R = 200Ω B. R = 100 2 Ω C. R = 100 Ω D. R = 200 2Ω Câu 41: Một dây ñàn hồi AB dài 60 cm có ñầu B cố ñịnh, ñầu A mắc vào một nhánh âm thoa ñang dao ñộng với tần số f=50 Hz. Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là : A. v=15 m/s. B. v= 28 m/s. C. v=20 m/s. D. v= 25 m/s. Câu 42: Nguồn sóng ở O dao ñộng với tần số 10Hz , dao ñộng truyền ñi với vận tốc 0,4m/s trên phương Oy . trên phương này có 2 ñiểm P và Q theo thứ tự ñó PQ = 15cm . Cho biên ñộ a = 1cm và biên ñộ không thay ñổi khi sóng truyền. Nếu tại thời ñiểm nào ñó P có li ñộ 1cm thì li ñộ tại Q là: A. 0 B. 2 cm C. 1cm D. - 1cm Câu 43: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,552µm với công suất P = 1,2W vào catot của một tế bào quang ñiện, dòng quang ñiện bão hòa có cường ñộ Ibh = 2mA. Tính hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang ñiện. Cho h = ; c = 3.108m/s, e = A. 0,37% B. 0,425% C. 0,55% D. 0,65% Câu 44: Một vật dao ñộng ñiều hòa với chu kì T = 3,14s. Xác ñịnh pha dao ñộng của vật khi nó qua vị trí x = 2cm với vận tốc v = 0,04m/s. A. 0 B. 4 π rad C. 6 π rad D. 3 π rad ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí Câu 45: Con lắc lò xo dao ñộng theo phương thẳng ñứng, trong hai lần liên tiếp con lắc qua vị trí cân bằng thì A. ñộng năng bằng nhau, vận tốc bằng nhau. B. gia tốc bằng nhau, ñộng năng bằng nhau. C. gia tốc bằng nhau, vận tốc bằng nhau. D. Tất cả ñều ñúng. Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: 73p Li 2 17,3MeV+ → α + . Khi tạo thành ñược 1g Hêli thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? Cho NA = mol-1. A. B. C. D. Câu 47: Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng, ñầu A nối với nguồn dao ñộng (coi là một nút sóng), ñầu B cố ñịnh. Tìm tần số dao ñộng của nguồn, biết vận tốc sóng trên dây là 200m/s. A. 25Hz B. 200Hz C. 50Hz D. 100Hz Câu 48: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới lò xo dài, có chu kỳ dao ñộng là T. Nếu lò xo bị cắt bớt một nửa thì chu kỳ dao ñộng của con lắc mới là: A. 2 T . B. 2T. C. T. D. 2 T . Câu 49: Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta ñiều chỉnh ñiện dung của tụ C = 1/4000π (F) và ñộ tự cảm của cuộn dây L = 1,6/π (H). Khi ñó sóng thu ñược có tần số bao nhiêu? Lấy π2 = 10. A. 50Hz. B. 25Hz. C. 100Hz. D. 200Hz. Câu 50: Một máy phát ñiện xoay chiều ba pha mắc theo kiểu hình sao có hiệu ñiện thế pha là 120V. Hiệu ñiện thế dây bằng: A. 169,7V B. 207,85V C. 84,85V D. 69,28V TH ( THÍ SINH KHÔNG ðƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG KHI THI ) ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí ðÁP ÁN ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 1 1 A 11 B 21 C 31 D 41 C 2 D 12 D 22 A 32 C 42 A 3 D 13 C 23 C 33 B 43 A 4 A 14 D 24 C 34 C 44 B 5 A 15 A 25 B 35 C 45 B 6 D 16 A 26 A 36 B 46 A 7 C 17 D 27 B 37 A 47 D 8 C 18 D 28 D 38 B 48 D 9 A 19 B 29 B 39 B 49 B 10 C 20 B 30 D 40 C 50 B